Hlavní navigace

NAFIGATE Corporation, a.s.

Firma NAFIGATE Corporation, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17552, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 544 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24166855

Sídlo:

Bílkova 855/19, Praha 1 Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 10. 2011

DIČ:

CZ24166855

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

13 Výroba textilií
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
721 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17552, Městský soud v Praze

Obchodní firma

NAFIGATE Corporation, a.s. od 11. 7. 2012

Obchodní firma

NAFIGATE, a.s. do 11. 7. 2012 od 7. 10. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 7. 10. 2011

adresa

Bílkova 855/19
Praha 11000 od 5. 5. 2023

adresa

Na strži 1702/65
Praha 14000 do 5. 5. 2023 od 4. 5. 2022

adresa

Prosecká 851/64
Praha 19000 do 4. 5. 2022 od 29. 9. 2016

adresa

Pod pekárnami 245/10
Praha 19000 do 29. 9. 2016 od 3. 7. 2013

adresa

Kolbenova 568/29
Praha 19800 do 3. 7. 2013 od 7. 10. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 10. 2011

Ostatní skutečnosti

Na základě smlouvy o převodu části závodu uzavřené dne 29.1.2021 mezi společností NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 241 66 855, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17552, jakožto prodávajícím a společností NAFIGATE Park s.r.o., se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 085 55 001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 320888, jakožto kupujícím, jejímž předmětem byl převod části obchodního závodu určené ve smlouvě o převodu části závodu (tzv. nano divize), přešlo vlastnické právo k části závodu ze společnosti NAFIGATE Corporation, a.s. na společnost NAFIGATE Park s.r.o. Doklad o převodu byl dne 29.1.2021 založen do sbírky listin. od 29. 1. 2021

Záměr zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK: Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 144.000,-- Kč (jedno sto čtyřicet čtyři tisíce korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.440.000 (jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 0,1 Kč (slovy jedna desetina koruny české), přičemž všechny akcie budou zaknihovanými cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a každý akcionář má předkupní právo ke všem akciím (včetně jejich částí) ostatních akcionářů, a to minimálně v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti, (dále společně též jen Akcie). Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: Ing. Jiřině Repaské, datum narození 12. října 1969, bydliště Slovenská republika, Bratislava, Parcelná 10793/4, (dále též jen Ing. Jiřina Repaská nebo jen Zájemce 1), společnosti Juves one a.s., se sídlem V Horkách 76/18, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec, IČO 241 89 138, spisová značka B 2437 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen Juves one a.s. nebo jen Zájemce 2), Ing. Lukáši Müllerovi, datum narození 30. března 1973, bydliště Praha 3, Žižkov, Kališnická 379/8, (dále též jen Ing. Lukáš Müller nebo jen Zájemce 3) a panu Pavlu Eliasovi, datum narození 7. dubna 1974, bydliště Roudnice nad Labem, Libušina 987, (dále též je Pavel Elias nebo jen Zájemce 4), (Ing. Jiřina Repaská, společnost Juves one, a.s., Ing. Lukáš Müller a pan Pavel Elias dále společně též jen Zájemci) takto: a)Ing. Jiřině Repaské bude nabídnuto upsání 91.645 (devadesáti jednoho tisíce šesti set čtyřiceti pěti) kusů Akcií, b)společnosti Juves one, a.s. bude nabídnuto upsání 106.860 (jednoho sta šesti tisíc osmi set šedesáti) kusů Akcií, c)Ing. Lukáši Müllerovi bude nabídnuto upsání 9.550 (devíti tisíc pěti set padesáti) kusů Akcií, d)panu Pavlu Eliasovi bude nabídnuto upsání 1.231.945 (jednoho milionu dvou set třiceti jednoho tisíce devíti set čtyřiceti pěti) kusů Akcií. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou (2) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurz byl zvolen s ohledem na potřebu dalšího rozvoje společnosti a s ohledem na ekonomickou hodnotu připravovaných projektů. Emisní kurz se blíží ceně tržní hodnotě akcií společnosti s ohledem na její budoucí rozvoj a připravované projekty. Emisní kurs upsaných Akcií je stanoven odlišně od jejich jmenovité hodnoty, takto: jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 0,1 Kč (jedna desetina koruny české) bude upsána emisním kursem 11,-- Kč (jedenáct korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem Akcií a jmenovitou hodnotou Akcií tvoří emisní ážio. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 1 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 2 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 3 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 4 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. od 12. 12. 2018

Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, 190 00, IČO: 24166855, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17552 (dále též Společnost), se zvyšuje o částku ve výši 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.125.000,- Kč (dva miliony jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 2.400.000,- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet akcií: 2.750.000 ks (dva miliony sedm set padesát tisíc kusů) akcií Jmenovitá hodnota jedné akcie: 0,10 Kč (jedna desetina koruny české), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: zaknihovaná, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako cenné papíry, Emisní kurz jedné akcie: 8 Kč (osm korun českých), (dále též Nové akcie); celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých); Nové akcie budou upsány výlučně peněžitým vkladem; akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích; Jelikož se všichni stávající akcionáři, v souladu s § 490 odst. 2. zákona o obchodních korporacích, před přijetím tohoto rozhodnutí výslovně vzdali svého práva na přednostní právo upsat část Nových akcií Společnosti ke zvýšení základního kapitálu, budou všechny Nové akcie nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti 2 JCP Invest s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24141658, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 182445 (dále též Upisovatel), přičemž Představenstvo Společnosti zašle Upisovateli bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení písemný návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií je stanovena ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Upisovateli oznámen Představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích) a končí uplynutím 30 (třicet) dní; tato lhůta počne běžet Upisovateli dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií doručen. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti: Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 17.00 hod., Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jim upsaných akcií ve výši 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých) do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne jejího upsání, na účet č. 2106909852/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 64948242, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3608. od 2. 10. 2017

Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, 190 00, IČO: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,100.000,-- Kč, (slovy: dva milióny jedno sto tisíc Kč)) o částku 25.000,-- Kč, (slovy: dvacet pět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,125.000,-- Kč, (slovy: dva milióny sto dvacet pět tisíc Kč), který bude splacen peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá 250.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle §484 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: Petru Petráskovi, nar. 7.10.1955, bytem Tělocvičná 2179/12, Jižní předměstí, Plzeň 3. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, 190 00, IČO: 24166855, v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností NAFIGATE Corporation, a.s. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je 10 dnů, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena určenému zájemci). Navrhovaná výše emisního kursu činí 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny Kč). Emisní kurz jedné upisované akcie činí 0,10 + 7,90 Kč. Souhrnný emisní kurz upisovaných akcií činí 250.000 x(0,10 + 7,90) Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 2106909852/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 90 dnů ode dne upsání akcií. od 12. 4. 2017

Záměr zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč)) o částku 100.000,-- Kč, (slovy: sto tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,100.000,-- Kč, (slovy: dva milióny sto tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá milión (1,000.000) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako sdosavadními akciemi. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle §484 zákona č.90/2012 Sb., oobchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: Oto Otépka, nar. 8.4.1968, bytem Praha 5, Diamantová 722. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností NAFIGATE Corporation, a.s. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy oupsání akcií doručena určenému zájemci). Navrhovaná výše emisního kursu činí 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů Kč). Emisní kurz jedné upisované akcie činí 0,10 + 9,90 Kč. Souhrnný emisní kurz upisovaných akcií činí 1,000.000 x(0,10 + 9,90) Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 2106909852/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií. od 16. 6. 2016

Pověření valné hromady ke zvýšení základního kapitálu představenstvem: V souladu s ustanovením § 511 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada společnosti pověřuje dle § 210 zák. č. 90/2012 Sb. představenstvo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč)) o částku maximálně 400.000,-- Kč, (slovy: čtyři sta tisíc Kč),vydáním čtyř miliónů (4,000.000) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako sdosavadními akciemi. Emisní kurs akcií se bude splácet peněžitými nebo nepeněžitými vklady, přičemž při upisování akcií nepeněžitými vklady o ocenění případného nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem rozhodne dozorčí rada. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne konání dnešní valné hromady. Po zvýšení základního kapitálu se změní článek 11.1. poslední věta stanov obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, tak, že bude znít takto: Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet čtyři milióny (24,000.000) hlasů. od 22. 1. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 6. 2016 od 21. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 16. 6. 2016 od 21. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 7. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 544 000 Kč

od 23. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 2 400 000 Kč

do 23. 4. 2019 od 2. 10. 2017

Základní kapitál

vklad 2 125 000 Kč

do 2. 10. 2017 od 12. 4. 2017

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 12. 4. 2017 od 16. 6. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 6. 2016 od 30. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 11. 2011 od 7. 10. 2011
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 0 Kč, počet: 25 440 000 od 23. 4. 2019
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 0 Kč, počet: 24 000 000 do 23. 4. 2019 od 27. 6. 2018
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 0 Kč, počet: 24 000 000 do 27. 6. 2018 od 2. 10. 2017
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 0 Kč, počet: 21 250 000 do 2. 10. 2017 od 12. 4. 2017
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 0 Kč, počet: 21 000 000 do 12. 4. 2017 od 16. 6. 2016
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 0 Kč, počet: 20 000 000 do 16. 6. 2016 od 22. 1. 2016
akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 22. 1. 2016 od 3. 1. 2014
akcie na majitele listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 3. 1. 2014 od 7. 10. 2011

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Ladislav Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2023

vznik členství: 30. 4. 2018

Haškova 938/8, Liberec, 460 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Čechal

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Do Lipan 495/17, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavel Čechal

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2021 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Šípková 824, Štětí, 411 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lenka Vrtišková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 1. 2. 2021

vznik členství: 23. 4. 2020

zánik členství: 31. 1. 2021

Na pokraji 540/2, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  in medio a.s.

  Újezd 450/40, Praha, 118 00

Ing. Ladislav Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2018 - Poslední vztah: 26. 8. 2023

vznik členství: 30. 4. 2018

Šrámkova 22, Liberec, 460 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Oto Otépka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 23. 4. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 23. 4. 2020

Diamantová 722/3, Praha, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lenka Vrtišková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 3. 6. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2016

Na pokraji 540/2, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  in medio a.s.

  Újezd 450/40, Praha, 118 00

Michal Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 6. 11. 2015

Pod Jizerskou 717, Liberec, 460 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Heiplík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2012

Čiklova 629/9, Praha, 128 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Heiplík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2013

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2012

Benešovo nábřeží 3736, Zlín, 760 01, Česká republika

Mgr. Martin Heiplík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2012

Benešovo nábřeží 3736, Zlín, 760 01, Česká republika

JUDr. Ladislav Břeský

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2012

vznik funkce: 7. 10. 2011

zánik funkce: 7. 10. 2012

Lohniského 869/16, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Marek Vosátka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2012

K vodojemu 208/7, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Statutární orgán

1 fyzická osoba

PhDr. Lenka Mynářová

Člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 4. 5. 2020

Františka Čechury 4464/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lukáš Műller

Předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2023 - Poslední vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 30. 9. 2020

zánik členství: 31. 5. 2023

vznik funkce: 1. 2. 2021

zánik funkce: 31. 5. 2023

Jaroslava Foglara 867/14, Brno, 639 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Műller

Předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2023 - Poslední vztah: 29. 3. 2023

vznik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 1. 2. 2021

Jaroslava Foglara 867/14, Brno, 639 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Műller

Předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2021 - Poslední vztah: 2. 3. 2023

vznik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 1. 2. 2021

Kališnická 379/8, Praha, 130 00, Česká republika

Lenka Vrtišková

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2021 - Poslední vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 1. 2. 2021

zánik členství: 31. 5. 2023

zánik funkce: 31. 5. 2023

Na pokraji 540/2, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  in medio a.s.

  Újezd 450/40, Praha, 118 00

Ing. Lukáš Műller

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 30. 9. 2020

Kališnická 379/8, Praha, 130 00, Česká republika

Jiřina Repaská

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 4. 2018

zánik členství: 30. 9. 2020

Parcelná 10793/4, Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko

Pavel Čechal

Předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 2. 2021

vznik členství: 30. 4. 2018

zánik členství: 31. 1. 2021

vznik funkce: 30. 4. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2021

Šípková 824, Štětí, 411 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Mareš

Předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 11. 5. 2017

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2018

Šrámkova 22, Liberec, 460 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Lenka Mynářová

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2017 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 11. 5. 2017

zánik členství: 4. 5. 2020

Františka Čechury 4464/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Ladislav Mareš

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 7. 10. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2017

Šrámkova 22, Liberec, 460 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Lenka Mynářová

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 11. 5. 2017

Františka Čechury 4464/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Ladislav Mareš

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 12. 2015

vznik členství: 7. 10. 2011

vznik funkce: 7. 10. 2011

Šrámkova 22, Liberec, 460 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Jač

Člen statutárního orgánu

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 19. 12. 2013

zánik členství: 4. 5. 2015

Květnové revoluce 348/30, Liberec, 460 01, Česká republika

Ladislav Jač

Člen statutárního orgánu

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 19. 12. 2013

Květnové revoluce, Liberec 13, Česká republika

Bc. Michal Mareš

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 19. 12. 2013

Pod Jizerskou 717, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Ladislav Mareš

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 7. 10. 2011

vznik funkce: 7. 10. 2011

Šrámkova 22, Liberec, 460 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Lenka Mynářová

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 1. 12. 2015

vznik členství: 7. 10. 2011

Františka Čechury 4464/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Člen představenstva jedná za společnost ve všech věcech samostatně.

od 31. 5. 2023

Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně.

do 31. 5. 2023 od 1. 6. 2018

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

do 1. 6. 2018 od 21. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 21. 7. 2014 od 7. 10. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 10. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 10. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).