Hlavní navigace

RADIO UNITED GROUP a.s.

Firma RADIO UNITED GROUP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18701, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 18 300 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29127599

Sídlo:

Na poříčí 1079/3a, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 11. 2012

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

1820 Rozmnožování nahraných nosičů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18701, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RADIO UNITED GROUP a.s. od 22. 7. 2013

Obchodní firma

RADIO UNITED GROUP a.s. od 15. 5. 2015

Obchodní firma

RADIO UNITED GROUP a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

RADIO UNITED a.s. do 17. 6. 2015 od 14. 11. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 14. 11. 2012

adresa

Na poříčí 1079/3a
Praha 11000 od 14. 12. 2017

adresa

Na Poříčí 1079/3a
Praha 1 11000 do 14. 12. 2017 od 14. 11. 2012

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 11. 2012

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti přijal dne 18. března 2015 v působnosti valné hromady následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 16.300.000,00 Kč (šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku ve výši 18.300.000,00 Kč (osmnáct milionů tři sta tisíc ko run českých), nepeněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 163 (jedno sto šedesát tři) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Jediný akcionář, nepeněžitý vklad: Veškeré nově upisované akcie budou upsány Jediným akcionářem, který emisní kurz akcií splatí nepeněžitým vkladem dle § 484 odst. 1, § 485 zákona o obchodních korporacích). Veškeré nově upisované akcie budou tedy upsány Jediným akcionářem, kterým je obcho dní společnost GES MEDIA ASSET, a.s., IČ 271 81 804, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9572. Jediný akcionář upíše všech 163 (jedno sto šedesát tři) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) (společně dále i jen Akcie). Jediný akcionář upíše Akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení, popis nepeněžitého vkladu a částku jeho ocenění. 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných Akcií činí 16.345.700,00 Kč (šestnáct milionů tři sta čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 45.700,00 Kč (čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých) tvoří emisní ážio. 5. Lhůta pro upsání akcií Jediným akcionářem: Lhůta pro úpis Akcií Jediným akcionářem bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obcho dních korporacích, a bude doručen Jedinému akcionáři do 15 (patnácti) dnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Jedinému akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis Akcií. 6. Nepeněžitý vklad: Emisní kurz Akcií Jediného akcionáře bude splacen nepeněžitým vkladem, a to níže uvedenými podíly v obchodních společnostech, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudku uvedeném v odst. 7 Ocenění nepeněžitého vkladu tohoto notářského zápisu , a to: - podíl Jediného akcionáře, obchodní společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., v obchodní společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202462, o velikosti 10 %, (deset procent), se kterým je spojen vklad do základního kapitálu o velikosti 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) (dále i jen Nepeněžitý vklad č. 1), - podíl Jediného akcionáře, obchodní společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., v obchodní společnosti RADIO UNITED SERVICES s.r.o., IČ 291 31 863, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl C, vložka 202501, o velikosti 10 % deset procent), se kterým je spojen vklad do základního kapitálu o velikosti 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) (dále i jen Nepeněžitý vklad č. 2). 7. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad č. 1 byl v souladu s ustanovením § 251 zákona o obchodních korporacích, oceněn znaleckým posudkem znalce - INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., zkráceně INFO 7, s.r.o., se sídlem Sbíhavá I 455/2, Liboc, 162 00 Praha 6, IČ 442 66 154, z e dne 25. 8. 2014 číslo 1777-30/2014 a cena byla stanovena na částku 15.223.700,-- Kč (patnáct miliónů dvě stě dvacet tři tisíc sedm set korun českých). Toto ocenění Nepeněžitého vkladu č. 1 se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžit ý vklad č. 1 oceněný v částce 15.223.700,-- Kč (patnáct miliónů dvě stě dvacet tři tisíc sedm set korun českých) bylo vydáno 152 (jedno sto padesát dva) kusů nových kmenových akcií Společnosti vydaných jako cenný papír, znějících na jméno, o jmenovité hod notě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu nově upisovaných akcií na Nepeněžitý vklad č. 1, tj. částka ve výši 23.700,- Kč (dvacet tři tisíc sedm set korun českých) tvoří dle 249 zákona o ob chodních korporacích emisní ážio. Nepeněžitý vklad č. 2 byl v souladu s ustanovením § 251 zákona o obchodních korporacích, oceněný znaleckým posudkem znalce - INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., zkráceně INFO 7, s.r.o., se sídlem Sbíhavá I 455/2, Liboc, 162 00 Praha 6, IČ 442 66 154, z e dne 22. 8. 2014 číslo 1776-29/2014, na částku 1.122.000,-- Kč (jeden milion jedno sto dvacet dva tisíc korun českých). Toto ocenění Nepeněžitého vkladu č. 2 se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžitý vklad č. 2 oceněný v částce 1. 122.000,-- Kč (jeden milion jedno sto dvacet dva tisíc korun českých) bylo vydáno 11 (jedenáct) kusů nových kmenových akcií Společnosti vydaných jako cenný papír, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc kor un českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 22.000,- Kč (dvacet dva tisíc korun českých) tvoří dle 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Nepeněžitý vklad č. 1 a Nepeněžitý vklad č. 2 dále i jen společně jako Nepeněžitý vklad. 8. Místo a lhůta pro vnesení Nepeněžitého vkladu: Ke splacení emisního kursu akcií dojde vnesením Nepeněžitého vkladu okamžikem jeho předání Společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení emisního kursu Jediným akcionářem bude činit 15 (pa tnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacení emisního kursu je adresa sídla Společnosti. Společnost vydá Upisovateli jím upsané a splacené akcie bez zbytečného odkladu po jejich splacení a poté, co nabude právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 15. 5. 2015 od 14. 4. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 28. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 15. 5. 2015 od 28. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 15. 5. 2015 od 28. 2. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 300 000 Kč

od 15. 5. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 5. 2015 od 23. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 9. 2013 od 14. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 183 od 15. 5. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 15. 5. 2015 od 14. 11. 2012

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Čadek

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 9. 2018

vznik funkce: 4. 9. 2020

Ke Kovárně 184, Tuchoměřice, 252 67, Česká republika

Ing. Josef Stránský

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 4. 9. 2020

Internacionální 1225/19, Praha, 165 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Maroušek

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2017

vznik členství: 14. 11. 2017

Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Čadek

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 9. 2018

Ke Kovárně 184, Tuchoměřice, 252 67, Česká republika

Mgr. Vladimír Faifr MBA, CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 14. 11. 2017

zánik členství: 17. 9. 2018

Bílinská 516/4, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vladimír Faifr MBA, CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 14. 11. 2017

zánik členství: 17. 9. 2018

Bílinská 516/4, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luboš Jetmar

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 14. 11. 2017

zánik členství: 4. 9. 2020

vznik funkce: 14. 11. 2017

zánik funkce: 4. 9. 2020

Mozartova 530, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Vladimír Faifr MBA, CSc.

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2017

vznik členství: 14. 11. 2012

zánik členství: 14. 11. 2017

Bílinská 516/4, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vladimír Faifr MBA, CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 14. 11. 2012

Bílinská 516/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Maroušek

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2017

vznik členství: 14. 11. 2012

zánik členství: 14. 11. 2017

Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

Luboš Jetmar

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2017

vznik členství: 14. 11. 2012

zánik členství: 14. 11. 2017

vznik funkce: 14. 11. 2012

zánik funkce: 14. 11. 2017

Mozartova 530, Říčany, 251 01, Česká republika

Luboš Jetmar

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 14. 11. 2012

vznik funkce: 14. 11. 2012

Mozartova 530, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Maroušek

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 14. 11. 2012

Vysočanská 238/103, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Faifr MBA, CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 14. 11. 2012

Bílinská 516/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 14. 12. 2017

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 14. 12. 2017 od 14. 11. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petra Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2018

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Smrček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2018

vznik funkce: 17. 9. 2018

Petýrkova 1996/36, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Radka Zachová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2018

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petra Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 17. 9. 2018

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Smrček

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 17. 9. 2018

vznik funkce: 17. 9. 2013

zánik funkce: 17. 9. 2018

Petýrkova 1996/36, Praha, 148 00, Česká republika

Pavel Smrček

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 17. 9. 2018

vznik funkce: 17. 9. 2013

zánik funkce: 17. 9. 2018

Petýrkova 1996/36, Praha, 148 00, Česká republika

Radka Zachová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 17. 9. 2018

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Petra Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 17. 9. 2018

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radka Zachová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 17. 9. 2018

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petra Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 9. 2013

vznik členství: 14. 11. 2012

zánik členství: 17. 9. 2013

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Radka Zachová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 9. 2013

vznik členství: 14. 11. 2012

zánik členství: 17. 9. 2013

Pod kaštany 1107/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Smrček

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 9. 2013

vznik členství: 14. 11. 2012

zánik členství: 17. 9. 2013

vznik funkce: 14. 11. 2012

zánik funkce: 17. 9. 2013

Petýrkova 1996/36, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztahy firmy RADIO UNITED GROUP a.s.

GES MEDIA ASSET, a.s.

První vztah: 14. 11. 2012

Na poříčí 1079/3a, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Ivan Zach

  člen představenstva

  Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Radka Zachová

  předseda představenstva

  Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Emil Buřič

  člen dozorčí rady

  Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

 • Ing. Petra Marschallová

  člen dozorčí rady

  Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

 • Ing. Jiří Maroušek

  místopředseda představenstva

  Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Smrček

  předseda dozorčí rady

  Petýrkova 1996/36, Praha, 148 00, Česká republika

Akcionáři

GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 27181804

Na poříčí 1079/3a, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 14. 11. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 11. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 11. 2012
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).