Hlavní navigace

MESIT air, a.s.

Firma MESIT air, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4045, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 69 390 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25054864

Sídlo:

Čenkov 50, 262 23

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 5. 1996

DIČ:

CZ25054864

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
25620 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4045, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AIR ČENKOV,a.s. od 30. 5. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 30. 5. 1996

adresa

50
Čenkov 26223 od 26. 8. 2015

adresa

č.p. 50
Čenkov 26224 do 26. 8. 2015 od 12. 1. 2002

adresa

Čenkov do 12. 1. 2002 od 30. 5. 1996

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 2. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 6. 2009

obráběčství od 2. 6. 2009

Výroba dílů a příslušenství pro dopravní prostředky, průmyslovým způsobem: - výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - sedačky, elektropneumatické ventily, - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - sedačky, elektropneumatické ventily, malá stavební mechanizace, - výroba motorových vozidel - sedačky, elektropneumatické ventily, - kovoobráběčství do 2. 6. 2009 od 3. 1. 2003

Výroba motorových vozidel - výroba příslušenství motorových a drážních vozidel - sedačky Způsob provozování živnosti: průmyslovým způsobem do 3. 1. 2003 od 12. 1. 2002

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - výroba elektromagnetických ventilů pro automobilový průmysl Způsob provozování živnosti: průmyslovým způsobem do 3. 1. 2003 od 12. 1. 2002

Zámečnictví do 2. 6. 2009 od 1. 12. 1998

Nástrojářství do 2. 6. 2009 od 1. 12. 1998

Výroba dílů a příslušenství pro doprávní prostředky Způsob provozování živnosti : průmyslovým způsobem do 12. 1. 2002 od 30. 5. 1996

Ostatní skutečnosti

U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, která se sloučila s nástupnickou společností MESIT Air Store, s.r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 096 74 098, a to vše v souladu s projektem rozdělení odš těpením sloučením ze dne 16.11.2020. od 1. 1. 2021

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 24. 4. 2015

Počet členů dozorčí rady: 1 od 4. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 4. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 4. 2015 od 4. 4. 2014

Valná hromada společnosti AIR ČENKOV a.s. rozhodla dne 30.10.2006 o tomto zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištění provozuschopnosti společnosti v dalším období scelením areálu do vlastnictví pouze společnosti AIR ČENKOV, a.s. Způsob a rozsah tohoto zvýšení: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen, činí 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) úpisem nových akcií, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. Společnost vydá 25.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie. Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000,- Kč. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů od pravomocného zápisu usnesení o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem upisování akcií je sídlo společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví číslo 224 pro katastrální území Čenkov u Příbramě, a sice pozemek č. parc. 1/43 - zastavěná plocha, a dále víceúčelový objekt bez popisného čísla, postavený na pozemcích č. parc. 1/43 a 1/120, a skládající se z následujících objektů, navzájem funkčně propojených a tvořících funkční celek: výrobní hala, administrativně-sociální budova, přístavba haly MV IV a transformační stanice. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 4850-260/2006 soudním znalcem Ing. Miroslavem Kolářem, bytem Říčany u prahy, Rýdlova 1091. Tento znalec provedl ocenění na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.6.2006 číslo jednací Nc 4565 /2006-10. Hodnota nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých). Vlastníkem nepeněžitého vkladu - souboru nemovitostí je společnost AIRFIN PRAHA, a.s., identifikační číslo 250 55 658, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 130. Z důvodu nepeněžitého vkladu je přednostní právo akcionářů dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku vyloučeno. do 18. 1. 2007 od 21. 11. 2006

Valná hromada dne 25.3.2002 rozhodla takto: - základní kapitál společnosti bude zvýšen o Kč 17.579.000,- (tj. sedmnáctmiliónůpětsetsedmdesátdevěttisíckorunčeských), tedy z částky Kč 42.421.000,- (tj. čtyřicetdvamiliónů čtyřistadvacet jednatisíckorunčeských) na částku Kč 60.000.000,- (tj. šedesát miliónůkorunčeských), - důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, - základní kapitál se bude zvyšovat podle § 205 obchodního zákoníku, - upisované akcie v počtu 17.579 kusů (sedmnácttisícpětset sedmdesátdevět) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1000,- (jedentisíckorunčeských) budou kmenovými akciemi znějícími na jméno, v listinné podpbě se stejnými právy jako dosavadní akcie a budou vydány jako hromadné akcie nebudou akciemi veřejně obchodovatelnými, -emisní ážio bude použito k posílení rezervního fondu emitenta, - dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota zůstávají beze změny, - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, - nejpozději do 30 dnů ode dne kdy toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsané v obchodním rejstříku nabude právní moci bude v sídle notářského úřadu Mgr. Jany Bečkové na adrese Praha 1, Havelská 16 uzavřena dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a zároveň bude podepsána s emitentem smlouva o započtení pohledávek. Dohoda akcionářů musí být doručena představenstvu společnosti do 30 dnů po provedení úpisu, tj. po uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Schvaluje se započtení pohledávek akcionáře AIRFIN PRAHA a.s. se sídlem Praha 9-Letňany, Beranových 130, IČ 25055658 v celkové výši Kč 21.631.587,88 (dvacetjednamiliónůšetsettřicetjednatisíc pětsetosmdesátsedm 88/100 korun českých). Důvodem navrhovaného započtení je snížení zasluženosti emitenta vůči akcionáři AIRFIN PRAHA a.s. do 3. 1. 2003 od 21. 9. 2002

Podle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady učiněného notářským zápisem ze dne 16.7.1997, ve smyslu § 203 obch.zák. a) bude základní jmění zvýšeno o 18.800.000,-Kč,upisování akcií nad částku navrhovaného jmění se nepřipouští, akcie se upisují peněžitým vkladem, b) upisované akcie 18.800 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, v listinné podobě, ve formě hromadné akcie, c) akcie se upisují s využitím přednostního práva, místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie společnosti je sídlo společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 15 dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění bude podle ustanovení § 203 odst. 4 obch.zák. zapsáno do obchodního rejstříku. Upisované akcie s využitím přednostního práva jsou 18.800 kusů akcií s jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč znějících na jméno v listinné podobě, ve formě hromadné akcie, emisní kurs těchto akcií je 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 0.795 nových akcií. d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány jediným akcionářem podle jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady e) upisovatel splatí celý emisní kurs (celou jmenovitou hodnotu) akcií na účet u Agrobanky Praha a.s. filiálka Příbram,č. účtu 51406-684/0600 ve lhůtě 15 dnů, počátek běhu této lhůty je den následující po dni, kdy rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění bude podle ustanovení § 203 odst. 4 obch.zákoníku zapsáno do obchodního rejstříku. do 17. 4. 1998 od 28. 11. 1997

Akcionář: AIR LEASE, spol. s r.o., IČO: 45 27 74 94, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 130 do 21. 9. 2002 od 28. 11. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 69 390 000 Kč

od 21. 3. 2017

Základní kapitál

vklad 25 500 000 Kč

do 21. 3. 2017 od 8. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 85 000 000 Kč

do 8. 5. 2013 od 18. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 18. 1. 2007 od 3. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 42 421 000 Kč

do 3. 1. 2003 od 17. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 23 621 000 Kč

do 17. 4. 1998 od 30. 5. 1996
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 Kč, počet: 231 300 od 21. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 Kč, počet: 85 000 do 21. 3. 2017 od 8. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 85 000 do 8. 5. 2013 od 18. 1. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 000 do 18. 1. 2007 od 3. 1. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 421 do 3. 1. 2003 od 17. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 621 do 17. 4. 1998 od 30. 5. 1996

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Pavel Chán

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 1. 5. 2020

Jablonná 119, 262 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Roman Grones

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 5. 2020

vznik členství: 3. 7. 2018

zánik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 3. 7. 2018

zánik funkce: 30. 4. 2020

Kněžpole 320, 687 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Hudeček

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 31. 7. 2015

zánik funkce: 3. 7. 2018

Drahová 903, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 31. 7. 2015

zánik funkce: 3. 7. 2018

Drahová 903, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 31. 7. 2015

zánik funkce: 3. 7. 2018

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 31. 7. 2015

zánik funkce: 3. 7. 2018

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2016

vznik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 31. 7. 2015

Veselská 718, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2016

vznik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 31. 7. 2015

Veselská 718, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 8. 2015

vznik členství: 25. 3. 2015

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2015

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Ing. Václav Bucháček

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 8. 2015

vznik členství: 25. 3. 2015

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2015

Chválenická 353/22, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 25. 3. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2015

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 20. 6. 2013

zánik členství: 25. 3. 2015

vznik funkce: 20. 6. 2013

zánik funkce: 25. 3. 2015

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Rostislav Slevínský

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 5. 4. 2012

zánik členství: 18. 6. 2013

vznik funkce: 5. 4. 2012

zánik funkce: 18. 6. 2013

U Hřiště 418, Nehvizdy, 250 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Šebek Ph.D., MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2012 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 5. 4. 2012

zánik členství: 25. 3. 2015

vznik funkce: 5. 4. 2012

zánik funkce: 25. 3. 2015

Kudlovice 339, 687 03, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2012 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 5. 4. 2012

zánik členství: 25. 3. 2015

Veselská 718, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. František Šebek Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2012

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 5. 4. 2012

vznik funkce: 28. 4. 2009

zánik funkce: 5. 4. 2012

Kudlovice 339, 687 03, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2012

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 5. 4. 2012

Veselská 718, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. Ivan Marinec

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2012

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 5. 4. 2012

vznik funkce: 28. 4. 2009

zánik funkce: 5. 4. 2012

Roblín, pošta Třebotov 24, 252 26, Česká republika

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 28. 4. 2009

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2009

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Nykodým

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 28. 4. 2009

Ostravská 634, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek PhD.

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 30. 10. 2006

zánik členství: 28. 4. 2009

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Ivan Marinec

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 21. 6. 1999

zánik členství: 28. 4. 2009

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2009

Chaplinovo nám. 3/650, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Hájek

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 21. 6. 1999

zánik členství: 28. 4. 2009

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2009

Drtinova 24, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Nykodým

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 19. 2. 2007

zánik členství: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 1996

Ostravská 634, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 19. 2. 2007

zánik členství: 15. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 1999

zánik funkce: 15. 6. 2006

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Marinec

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2006

vznik funkce: 21. 6. 1999

Chaplinovo nám. 3/650, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Hájek

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2006

vznik funkce: 21. 6. 1999

Drtinova 24, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Nykodým

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

Smetanova 370, Příbram III, Česká republika

Ing. Petr Hájek

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

Drtinova 24, Praha 5, Česká republika

Ing. Ivan Marinec

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

Chaplinovo nám. 3/650, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

Československé armády 369, Odolená Voda, Česká republika

Ing. Vladislav Čapek

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Příbram III 125, 261 05, Česká republika

Ing. Josef Nykodým

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Smetanova 370, Příbram III, 261 00, Česká republika

Jiří Vůjtěch

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Čenkov 149, 262 24, Česká republika

Ing. Bedřich Philip

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Příbram VII/23, Česká republika

Miroslav Smetana

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Křeším 10, Jince, 262 23, Česká republika

Předseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně a místopředseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně s tím, že místopředseda představenstva není oprávněn k následujícím právním jednáním: a)nakládat s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti, a to zejména v případě jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů; b)zcizovat a nakupovat akcie a podíly v obchodních společnostech; c)vykonávat akcionářská práva a práva majitele podílu v dceřiných společnostech; d)uzavírat smlouvy a sepisovat listiny týkající se úvěrů, půjček a zástavních smluv; e)poskytovat záruky, ručení, vystavovat, avalovat, nabývat nebo převádět směnky; f)sjednávat jakékoliv smlouvy mezi členy statutárního orgánu společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé; g)postupovat pohledávky ze společnosti či na společnost, přebírat závazky či přistupovat k jakémukoli závazku.

od 2. 6. 2020

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně.

do 2. 6. 2020 od 30. 7. 2018

Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně do výše Kč 5,000.000,--. Nad uvedenou částku a k zatížení společnosti, jejímu prodeji nebo jinému zcizení je zapotřebí společného jednání předsedy představenstva a místopředsedy předsta venstva. Za společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu zmocnění uděleného jim představenstvem.

do 30. 7. 2018 od 24. 4. 2015

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně do výše Kč 5,000.000,--. Nad uvedenou částku a k zatížení společnosti, jejímu prodeji nebo jinému zcizení je zapotřebí společného jednání předsedy představenstva a jednoho člena př edstavenstva. Za společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu zmocnění uděleného jim představenstvem.

do 24. 4. 2015 od 4. 4. 2014

Způsob jednání za společnost : Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda a některý z členů představenstva,

do 4. 4. 2014 od 30. 5. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Igor Gerek

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 3. 7. 2018

Skalická cesta 13184/9A, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Roman Grones

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 25. 3. 2014

zánik členství: 3. 7. 2018

Kněžpole 320, 687 12, Česká republika

Ing. Roman Grones

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 25. 3. 2014

zánik členství: 3. 7. 2018

Kněžpole 320, 687 12, Česká republika

Jaroslav Bříštěla

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

vznik členství: 8. 5. 2012

zánik členství: 25. 3. 2014

Seifertova 1554, Staré Město, 686 03, Česká republika

Mgr. Martin Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2011

zánik členství: 8. 5. 2012

Panská 16, Kunovice, 686 04, Česká republika

Ing. Roman Grones

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

vznik členství: 11. 4. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 13. 4. 2011

zánik funkce: 25. 3. 2014

Kněžpole 320, 687 12, Česká republika

Jiří Kos

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

vznik členství: 11. 4. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Čenkov 157, 262 24, Česká republika

Ing. Jan Zeman

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 11. 4. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2009

zánik funkce: 11. 4. 2011

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2009

zánik funkce: 11. 4. 2011

Úžická 392, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Jiří Kos

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 11. 4. 2011

Čenkov 157, 262 24, Česká republika

Ing František Blecha

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 30. 5. 1996

zánik členství: 28. 4. 2009

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2009

Letovská 546, Praha 9, 190 00, Česká republika

František Fryš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 3. 6. 2005

zánik členství: 3. 6. 2008

vznik funkce: 3. 6. 2005

Jince 48, 262 23, Česká republika

Svatopluk Dytrych

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 30. 5. 1996

zánik členství: 28. 4. 2009

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 28. 4. 2009

Olbrachtova 1062, Praha 4, 140 00, Česká republika

František Fryš

člen

První vztah: 21. 9. 2002 - Poslední vztah: 26. 9. 2005

zánik členství: 14. 5. 2005

vznik funkce: 14. 2. 2002

Tlustice 219, Žebrák, 267 53, Česká republika

Ing František Blecha

předseda

První vztah: 19. 8. 1999 - Poslední vztah: 2. 10. 2006

vznik funkce: 30. 5. 1996

Letovská 546, Praha 9 - Letňany, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Zeman

předseda

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

ČSLA 369, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing František Blecha

člen

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Letovská 546, Praha 9 - Letňany, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Holub

člen

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Vmalém háji 358, Odolena Voda, Česká republika

Ing. Petr Pajma

člen

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 21. 9. 2002

vznik funkce: 30. 5. 1996

zánik funkce: 25. 1. 2002

Příbram V/404, 261 00, Česká republika

Svatopluk Dytrych

člen

První vztah: 30. 5. 1996 - Poslední vztah: 2. 10. 2006

vznik funkce: 30. 5. 1996

Olbrachtova 1062, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztahy firmy MESIT air, a.s.

Předseda představenstva

MESIT holding, a.s.

První vztah: 30. 7. 2018

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • člen dozorčí rady

  C.D.K.K. FIN s.r.o.

  V Holešovičkách 593/1A, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

 • Libor Urban

  člen představenstva

  Ke Gruntě 23, Kutná Hora, 284 04, Česká republika

 • Ing. Miroslava Trávníčková MBA

  člen představenstva

  Nyklíčkova 1018/7, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Fojtík

  místopředseda představenstva

  Okružní 1731/30, Bruntál, 792 01, Česká republika

 • Ing. Igor Gerek

  člen představenstva

  Skalická cesta 13184/9A, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, Slovenská republika

 • Mgr. Dan Podpěra

  místopředseda dozorčí rady

  Nerudova 219/32, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ing. Josef Růžička

  člen dozorčí rady

  Přemyslovská 1660/35, Praha, 130 00, Česká republika

 • Jana Fialová

  předseda dozorčí rady

  Točitá 1964/34, Praha, 140 00, Česká republika

 • Martin Háva

  člen dozorčí rady

  Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

 • Michal Hon

  předseda představenstva

  Borůvková 1828, Černošice, 252 28, Česká republika

MESIT asd, s.r.o.

První vztah: 1. 7. 2018

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Viktor Sotona MBA

  Jednatel

  Smetanovo nábřeží 1189/16, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

 • Ing. Igor Gerek

  Jednatel

  Skalická cesta 13184/9A, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, Slovenská republika

 • Ing. Jaroslav Hovorka

  jednatel

  Stavařská 735, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

MESIT asd, s.r.o.

První vztah: 3. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

MESIT asd, s.r.o.

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2016

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

MESIT asd, s.r.o.

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

Akcionáři

MESIT asd, s.r.o., IČ: 60709235

Sokolovská 573, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

od 1. 7. 2018

MESIT aerospace, s.r.o., IČ: 60709235

Sokolovská 573, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 1. 7. 2018 od 3. 1. 2016

MESIT přístroje spol. s r.o., IČ: 60709235

Sokolovská 573, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 3. 1. 2016 od 4. 4. 2014

MESIT přístroje spol. s r.o., IČ: 60709235

Sokolovská 573, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 4. 4. 2014 od 2. 1. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 5. 1996

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1998
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 5. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 5. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).