Hlavní navigace

Promens Zlín a.s.

Firma Promens Zlín a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2223, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 149 294 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25325442

Sídlo:

Cecilka 38, Zlín Příluky, 760 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 1. 1997

DIČ:

CZ25325442

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

221 Výroba pryžových výrobků
222 Výroba plastových výrobků
22290 Výroba ostatních plastových výrobků
46770 Velkoobchod s odpadem a šrotem
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2223, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Promens a.s. od 19. 11. 2007

Obchodní firma

Polimoon a.s. do 19. 11. 2007 od 3. 4. 2006

Obchodní firma

RIM-Tech a.s. do 3. 4. 2006 od 31. 1. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 31. 1. 1997

adresa

Cecilka 38
Zlín 76001 od 16. 9. 2015

adresa

Příluky 38
Zlín do 16. 11. 2011 od 31. 1. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 12. 2009

zpracování gumárenských směsí od 28. 11. 2005

podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou odpadů nebezpečných do 15. 12. 2009 od 28. 11. 2005

pronájem movitých věcí do 15. 12. 2009 od 28. 11. 2005

vulkanizace do 28. 11. 2005 od 31. 1. 1997

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 28. 11. 2005 od 31. 1. 1997

pronájem věcí movitých do 28. 11. 2005 od 31. 1. 1997

výzkum a vývoj pryžových a plastových výrobků do 15. 12. 2009 od 31. 1. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců do 15. 12. 2009 od 31. 1. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 12. 2009 od 31. 1. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 15. 12. 2009 od 31. 1. 1997

pronájem strojního zařízení do 15. 12. 2009 od 31. 1. 1997

výroba pryžových a plastových výrobků do 15. 12. 2009 od 31. 1. 1997

pronájem nebytových prostor do 15. 12. 2009 od 31. 1. 1997

Ostatní skutečnosti

Společnost vznikla přeměnou RIM-Tech spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Příluky 38, IČO 18 75 79 52, Rg C 1373 Krajského obchodního soudu v Brně. od 8. 9. 2016

Společnost se řídí stanovami ve znění vydaném jediným akcionářem dne 6. 9. 2016. od 8. 9. 2016

Společnost se řídí stanovami ve znění vydaném jediným akcionářem dne 10.2.2006. do 8. 9. 2016 od 3. 4. 2006

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 07.11.2005. do 3. 4. 2006 od 28. 11. 2005

Mimořádná valná hromada obchodní společnosti RIM-Tech a.s. konaná dne 9.12.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RIM-Tech a.s. o částku 1,866.000,- Kč (jeden milion osm set šedesát šest tisíc korun českých) tak, že: - Upisování nad tuto částku nebude připuštěno. - Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.886 (jeden tisíc osm set šedesát šest) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v zaknihované pod obě. Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty nově emitované akcie bude připadat jeden hlas na valné hromadě. - Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti I.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, IČ: 45244448, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1210. - Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti RIM-Tech a.s., na adrese Zlín, Příluky 38, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určena tak, že určený zájemce bude povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitá lu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele. - Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodníh o zákoníku. - K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. - Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). - Předmětem nepeněžitého vkladu bude 20 (dvacet) kusů kmenových akcií společnosti Hevea, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, IČ: 46977724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 7944, znějících na jméno, k aždá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, s číselným označením 1-20, s datem emise 27.2.2004. - Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 105-26/04 ze dne 20.9.2004 vypracovaném Ing. Ivo Strejcem, znalcem v oboru ekonomika, se sídlem Praha 10, Bělocerkevská 1175/10, na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6109/2004-9 ze dne 18.8.2004. Každá jednotlivá akcie byla oceněna výše uvedeným znaleckým posudkem částkou ve výši 93.300,- Kč (devadesát tři tisíc tři sta korun českých) a předmět nepeněžitého vkladu byl tak oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem čás tkou ve výši 1.866.000,- Kč (jeden milion osm set šedesát šest tisíc korun českých). - Za nepeněžitý vklad bude vydáno 1.866 (jeden tisíc osm set šedesát šest) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v zaknihované podobě. - Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti RIM-Tech, a.s., na adrese Zlín, Příluky 38, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Nepeněžitý vklad bude splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to rubopisem a předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. do 8. 7. 2005 od 1. 4. 2005

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 16.1.1998. do 28. 11. 2005 od 11. 2. 1998

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 10.12.1997 a 6.1.1998 o záměru zvýšit základní jmění: Usneseními valné hromady akciové společnosti RIM-Tech, a.s. Zlín ze dne 10.12.1997 a 6.1.1998 osvědčenými formou notářského zápisu notářky ve Zlíně JUDr. Miluše Kučerové byl schválen návrh na zvýšení základního jmění této akciové společnosti peněžitým vkladem ve výši 19,999.000,- Kč úpisem 19.999 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, veřejně neobchodovatelných, v zaknihované podobě s právem úpisu jediným upisovatelem I. EPIC HOLDING, a.s., Praha 1, Karlovo nám. 24, IČO 45244448, s místem úpisu v sídle upisovatele do dvou týdnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým povolí zápis návrhu na zvýšení základního jmění. Část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30% bude splacena upisovatelem ke dni úpisu na účet akciové společnosti RIM-Tech, a.s. Zlín vedený u Komerční banky, a.s. Praha, pobočka Zlín, č.ú. 671140-661/0100. do 11. 2. 1998 od 9. 1. 1998

Základní jmění: 127 429 000,-Kč, splaceno do 11. 2. 1998 od 31. 1. 1997

Akcie: 127 429 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000,-Kč Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady, a to 3/4 hlasů všech akcionářů. do 11. 2. 1998 od 31. 1. 1997

Společnost vznikla přeměnou RIM-Tech spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Příluky 38, IČO 18 75 79 52, Rg C 1373 Krajského obchodního soudu v Brně. do 8. 9. 2016 od 31. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 149 294 000 Kč

od 8. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 147 428 000 Kč

do 8. 7. 2005 od 11. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 147 428 000 Kč

do 11. 3. 1998 od 11. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 127 429 000 Kč

do 11. 2. 1998 od 31. 1. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 149 294 od 8. 7. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 147 428 do 8. 7. 2005 od 11. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 127 429 do 11. 2. 1998 od 31. 1. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Robert Zatloukal

Předseda správní rady

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 23. 4. 2021

Strže 510, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ivana Tesařová

Člen správní rady

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 23. 4. 2021

Ve Střešovičkách 632/23, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen správní rady, předseda

  FW Group a.s.

  28. října 767/12, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Tomáš Lánský

Člen správní rady

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 23. 4. 2021

V Solníkách 2107, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mark William Miles

předseda správní rady

První vztah: 16. 11. 2019 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 23. 4. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2019

zánik funkce: 23. 4. 2021

5316 Ellington, Newburgh, Indiana, 476 30, Spojené státy americké

Mark William Miles

statutární ředitel

První vztah: 16. 11. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2019

5316 Ellington, Newburgh, Indiana, 476 30, Spojené státy americké

Jason Kent Greene

člen správní rady

První vztah: 16. 11. 2019 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 23. 4. 2021

6598 Deertrail, Newburgh, Indiana, 476 30, Spojené státy americké

Ing. Robert Zatloukal

člen správní rady

První vztah: 16. 11. 2019 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 7. 2019

Strže 510, Zlín, 760 01, Česká republika

Guillaume Pascal Claude Foucher

člen správní rady

První vztah: 11. 10. 2017 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 30. 6. 2019

Rue Henri Regnault 56, Lille, 590 00, Francouzská republika

Maik Altendorf

člen správní rady

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 6. 9. 2016

zánik členství: 2. 5. 2017

Schillerstrasse 19, Riedstadt, Goddelau, Spolková republika Německo

Petrus Rudolf Maria Vervaat

statutární ředitel

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik funkce: 6. 9. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2019

Heisteeg 36, Oisterwijk, Nizozemské království

Petrus Rudolf Maria Vervaat

předseda správní rady

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 6. 9. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 6. 9. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2019

Heisteeg 36, Oisterwijk, Nizozemské království

Simon John Kesterton

člen správní rady

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 6. 9. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

Monument Lane 55, Birmingham, Lickey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Maik Altendorf

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 6. 9. 2016

Schillerstrasse 19, Riedstadt, Goddelau, Spolková republika Německo

Jakob Óskar Sigurdsson

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 5. 10. 2011

zánik funkce: 6. 9. 2016

Kalkadur 7, Gardabaer, 210, Islandská republika

Adrian John Platt

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 8. 12. 2010

zánik funkce: 6. 9. 2016

Mills Way 62, Cheshire CW1 4TG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Adrian John Platt

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 8. 12. 2010

zánik funkce: 6. 9. 2016

Mills Way 62, Cheshire CW1 4TG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jakob Óskar Sigurdsson

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 5. 10. 2011

zánik funkce: 6. 9. 2016

Kalkadur 7, Gardabaer, 210, Islandská republika

Maik Altendorf

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 6. 9. 2016

Schillerstrasse 19, Riedstadt, Goddelau, Spolková republika Německo

Maik Altendorf

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

Schillerstrasse 19, Riedstadt, Goddelau, Spolková republika Německo

Henricus Johannes Gerhardus Maria Feijen

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 21. 3. 2012

zánik členství: 31. 8. 2012

Doornenburg NL-6686 MN, Rijndijk 27, Nizozemské království

Jakob Óskar Sigurdsson

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 5. 10. 2011

Kalkadur 7, Gardabaer, 210, Islandská republika

Adrian John Platt

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

vznik funkce: 8. 12. 2010

Mills Way 62, Cheshire CW1 4TG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ragnhildur Geirsdóttir

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 12. 7. 2007

zánik funkce: 5. 10. 2011

Rejkjavík, Solvallagata 66, 101, Islandská republika

Henricus Johannes Gerhardus Maria Feijen

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 20. 3. 2012

Doornenburg NL-6686 MN, Rijndijk 27, Nizozemské království

Ing. Robert Zatloukal

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 20. 3. 2007

Kudlov 510, Zlín, Česká republika

Adrian John Platt

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 8. 12. 2010

vznik funkce: 12. 12. 2005

zánik funkce: 8. 12. 2010

Cheshire CW1 4TG, Coppenhall, Mills Way 62, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Arne Vraalsen

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 19. 11. 2007

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 12. 7. 2007

vznik funkce: 12. 12. 2005

zánik funkce: 12. 7. 2007

Klampenborg, Christianholms Parrallelvei 15, 2930, Dánské království

Ing. Jaromír Vája CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

zánik členství: 8. 12. 2005

zánik funkce: 8. 12. 2005

Kudlov 494, Zlín, Česká republika

Ing. Robert Zatloukal

předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

zánik členství: 8. 12. 2005

zánik funkce: 8. 12. 2005

Kudlov 510, Zlín, Česká republika

Ing. Pavel Rozsypal

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

zánik členství: 8. 12. 2005

Štorkánova 10, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Bořuta CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Hlavní 1248, Otrokovice, Česká republika

Ing. Robert Zatloukal

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2003

Jiráskova 719, Napajedla, Česká republika

Ing. Jaromír Vája CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2003

Kúty 1959, Zlín, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.

od 1. 6. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 8. 9. 2016

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva.

do 8. 9. 2016 od 8. 8. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva.

do 8. 8. 2008 od 31. 1. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Bořuta CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 6. 9. 2016

tř. Spojenců 717, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Bořuta CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 6. 9. 2016

tř. Spojenců 717, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Vincent Giraud

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 11. 11. 2009

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2009

zánik funkce: 6. 9. 2016

avenue des Balmes 69, Miribel, 017 00, Francouzská republika

Wilhelmus Johannes Havekes

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 6. 9. 2016

Parkweg 12, De Steeg, Nizozemské království

Wilhelmus Johannes Havekes

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 6. 9. 2016

Parkweg 12, De Steeg, Nizozemské království

Vincent Giraud

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 11. 11. 2009

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2009

zánik funkce: 6. 9. 2016

avenue des Balmes 69, Miribel, 017 00, Francouzská republika

Wilhelmus Johannes Havekes

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

Parkweg 12, De Steeg, Nizozemské království

Jan Willem Radstaak

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 31. 8. 2012

Hof van Avignon 6, Doetinchem, Nizozemské království

Ing. Jaroslav Bořuta CSc.

člen

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

tř. Spojenců 717, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Vincent Giraud

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 11. 11. 2009

vznik funkce: 11. 11. 2009

Miribel, avenue des Balmes 69, 01700, Francouzská republika

Jan Willem Radstaak

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2008 - Poslední vztah: 13. 10. 2011

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 6. 6. 2011

Doetinchem, Hof van Avignon 6, 7007JB, Nizozemské království

Hervé Julien Bonnard

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 11. 11. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2008

zánik funkce: 11. 11. 2009

Pontault - Combault, rue Honore de Balzac 15, 77340, Francouzská republika

Jens Möller

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 8. 2008

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 6. 6. 2008

Kerteminde, Klintevej 29, 5300, Dánské království

Thor Audun Saga

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 8. 2008

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 6. 6. 2008

vznik funkce: 23. 3. 2007

zánik funkce: 6. 6. 2008

Haslum, Seljeholtet 9c, 1344, Norské království

Jens Möller

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

vznik členství: 8. 12. 2005

Kerteminde, Strandgade 31C, 5300, Dánské království

Henricus Johannes Gerhardus Maria Feijen

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 20. 3. 2007

vznik funkce: 12. 12. 2005

zánik funkce: 20. 3. 2007

Doornenburg NL-6686 MN, Rijndijk 27, Nizozemské království

Ing. Jaroslav Bořuta CSc.

člen

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik funkce: 28. 2. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2004

tř. Spojenců 717, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Vladimír Motlík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

vznik funkce: 18. 8. 2005

zánik funkce: 8. 12. 2005

Na Plazích 42, Davle, 252 06, Česká republika

Ing. Petr Toman

člen

První vztah: 11. 7. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

vznik funkce: 28. 2. 2001

zánik funkce: 8. 12. 2005

V Štíhlách 311/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Kopic

předseda

První vztah: 11. 7. 2001 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik funkce: 28. 2. 2001

zánik funkce: 18. 8. 2005

Jana Masaryka 1797/A, Hradec Králové, Česká republika

Tomáš Kopic

předseda

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 7. 2001

Jižní 1838, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Roman Ševčík

člen

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 7. 2001

Jeřábkova 1323, Milevsko, Česká republika

Ing. Jaroslav Bořuta CSc.

člen

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik funkce: 28. 2. 2001

Hlavní 1248, Otrokovice, Česká republika

Ing. Jiří Řezáč

člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Čechova 1440, Otrokovice, Česká republika

Ing. Miroslav Kadlec

člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Trnava 314, Česká republika

JUDr. František Fridrich

předseda

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Mimoňská 6/642, Praha 9, Česká republika

Další vztahy firmy Promens Zlín a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Robert Zatloukal

člen správní rady

První vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Strže 510, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jason Kent Greene

člen správní rady

První vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

6598 Deertrail, Newburgh, Indiana, 476 30, Spojené státy americké

Mark William Miles

předseda správní rady

První vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

5316 Ellington, Newburgh, Indiana, 476 30, Spojené státy americké

Historické vztahy

Guillaume Pascal Claude Foucher

člen správní rady

První vztah: 11. 10. 2017 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 30. 6. 2019

Rue Henri Regnault 56, Lille, 590 00, Francouzská republika

Petrus Rudolf Maria Vervaat

předseda správní rady

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 6. 9. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 6. 9. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2019

Heisteeg 36, Oisterwijk, Nizozemské království

Maik Altendorf

člen správní rady

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 6. 9. 2016

zánik členství: 2. 5. 2017

Schillerstrasse 19, Riedstadt, Goddelau, Spolková republika Německo

Simon John Kesterton

člen správní rady

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 6. 9. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

Monument Lane 55, Birmingham, Lickey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Akcionáři

3R Plastics B.V.

Jan van Goyenkade 8, Nizozemské království, Amsterdam

od 2. 6. 2021

3R Plastics B.V.

Jan van Goyenkade 8, Nizozemské království, Amsterdam

do 2. 6. 2021 od 10. 5. 2021

RPC Promens Group B.V.

Bergweidedijk 1, Nizozemské království, Deventer

do 10. 5. 2021 od 15. 7. 2020

RPC Promens Group B.V.

Eisteinstraat 22, Nizozemské království, Zevenaar

do 15. 7. 2020 od 11. 10. 2017

Promens Group B.V.

Eisteinstraat 22, Nizozemské království, Zevenaar

do 11. 10. 2017 od 8. 9. 2016

Promens Group B.V.

Nizozemské království

do 8. 9. 2016 od 8. 8. 2008

Polimoon Group B.V.

Nizozemské království

do 8. 8. 2008 od 3. 4. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 3. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 3. 1997
Zpracování gumárenských směsí
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 3. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).