Hlavní navigace

MIDIO, a.s.

Firma MIDIO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 550, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 187 873 240 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

14889757

Sídlo:

Na křivce 1093/58, Praha, 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 3. 1991

DIČ:

CZ14889757

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
96020 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 550, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MIDIO, a.s. od 1. 3. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 1. 3. 1991

adresa

Na křivce 1093/58
Praha 10100 od 6. 12. 2016

adresa

Na Křivce 58
Praha 10 do 6. 12. 2016 od 27. 10. 1997

adresa

Pařížská 7
Praha 2 12000 do 27. 10. 1997 od 22. 3. 1993

adresa

Janáčkovo nábř. 51
Praha 5 15000 do 22. 3. 1993 od 1. 3. 1991

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 1. 2010

kosmetické služby od 27. 10. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 1. 2010 od 10. 9. 1997

Nákup a prodej luxusních výrobků, kosmetických a jiných výrobků v ČSFR, řízení obchodů, vytváření a provozování salonu krásy, účast na veškerém podnikání, která je přímo nebo nepřímo spojena s činnostmi v oblasti výrobků luxusních, kosmetických a jiných ve vztahu k předmětu činnosti společnosti. do 10. 9. 1997 od 1. 3. 1991

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 8.12.2016 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 31.555.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, ná sledovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 156.318.240,- Kč na jeho novou výši 187.873.240,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, druh: všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zv láštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako cenné papíry, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem) (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smysl u § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5 , 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296 (dále též jen Předem určený zájemce), tedy 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.00 0,- Kč, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 156.318.240,- Kč, e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude Předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán Předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs u počtu 31.263 kusů akcií bude činit 5.000,- Kč a u 1 kusu akcie bude činit 3.240,- Kč, g) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 76891950, IBAN formát GB07MIDL40051576891950, SWIFT kód MIDLGB22, vedený u banky HSBC Bank plc, h) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich úpisu, i) připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka, následovně: - připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296, za společností MIDIO, a.s., vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 5.273.375,- EUR, v přepočtu podle kurzu České národní banky k dnešnímu dni ve výši 142.592.060,- Kč, evidované v účetnictví Společnosti, proti pohledávce společnosti MIDIO, a.s., vůči předem určenému zájemci společnosti MARIONNAUD-INA GmbH na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 156.318.240,- Kč, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této smlouvy, a tím ke splacení emisního kurzu upisovaných akcií; má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí písemný návrh dohody o započtení doručit Společnosti do patnácti (15) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, - nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povi nen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část na účet uvedený v tomto rozhodnutí ne jpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. od 20. 12. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 8. 2014

Dne 6.4.2000 rozhodl jediný akcionář společnosti MIDIO a.s., z důvodu posílení finanční situace společnosti s cílem jejího dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb zákazníkům, o zvýšení základního jmění společnosti, z částky 26.850.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůosmsetpadesáttisíc korun českých) o částku 4.705.000,- Kč(slovy: čtyřimilionysedmsetpěttisíc korun českých) na částku 31.555.000,- Kč (slovy: třicetjedenmilionpětsetpadesátpěttisíc korun českých) bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno úpisem počtu 941 ks (slovy: devětsetčtyřicetjedna kusů) nových kmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každé akcie (dále jen "Nové akcie") jediným akcionářem společnosti. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem jediného akcionáře s tím, že emisní kurs každé této nové akcie se rovná její nominálnéí hodnotě a emisní ážio se neupisuje. Tyto Nové akcie společnosti budou zaručovat akcionáři stejný rozsah práv jako akcie původní. K upsání Nových akcií dojde do čtrnácti dnů ode dne, kdy usnesení o tomto zvýšení základního jmění společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, a to na účet č. 01 00067 001 00 0 u Credit Lyonnais Banka Praha, a.s.. do 4. 12. 2000 od 10. 7. 2000

Dne 20.5.1997 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního jmění z 10.000.000,- Kč o 16.850.000,-Kč na 26.850.000,-Kč toto zvýšení bude provedeno vydáním 5370 kusů nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 5.000,-Kč. Částka o níž se základní jmění zvyšuje bude jediným akcionářem složena na účet společnosti do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. emisní kurz nově vydávaných akcií se rovná nominální hodnotě akcií (tj. bez emisního ážia) s tím, že tyto akcie budou zaručovat akcionáři stejná práva ve stejném rozsahu jako akcie původní. do 26. 4. 2000 od 27. 10. 1997

Akciová společnost MIDIO byla založena ustavující valnou hromadou a zakladatelskou smlouvou obojí ze dne 12.12.1990. Byla uzavřena zakladatelská smlouva s tím, že byly schváleny stanovy akciové společnosti, jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů. Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.1.1991 splaceno 30%. od 1. 3. 1991

Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí, povolený rozhodnutím FMFO ČSFR ze dne 7.12.1990 pod čj. XI/2-26878/90. od 1. 3. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 187 873 240 Kč

od 20. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 31 555 000 Kč

do 20. 12. 2016 od 4. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 26 850 000 Kč

do 4. 12. 2000 od 26. 4. 2000

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 26. 4. 2000 od 27. 10. 1997

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 27. 10. 1997 od 1. 3. 1991
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 37 574 od 20. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 240 Kč, počet: 1 od 20. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 6 311 do 20. 12. 2016 od 28. 8. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 941 do 28. 8. 2014 od 4. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 370 do 28. 8. 2014 od 26. 4. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 2 000 do 26. 4. 2000 od 27. 10. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 800 do 27. 10. 1997 od 1. 3. 1991

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Cristina Bianca Grama

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 22. 4. 2020

vznik funkce: 22. 4. 2020

ul. Ciofliceni č. 4, obec Ciofliceni, okres Ilfov, 077166 Snagov, Rumunsko

Kai Ming Dominic Lai

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 22. 4. 2020

32/F, Flat A, 39 Conduit Road, Mid-Levels, Hongkong

Další vztah k této osobě

Christian Nicolas Roger Salbaing

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

1 rue du Cloitre, Genéve, Švýcarská konfederace

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Cristina-Bianca Grama

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2021 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 22. 4. 2020

vznik funkce: 22. 4. 2020

Vlnitá 562/57, Praha, 147 00, Česká republika

Cristina Bianca Grama

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2020 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 22. 4. 2020

ul. Ciofliceni č. 4, Snagov, obec Ciofliceni, okres Ilfov, 077 166, Rumunsko

Maria Emma Rami

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 7. 2020

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 21. 4. 2020

69 Avenue des Ternes, Paris, 750 17, Francouzská republika

Mark William Nunn

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 7. 2020

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 21. 4. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2017

zánik funkce: 21. 4. 2020

Crta. Boadilla del Monte, 120 Portal 1, 3B, Majadahonda(Madrid), 282 20, Španělské království

Christian Nicolas Roger Salbaing

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2017

1 rue du Cloitre, Genéve, Švýcarská konfederace

Christian Nicolas Roger Salbaing

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2017

1 rue du Cloitre, Genéve, Švýcarská konfederace

Maria Emma Rami

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2017

69 Avenue des Ternes, Paris, 750 17, Francouzská republika

Maria Emma Rami

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2017

69 Avenue des Ternes, Paris, 750 17, Francouzská republika

Marie Emmy Rami

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2017

69 Avenue des Ternes, Paris, 750 17, Francouzská republika

Linda Alblas

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 21. 7. 2009

zánik funkce: 30. 9. 2017

Pasteurstraat 1, Badhoevedorp, Nizozemské království

Linda Alblas

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 21. 7. 2009

zánik funkce: 30. 9. 2017

Pasteurstraat 1, Badhoevedorp, Nizozemské království

Ing. Bronislava Baláková

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2011

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 24. 10. 2011

Vondroušova 1207/52, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alex Marko Galli

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 6. 6. 2012

Flammbach 1 c, Buttwil, Švýcarská konfederace

Franck Maria Leon Experton

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 21. 12. 2009

Parmenidon 5, Pefki-Attiki, Řecká republika

Linda Alblas

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 8. 7. 2009

vznik funkce: 21. 7. 2009

Pasteurstraat 1, Badhoevedorp, Nizozemské království

Antonis Machairidis

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 8. 7. 2009

Isavron 35, Atény, Řecká republika

Franck Maria Leon Experton

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 25. 1. 2006

zánik členství: 25. 4. 2009

vznik funkce: 25. 1. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2009

Pefki-Attiki, Parmenidon 5, 15121, Řecká republika

Stuart Grant Simpson

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik členství: 6. 10. 2004

zánik členství: 25. 1. 2006

vznik funkce: 6. 10. 2004

zánik funkce: 25. 1. 2006

East Barn, Hall Road, Great Totham, Essex CM9 8NN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ana Cvetkovič

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 20. 12. 2004

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 6. 10. 2004

Pod Sychrovem 47, Praha 10, Česká republika

Bronislava Baláková

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 8. 7. 2009

Vodroušova 1207/52, Praha 6, Česká republika

Marijana Cvetkovič

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 8. 7. 2009

Pod Sychrovem 47, Praha 10, Česká republika

Jean Louis Bourbouse

předseda

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 20. 12. 2004

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 6. 10. 2004

vznik funkce: 25. 2. 2004

Pod Sychrovem 47, Praha 10, Česká republika

Spyridon Georgantas

člen

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

zánik členství: 21. 5. 2000

Na Křivce 58, Praha 10, Česká republika

Alexandr Spiridakis

člen

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

zánik členství: 21. 5. 2000

Na Křivce 58, Praha 10, Česká republika

Györgyne Kurtos

člen

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

zánik členství: 21. 5. 2000

Na Křivce 58, Praha 10, Česká republika

Genevieve Ducret

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

nar. 31.3.1930 do 27. 10. 1997 od 1. 3. 1991

15 Avenue Beaucour, Paris, Francie, Česká republika

JUDr. Josef Šeda

Generální ředitel společnosti

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Zapomenutá 14, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Josef Šeda

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

nar. 29.5.1930 do 27. 10. 1997 od 1. 3. 1991

Zapomenutá 14, Praha 4, 140 00, Česká republika

Armand De Penthaud

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

nar. 27.10.1938 do 27. 10. 1997 od 1. 3. 1991

rue Gallieni, Billancurt 76, Beulogue, Francie, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva samostatně.

od 10. 10. 2017

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.

do 10. 10. 2017 od 29. 1. 2010

Jménem spolenosti jsou oprávněni jednat předseda představesntva a jeden člen představenstva společně.

do 29. 1. 2010 od 20. 12. 2004

Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.

do 20. 12. 2004 od 23. 3. 2004

Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva a to každý znich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden člen představenstva.

do 23. 3. 2004 od 27. 10. 1997

Jednání a podepisování za společnost: Za společnost MIDIO, a.s. jsou oprávněni jednat navenek a za společnost podepisovat vždy nejméně dva členové představens- tva společnosti a současně jsou oprávněni za společnost po- depisovat jednotliví prokuristé, avšak s každým prokuristou musí podepisovat také jeden člen představenstva.

do 27. 10. 1997 od 17. 3. 1992

Společnost bude navenek zastupována představenstvem, že podepiso- vat za společnost budou vždy nejméně dva členové představenstva.

do 17. 3. 1992 od 1. 3. 1991

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Alan John Heaton

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 6. 6. 2012

Yung Yi Road 1, Hong Kong, Čínská lidová republika

Historické vztahy

Guillaume William Claude Koeberlé

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 30. 9. 2017

zánik funkce: 30. 9. 2017

Im Schuberdorfli 12, Küsnacht, Švýcarská konfederace

Guillaume William Claude Koeberlé

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 30. 9. 2017

zánik funkce: 30. 9. 2017

Im Schuberdorfli 12, Küsnacht, Švýcarská konfederace

Christian Nicolas Roger Salbaing

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 30. 9. 2017

zánik funkce: 30. 9. 2017

Christian Nicolas Roger Salbaing

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 30. 9. 2017

zánik funkce: 30. 9. 2017

Alan John Heaton

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 6. 6. 2012

Yung Yi Road 1, Hong Kong, Čínská lidová republika

Alan John Heaton

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2012 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 6. 6. 2012

Yung Yi Road 1, Hong Kong, Čínská lidová republika

Christian Nicolas Roger Salbaing

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 8. 7. 2009

Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Christian Nicolas Roger Salbaing

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 8. 7. 2009

Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Guillaume William Claude Koeberlé

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 8. 7. 2009

Im Schuberdorfli 12, Küsnacht, Švýcarská konfederace

Guillaume William Claude Koeberlé

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 8. 7. 2009

Im Schuberdorfli 12, Küsnacht, Švýcarská konfederace

Christian Nicolas Roeger Salabaing

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 8. 7. 2009

Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Guillaume William Claude Koeberlé

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 8. 7. 2009

Im Schubefdorfli 12, Küsnacht, Švýcarská konfederace

Philippe Avis

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 8. 7. 2009

23, rue Berger, Paříž, Francouzská republika

Spyridon Georgantas

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 8. 7. 2009

7-9 A.G. Papandreou, Melissia, Řecká republika

Georges Georgantas

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 8. 7. 2009

5, rue Parmenidou, Atény, Řecká republika

Ina Argyrion

člen

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

zánik členství: 21. 5. 2000

Ilias 10, Halandri Atény, Řecká republika

Adrien Claude Guy Delbes, Nar. 14.11.1938

člen

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

zánik členství: 21. 5. 2000

Zapomenutá 4, Praha 4, Česká republika

Jitka Saradopulosová

člen

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

zánik členství: 21. 5. 2000

Skuteckého 1087, Praha 6, Česká republika

Philippe Avis

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Vilas du Poirer, Tigy Loiret, Francie, Česká republika

Ing. Petr Mihek

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Nejedlého 3, Bratislava, 810 00, Česká republika

Francois Fortin

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Saint Jean de Braye 45804, Francie, Česká republika

Patrice Vannier Fourmen

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 22. 3. 1993

30 AV Hoche, Paříž, Francie, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Linda Alblas

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 8. 7. 2009

vznik funkce: 21. 7. 2009

Pasteurstraat 1, Badhoevedorp, Nizozemské království

Historické vztahy

Alex Marko Galli

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 29. 8. 2012

vznik členství: 8. 7. 2009

Flammbach 1 c, Buttwil, Švýcarská konfederace

Franck Maria Leon Experton

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2009 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 8. 7. 2009

Parmenidon 5, Pefki-Attiki, Řecká republika

Antonis Machairidis

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 21. 6. 2007

Isavron 35, Atény, Řecká republika

Franck Maria Leon Experton

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2009

vznik členství: 25. 1. 2006

vznik funkce: 25. 1. 2006

Pefki-Attiki, Parmenidon 5, 15121, Řecká republika

Stuart Grant Simpson

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik členství: 6. 10. 2004

vznik funkce: 6. 10. 2004

East Barn, Hall Road, Great Totham, Essex CM9 8NN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztahy firmy MIDIO, a.s.

Historické vztahy

Kolekt.prokur. Jaroslava Králová

První vztah: 17. 3. 1992 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Strašnická 14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Adolf Semerák

První vztah: 17. 3. 1992 - Poslední vztah: 22. 3. 1993

Klimentská 48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Akcionáři

MARIONNAUD-INA GmbH

Bettinastraße 30, Spolková republika Německo, Frankfurt nad Mohanem, 603 25

od 3. 7. 2020

MARIONNAUD-INA GmbH

Beethovenstrasse 5, Spolková republika Německo, Frankfurt nad Mohanem, 603 25

do 3. 7. 2020 od 20. 12. 2016

MARIONNAUD-INA GmbH

Beethovenstrasse 8-10, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

do 20. 12. 2016 od 6. 12. 2016

MARIONNAUD-INA GmbH

Spolková republika Německo

do 10. 12. 2003 od 10. 12. 2003

MARIONNAUD-INA GmbH

Spolková republika Německo

do 6. 12. 2016 od 10. 12. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 9. 1992

Živnosti

Kosmetické služby
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 1. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).