Hlavní navigace

N.R.P, a.s.

Firma N.R.P, a.s., akciová společnost, vznikla dne 22. 2. 2008. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14056, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 900 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28252721

Sídlo:

Rohanské nábřeží 671/15, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 2. 2008

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14056, Městský soud v Praze

Obchodní firma

N.R.P, a.s. od 24. 10. 2008

Obchodní firma

ODONATA, a.s. do 24. 10. 2008 od 22. 2. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 22. 2. 2008

adresa

Na Vápenném 310/5
Praha 4 14700 od 4. 3. 2013

adresa

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 18600 od 16. 9. 2015

adresa

Na vápenném 310/5
Praha 4 14700 do 16. 9. 2015 od 4. 3. 2013

adresa

Na vápenném 310/5
Praha 14700 do 16. 9. 2015 od 4. 3. 2013

adresa

Koněvova
Praha 3 13083 do 4. 3. 2013 od 22. 2. 2008

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 4. 3. 2013 od 22. 2. 2008

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 12. 2008

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajištujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 22. 2. 2008

Ostatní skutečnosti

Na společnost N.R.P, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 28252721, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16061 přešlo jmění zanikající společnosti BAAE Lease, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, IČ: 29054460, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16061, a to převodem jmění na společníka. od 9. 12. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 5. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 16. 9. 2015 od 5. 5. 2014

Na společnost N.R.P, a.s. coby společnost nástupnickou přešlo fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Sewella, s.r.o., IČ: 28168682, se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Vápenném 310/5, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze v oddílu C, vložce 130195. od 17. 12. 2012

Na společnost N.R.P., a.s. coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Sport & Leisure Property, s.r.o., IČ: 28504011, se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 146397. od 20. 7. 2011

Společnost C.A.I.G. LIMITED, reg.č.: HE 182611, se sídlem Kritis, 2 PELEKANOS BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 1060, Nicosia, Kyperská republika, jako jediný akcionář společnosti N.R.P, a.s. , IČ 282 52 721, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2 660/141, PSČ 130 83, při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen "obchodní zákoník") rozhodl, dle § 203 a násl. obchodního zákoníku, o zvýšení základního kapitálu Společ nosti, a to následujícím způsobem: Splnění podmínek pro zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že pro zvýšení základního kapitálu jsou splněny zákonem stanovené podmínky, neboť ke dni rozhodnutí je zcela splacen základní kapitál Společnosti. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 6,900.000,- Kč, (šest milionů devět set tisíc korun českých) tj. z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 8,900.000,- Kč (osm milionů devět set tisíc korun českých), peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 69 (šedesáti devíti) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou sp ojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Vzdání se přednostního práva: C.A.I.G. LIMITED, reg.č.: HE 182611, se sídlem Kritis, 2 PELEKANOS BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 1060, Nicosia, Kyperská republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Ministerstva průmyslu, obchodu a turistiky v Nicosii, se výslovně vzdává svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti a výslovně souhlasí s tím, že závazek ke zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti převezme v celém rozsahu předem určený zájemce - společnost C.A.I.G. LIMITED. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým bude společnost C.A.I.G. LIMITED, reg.č.: HE 182611, se sídlem Kritis, 2 PELEKANOS BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 1060, Nicosia, Kyperská republika, zapsaná v obchodn ím rejstříku u Ministerstva průmyslu, obchodu a turistiky v Nicosii, který upíše všechny nově upisované akcie. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň u rčení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákon íku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcí bude doručen předem určenému zájemci, tj. společnosti C.A.I.G. LIMITED, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů od e dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím , že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem, a to tak, že bude uzavřena Dohoda o započtení, na základě které bude započtena pohledávka Společnosti za jediným akcionářem C.A.I.G. LIMITED ve výši 6,900.000,- Kč (šes t milionů devět set tisíc korun českých) z titulu převzetí závazku jediného akcionáře C.A.I.G. LIMITED ke zvýšení vkladu do základního kapitálu Společnosti proti pohledávce jediného akcionáře C.A.I.G. LIMITED za Společností ve výši 6.949.510,- Kč (šest mi lionů devět set čtyřicet devět tisíc pět set deset korun českých), a to z titulu uzavřené Smlouvy o půjčce ze dne 1.srpna 2006 včetně Dohody o postoupení dluhu z této smlouvy ze dne 26.záři 2006, Smlouvy o půjčce ze dne 2.března 2007 a Smlouvy o půjčce ze dne 16. října 2008, kdy jediný akcionář C.A.I.G. LIMITED poskytl Společnosti půjčky v celkové výši 6,837.510,- Kč (šest milionů osm set třicet sedm tisíc pět set deset korun českých), s tím že k dnešnímu dni představuje pohledávka C.A.I.G. LIMITED za Spo lečností včetně jejího příslušenství částku ve výši 6.949.510,- Kč (šest milionů devět set čtyřicet devět tisíc pět set deset korun českých). Pohledávky budou započteny a zaniknou do výše 6,900.000,- Kč (šest milionů devět set tisíc korun českých). Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu pro smlouvu o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření dohody o započtení: Společnost zašle předem určenému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen dohodu o započtení uzav řít nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu dohody tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou dohodu o započtení do sídla Společnosti. do 23. 8. 2010 od 10. 8. 2010

Na společnost ODONATA, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti N.R.P, s.r.o., IČ 272 56 057, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložk a 10805. od 24. 10. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 900 000 Kč

od 23. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 8. 2010 od 22. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 185 387 Kč, počet: 48 od 10. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 178 Kč, počet: 8 od 10. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 185 387 Kč, počet: 48 do 10. 3. 2014 od 17. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 178 Kč, počet: 8 do 10. 3. 2014 od 17. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 89 do 17. 12. 2012 od 8. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 89 do 8. 10. 2010 od 23. 8. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 23. 8. 2010 od 24. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 24. 10. 2008 od 22. 2. 2008

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Tomáš Uhrík

statutární ředitel

První vztah: 5. 5. 2014

vznik funkce: 5. 5. 2014

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Tomáš Uhrík

statutární ředitel

První vztah: 5. 5. 2014

vznik funkce: 5. 5. 2014

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Uhrík

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 5. 5. 2014

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Kamila Kleinová

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik členství: 1. 11. 2008

zánik členství: 31. 8. 2011

Sídliště Míru 494/9, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Julek Tegel

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 21. 5. 2008

zánik členství: 31. 10. 2008

vznik funkce: 21. 5. 2008

zánik funkce: 31. 10. 2008

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Aneta Ponertová

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 22. 2. 2008

zánik členství: 21. 5. 2008

Straškov - Vodochody 312, 411 84, Česká republika

Jménem společnosti jedná samostatně statutární ředitel.

od 5. 5. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. V případě, že představenstvo společnosti má jediného člena, jedná pak tento člen jménem společnosti samostatně.

do 5. 5. 2014 od 27. 11. 2008

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 27. 11. 2008 od 22. 2. 2008

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Julek Tegel

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 1. 11. 2008

zánik členství: 5. 5. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2008

zánik funkce: 5. 5. 2014

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Julek Tegel

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 14. 11. 2013

vznik členství: 1. 11. 2008

zánik členství: 5. 5. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2008

zánik funkce: 5. 5. 2014

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Bc. Barbora Tegelová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 21. 5. 2008

zánik členství: 5. 5. 2014

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Bc. Barbora Tegelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 21. 5. 2008

vznik funkce: 21. 5. 2008

zánik funkce: 3. 11. 2008

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Marek Štumpf

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 21. 5. 2008

zánik členství: 31. 10. 2008

E. Krásnohorské 755, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Jan Formánek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 21. 5. 2008

zánik členství: 5. 5. 2014

U Tvrze 1439/15, Děčín 6, 405 02, Česká republika

Ing. Vilém Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 22. 2. 2008

zánik členství: 21. 5. 2008

Josefa Štemberky 98, Lidice, 273 54, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 22. 2. 2008

zánik členství: 21. 5. 2008

vznik funkce: 22. 2. 2008

zánik funkce: 21. 5. 2008

5.května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Josef Jaroš MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 22. 2. 2008

zánik členství: 21. 5. 2008

Oradourská 139, Lidice, 273 54, Česká republika

Další vztahy firmy N.R.P, a.s.

4 fyzické osoby

Ing. Julek Tegel

člen správní rady

První vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 5. 5. 2014

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Tomáš Uhrík

předseda správní rady

První vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 5. 5. 2014

vznik funkce: 5. 5. 2014

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Tomáš Uhrík

předseda správní rady

První vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 5. 5. 2014

vznik funkce: 5. 5. 2014

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Tomáš Raška

člen správní rady

První vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 5. 5. 2014

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Julek Tegel

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 10. 2008

Husitská 1854, Nová Paka, 509 01, Česká republika

GOLDEN RIVER, s.r.o.

První vztah: 22. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

Koněvova 2660/141, Praha, 130 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

C.A.I.G. LIMITED

Kyperská republika

do 8. 12. 2010 od 8. 10. 2010

C.A.I.G. LIMITED

Pikioni Street, Kyperská republika, 3075 Limassol

do 8. 10. 2010 od 23. 10. 2008

Ing. Julek Tegel

Husitská, Česká republika, Nová Paka, 509 01

do 23. 10. 2008 od 9. 6. 2008

GOLDEN RIVER, s.r.o., IČ: 27436721

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 9. 6. 2008 od 22. 2. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 12. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 12. 2008

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).