Hlavní navigace

Povodí Moravy, s.p.

Firma Povodí Moravy, s.p., státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 13565, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 3 500 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

70890013

Sídlo:

Dřevařská 932/11, Brno, 602 00

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 2001

DIČ:

CZ70890013

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01500 Smíšené hospodářství
03220 Sladkovodní akvakultura
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
431 Demolice a příprava staveniště
43120 Příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
49410 Silniční nákladní doprava
55909 Ostatní ubytování j. n.
702 Poradenství v oblasti řízení
71110 Architektonické činnosti
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 13565, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p. od 24. 6. 2015

Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p. do 24. 6. 2015 od 22. 6. 2015

Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p. do 22. 6. 2015 od 19. 6. 2015

Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p. do 22. 6. 2015 od 22. 6. 2015

Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p. do 19. 6. 2015 od 18. 4. 2015

Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p. do 18. 4. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p. do 16. 4. 2015 od 1. 1. 2001

Právní forma

Státní podnik od 1. 1. 2001

adresa

Dřevařská 932/11
Brno 60200 od 24. 6. 2015

adresa

Dřevařská 11
Brno 60175 do 6. 2. 2012 od 1. 1. 2001

Předmět podnikání

Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podl e zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což z ahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Moravy a povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Moravy a povodí Dyje; - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Moravy a povodí Dyje a jejich závaznými částmi a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav. od 15. 5. 2018

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: - projektová činnost ve výstavbě; - výkon zeměměřičských činností; - opravy silničních vozidel; - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; - činnost odborného lesního hospodáře; - vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov; - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; - chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby); - úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; - výroba potravinářských a škrobárenských výrobků; - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; - výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv; - výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků; - výroba hnojiv; - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení; - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; - výroba neelektrických zařízení pro domácnost; - výroba strojů a zařízení; - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií; - stavba a výroba plavidel; - výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření; - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů; - výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; - zprostředkování obchodu a služeb; - velkoobchod a maloobchod; - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím; - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; - provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb; - ubytovací služby; - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - činnost informačních a zpravodajských kanceláří; - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; - pronájem a půjčování věcí movitých; - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - projektování pozemkových úprav; - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; - projektování elektrických zařízení; - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; - testování, měření, analýzy a kontroly; - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; - fotografické služby; - překladatelská a tlumočnická činnost; - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; -poskytování technických služeb; - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; - provozování silniční nákladní dopravy, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - výroba elektřiny. od 15. 5. 2018

Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod vúzemní působnosti státního podniku Povodí Moravy adalší činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., ovodách aozměně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., opovodích , asouvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuj e zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících skorytem vodního toku všířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodn i; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, anávrhovat vodoprávním úřadům změny pov olení knakládání svodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků vpovodí Moravy apovodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat ahodnotit stav povrchových apodzemních vod, zpracovávat, ukládat apředávat údaje do informačních systémů veřejné správy vrozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance vpovodí Moravy apovodí Dyje; - pořizovat plány dílších povodí vúzemní působnosti státního podniku Povodí Moravy; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí sMinisterstvem zemědělství aMinisterstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanovisk avyjádření vodoprávním úřadům zhlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Moravy a povodí Dyje a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat apředkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně výzmaných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou aoznačovat avytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení apokynů souvisejících s vodním hospodářstvím - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programovaného financování základatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat spříslušnými pozemkovými úřady aPozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. do 15. 5. 2018 od 23. 3. 2017

Další podnikatelské činnosti související shlavním předmětem podnikání: 1. projektová činnost ve výstavbě 2. výkon zeměměřičských činností 3. opravy silničních vozidel 4. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkařství, lesnictví amyslivost 5. činnost odborného lesního hospodáře 6. vyhotovování lesních hospodářských plánů aosnov 7. nakládání sreprodukčním materiálem lesních dřevin 8. chov zvířat ajejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 9. úprava nerostů, dobývání rašeliny abahna 10. výroba potravinářských aškrobárenských výrobků 11. zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných aslaměných výrobků 12. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské akopírovací práce 13. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových azvukově-obrazových záznamů avýroba nenahraných nosičů údajů azáznamů 14. výroba koksu, surového dehtu ajiných pevných paliv 15. výroba chemických látek, vláken apřípravků akosmetických prostředků 16. výroba hnojiv 17. výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických asádrových výrobků 18. výroba kovových konstrukcí akovodělných výrobků 19. povrchové úpravy asvařování kovů adalších materiálů 20. výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických afotografických přístrojů azařízení 21. výroba elektronických součástek, elektrických zařízení avýroba aopravy elektrických strojů, přístrojů aelektronických zařízení pracujících na malém napětí 22. výroba neelektrických zařízení pro domácnost 23. výroba strojů azařízení 24. výroba motorových apřípojných vozidel akaroserií 25. stavba avýroba plavidel 26. výroba aopravy zdrojů ionizujícího záření 27. výroba školních akancelářských potřeb, kromě výrobků zpapíru, výroba bižuterie, kartáčnického akonfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 28. výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 29. provozování vodovodů akanalizací aúprava arozvod vody 30. nakládání sodpady (vyjma nebezpečných) 31. přípravné adokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 32. zprostředkování obchodu aslužeb 33. velkoobchod amaloobchod 34. zastavárenská činnost amaloobchod spoužitým zbožím 35. údržba motorových vozidel ajejich příslušenství 36. potrubní apozemní doprava (vyjma železniční asilniční motorové dopravy) 37. skladování, balení zboží, manipulace snákladem atechnické činnosti vdopravě 38. provozování poštovních azahraničních poštovních služeb 39. ubytovací služby 40. poskytování software, poradenství voblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové asouvisející činnosti awebové portály 41. činnost informačních azpravodajských kanceláří 42. realitní činnost, správa aúdržba nemovitostí 43. pronájem apůjčování věcí movitých 44. poradenská akonzultační činnost, zpracování odborných studií aposudků 45. projektování pozemkových úprav 46. příprava avypracování technických návrhů, grafické akresličské práce 47. projektování elektrických zařízení 48. výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 49. testování, měření, analýzy akontroly 50. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 51. návrhářská, designérská, aranžerská činnost amodeling 52. fotografické služby 53. překladatelská atlumočnická činnost 54. služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 55. mimoškolní výchova avzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 56. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích azábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních aobdobných akcí 57. provozování tělovýchovných asportovních zařízení aorganizování sportovní činnosti 58. poskytování technických služeb 59. opravy aúdržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů aměřidel. 60. provozování silniční nákladní dopravy - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 61. výroba elektřiny. do 15. 5. 2018 od 23. 3. 2017

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 23. 3. 2017 od 26. 7. 2014

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání: 1. projektová činnost ve výstavbě 2. výkon zeměměřičských činností 3. opravy silničních vozidel 4. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkařství, lesnictví a myslivost 5. činnost odborného lesního hospodáře 6. vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 7. nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 8. chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 9. úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 10. výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 11. zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 12. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 13. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 14. výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 15. výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků 16. výroba hnojiv 17. výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 18. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 19. povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 20. výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení 21. výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 22. výroba neelektrických zařízení pro domácnost 23. výroba strojů a zařízení 24. výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 25. stavba a výroba plavidel 26. výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření 27. výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 28. výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 29. provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 30. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 31. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 32. zprostředkování obchodu a služeb 33. velkoobchod a maloobchod 34. zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 35. údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 36. potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) 37. skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 38. provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb 39. ubytovací služby 40. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 41. činnost informačních a zpravodajských kanceláří 42. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 43. pronájem a půjčování věcí movitých 44. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 45. projektování pozemkových úprav 46. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 47. projektování elektrických zařízení 48. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 49. testování, měření, analýzy a kontroly 50. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 51. návrhářská, designérská, aranžerská činnost a modeling 52. fotografické služby 53. překladatelská a tlumočnická činnost 54. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 55. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 56. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 57. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 58. poskytování technických služeb 59. opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel. do 23. 3. 2017 od 7. 1. 2012

Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podl e zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích , a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a návrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Moravy a povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Moravy a povodí Dyje; - pořizovat plány dílších povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanovisk a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Moravy a povodí Dyje a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně výzmaných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programovaného financování základatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úrav. do 23. 3. 2017 od 25. 3. 2011

Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech spravovaných s.p. Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákon a č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje, jeji chž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy a povodí Dyje; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy a plán oblasti povodí Dyje; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí Moravy a Plánem oblasti povodí Dyje a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 25. 3. 2011 od 29. 11. 2010

Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech spravovaných s.p. Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákon a č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje, jeji chž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí Moravy a Plánem oblasti povodí Dyje a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 29. 11. 2010 od 5. 11. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 7. 1. 2012 od 7. 6. 2010

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 7. 1. 2012 od 7. 6. 2010

Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti spravované Povodí Moravy, s.p. a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č .254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik urč en, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy; -požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům u hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Moravy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 5. 11. 2010 od 25. 7. 2005

Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zajišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti spravované Povodí Moravy, s.p. a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik ur čen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy; -požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům u hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Moravy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 25. 7. 2005 od 30. 12. 2003

Činnost technických poradců do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Testování, měření a analýzy do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Kopírovací práce do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Přípravné práce pro stavby do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Ubytovací služby do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Pronájem a půjčování věcí movitých do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Realitní činnost do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Velkoobchod do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Specializovaný maloobchod do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Silniční motorová doprava nákladní do 7. 6. 2010 od 5. 6. 2002

Výkon zeměměřických činností do 7. 1. 2012 od 5. 6. 2002

Činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů do 7. 1. 2012 od 5. 6. 2002

Opravy silničních vozidel do 7. 1. 2012 od 5. 6. 2002

Projektová činnost ve výstavbě do 7. 1. 2012 od 5. 6. 2002

Výroba elektřiny do 7. 1. 2012 od 5. 6. 2002

Zemědělská výroba do 7. 1. 2012 od 5. 6. 2002

Předmět činnosti

veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, udržbu a provoz vodních a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; do 5. 6. 2002 od 5. 6. 2002

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakádání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

pořizovat plán oblasti povodí Moravy; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

plnit úkoly při ochraně před povodněmi; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Moravy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

provozovat vodohospodářský dispečink; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

osazovat plavební znaky na vodní cestě; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným mejetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřeností; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodních a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání: do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

činnost technických poradců, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

testování, měření a analýzy, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

kopírovací práce, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

přípravné práce pro stavby, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

ubytovací služby, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

realitní činnost, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

velkoobchod, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

specializovaný maloobchod, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

výkon zeměměřických činností do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

opravy silničních vozidel, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

silniční motorová doprava nákladní, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

projektová činnost ve výstavbě, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

výroba elektřiny a rozvod elektřiny, do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

zemědělská výroba do 5. 6. 2002 od 1. 8. 2001

činnosti podle živnostenských oprávnění a rozhodnutí o udělení státní autorizace, které v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb., přecházejí na státní podnik: do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců - obor fyzikální chemie do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

zkoušení vlastností výrobků a ověřování jejich kvality do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců - obor stavebnictví do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

prodej nezpracovaných rostlinných výrobků do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

xerografické práce do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

provádění zemních prací za pomoci mechanizmů do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

ubytovací služby do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

výkon zeměměřičských činností do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

opravy motorových vozidel do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

projektová činnost ve výstavbě do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

výroba elektřiny a rozvod elektřiny do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

pronájem movitých věcí do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

pronájem nebytových prostor do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. do 5. 6. 2002 od 1. 1. 2001

výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 305/2000 Sb. do 5. 6. 2002 od 1. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 21 088 272,50 Kč. od 15. 5. 2018

Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného i nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. od 15. 5. 2018

Povodí Moravy, s.p., vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Moravy a.s., oddíl B vložka 1240, vymazané dne 1.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. od 15. 5. 2018

Den zániku oprávnění pro pana JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. narozen 2.6.1976, je 1.5.2015. do 19. 6. 2015 od 19. 6. 2015

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Jiří Zedníček r.č. 790307/4872 bytem Vrbátky 67, 798 13 Vrbátky, den vzniku funkce: 1.1.2012 Ing. Jan Moronga, r.č. 760406/1344 Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. 781231/4587 bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 Pavlína Vymazalová, r.č. 715303/3811 bytem Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko den vzniku funkce: 9.2.2012 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Miroslava Krále, CSc. den zániku funkce: 9.2.2012 Pavel Svoboda, r.č. 531101/374 bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. 691210/5684 bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. 630513/2449 bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. 575714/1632 bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. 830310/5679 bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011 do 20. 6. 2012 od 20. 6. 2012

Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. do 15. 3. 2016 od 20. 6. 2012

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: u vymazaného člena Ing. Pavel Bíza, r.č. 570228/2245 den zániku funkce 31.12.2011 Ing. Jiří Zedníček r.č. 790307/4872 bytem Vrbátky 67, 798 13 Vrbátky, den vzniku funkce: 1.1.2012 Ing. Jan Moronga, r.č. 760406/1344 Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. 781231/4587 bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Pavel Svoboda, r.č. 531101/374 bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. 691210/5684 bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. 630513/2449 bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. 575714/1632 bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. 830310/5679 bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011 do 24. 2. 2012 od 24. 2. 2012

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Jiří Zedníček r.č. 790307/4872 bytem Vrbátky 67, 798 13 Vrbátky, den vzniku funkce: 1.1.2012 Ing. Jan Moronga, r.č. 760406/1344 Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. 781231/4587 bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Pavel Svoboda, r.č. 531101/374 bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. 691210/5684 bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. 630513/2449 bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. 575714/1632 bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. 830310/5679 bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011 do 20. 6. 2012 od 24. 2. 2012

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Pavel Bíza, r.č. 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga, r.č. 760406/1344 Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. 781231/4587 bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Pavel Svoboda, r.č. 531101/374 bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. 691210/5684 bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. 630513/2449 bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. 575714/1632 bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. 830310/5679 bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011 do 24. 2. 2012 od 7. 1. 2012

Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí: 3 881 312 278,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje státut podniku. do 15. 3. 2016 od 25. 3. 2011

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk, r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza, r.č. 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga, r.č. 760406/1344 Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec, r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Ing. Vladimír Líkař, r.č. 590701/1187 bytem Praha 10, Kubánské náměstí 1327/15, PSČ 100 00 den vzniku členství 1.5. 2010 Pavel Svoboda, r.č. 531101/374 bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. 691210/5684 bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. 630513/2449 bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 do 7. 1. 2012 od 5. 11. 2010

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga r.č. 760406/1344 bytem Brno, Vondrákova 643/24, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo 540703/0871 bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo 570922/2343 bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009 Ing. Vladimír Líkař rodné číslo 590701/1187 bytem Praha 10, Kubánské náměstí 1327/15, PSČ 100 00 den vzniku členství 1.5. 2010 U vymazávaného člena dozorční rady PhDr. Richarda Svobody, MBA se zapisuje den zániku funkce v dozorčí radě 29.3. 2010 do 24. 6. 2010 od 24. 6. 2010

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga r.č. 760406/1344 bytem Brno, Vondrákova 643/24, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo 540703/0871 bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo 570922/2343 bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009 Ing. Vladimír Líkař rodné číslo 590701/1187 bytem Praha 10, Kubánské náměstí 1327/15, PSČ 100 00 den vzniku členství 1.5. 2010 do 5. 11. 2010 od 24. 6. 2010

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga r.č. 760406/1344 bytem Brno, Vondrákova 643/24, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: 640121/1245 bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo 540703/0871 bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo 570922/2343 bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009 do 24. 6. 2010 od 25. 3. 2010

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: 640121/1245 bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo 540703/0871 bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo 570922/2343 bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009 do 25. 3. 2010 od 27. 2. 2010

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: 640121/1245 bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo 610507/2259 bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006 Ing. Martin Tesařík rodné číslo 540703/0871 bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo 460705/116 bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo 570922/2343 bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009 do 27. 2. 2010 od 3. 2. 2010

u Ing. Jakuba Zavorala, ř.č. 741106/2923 se zapisuje den zániku funkce 8. června 2009 do 25. 9. 2009 od 25. 9. 2009

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Mojmír Pehal r.č. 670122/0570 Pod nemocnicí 19, 625 00 Brno Ing. Ivo Vaněk r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Radka Bučilová r.č. 665612/0801 U Santošky 5, Praha 5, PSČ 150 00 Ing. Michal Pravec r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: 640121/1245 bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo 610507/2259 bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006 do 3. 2. 2010 od 25. 9. 2009

Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Mojmír Pehal r.č. 670122/0570 Pod nemocnicí 19, 625 00 Brno Ing. Ivo Vaněk r.č. 530503/105 Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Radka Bučilová r.č. 665612/0801 U Santošky 5, Praha 5, PSČ 150 00 Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. r.č. 741106/2923 Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, PSČ 403 21 Ing. Michal Pravec r.č. 700701/4597 Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: 640121/1245 bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo 610507/2259 bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006 do 25. 9. 2009 od 4. 2. 2009

Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: 470410/431 bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo 440320/103 bytem Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: 640121/1245 bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: 491009/002 bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo 610507/2259 bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006 do 4. 2. 2009 od 30. 8. 2007

u vymazávané osoby PhDr. Petr Dolejský, r.č. 551108/1972 se zapisuje den zániku funkce: 21.5.2007 do 4. 2. 2009 od 30. 8. 2007

u vymazávané osoby Mgr. Michala Haška, r.č. 760417/3819 se zapisuje den zániku funkce: 15.6.2007 do 4. 2. 2009 od 30. 8. 2007

Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 15.6.2007 pod č.j. 18082/2007-10000. do 4. 2. 2009 od 30. 8. 2007

Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: 470410/431 bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo 440320/103 bytem Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo 551108/1972 bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Mgr. Michal Hašek rodné číslo 760417/3819 bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004 Ing. Václav Horák rodné číslo 610507/2259 bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006 do 30. 8. 2007 od 15. 1. 2007

Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 16. listopadu 2006 pod č.j.: 34501/2006 -11000 do 30. 8. 2007 od 15. 1. 2007

u vymazávané osoby Petra Štědronského den zániku funkce: 18.10.2006 do 4. 2. 2009 od 15. 1. 2007

Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: 470410/431 bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo 440320/103 bytem Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo 551108/1972 bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Petr Štědronský rodné číslo 760304/4592 bytem Brno, Kotlanova 2, PSČ 628 00 den vzniku funkce: 20.1.2005 Mgr. Michal Hašek rodné číslo 760417/3819 bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004 do 15. 1. 2007 od 16. 6. 2006

Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 26. dubna 2006 pod č.j.: 14009/2006-16300- do 15. 1. 2007 od 16. 6. 2006

Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: 470410/431 bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo 440320/103 bytem Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo 551108/1972 bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Petr Štědroňský rodné číslo 760304/4592 bytem Velká nad Veličkou, Nová Lhota 76, PSČ 696 74 den vzniku funkce: 20.1.2005 Mgr. Michal Hašek rodné číslo 760417/3819 bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004 do 16. 6. 2006 od 2. 3. 2006

Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 447.000,00 Kč. do 15. 5. 2018 od 2. 3. 2006

Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: 530815/123 bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 21. února 2002 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo 440320/103 bytem Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo 551108/1972 bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Petr Štědroňský rodné číslo 760304/4592 bytem Velká nad Veličkou, Nová Lhota 76, PSČ 696 74 den vzniku funkce: 20.1.2005 Mgr. Michal Hašek rodné číslo 760417/3819 bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004 do 2. 3. 2006 od 25. 7. 2005

Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 21.4.2005 pod. č.j. 13693/05-11000 do 16. 6. 2006 od 25. 7. 2005

Statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 25.5.2004 pod č.j. 6355/2004-11000 do 4. 2. 2009 od 28. 6. 2004

Statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 21. října 2003 pod č.j. 37863/2003-1000. do 28. 6. 2004 od 30. 12. 2003

Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Vratislav Indra rodné číslo: 490204/187 bytem Praha 10, Jabloňová 2136/11, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Ladislav Skopal rodné číslo: 580925/0689 bytem Dobšice, Horní 387, PSČ 671 82 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: 530815/123 bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 21. února 2002 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo 440320/103 bytem Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo 551108/1972 bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 do 25. 7. 2005 od 30. 12. 2003

Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 27.08.2003 pod č.j. 27966/2003-1000 do 25. 7. 2005 od 30. 12. 2003

U vymazávané osoby Ing. Karel Tureček, r.č.710201/1741, se zapisuje: den zániku funkce člena dozorčí rady: 08.07.2003, den zániku funkce osoby oprávněné jednat jménem zakladatele: 23.06.2003. U vymazávané osoby Ing. Lubomír Petružela, CSc., r.č.530412/081, se zapisuje: den zániku funkce člena dozorčí rady: 18.07.2003. do 4. 2. 2009 od 30. 12. 2003

Statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.května 2002 pod č. j. 14541/2002-1000 do 30. 12. 2003 od 11. 9. 2002

Rezervní fond: Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výši, činí: Kč 21.088.272,50. do 2. 3. 2006 od 8. 7. 2002

zakládací listina povodí Moravy, s.p. č.j. 9134/2002-1000 ze dne 29.03.2002. do 5. 6. 2002 od 5. 6. 2002

zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Karel Tureček rodné číslo: 710201/1741 bytem Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Lubomír Petružela, CSc. rodné číslo: 530412/081 bytem Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Vratislav Indra rodné číslo: 490204/187 bytem Praha 10, Jabloňová 2136/11, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Ladislav Skopal rodné číslo: 580925/0689 bytem Dobšice, Horní 387, PSČ 671 82 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: 530815/123 bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: 570228/2245 bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 21. února 2002 do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

zakládací listina Povodí Moravy, s.p. č.j. 9134/2002-1000 ze dne 29.03.2002. do 30. 12. 2003 od 5. 6. 2002

u vymazávané osoby Ing. Josef Macek r.č.591210/1239 se zapisuje den zániku funkce člena dozorčí rady: 31.prosince 2001 do 4. 2. 2009 od 5. 6. 2002

statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 19.června 2001 pod č.j. 24499/2001-1000 do 11. 9. 2002 od 1. 8. 2001

zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.dubna 2001 pod č.j. 16888/2001-1000 do 30. 12. 2003 od 1. 8. 2001

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. do 25. 3. 2011 od 1. 8. 2001

účetní hodnota určeného majetku je 3 881 312 278,00 Kč do 15. 3. 2016 od 1. 8. 2001

Výše kmenového jmění činí : 4 123 681 000,00 Kč. Minimální výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovávat, je stanovena na 3 500 000 000,00 Kč. do 15. 3. 2016 od 1. 8. 2001

zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Karel Tureček rodné číslo: 710201/1741 bytem Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Lubomír Petružela, CSc. rodné číslo: 530412/081 bytem Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Vratislav Indra rodné číslo: 490204/187 bytem Praha 10, Jabloňová 2136/11, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Ladislav Skopal rodné číslo: 580925/0689 bytem Dobšice, Horní 387, PSČ 671 82 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: 530815/123 bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Josef Macek rodné číslo: 591210/1239 bytem Brno, Kamenná 6, PSČ 639 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 do 5. 6. 2002 od 20. 6. 2001

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Účetní hodnota určeného majetku je 3 812 172 368,00 Kč. do 1. 8. 2001 od 1. 1. 2001

Rezervní fond: Výše rezervního fondu činí 447 000,00 Kč. do 8. 7. 2002 od 1. 1. 2001

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 4 126 225 237 Kč

od 10. 11. 2018

Kmenové jmění

vklad 3 500 000 000 Kč

od 15. 5. 2018

Kmenové jmění

vklad 3 500 000 000 Kč

do 15. 5. 2018 od 15. 3. 2016

Kmenové jmění

vklad 4 123 681 000 Kč

do 10. 11. 2018 od 15. 3. 2016

Kmenové jmění

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 15. 3. 2016 od 1. 8. 2001

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Marian Čiernik

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 14. 10. 2020

vznik funkce: 30. 11. 2016

Na Výsluní 370, Vysoký Újezd, 267 16, Česká republika

Ing. Pavel Cenek

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 8. 7. 2020

vznik členství: 18. 2. 2020

vznik funkce: 18. 2. 2020

Blatnice pod Svatým Antonínkem 695, 696 71, Česká republika

Bc. Pavel Šoltys DiS.

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 31. 1. 2019

Na Zelince 1165/21, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  NADAČNÍ FOND MAMUT

  Žerotínovo nám. 159/5, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Jan Grois MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2019

vznik členství: 13. 11. 2018

U Lesíka 3574/3, Znojmo, 669 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Brtník

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2016

Hanácká 331/11, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. David Fína

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 29. 11. 2016

Volejníkova 661, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Ing. Marie Kutílková

členka dozorčí rady volená z řad zaměstnanců

První vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 18. 5. 2017

Dalešice 112, 675 54, Česká republika

Historické vztahy

Ladislav Okleštěk

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelen

První vztah: 10. 10. 2019 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

zánik členství: 16. 8. 2020

vznik funkce: 31. 3. 2015

zánik funkce: 16. 8. 2020

Werichova 4706/8, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Marian Čiernik

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 14. 10. 2020

vznik funkce: 30. 11. 2016

Högerova 1098/13, Praha, 152 00, Česká republika

Ladislav Okleštěk

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelen

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 10. 10. 2019

vznik funkce: 31. 3. 2015

Výšovice 166, 798 09, Česká republika

Ing. Vladislav Gimun

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

zánik členství: 5. 12. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2017

zánik funkce: 5. 12. 2019

Koniklecová 450/11, Brno, 634 00, Česká republika

Bc. Roman Celý DiS.

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 21. 2. 2019

zánik členství: 13. 11. 2018

vznik funkce: 19. 2. 2015

zánik funkce: 13. 11. 2018

Purkyňova 446/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Bc. Pavel Šoltys DiS.

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

zánik členství: 26. 9. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2013

zánik funkce: 26. 9. 2018

Na Zelince 1165/21, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Ing. Vladimír Mana

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 8. 6. 2019

zánik členství: 12. 3. 2019

vznik funkce: 13. 3. 2014

zánik funkce: 12. 3. 2019

Podolí 219, 686 04, Česká republika

Ing. Marian Čiernik

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 30. 11. 2016

Högerova 1098/13, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Marian Čiernik

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 30. 11. 2016

Högerova 1098/13, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Marie Kutílková

člen volený zaměstnanci

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 18. 5. 2017

Dalešice 112, 675 54, Česká republika

Ing. Marie Kutílková

člen volený zaměstnanci

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 18. 5. 2017

Dalešice 112, 675 54, Česká republika

Ing. Vladislav Gimun

člen volený zaměstnanci

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2017

Koniklecová 450/11, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Vladislav Gimun

člen volený zaměstnanci

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2017

Koniklecová 450/11, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. David Fína

člen volený zaměstnanci

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 29. 11. 2016

Volejníkova 661, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Ing. David Fína

člen volený zaměstnanci

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 29. 11. 2016

Volejníkova 661, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Ing. Marian Čiernik

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 2. 2018

vznik funkce: 30. 11. 2016

Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Ing. Marian Čiernik

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 2. 2018

vznik funkce: 30. 11. 2016

Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Ing. Antonín Brtník

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

Hanácká 331/11, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Antonín Brtník

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

Hanácká 331/11, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Martin Zábrana

člen volený zaměstnanci

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 28. 11. 2011

zánik funkce: 28. 11. 2016

Štěpnická 1086, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Ladislav Okleštěk

člen

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2015

Výšovice 166, 798 09, Česká republika

Ladislav Okleštěk

člen

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 31. 3. 2015

Výšovice 166, 798 09, Česká republika

Roman Celý

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 19. 2. 2015

Purkyňova 446/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Roman Celý

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 19. 2. 2015

Purkyňova 446/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Jan Moronga

člen

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik funkce: 25. 3. 2015

zánik funkce: 17. 5. 2017

Hvozdecká 1378/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Jedlička

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 22. 12. 2014

zánik členství: 29. 6. 2016

Zeyerova 1435/2, Opava, 747 05, Česká republika

Vladimír Mana

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 13. 3. 2014

Podolí 219, 686 04, Česká republika

Vladimír Mana

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 13. 3. 2014

Podolí 219, 686 04, Česká republika

Ing. Martin Zábrana

člen volený zaměstnanci

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 28. 11. 2011

zánik funkce: 28. 11. 2016

Štěpnická 1086, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Ing. Jiří Zedníček

člen volený zaměstnanci

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 1. 1. 2017

Vrbátky 67, 798 13, Česká republika

Ing. Jiří Zedníček

člen volený zaměstnanci

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 1. 1. 2017

Vrbátky 67, 798 13, Česká republika

Ing. Marian Čiernik

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 27. 9. 2011

zánik funkce: 26. 9. 2016

Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Michal Jedlička

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 22. 12. 2014

zánik členství: 29. 6. 2016

Zeyerova 1435/2, Opava, 747 05, Česká republika

Ing. Jan Moronga

člen

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik funkce: 25. 3. 2015

zánik funkce: 17. 5. 2017

Hvozdecká 1378/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marian Čiernik

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 27. 9. 2011

zánik funkce: 26. 9. 2016

Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Bc. Pavel Šoltys

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2013

Na Zelince 1165/21, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Bc. Pavel Šoltys

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2013

Na Zelince 1165/21, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Ladislav Okleštěk

člen

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 31. 3. 2015

Výšovice 166, 798 09, Česká republika

Ing. Jan Moronga

člen

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2015

Hvozdecká 1378/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Celý

První vztah: 18. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 19. 2. 2015

Purkyňova 446/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Jan Moronga

člen volený zaměstnanci

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik funkce: 15. 2. 2010

zánik funkce: 14. 2. 2015

Hvozdecká 1378/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Jedlička

První vztah: 26. 2. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 22. 12. 2014

Zeyerova 1435/2, Opava, 747 05, Česká republika

Vladimír Mana

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 13. 3. 2014

Podolí 219, 686 04, Česká republika

Ing. Radka Bučilová

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik funkce: 7. 11. 2013

zánik funkce: 13. 3. 2014

Chmelařská 859/9, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Radka Bučilová

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik funkce: 7. 11. 2013

zánik funkce: 13. 3. 2014

K. Šafáře 210/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Mgr. Josef Novák

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 2. 2015

zánik členství: 22. 12. 2014

vznik funkce: 27. 9. 2013

zánik funkce: 22. 12. 2014

Třasoňova 4452/45, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Parolek

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 4. 2015

vznik funkce: 3. 10. 2013

zánik funkce: 19. 2. 2015

Ostrov 3050/33, Břeclav, 690 03, Česká republika

Ing. Jan Kocián

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik funkce: 27. 9. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2015

Chládkova 809, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Pavel Šoltys

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 27. 9. 2013

Na Zelince 1165/21, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Aleš Musil

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 18. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 5. 4. 2013

zánik funkce: 7. 9. 2013

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Martin Frélich

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 18. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2013

zánik funkce: 16. 10. 2013

Nad Zámečkem 382/63, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Zábrana

člen volený zaměstnanci

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 28. 11. 2011

Štěpnická 1086, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Ing. Jiří Zedníček

člen volený zaměstnanci

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2012

Vrbátky 67, 798 13, Česká republika

Ing. Jan Moronga

člen volený zaměstnanci

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik funkce: 15. 2. 2010

Hvozdecká 1309/9, Brno, 635 00, Česká republika

PhDr. Robert Knobloch

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 27. 9. 2013

adresa pro doručování: Palackého 3, 750 01 Přerov do 29. 1. 2014 od 20. 6. 2012

Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Jiří Hos

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 7. 9. 2013

Durďákova 332/12, Brno, 613 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Pavel Svoboda

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 14. 9. 2010

zánik funkce: 27. 9. 2013

Plačkov 563/34, Holešov, 769 01, Česká republika

Pavlína Vymazalová

člen volený zaměstnanci

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2013

vznik funkce: 9. 2. 2012

zánik funkce: 5. 4. 2013

Bezručova 1559/5, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Hana Randová

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2013

vznik funkce: 12. 7. 2011

zánik funkce: 1. 2. 2013

Bezručova 1950/9, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Marian Čiernik

člen jmenovaný zakladatelem

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 27. 9. 2011

Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Lukáš Krejčíř

3. zástupce

První vztah: 8. 7. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2020

Velešovice 130, 683 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Bělaška

2. zástupce

První vztah: 14. 3. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2019

Tichov 29, 766 01, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce

První vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

MVDr. Václav Gargulák

generální ředitel

První vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2017

Neubuz 146, 763 15, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milan Zaoral

2. zástupce

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2019

Vyškov 167, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

MVDr. Václav Gargulák

generální ředitel

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2017

Neubuz 146, 763 15, Česká republika

MVDr. Václav Gargulák

generální ředitel

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2017

Neubuz 146, 763 15, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Ing. Milan Zaoral

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 16. 1. 2017

Vyškov 167, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Zaoral

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik funkce: 16. 1. 2017

Vyškov 167, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Václav Gargulák

generální ředitel

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik funkce: 28. 3. 2017

Neubuz 146, 763 15, Česká republika

Václav Gargulák

generální ředitel

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik funkce: 28. 3. 2017

Neubuz 146, 763 15, Česká republika

Ing. Milan Zaoral

2.zástupce generálního ředitele

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

Vyškov 167, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Zaoral

2.zástupce generálního ředitele

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

Vyškov 167, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Zaoral

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

Vyškov 167, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Zaoral

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

Vyškov 167, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Antonín Tůma

Generální ředitel - pověřen řízením podniku

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 27. 3. 2017

Dr.Ing. Antonín Tůma, nar. 11.12.1963, bytem Za Humny 267, 664 34 Rozdrojovice, zůstává současně 1. zástupce generálního ředitele s datem vzniku funkce 20.5.2009. do 16. 6. 2017 od 23. 3. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

Generální ředitel - pověřen řízením podniku

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 27. 3. 2017

Dr.Ing. Antonín Tůma, nar. 11.12.1963, bytem Za Humny 267, 664 34 Rozdrojovice, zůstává současně 1. zástupce generálního ředitele s datem vzniku funkce 20.5.2009. do 16. 6. 2017 od 23. 3. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

Generální ředitel - pověřen řízením podniku

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 27. 3. 2017

Dr.Ing. Antonín Tůma, nar. 11.12.1963, bytem Za Humny 267, 664 34 Rozdrojovice, zůstává současně 1. zástupce generálního ředitele s datem vzniku funkce 20.5.2009. do 16. 6. 2017 od 23. 3. 2017

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 20. 5. 2009

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

RNDr. Jan Hodovský

generální ředitel

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2013

zánik funkce: 7. 12. 2016

Babice nad Svitavou 339, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Jan Hodovský

generální ředitel

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2013

zánik funkce: 7. 12. 2016

Babice nad Svitavou 339, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik funkce: 20. 5. 2009

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Libor Dostál

2. zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2014

vznik funkce: 24. 2. 2014

zánik funkce: 2. 8. 2014

Húskova 454/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

RNDr. Jan Hodovský

generální ředitel

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2013

Babice nad Svitavou 339, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Jan Hodovský

Pověřený funkcí generálního ředitele

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2013

Babice nad Svitavou 339, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Jan Hodovský

generální ředitel

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2013

Babice nad Svitavou 339, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mojmír Pehal

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik funkce: 1. 5. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2013

Pod nemocnicí 592/19, Brno, 625 00, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2009

Za Humny 267, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 14. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

Klatovská 195/2, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Mojmír Pehal

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 14. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 1. 5. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2013

Pod nemocnicí 592/19, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radim Světlík

generální ředitel

První vztah: 5. 11. 2010 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik funkce: 14. 9. 2010

zánik funkce: 1. 11. 2013

Hvozdec 101, 664 71, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Libor Dostál

generální ředitel

První vztah: 25. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 11. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2009

zánik funkce: 14. 9. 2010

Húskova 17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

zástupce generálního ředitele

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 7. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2009

Klatovská 195/2, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Ladislav Juříček

1. zástupce generálního ředitele

První vztah: 4. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik funkce: 9. 7. 2008

zánik funkce: 20. 5. 2009

Obřanská 101b, Brno, 614 00, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

2. zástupce generálního ředitele

První vztah: 4. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik funkce: 9. 7. 2008

zánik funkce: 20. 5. 2009

Klatovská 195/2, Brno, 602 00, Česká republika

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

člen

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

Zítkova 225/3, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Mgr. Ivo Vrzal

náměstek ministra

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

Mramorová 697, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

vrchní ředitel úseku vodního hosp.

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

Zítkova 225/3, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Miroslav Duda

generální ředitel

První vztah: 30. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 9. 2009

vznik funkce: 1. 5. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2009

Ve Strhanci 163, Kunovice, 686 04, Česká republika

Dr. Ing. Antonín Tůma

zástupce generálního ředitele

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 4. 8. 2008

vznik funkce: 3. 4. 2006

Klatovská 195/2, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Pavel Mylbachr

generální ředitel

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2006

zánik funkce: 30. 4. 2007

Tišnovská 133, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Miroslav Konečný

generální ředitel

První vztah: 2. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik funkce: 23. 12. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2006

Oblá 33, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Pavel Mylbachr

první zástupce generálního ředitele

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2002

Tišnovská 133, Brno, Česká republika

Ing. Václav Košacký

první zástupce generálního ředitele

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik funkce: 1. 2. 2001

zánik funkce: 1. 1. 2002

Lelekovice 383, 664 31, Česká republika

Ing. Ivan Pospíšil

generální ředitel

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 2. 3. 2006

vznik funkce: 16. 1. 2001

Cyrila Boudy 17, Prostějov, 796 04, Česká republika

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozího.

od 15. 5. 2018

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupce generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozího.

do 15. 5. 2018 od 14. 7. 2012

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupce generálního ředitele.

do 14. 7. 2012 od 2. 7. 2009

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupci generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

do 2. 7. 2009 od 4. 2. 2009

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1. zástupce generálního ředitele a v jejich nepřítomnosti pak 2. zástupce generálního ředitele.

do 4. 2. 2009 od 4. 8. 2008

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele.

do 4. 8. 2008 od 30. 12. 2003

Státní podnik zastupuje a za státní podnik jedná generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak jím zmocněný zástupce.

do 30. 12. 2003 od 1. 1. 2001

Další vztahy firmy Povodí Moravy, s.p.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 4. 1994

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 6. 2014
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 9. 1995
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 8. 1995
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 4. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 4. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).