Hlavní navigace

Raiffeisenbank a.s.

Firma Raiffeisenbank a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2051, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 460 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

49240901

Sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 6. 1993

DIČ:

CZ49240901

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 4000 - 4999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2051, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Raiffeisenbank a.s. od 17. 2. 1999

Obchodní firma

Raiffeisenbank a.s. od 28. 1. 2015

Obchodní firma

Raiffeisenbank a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Raiffeisenbank a.s. do 17. 6. 2015 od 24. 4. 2015

Obchodní firma

Raiffeisenbank a.s. do 17. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

RAIFFEISENBANK a.s. česky,RAIFFEISENBANK AG německy do 24. 4. 2015 od 25. 6. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 25. 6. 1993

adresa

Hvězdova 1716/2b
Praha 14000 od 1. 11. 2008

adresa

Olbrachtova 2006/9a
Praha 4 14000 do 1. 11. 2008 od 3. 2. 2003

adresa

Vodičkova 1935/38
Praha 11000 do 3. 2. 2003 od 17. 2. 1999

adresa

Vodičkova 1935/38
Praha 11000 do 17. 2. 1999 od 25. 6. 1993

Předmět podnikání

předmětem podnikání společnosti jsou bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka , vydaném podle zák.č.21/1992 Sb. od 23. 6. 1999

obchodování s devizovými hodnotami v rozsahu nákupu a prodeje valut, šeků, směnek a jiných platebních prostředků v cizích měnách do 23. 6. 1999 od 29. 3. 1995

platební styk se zahraničím do 23. 6. 1999 od 29. 3. 1995

investování do cenných papírů na vlastní účet do 23. 6. 1999 od 29. 3. 1995

obchodování na vlastní účet nebona účet klienta do 23. 6. 1999 od 29. 3. 1995

finanční makléřství do 23. 6. 1999 od 29. 3. 1995

obhospodařování cenných papírů na účet klienta včetně poradenství do 23. 6. 1999 od 29. 3. 1995

uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot do 23. 6. 1999 od 29. 3. 1995

poskytování úvěrů do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

finanční pronájem (finanční leasing) do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

platební styk a zúčtování do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

vydávání platebních prostředků např.platebních karet,cestovních šeků do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

poskytování záruk do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

otvírání akreditivů do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

obstarávání inkasa do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

poskytování porad ve věcech podnikání do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

výkon funkce depozitáře investičního fondu do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

poskytování bankovních informací do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

pronájem bezpečnostních schránek do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

přijímání vkladů od veřejnosti do 23. 6. 1999 od 25. 6. 1993

Ostatní skutečnosti

Na společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČO: 471 16 102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1830. od 1. 1. 2022

Valná hromada dne 27. 4. 2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. z v y š u j e základní kapitál o částku 4.400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta milionů korun českých) ze stávající výše 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 15.460.800.000,-- Kč (slovy: patnáct miliard čtyři sta šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad či pod tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 440.000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. 1.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. 2.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 15.460.800.000,-- Kč (slovy: patnáct miliard čtyři sta šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: - počet: 440.000 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady. 4.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí 14 (čtrnáct) dnů a začne běžet po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou Společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč 5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: - 100% emisního kursu musí být připsáno na účet Společnosti, číslo účtu 5010001210/5500 do 14 po úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. do 12. 5. 2021 od 27. 4. 2021

Dne 01.06.2017 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, společnost ZUNO BANK AG, akciová společnost založená a existující podle rakouského práva, se sídlem 1030 Vídeň, Vordere Zollamtsstrasse 13/3.OG Top D, Rakouská republika, zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni, spisová značka FN 326454 f, a kupujícím, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, smlouva o prodeji části závodu. od 1. 6. 2017

Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vedeném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpného závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), poskytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslušného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016. od 10. 5. 2016

Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závodu Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnující provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu. od 31. 3. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 5. 2014

Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 86.840 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54337901/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. do 22. 5. 2014 od 5. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 12. 2. 2018 od 20. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 16. 6. 2016 od 20. 2. 2014

Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. do 28. 5. 2013 od 2. 5. 2013

Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.600 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. do 27. 6. 2012 od 22. 5. 2012

Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 94.700 jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,- Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. do 20. 5. 2011 od 4. 5. 2011

Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 167.500 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3023881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. do 23. 12. 2008 od 10. 12. 2008

V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost. do 7. 7. 2008 od 7. 7. 2008

V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost. od 7. 7. 2008

Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740060/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. do 26. 11. 2007 od 5. 11. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. do 27. 2. 2007 od 22. 1. 2007

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. do 27. 2. 2007 od 7. 4. 2003

Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnost bylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capital and Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 32355. do 27. 2. 2007 od 14. 10. 2002

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. do 26. 6. 2002 od 26. 6. 2002

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. do 27. 2. 2007 od 26. 6. 2002

Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč (jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií. Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií na účet společnosti. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. do 27. 2. 2007 od 12. 3. 2001

Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celé zvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři s využitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku. Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nová akcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisu usnesení do obchodního rejstříku. do 26. 3. 1998 od 14. 11. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 460 800 000 Kč

od 12. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 11 060 800 000 Kč

do 12. 5. 2021 od 22. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 10 192 400 000 Kč

do 22. 5. 2014 od 28. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 9 357 000 000 Kč

do 28. 5. 2013 od 27. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 7 511 000 000 Kč

do 27. 6. 2012 od 20. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 6 564 000 000 Kč

do 20. 5. 2011 od 23. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 4 889 000 000 Kč

do 23. 12. 2008 od 26. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 3 614 000 000 Kč

do 26. 11. 2007 od 27. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 2 500 000 000 Kč

do 27. 2. 2007 od 5. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 000 Kč

do 5. 5. 2003 od 31. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 1 500 000 000 Kč

do 31. 7. 2002 od 28. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 28. 5. 2001 od 26. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 26. 3. 1998 od 21. 11. 1994

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 21. 11. 1994 od 25. 6. 1993
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 546 080 od 12. 5. 2021
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 106 080 do 12. 5. 2021 od 22. 5. 2014
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 019 240 do 22. 5. 2014 od 28. 5. 2013
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 935 700 do 28. 5. 2013 od 27. 6. 2012
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 751 100 do 27. 6. 2012 od 20. 5. 2011
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 656 400 do 20. 5. 2011 od 23. 12. 2008
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 488 900 do 23. 12. 2008 od 26. 11. 2007
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 361 400 do 26. 11. 2007 od 27. 2. 2007
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 250 000 do 27. 2. 2007 od 5. 5. 2003
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 000 do 5. 5. 2003 od 31. 7. 2002
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 000 do 31. 7. 2002 od 28. 5. 2001
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 000 do 28. 5. 2001 od 23. 6. 1999
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 000 do 23. 6. 1999 od 26. 3. 1998
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 000 do 26. 3. 1998 od 21. 11. 1994
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 300 000 do 21. 11. 1994 od 25. 6. 1993

Dozorčí rada

12 fyzických osob

Ing. Helena Horská, Ph.D.

členka dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2024

vznik členství: 11. 1. 2019

Mezi vodami 2390/43, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Reinhard Schwendtbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 27. 4. 2023

Lukasweg 23, Leonding, Rakousko

Lukasz Janusz Januszewski

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 25. 4. 2023

vznik funkce: 5. 5. 2023

Salmannsdorferstrasse 88/7, Vídeň, Rakousko

Andrii Stepanenko

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 25. 4. 2023

Pötzleinsdorferstrasse 64, Vídeň, Rakousko

Peter Harold

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Bisambergerstrasse 35, Korneuburg, Rakousko

Mag.Dr. Hannes Mösenbacher

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2022

vznik členství: 28. 4. 2022

Wisentgasse 39, Klosterneuburg, Rakousko

Taťána Le Moigne

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 8. 2019

Aranžérská 1053/9, Praha, 190 14, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dr. Johann Strobl

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2019

vznik členství: 29. 4. 2019

vznik funkce: 29. 4. 2019

Hauptstrasse 37, Walbersdorf, Rakousko

Ing. Michal Přádka, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 11. 1. 2019

Starodvorská 525, Krmelín, 739 24, Česká republika

Mag. Peter Lennkh

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 17. 10. 2018

vznik funkce: 6. 12. 2018

Pierrongasse 5, Vídeň, Rakousko

Mgr. Pavel Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 11. 1. 2019

Nehvizdská 954/7, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Kamila Šťastná, MBA

členka dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 11. 1. 2019

Sokolovská 371/1, Praha, 186 00, Česká republika

Historické vztahy

Lukasz Janusz Januszewski

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2022 - Poslední vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 24. 4. 2018

zánik členství: 24. 4. 2023

vznik funkce: 8. 5. 2018

zánik funkce: 24. 4. 2023

Salmannsdorferstrasse 88/7, Vídeň, Rakousko

Mag. Andreas Gschwenter

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2020 - Poslední vztah: 21. 3. 2023

vznik členství: 20. 8. 2020

zánik členství: 31. 12. 2022

Wolkersbergenstrasse 14, Vídeň, Rakousko

Taťána Le Moigne

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2019 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 27. 8. 2019

Janáčkovo nábřeží 471/49, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Helena Horská, Ph.D.

členka dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 1. 2024

vznik členství: 11. 1. 2019

K Habru 174, Zvánovice, 251 65, Česká republika

Mag. Peter Lenkh

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 17. 10. 2018

Pierrongasse 5, Vídeň, Rakousko

Mag. Peter Lennkh

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 17. 10. 2018

Pierrongasse 5, Vídeň, Rakousko

Lukasz Janusz Januszewski

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 16. 7. 2022

vznik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 8. 5. 2018

Vincenta van Gogha 5, Konstancin Jeziorna, Polsko

Reinhard Schwendtbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2018 - Poslední vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 26. 4. 2018

zánik členství: 26. 4. 2023

Lukasweg 23, Leonding, Rakousko

Lukasz Janusz Januszewski

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2018 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 4. 2018

Vincenta van Gogha 5, Konstancin Jeziorna, Polsko

Andrii Stepanenko

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2018 - Poslední vztah: 31. 5. 2023

vznik členství: 24. 4. 2018

zánik členství: 24. 4. 2023

Vorlaufstrasse 3/503, Vídeň, Rakousko

Dkfm. Klemens Breuer

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 12. 2. 2018

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 10. 2017

vznik funkce: 25. 3. 2017

zánik funkce: 31. 10. 2017

Beatrixgasse 11-17/19, Vídeň, Rakousko

Mag.Dr. Hannes Mösenbacher

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2022

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 27. 4. 2022

Wisentgasse 39, Klosterneuburg, Rakousko

Andreas Gschwenter

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2015 - Poslední vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 19. 8. 2015

zánik členství: 19. 8. 2020

Wolkersbergenstrasse 14, Vienna, Rakousko

Mag. Martin Grüll

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 24. 4. 2018

Dr. Hanns Schürff Gasse 21, Mödling, Rakousko

Dr. Karl Sevelda

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2017

Am Heumarkt 39/1, Vídeň, Rakousko

Dr. Karl Sevelda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 28. 4. 2014

Am Heumarkt 39/1, Vídeň, Rakousko

Dkfm. Klemens Breuer

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko

Dr. Johann Strobl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2019

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 28. 4. 2019

zánik funkce: 28. 4. 2019

Hauptstrasse 37, Walbersdorf, Rakousko

Peter Lennkh

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 16. 10. 2013

zánik členství: 16. 10. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2013

zánik funkce: 16. 10. 2018

Pierrongasse 5, Vídeň, Rakousko

Peter Lennkh

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 2. 2014

vznik členství: 16. 10. 2013

Pierrongasse 5, Vídeň, Rakousko

Dr. Herbert Stepic

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

zánik členství: 28. 4. 2014

Hertlgasse 1, AT-1160 Wien, Rakousko

Aris Bogdaneris

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 16. 10. 2013

zánik členství: 10. 6. 2015

Lainzer Strasse 77, Vídeň, Rakousko

Reinhard Schwendtbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 25. 4. 2018

Lukasweg 23, Leonding, Rakousko

Dr. Karl Sevelda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 16. 10. 2013

vznik funkce: 21. 8. 2012

zánik funkce: 16. 10. 2013

Am Heumarkt 39/1, Vídeň, Rakousko

Tomáš Jabůrek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 29. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

K dubinám 372/17, Praha, 147 00, Česká republika

Dr. Karl Sevelda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 16. 10. 2013

zánik funkce: 16. 10. 2013

Am Heumarkt 39/1, AT-1030 Vídeň, Rakousko

Razvan Munteanu

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2012 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 16. 10. 2013

Leschetitzkygasse 4, AT-1180 Vídeň, Rakousko

Peter Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 28. 4. 2014

Brezová 27, Viničné, Slovensko

Mgr. Michal Přádka, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 6. 2011

vznik členství: 12. 5. 2011

Starodvorská 525, Krmelín, 739 24, Česká republika

Edita Čermáková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2012

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 4. 4. 2012

Murmanská 1471/12, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Michal Přádka, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 12. 5. 2016

Starodvorská 525, Krmelín, 739 24, Česká republika

Petr Rőgner

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 12. 5. 2016

Lucemburská 1732/10, Praha, 130 00, Česká republika

Mag. Klemens Haller

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 3. 7. 2012

vznik členství: 2. 9. 2010

zánik členství: 30. 4. 2012

Vídeň, Castellezgasse 29/19, PSČ 1020, Rakousko

Dkfm. Rainer Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 3. 7. 2012

vznik členství: 22. 12. 2010

zánik členství: 30. 4. 2012

Vídeň, Westbahnstrasse 21, PSČ 1130, Rakousko

Dr. Kurt Bruckner

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 2. 9. 2010

zánik členství: 28. 4. 2014

Vídeň, Pressgasse 31/31, PSČ 1040, Rakousko

Mag. Reinhard Karl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2012

vznik členství: 1. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2012

Steckhovengasse, Vídeň, Rakousko

Dr. Herbert Stepic

předseda

První vztah: 9. 3. 2009 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 16. 10. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 16. 10. 2013

Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakousko

Dr. Herbert Stepic

předseda

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2009

vznik členství: 23. 9. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2008

Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakousko

Dr. Kurt Hütter

člen

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 15. 7. 2013

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 25. 4. 2013

Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen, Rakousko

Aris Bogdaneris

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2007 - Poslední vztah: 29. 11. 2010

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 2. 9. 2010

Lainzer Strasse, Vídeň, Rakousko

Dr. Robert Gruber

člen

První vztah: 29. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 21. 4. 2009

Promenadenweg 16, 2522 Oberwaltersdorf, Rakousko

Ing. Josef Malíř

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 6. 2011

vznik členství: 18. 5. 2006

zánik členství: 12. 5. 2011

Všestary 32, 503 12, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Horáček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 6. 2011

vznik členství: 18. 5. 2006

zánik členství: 12. 5. 2011

Bazovského, Praha 6, Česká republika

Ing. Milena Syrovátková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 6. 2011

vznik členství: 18. 5. 2006

zánik členství: 12. 5. 2011

Tůmova 2263/40, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Miroslav Uličný

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 11. 2010

vznik členství: 21. 12. 2005

zánik členství: 2. 9. 2010

Pod Rovnicami, Bratislava, Slovensko

Dkfm. Rainer Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 11. 2010

vznik členství: 21. 12. 2005

zánik členství: 21. 12. 2010

Stromová, Bratislava, Slovensko

Mag. Peter Lennkh

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2007

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 30. 6. 2007

Testarellogasse 14/12, 1130 Vídeň, Rakousko

Dr. Herbert Stepic

předseda

První vztah: 16. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 22. 9. 2003

zánik členství: 23. 9. 2008

vznik funkce: 18. 12. 2003

zánik funkce: 23. 9. 2008

Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakousko

Dr. Kurt Hütter

člen

První vztah: 16. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 22. 9. 2003

zánik členství: 23. 9. 2008

Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen, Rakousko

Mag. Heinz Wiedner

člen

První vztah: 12. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2002

In den Siebnern 4, A-2102 Hagenbrunn, Rakousko

Dr. Robert Gruber

člen

První vztah: 12. 3. 2003 - Poslední vztah: 29. 8. 2007

vznik funkce: 29. 5. 2002

zánik funkce: 29. 5. 2007

Promenadenweg 16, A.2522 Oberwaltersdorf, Rakousko

JUDr. Jarmila Fialová

člen

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 8. 2006

zánik členství: 3. 5. 2006

vznik funkce: 3. 5. 2001

Vokovická 679/10, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Hana Kolářová

člen

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 8. 2006

zánik členství: 3. 5. 2006

vznik funkce: 3. 5. 2001

Rýdlova 1091/20, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vladimír Bútora

člen

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 8. 2006

zánik členství: 23. 5. 2006

vznik funkce: 23. 5. 2001

Novinarská, Bratislava, Česká republika

Dkfm. Reiner Franz

člen

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 7. 3. 2001

Palackého, Bratislava, Slovensko

Dkfm. Rainer Franz

člen

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 4. 5. 2006

zánik členství: 20. 12. 2005

Palackého, Bratislava, Slovensko

Ing. Miroslav Uličný

člen

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 4. 5. 2006

zánik členství: 20. 12. 2005

Pod Rovnicami, Bratislava, Slovensko

Mag. Renate Kattinger

člen

První vztah: 17. 2. 2000 - Poslední vztah: 12. 3. 2003

zánik funkce: 28. 5. 2002

1030 Wien, Hetzgasse 45, Rakousko

Dr. Eberhard Winkelbauer

člen

První vztah: 17. 2. 1999 - Poslední vztah: 17. 2. 2000

Salesianergasse 31, 1030 Wien, Rakousko

Christopher Davis

člen

První vztah: 17. 2. 1999 - Poslední vztah: 7. 3. 2001

Keylwerthgasse 13, 1190 Wien, Rakousko

Walter Grün

člen

První vztah: 17. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 3. 2003

zánik funkce: 28. 5. 2002

Quellengasse 8, 2230 Gänserndorf, Rakousko

Dr. Herbert Stepic

předseda

První vztah: 17. 2. 1999 - Poslední vztah: 16. 3. 2004

zánik členství: 21. 9. 2003

Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakousko

Dr. Kurt Hütter

člen

První vztah: 17. 2. 1999 - Poslední vztah: 16. 3. 2004

zánik členství: 21. 9. 2003

Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen, Rakousko

dr. Eberhard Winkelbauer

člen

První vztah: 26. 3. 1998 - Poslední vztah: 17. 2. 1999

Salesianergasse, Vídeň, Rakousko

Walter Grün

člen

První vztah: 22. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 2. 1999

Quellengasse, Gänserndorf, Rakousko

Dr. Heinz Weber

člen

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 22. 8. 1996

Rebschulgasse 5, Langenzersdorf, Česká republika

Dr. Ludwig Scharinger

člen

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 17. 2. 1999

Am Sonnenhang 4, Linz, Česká republika

Dr. Herbert Stepic

předseda

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 17. 2. 1999

Hertlgasse 1, Wien, Česká republika

Statutární orgán

8 fyzických osob

Ing. Igor Vida

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2023

vznik členství: 1. 4. 2023

vznik funkce: 1. 4. 2023

Cukrovarnická 1110/79, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Jelínek

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

V Pohodě 757, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloš Matula

Člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

Ječmínkova 3085/10, Brno, 628 00, Česká republika

Kamila Makhmudova

Člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

Wittelsbachstrasse 4/16, Vídeň, Rakousko

PhDr. Vladimír Kreidl, MSc.

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2021

vznik členství: 1. 10. 2021

U starého židovského hřbitova 327/17, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Matouš

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Semická 2026/14, Praha, 143 00, Česká republika

Mag. Dr. Martin Stotter

Člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2021

vznik členství: 16. 4. 2021

Heinestrasse 12/12, Vídeň, Rakousko

Další vztah k této osobě

Ing. František Ježek

Člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Česká 1135/5, Praha, 158 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Igor Vida

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2023 - Poslední vztah: 25. 5. 2023

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 31. 3. 2023

vznik funkce: 3. 4. 2018

zánik funkce: 31. 3. 2023

Cukrovarnická 1110/79, Praha, 162 00, Česká republika

Tomáš Jelínek

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2020 - Poslední vztah: 21. 3. 2023

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 31. 12. 2022

V Pohodě 757, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Mag. Dr. Martin Stotter

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2019 - Poslední vztah: 26. 5. 2021

vznik členství: 15. 4. 2018

zánik členství: 15. 4. 2021

Heinestrasse 12/12, Vídeň, Rakousko

Ing. Miloš Matula

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 27. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2021

Ječmínkova 3085/10, Brno, 628 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Matouš

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 29. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 30. 6. 2021

Semická 2026/14, Praha, 143 00, Česká republika

Mag. Dr. Martin Stotter

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 15. 4. 2018

Blumenweg 8, Steinfeld, Rakousko

Ing. Igor Vida

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2018 - Poslední vztah: 5. 1. 2023

vznik členství: 1. 4. 2018

vznik funkce: 3. 4. 2018

Gorazdova 1, Bratislava, Slovensko

Ing. Miloš Matula

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Samoty 2895/18, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Pudil

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 3. 2020

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2019

Lucemburská 1599/27, Praha, 130 00, Česká republika

PhDr. Vladimír Kreidl, MSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 11. 2021

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 30. 9. 2021

U starého židovského hřbitova 327/17, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Rudolf Rabiňák

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 12. 2. 2018

vznik členství: 12. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 6. 9. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Pudil

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 30. 9. 2016

Lucemburská 1599/27, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Milan Hain

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Suchá 1887/10, Bratislava, Slovensko

Ing. František Ježek

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 30. 9. 2020

Česká 1135/5, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Rudolf Rabiňák

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 12. 7. 2011

zánik členství: 12. 7. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 12. 7. 2016

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Igor Vida

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 7. 4. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2018

Gorazdova 1, Bratislava, Slovensko

Ing. Rudolf Rabiňák

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 12. 7. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2015

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Matula

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Samoty 2895/18, Brno, 628 00, Česká republika

Jan Pudil

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

Kotorská 1579/36, Praha, 140 00, Česká republika

Vladimír Kreidl

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 14. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 30. 9. 2016

U starého židovského hřbitova 327/17, Praha, 150 00, Česká republika

Mario Drosc

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2014

Irská 796/5, Praha, 160 00, Česká republika

Mario Drosc

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2013

Irská 796/5, Praha, 160 00, Česká republika

Milan Hain

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

Suchá 1887/10, Bratislava, Slovensko

Mgr. Jan Kubín

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2014

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

Na rovnosti 2742/14a, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. František Ježek

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 30. 9. 2015

Česká 1135/5, Praha, 158 00, Česká republika

Dr. Roland von Frankenberg

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 4. 4. 2012

zánik členství: 31. 12. 2012

Jungwirthstrasse 2, D-80802 Mnichov, Německo

Mgr. Alexandr Borecký

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2012 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 29. 12. 2011

zánik členství: 30. 9. 2012

Na Žvahově 400/26, Praha, 152 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Kolouch

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2012

vznik členství: 29. 12. 2011

zánik členství: 4. 4. 2012

Do Klukovic 1165/4b, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Rudolf Rabiňák

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 12. 7. 2011

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Mario Drosc

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2011 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 7. 9. 2011

vznik funkce: 12. 9. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2012

Irská 796/5, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Mario Drosc

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2010 - Poslední vztah: 7. 10. 2011

vznik členství: 6. 9. 2006

zánik členství: 6. 9. 2011

vznik funkce: 10. 5. 2010

zánik funkce: 6. 9. 2011

Irská 796/5, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Alexandr Borecký

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2010 - Poslední vztah: 26. 4. 2012

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 29. 12. 2011

Na Žvahově 400/26, Praha, 152 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Lubor Žalman

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 31. 3. 2009

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 6. 4. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2012

Pod Šibeničkami 778, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Lubor Žalman

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 31. 3. 2008

vznik funkce: 6. 4. 2009

Pod Šibeničkami 778, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 10. 4. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

Domanovická 1741, Praha, 190 16, Česká republika

Mgr. Jan Kubín

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 8. 8. 2007

zánik členství: 31. 12. 2013

Na Rovnosti, Praha 3, Česká republika

Mgr. Alexandr Borecký

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 7. 6. 2010

vznik členství: 1. 1. 2007

Högerova 1098/15, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Martin Kolouch

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 4. 2012

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 29. 12. 2011

Högerova 1098/15, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Rudolf Rabiňák

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 7. 10. 2011

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 11. 7. 2011

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Mario Drosc

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2010

vznik členství: 6. 9. 2006

Irská 796/5, Praha, 160 00, Česká republika

Igor Helekal

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 8. 2007

vznik členství: 13. 4. 2006

zánik členství: 30. 6. 2007

V středu 249/28, Praha, 160 00, Česká republika

Willem Bertho Hueting

člen

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2006

vznik členství: 1. 8. 2001

zánik členství: 31. 3. 2006

U druhé baterie 791/3, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Lubor Žalman

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik funkce: 4. 5. 2004

Pod Šibeničkami 778, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2003 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 10. 4. 2008

Domanovická 1741, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Kamil Ziegler

předseda

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 30. 7. 2004

vznik funkce: 2. 3. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2004

Vídeňská 1185/112, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    Opapia, s.r.o.

    Vídeňská 1185/112, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Willem Bertho Huenting

člen

První vztah: 4. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 3. 2002

vznik členství: 1. 8. 2001

Na Výšinkou, Praha 5, Česká republika

Willem Bertho Hueting

člen

První vztah: 4. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2004

vznik členství: 1. 8. 2001

Nad Výšinkou 1259/17, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Kamil Ziegler

předseda

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

vznik funkce: 2. 3. 2001

Ukrajinská 1488/10, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Rudolf Rabiňák

člen

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 1. 4. 2001

zánik členství: 1. 7. 2006

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Ziegler

člen

První vztah: 26. 5. 2001 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

vznik funkce: 1. 3. 2001

Ukrajinská 1488/10, Praha, 101 00, Česká republika

Pierre Henri Raymond Brisse, nar. 27,12,1959

člen

První vztah: 19. 1. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

zánik funkce: 27. 12. 2006

Vlašská 349/15, Praha, 118 00, Česká republika

Mag. Viktor Blanka

člen

První vztah: 22. 12. 2000 - Poslední vztah: 10. 9. 2003

zánik členství: 31. 12. 2002

U Házů 825, Praha, 164 00, Česká republika

Mag. Viktor Blanka

člen

První vztah: 11. 4. 2000 - Poslední vztah: 22. 12. 2000

Podolská 1140/3, Praha, 147 00, Česká republika

Dr.michael Hugo Grahammer

člen

První vztah: 5. 1. 2000 - Poslední vztah: 19. 1. 2001

Na Podkovce 246/6, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jan Vlachý

předseda

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 26. 5. 2001

zánik členství: 28. 2. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2001

Točitá 493/44, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dr.michael Hugo Grahammer

člen

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 5. 1. 2000

Volutova, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Vlachý

člen

První vztah: 17. 2. 1999 - Poslední vztah: 21. 6. 1999

Točitá 493/44, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mag. Viktor Blanka

člen

První vztah: 17. 2. 1999 - Poslední vztah: 11. 4. 2000

Všehrdova 560/2, Praha, 118 00, Česká republika

Charles Kestemont

bydliště člena předst.

První vztah: 26. 3. 1998 - Poslední vztah: 17. 2. 1999

M. Kudeříkové, Praha 4, Česká republika

Mag. Viktor Blanka

bydliště člena předst.

První vztah: 14. 11. 1997 - Poslední vztah: 17. 2. 1999

Janáčkova 988, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Mag. Viktor Blanka

bydliště člena předst.

První vztah: 23. 5. 1994 - Poslední vztah: 14. 11. 1997

nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Charles Kestemont

bydliště člena předst.

První vztah: 23. 5. 1994 - Poslední vztah: 26. 3. 1998

U háje 277/19, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Pavel Strnad

bydliště předseda představ.

První vztah: 23. 5. 1994 - Poslední vztah: 3. 6. 1998

K Fialce 418/53, Praha, 155 00, Česká republika

Charles Kestemont

člen

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 23. 5. 1994

Schreiberweg 4/4, Wien - Rakousko, Česká republika

Mag. Viktor Blanka

člen

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 23. 5. 1994

Langfeldstrasse 15, Linz - Rakousko, Česká republika

Ing. Pavel Strnad

Představenstvo předseda

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 23. 5. 1994

Hardtbergweg 16, Konigstein - S.R.N., Česká republika

Ludvík Pálfy

člen

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 23. 5. 1994

Nad alejí 1738/14, Praha, 162 00, Česká republika

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva.

od 27. 4. 2021

Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně.

do 27. 4. 2021 od 23. 5. 1994

Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jsou oprávněni jednat člen představenstva Dr. Ludvík Pálfy společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně. - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy člen předsta- venstva a prokurista nebo dva prokuristé.

do 23. 5. 1994 od 25. 6. 1993

Další vztahy firmy Raiffeisenbank a.s.

Historické vztahy

Dr. Christian Masser, nar. 08,10,1965

Prokura

První vztah: 19. 1. 2001 - Poslední vztah: 26. 5. 2001

Kolískova, Bratislava, Česká republika

Mag. Michael Stegmüller

Prokura

První vztah: 14. 11. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

Pod Klaudiánkou 284/25, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Jan Krajíček

Prokura

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 21. 6. 1999

Klobásova 24/87, Brno, 625 00, Česká republika

Pierre Henri Raymond Brisse

Prokura

První vztah: 19. 7. 1995 - Poslední vztah: 19. 1. 2001

Vlašská 349/15, Praha, 118 00, Česká republika

Peter Lennkh

Prokura

První vztah: 23. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 2. 1999

U háje 277/19, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Josef Hanousek

Prokura

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 21. 6. 1999

nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Pavel Trcka

Prokura

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

Katovická 403/20, Praha, 181 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 10. 1994

Živnosti

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).