Hlavní navigace

PROXY - FINANCE a.s.

Firma PROXY - FINANCE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1155, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 400 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

18623174

Sídlo:

Anežská 986/10, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 5. 1991

DIČ:

CZ18623174

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4690 Nespecializovaný velkoobchod
64200 Činnosti holdingových společností
7010 Činnosti vedení podniků
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1155, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PROXY - FINANCE a.s. od 19. 7. 1993

Obchodní firma

DELTA MEDIA, a.s. do 19. 7. 1993 od 27. 12. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 27. 12. 1991

adresa

Anežská 986/10
Praha 11000 od 20. 10. 2015

adresa

Anežská 10
Praha 1 do 20. 10. 2015 od 6. 3. 1998

adresa

Trojská 101
Praha 8 do 6. 3. 1998 od 19. 7. 1993

adresa

Černé Voděrady č. 115
p. Jevany do 19. 7. 1993 od 27. 12. 1991

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 5. 2014

činnost ekonomnických a organizačních poradců do 16. 5. 2014 od 19. 7. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 5. 2014 od 19. 7. 1993

a) poskytování služeb v oblasti pořizování výroby a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků ve všech technických formách, do 19. 7. 1993 od 27. 12. 1991

b) poskytování produkčních, konzultačních a technických služeb při pořizování, výrobě a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků, do 19. 7. 1993 od 27. 12. 1991

c) veškerá reklamní činnost a služby s ní související zejména propagace, vypracovávání grafických návrhů a reklamních tiskopisů. do 19. 7. 1993 od 27. 12. 1991

Ostatní skutečnosti

Společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ 18623174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikající společností FINTOP, a.s., IČ 63998106, se sídlem Praha 1, Anežská 986/č.or. 10, PSČ 11000. Na n ástupnickou společnost PROXY - FINANCE a.s. přešlo jmění zanikající společnosti FINTOP, a.s. Nástupnická společnost PROXY - FINANCE a.s. vstoupila do právního postavení zanikající společnosti FINTOP, a.s. od 31. 5. 2020

Valná hromada přijala dne 16.4.2015 toto usnesení o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je postup dle § 544 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy snížení základního kapitálu společnosti za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je převod částky 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základn ího kapitálu společnosti do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti bude snížen z částky 410.000.000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 400 .000.000,- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK, tedy použitím vlastních akcií, které má společnost v majetku. Společnost použije 20 (dvacet) kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých), které má společnost ve svém majetku, tak, že je zničí. Při snížení základního kapitálu společnosti bude v souladu s § 544 odst. 1 písm. b) ZOK s částkou 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu naloženo tak, že bude převedena do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti realizovat přijaté usnesení valné hromady. do 12. 6. 2015 od 12. 6. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 27. 12. 2017 od 16. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 27. 12. 2017 od 16. 5. 2014

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je postup v souladu s ust. § 216a odst. 1 psím. b) obchodního zákoníku v platném znění za účelem posílení rezervního fondu Společnosti na úhradu níže uvedené budoucí ztráty. Při snížení základního kapitálu o vlastní akcie bude v souladu s ust.§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku v platném znění částka 25.000.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu převedena do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí zt ráty, která může Společnosti vzniknout v souvislosti s rozdíly mezi jmenovitou hodnotu a pořizovací cenou úplatně nabývaných cenných papírů Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 250.000.000,- Kč o částku 25.000.000,- Kč na částku 225.000.000,-Kč. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem stanoveným v ust. § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku v platném znění. Společnost použije 100 kusů vlastních kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné ak cie 250.000,- Kč, které má ve svém majetku, tak, že je zničí. do 8. 8. 2007 od 11. 7. 2007

Na PROXY-FINANCE a.s. se ve smyslu § 69b a 220p obch. zák. převádí jmění společnosti Dopravní a finanční služby, a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 986/10, 110 00, IČ: 45359768, která z důvodu převodu jmění na PROXY-FINANCE a.s., jejího hlavního akcionáře, zaniká. od 17. 12. 2001

Dne 17.5.2001 schválila řádná valná hromada PROXY-FINANCE a.s. jednomyslně následující usnesení o snížení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla takto: I. snižuje základní kapitál společnosti o 10,000.000,- Kč, tj. ze 60,000.000,- Kč na 50,000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného sníže- ní je žádost části akcionářů o takový právní úkon s tím, že část- ka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcio- nářům, resp. akcionářům bude vyplacena za akcie úplata odpovída- jící jmenovité hodnotě akcií. Základní kapitál se snižuje způsobem podle § 213c písm. b) ob- chodního zákoníku, tedy tak, že bude úplatným způsobem vzato z o- běhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům 200 kusů kme- nových akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovi- té hodnotě 50.000,- Kč. Kupní cena (úplata) za jednu kmenovou ak- cii společnosti, vzatou z oběhu, bude činit 50.000,- Kč. Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z obě- hu představenstvo zveřejní dvěma způsoby, určenými stanovami spo- lečnosti pro svolávání valné hromady, a to oznámením na oznamova- cí tabuli v sídle společnosti a písemným oznámením každému akcio- náři na jeho adresu, evidovanou v knize akcionářů společnosti, a dále v Hospodářských novinách. Po ukončení závaznosti návrhu smlouvy o koupi akcií (dále jen "návrh") zjistí představenstvo společnosti sčítáním počet akcií, které hodlají prodávající prodat na základě přijetí tohoto návr- hu. V případě, že celkový počet akcií prodávaných prodávajícími podle jejich oznámení o přijetí návrhu bude převyšovat objem 200 kusů, budou akceptace jednotlivých prodávajících kráceny poměrně procentem, o které celkový počet prodávaných akcií převyšuje po- čet 200 kusů Výsledek krácení bude u jednotlivých prodávajících zaokrouhlován na celé akcie dolů. Prodávajících, kteří prodávají ne více než 4 kusy akcií společnosti, se krácení nebude týkat. Výsledek kráce- ní, pokud k němu představenstvo přistoupí, bude v písemné formě, s podpisy všech členů představenstva společnosti, zaslán všem prodávajícím. Bude-li provedeno krácení tímto postupem, je spo- lečnost oprávněna odmítnout zčásti všechna přijetí návrhu prodá- vajícími, oznámená podle čl. 4 návrhu; v případě, že by součet jmenovitých hodnot všech akcií prodávaných prodávajícími přijetím návrhu podle čl. 4 nedosáhl částky, o níž má být základní kapitál snížen, je společnost oprávněna odmítnout všechna přijetí návrhu prodávajícími. Kupní cena (úplata) za akcie je splatná nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Listinné akcie společnosti, brané z oběhu na základě návrhu, mu- sí být předloženy akcionáři za účelem jejich zničení ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rej- stříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 18. 12. 2002 od 22. 10. 2001

Valná hromada konaná dne 24.4.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 20.000 000,-Kč. V souladu s § 208 obch.zák. se ke zvýšení základního jmění použije vlastní zdroj společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let. Tento je evidován v účetnictví společnosti pod číslem účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let a k 31.12.1997 byla jeho výše 95 615 896,25 Kč. Na zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů se použije část tohoto nerozděleného zisku ve výši 10.000.000,-Kč. Základní jmění se zvyšuje vydáním 1 000 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Tyto akcie budou bezplatně rozdě- leny mezi stávající akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, t.j. na každé čtyři doposud vlastněné akcie, každou o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, obdrží každý akcionář jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. V souladu s ustanovením § 203 obch.zák. se základní jmění zvyšuje také úpisem nových akcií. Upisuje se 1 000 kusů kmeno- vých listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisování nad tento rámec se nepřipouští. Všech 1 000 kusů akcií upíše v souladu s § 204a odst.6 obch.zák. obchodník s cennými papíry na základě Smlouvy o obstarání vydání cenných papírů ( dále jen Smlouva). Smlouva, uzavřená mezi společností a obchodníkem s cennými papíry, je přílohou usnesení o zvýšení základního jmění a obsahuje také závazek obchodníka s cennými papíry prodat stávajícím akcionářům na jejich žádost upsané akcie za cenu a ve lhůtě dle Smlouvy, a to v rozsahu jejich přednostního práva, t.j. na čtyři doposud vlastněné akcie jedna nová. Emisní kurz akcií je 60.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisovatel musí do 3 dnů po úpisu akcií uhradit 100 % stanovené emisní ceny upsaných akcií na bankovní účet 3000014/2200, vedený u Banky Haná, a.s. Brno, pobočka Praha, Senovážné nám.19. Uhrazením se rozumí přípsání předmětné částky za upsané akcie na výše uvedený účet společnosti. Emisní kurz je stanoven v souladu s ekonomickými parametry společnosti. Přednostní právo zúčastnit se navýšení základního jmění mají osoby, které jsou akcionáři společnosti ke dni konání valné hromady, která o zvýšení základního jmění rozhodla. Po zvýšení bude základní jmění společnosti činit 60.000.000,-Kč ( slovy šedesát milionů korun českých). do 17. 8. 1998 od 10. 6. 1998

Základní jmění - jeho zvýšení z 1,000.000,- Kč na 4,000.000,- Kč bylo splaceno z 30%. do 17. 8. 1998 od 19. 7. 1993

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost DELTA MEDIA byla založena zakladatelským plánem ze dne 5.12.1991, zakladatelé uskutečnili v souladu s ust. § 25 o akciových společnostech jednorázové založení společnosti. Podpisem zakladatelského plánu zároveň schválili stanovy společnosti, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu a revizora účtů. od 27. 12. 1991

Datum uzavření zakl. plánu: 5. 12. 1991 do 17. 8. 1998 od 27. 12. 1991

Ze 100 % upsaného kapitálu je splaceno 50 %. do 17. 8. 1998 od 27. 12. 1991

Držitelem akcií bude zakladatel. do 17. 8. 1998 od 27. 12. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 400 000 000 Kč

od 12. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 410 000 000 Kč

do 12. 6. 2015 od 16. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 450 000 000 Kč

do 16. 5. 2014 od 7. 9. 2007

Základní kapitál

vklad 225 000 000 Kč

do 7. 9. 2007 od 8. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 250 000 000 Kč

do 8. 8. 2007 od 22. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 22. 1. 2003 od 18. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 18. 12. 2002 od 17. 8. 1998

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 17. 8. 1998 od 21. 11. 1996

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 21. 11. 1996 od 11. 10. 1995

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 11. 10. 1995 od 19. 7. 1993

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 19. 7. 1993 od 27. 12. 1991
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 800 od 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 820 do 12. 6. 2015 od 16. 5. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 900 do 16. 5. 2014 od 7. 9. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 250 000 Kč, počet: 900 do 7. 9. 2007 od 8. 8. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 250 000 Kč, počet: 1 000 do 8. 8. 2007 od 22. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 000 do 22. 1. 2003 od 18. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 200 do 18. 12. 2002 od 9. 11. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 000 do 9. 11. 1998 od 17. 8. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 000 do 17. 8. 1998 od 21. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 21. 11. 1996 od 11. 10. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 11. 10. 1995 od 19. 7. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 19. 7. 1993 od 27. 12. 1991

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Václav Foglar

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 22. 4. 2020

vznik funkce: 23. 4. 2020

Ostrovní 146/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alexandra Šlosarčíková

člen dozořčí rady

První vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 22. 4. 2020

vznik funkce: 22. 4. 2020

Na Klimentce 2759/1a, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Mihalus

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Strážna 13101/32, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Viliam Maroš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 7. 12. 2017

Flöglova 2, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

Ing. Andrea Rajčáková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 7. 12. 2017

Slávičie údolie 5753/41, Bratislava, Slovenská republika

Historické vztahy

Mgr. Olga Trčková PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 7. 12. 2017

zánik členství: 19. 4. 2020

zánik funkce: 19. 4. 2020

Ostrovní 146/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Milhaus

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Strážna 13101/32, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Miroslav Milhaus

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Strážna 13101/32, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Jozef Grnáčik

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 7. 12. 2017

zánik členství: 22. 4. 2019

zánik funkce: 22. 4. 2019

Kysucká 3940/15, Senec, Slovenská republika

Ing. Vladimír Rajčák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Strečnianska 3085/5, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Vladimír Rajčák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Strečnianska 3085/5, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Vladimír Rajčák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 16. 4. 2015

Strečnianska 3085/5, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Jozef Grnáčik

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Kysucká 3940/15, Senec, Slovenská republika

Ing. Jozef Grnáčik

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Kysucká 3940/15, Senec, Slovenská republika

Andrea Králová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Vězeňská 913/8, Praha, 110 00, Česká republika

Andrea Králová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Vězeňská 913/8, Praha, 110 00, Česká republika

Andrea Králová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 4. 2015

vznik funkce: 22. 4. 2004

Vězeňská 913/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Andrea Krausová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik funkce: 22. 4. 2004

Na Beránku IV 242, Ořech, Česká republika

Ing. Jozef Grnáčik

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 1998 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 4. 2015

Vígľašská 11, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Vladimír Rajčák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 4. 2015

Strečianská 5, Bratislava, Česká republika

Ing. Peter Severín

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

zánik funkce: 22. 4. 2004

Nušlova 2272, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Hoffmann Dr.Sc.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 6. 3. 1998

Lohniského 903, Praha 5, Česká republika

Ing. Peter Vajda CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

Hummelova 16, Bratislava, Česká republika

Ing. Vladimír Hoffmann

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

Františkova 903, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Šílený

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

Borská 545, Bor u Tachova, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Vladimír Rajčák

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 7. 12. 2017

vznik funkce: 23. 4. 2020

Strečnianska 3085/5, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Peter Foglar

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 22. 4. 2020

vznik funkce: 22. 4. 2020

Bílkova 869/12, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Michal Kamas

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 7. 12. 2017

Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Andrea Králová

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 7. 12. 2017

Vězeňská 913/8, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Vajda

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 7. 12. 2017

Pod Parukářkou 2762/2, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Foglar

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 7. 12. 2017

zánik členství: 19. 4. 2020

vznik funkce: 7. 12. 2017

zánik funkce: 19. 4. 2020

Ostrovní 146/16, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Rajčák

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 7. 12. 2017

Strečnianska 3085/5, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Peter Vajda CSc.

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 15. 10. 2017

Pod Parukářkou 2762/2, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Kamas

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

Ing. Michal Kamas

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

Ing. Václav Foglar

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Ostrovní 146/16, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Peter Vajda CSc.

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 15. 10. 2017

Pod Parukářkou 2762/2, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Foglar

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 6. 12. 2017

Ostrovní 146/16, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Michal Kamas

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 4. 2015

Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

Ing. Peter Vajda CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 4. 2015

Pod Parukářkou 2, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Václav Foglar

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1998 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 4. 2015

Kuchařská 773, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Michal Kamas

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1998 - Poslední vztah: 9. 11. 2013

Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

Ing. Peter Vajda CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1998 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

Seydlerova 2146, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Peter Vajda CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 6. 3. 1998

Pod Hájovnou 590, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Václav Foglar

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 6. 3. 1998

Ovčí hájek 2154, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hoffmann

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 6. 3. 1998

Františkova 903, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Hoffmann DrSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

Lohniského 903, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Rudolf Foglar

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

Polská 40, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jaromír Procházka

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

Trojská 101, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Tomáš Šílený

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 19. 7. 1993

Sokolská 463, Bor u Tachova, Česká republika

JUDr. Jana Haltmarová

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 19. 7. 1993

Petýrkova 1954, Praha 4, Česká republika

JUDr. Marcela Miklová

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 19. 7. 1993

Rytířova 784, Praha 4, Česká republika

Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva.

od 16. 5. 2014

Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- venstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva.

do 16. 5. 2014 od 22. 10. 2001

Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně, případně zmocněnec v rozsahu udělené plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména společně dva členové představenstva nebo pracovník společnosti na základě udělené plné moci.

do 22. 10. 2001 od 9. 11. 1998

Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se vykoná tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 9. 11. 1998 od 27. 12. 1991

Další vztahy firmy PROXY - FINANCE a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 6. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 6. 1993

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).