Hlavní navigace

PBS ENERGO, a.s.

Firma PBS ENERGO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4590, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 129 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27678741

Sídlo:

Vlkovská 279, Velká Bíteš, 595 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 3. 2006

DIČ:

CZ27678741

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25300 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4590, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

PBS ENERGO, a.s. od 8. 3. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 8. 3. 2006

adresa

Vlkovská 279
Velká Bíteš 59501 od 24. 5. 2017

Předmět podnikání

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 1. 7. 2009

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 6. 5. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 5. 2009

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 6. 5. 2009 od 19. 6. 2007

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky do 6. 5. 2009 od 19. 6. 2007

projektování elektrických zařízení do 6. 5. 2009 od 19. 6. 2007

velkoobchod do 6. 5. 2009 od 8. 3. 2006

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 6. 5. 2009 od 8. 3. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 6. 5. 2009 od 8. 3. 2006

testování, měření, analýzy a kontroly do 6. 5. 2009 od 8. 3. 2006

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. konaná dne 11.01.2018 částečně revokuje své rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 57.000.000,-- Kč ze dne 18.12.2017 a to tak, že část tohoto rozhodnutí za 8. se ruší a nově zní: 8. Celý emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen takto: -- částku 27.930.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set třicet tisíc korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., a to: z titulu nevyplacených dividend ve výši 980.000,-- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 15.03.2017 ve výši 10.000.000,-- Kč, která byla na PBS GROUP, a.s. postoupena dne 20.06.2017, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 31.08.2017 ve výši 16.950.000,-- Kč, která byla na PBS GROUP, a.s. postoupena dne 12.12.2017, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, -- částku 29.070.000,- Kč (slovy dvacet devět milionů sedmdesát tisíc korun českých) uhradí První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., a to: z titulu nevyplacených dividend ve výši 1.020.000,-- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 15.03.2017 ve výši 15.000.000,- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 13.07.2017 ve výši 13.050.000,-- Kč, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu. do 30. 1. 2018 od 12. 1. 2018

Valná hromada rozhodla o uložení povinnosti představenstvu společnosti zveřejnit rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované cenné papíry a uveřejnit toto rozhodnutí na webových stránkách společnosti. 1. Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 72.000.000,--Kč (slovy: sedmdesát dva milionů korun českých) o částku ve výši 57.000.000,-- Kč (slovy: padesát sedm milionů korun českých) s tím , že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) o celkovém počtu 5700 (slovy: pět tisíc sedm set) kusů. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: obchodní společnosti PBS GROUP, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, IČO 61057801, - 2793 (slovy: dva tisíce sedm set devadesát tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- K č (slovy: deset tisíc korun českých), a obchodní společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČO 00176109, - 2907 (slovy: dva tisíce devět set sedm) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- - Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 4. Akcie společnosti PBS ENERGO, a.s.. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš. 5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání náv rhu na zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu spole čnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých), bude roven jmenovité hodnotě a činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že část emisního kursu akcií - - částku 10.980.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set osmdesát tisíc korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., z titulu nevyplacených dividend ve výši 980.000,-- Kč, a své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.06.201 7 ve výši 10.000.000,-- Kč, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, - částku 29.070.000,- Kč (slovy dvacet devět milionů sedmdesát tisíc korun českých) uhradí První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., z titulu nevyplacených dividend ve výši 1.020.000,-- Kč, své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 15.03.20 17 ve výši 15.000.000,- Kč, a své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 13.07.2017 ve výši 13.050.000,-- Kč proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, a zbylou část emisního kursu akcií - částku 16.950.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devět set padesát tisíc korun českých) uhradí předem určený zájemce PBS GROUP ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) let od úpisu akcií, a to na účet č. 43-8049190227/0100 ved ený u Komerční banky, a.s. 9. Pravidla pro postup o uzavření smlouvy o započtení: dohoda o započtení pohledávky mezi společností PBS ENERGO, a.s. a předem určeným zájemcem, bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Lhůta pro přijetí návrhu dohody o započtení pohledávky činí 30 (s lovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. schvaluje znění dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností. 11. Hodnota pohledávek pro započtení je určena reálnou hodnotou těchto pohledávek vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období před rozhodnutím valné hromady o tomto vkladu, ověřenou auditorem s výrokem bez výhrad, předloženou společností. do 30. 1. 2018 od 18. 12. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 4. 11. 2014 od 1. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 4. 11. 2014 od 1. 7. 2014

akciová společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valné hromadě akciové společnosti dne 24.6.2010. do 25. 7. 2014 od 9. 7. 2010

Akciová společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valné hromadě akciové společnosti dne 25.6.2009 do 25. 7. 2014 od 1. 7. 2009

Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitými vklady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) z částky 2.000.000,- Kč na konečnou částku 72.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto r ozhodnutím. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 7000 (slovy: sedm tisíc) kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově upsané ak cie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemc ům, a to: - obchodní společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 12, IČ 001 76 109 - 3570 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. - obchodní společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. se sídlem Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02, IČ 261 31 226 - 3430 (slovy: tři tisíce čtyři sta třicet) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností PBS ENERGO, a.s. a společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. a ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5. Obchodního zákoníku , uzavřené mezi společností PBS ENERGO, a.s. a společností ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží obchodní společnost PBS ENERGO, a.s. předem určeným zájemcům ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodn utí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti PBS ENERGO, a.s ., Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 01 s tím, že upsání je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti PBS ENERGO, a.s. Akcie, které upíší předem určení zájemci, budou splaceny nepeněžitými vklady, a to: - obchodní společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 12, IČ 001 76 109 splatí emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je know-how radiálních a axiálních turbin a jejich částí . Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Filipa č. 538/06 ze dne 05.09.2006 na částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán o 3570 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. - obchodní společnost ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. se sídlem Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02, IČ 261 31 226 splatí emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je know-how šroubových a rootsových kompresorů. Tento nepeněžitý vklad byl ocen ěn znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Filipa č. 538/06 ze dne 05.09.2006 na částku 34.300.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů tři sta tisíc korun českých), přičemž za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 3430 (slovy: tři tisíce čtyři sta třicet) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů na nově upsané akcie činí jeden měsíc ode dne úpisu těchto akcií a splacení bude provedeno uzavřením písemné smlouvy o vkladu a předáním dokumentace, v níž je zachyceno know-how. Místem pro splacení nepeněžitých vkla dů je sídlo obchodní společnosti PBS ENERGO, a.s., Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 01. do 24. 5. 2008 od 20. 2. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 129 000 000 Kč

od 30. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 72 000 000 Kč

do 30. 1. 2018 od 24. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 24. 5. 2008 od 8. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 12 900 od 30. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 200 do 30. 1. 2018 od 18. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 200 do 18. 12. 2017 od 4. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 200 do 4. 3. 2013 od 24. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 24. 5. 2008 od 8. 3. 2006

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Pavel Čechal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2023

vznik členství: 15. 8. 2023

Do Lipan 495/17, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ondřej Košťál

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2020 - Poslední vztah: 13. 9. 2023

vznik členství: 4. 6. 2020

zánik členství: 15. 8. 2023

zánik funkce: 15. 8. 2023

Mezihorská 1548/49, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Alexandr Borecký

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 24. 4. 2019

zánik členství: 4. 6. 2020

zánik funkce: 4. 6. 2020

Na Žvahově 400/26, Praha, 152 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kádner

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2019 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 18. 12. 2018

zánik členství: 4. 6. 2020

vznik funkce: 11. 2. 2019

zánik funkce: 4. 6. 2020

Bělohorská 208/137, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Michal Wdowyczyn, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2018 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

zánik funkce: 28. 2. 2019

Hořelická 1305/59, Rudná, 252 19, Česká republika

Miloslav Kafka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 18. 12. 2017

zánik členství: 4. 6. 2020

zánik funkce: 4. 6. 2020

K Návsi 6, Tábor, 390 01, Česká republika

František Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 11. 2018

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 25. 9. 2018

Křoví 159, 594 54, Česká republika

František Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 11. 2018

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 25. 9. 2018

Křoví 159, 594 54, Česká republika

Ing. Petr Kádner

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 18. 12. 2018

Bělohorská 208/137, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Koutský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 30. 10. 2014

zánik členství: 18. 12. 2017

Domanovická 2479, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Tomáš Koutský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 30. 10. 2014

zánik členství: 18. 12. 2017

Domanovická 2479, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Petr Kádner

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 27. 9. 2012

zánik funkce: 16. 12. 2015

Bělohorská 208/137, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jaromír Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 30. 10. 2014

Na Výsluní 654, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2015

Křoví 159, 594 54, Česká republika

Ing. Milan Macholán

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 19. 12. 2012

Lánice 327, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kádner

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 27. 9. 2012

Patočkova 75, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2012 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik členství: 9. 8. 2012

zánik členství: 19. 12. 2012

Dolní Libochová 10, 592 53, Česká republika

Mgr. Jaroslava Raisová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 27. 9. 2012

Kotíkovská 1267/73, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 4. 9. 2012

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2012

Dolní Libochová 10, 592 53, Česká republika

Ing. Jan Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 27. 9. 2012

Mikulovská 1202/88c, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

Rozseč 29, 594 51, Česká republika

Ing. Ivan Malý

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 26. 4. 2010

Kamenná 1240/8, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Jana Faifrová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 24. 6. 2010

Bryksova 947, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Jaroslava Raisová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 22. 5. 2008

zánik funkce: 23. 6. 2011

Kotíkovská 1267/73, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Robert Mariánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 22. 5. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2007

zánik funkce: 22. 5. 2008

Modrá 2/1977, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jan Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

Bílá 516, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Karel Galuška, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 22. 5. 2008

Jablonecká 707/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Josef Pelák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 22. 5. 2008

Příkrá 289/2, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jaromír Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

U Stadionu 278, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jirků

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 27. 4. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Vídeň, A. Baumgartner str. 44/A2/094, 1230, Rakouská republika

Ing. Miroslav Jirků

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 27. 4. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2010

Vídeň, A. Baumgartner str. 44/A2/094, 1230, Rakouská republika

Ing. Miroslav Jirků

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

vznik funkce: 8. 3. 2006

zánik funkce: 8. 3. 2007

Vídeň, A. Baumgartner str. 44/A2/094, 1230, Rakouská republika

Ing. Robert Mariánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

vznik funkce: 8. 3. 2006

zánik funkce: 8. 3. 2007

Modrá 2/1977, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jan Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

Bílá 516, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Gabriela Hrachovinová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

nám. Republiky 29, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Karel Galuška, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

Jablonecká 707/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Josef Pelák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

Příkrá 289/2, Praha 4, 147 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jiří Crha

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2023

vznik členství: 3. 7. 2023

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Boilers Brno a.s.

  Olomoucká 3419/9, Brno Židenice (Brno-Židenice), 618 00

Historické vztahy

Jiří Crha

Člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2020 - Poslední vztah: 7. 8. 2023

vznik členství: 28. 5. 2020

zánik členství: 3. 7. 2023

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Karel Jelínek

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2019 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 11. 2. 2019

zánik členství: 28. 5. 2020

vznik funkce: 11. 2. 2019

zánik funkce: 28. 5. 2020

Jihlavská 684, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Uhlíř

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2019 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 11. 2. 2019

zánik členství: 28. 5. 2020

vznik funkce: 11. 2. 2019

zánik funkce: 28. 5. 2020

Jihlavská 704, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Crha

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2018 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 29. 8. 2018

zánik členství: 28. 5. 2020

vznik funkce: 26. 9. 2018

zánik funkce: 28. 5. 2020

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Karel Jelínek

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 11. 2. 2019

zánik funkce: 11. 2. 2019

Jihlavská 684, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Crha

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 19. 11. 2018

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 29. 8. 2018

vznik funkce: 19. 7. 2017

zánik funkce: 29. 8. 2018

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Jiří Crha

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 19. 11. 2018

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 29. 8. 2018

vznik funkce: 19. 7. 2017

zánik funkce: 29. 8. 2018

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Filip Kadeřábek

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 28. 5. 2020

zánik funkce: 28. 5. 2020

Vackova 1352/51, Brno, 612 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ondřej Košťál

Předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 28. 5. 2020

vznik funkce: 19. 7. 2017

zánik funkce: 28. 5. 2020

Mezihorská 1548/49, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martin Uhlíř

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 29. 6. 2017

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2017

Jihlavská 704, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Uhlíř

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 29. 6. 2017

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2017

Jihlavská 704, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Macholán

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 11. 2. 2019

zánik funkce: 11. 2. 2019

Lánice 327, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Uhlíř

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 16. 12. 2015

Dolní Libochová 10, 592 53, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 16. 12. 2015

Dolní Libochová 10, 592 53, Česká republika

Ing. Karel Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 19. 7. 2017

Jihlavská 684, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 19. 7. 2017

Jihlavská 684, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Macholán

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2015

Lánice 327, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Karel Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 30. 7. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2015

Jihlavská 684, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Ambrož

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 28. 2. 2017

Jihlavská 650, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

František Ambrož

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 28. 2. 2017

Jihlavská 650, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Jiří Crha

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik funkce: 19. 7. 2017

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Jiří Crha

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik funkce: 19. 7. 2017

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Karel Jelínek

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 27. 9. 2012

Jihlavská 684, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Jelínek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Milan Macholán

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 19. 12. 2012

Lánice 327, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Martin Uhlíř

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 19. 12. 2012

zánik funkce: 16. 12. 2015

Dolní Libochová 10, 592 53, Česká republika

Ing. Jaromír Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 27. 9. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2012

Na Výsluní 654, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Karel Jelínek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

U Stadionu 574, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Milan Macholán

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2012 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

vznik členství: 9. 8. 2012

zánik členství: 27. 9. 2012

Lánice 327, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Štěpán

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 1. 2013

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 21. 12. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2012

Sídliště 521, Štěpánov, 783 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luboš Lázna, MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 27. 9. 2012

Jana Drdy 501, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. František Žák

předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 21. 12. 2011

vznik funkce: 29. 4. 2009

zánik funkce: 21. 12. 2011

Družstevní 553, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Milan Macholán

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 4. 9. 2012

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 29. 4. 2012

Lánice 327, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Růžička

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 24. 6. 2010

Mikulovská 1202/88, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Luboš Lázna, MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 22. 5. 2008

zánik funkce: 23. 6. 2011

Jana Drdy 501, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Ouřada

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 22. 5. 2008

vznik funkce: 8. 3. 2006

zánik funkce: 22. 5. 2008

Rybova 888, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Bartošic

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 22. 5. 2008

Vltavská 212/13, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. František Žák

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2009

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2009

vznik funkce: 8. 3. 2006

zánik funkce: 8. 3. 2009

Družstevní 553, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Milan Macholán

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2009

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 8. 3. 2009

Lánice 327, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Za společnost navenek jedná jediný člen představenstva samostatně.

od 12. 6. 2020

Za společnost navenek jedná představenstvo, a to společně nejméně dva členové představenstva.

do 12. 6. 2020 od 14. 8. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva bez ohledu na funkce, které v představenstvu zastávají. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva.

do 14. 8. 2015 od 8. 3. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 3. 2006

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 12. 2007
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 4. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
 • Projektování elektrických zařízení
 • Velkoobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky...
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 3. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).