Hlavní navigace

Rybářství Lipnice a.s.

Firma Rybářství Lipnice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1569, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49969111

Sídlo:

Český Rudolec 20 Lipnice, 380 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ49969111

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
01470 Chov drůbeže
03120 Sladkovodní rybolov
03220 Sladkovodní akvakultura
46320 Velkoobchod s masem a masnými výrobky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1569, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Rybářství Telč, a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

20
Český Rudolec 38001 od 12. 2. 2015

adresa

20
Lipnice 38001 do 12. 2. 2015 od 1. 1. 2007

adresa

Na sádkách 417
Telč 58856 do 1. 1. 2007 od 31. 10. 2006

adresa

Na sádkách 417
Telč do 31. 10. 2006 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2009

provozování zemědělské výroby s tímto zaměřením: - živočišná výroba - produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše od 9. 2. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 28. 1. 2009 od 9. 2. 2007

velkoobchod do 28. 1. 2009 od 9. 2. 2007

Využívání rybníků a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násad a tržních ryb - zemědělská činnost do 9. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Chov kachen a hus, líhnutí a výkrm hrabavé drůbeže do 9. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Zpracování sladkovodních ryb - řeznictví do 9. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Stavební činnost - provádění jednoduchých staveb a poddodávek do 9. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Silniční motorová doprava do 9. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti učinil dne 12. 3. 2007 při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu součtu jmenovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu jmenovité hodnoty 55.0 00 ks akcií, tedy maximálně o 55,000.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých) tak, že výsledná výše základního kapitálu společnosti bude činit minimálně 10,000.000,-Kč )slovy: deset milionů korun českých), při jmenovité hodnotě 1 ks akcie na maj itele v listinné podobě ve výši 1.000,-Kč. Důvodem snížení je změna kapitálové struktury společnosti a zlepšení její efektivity, když volné finanční zdroje společnosti (přebytečný provozní kapitál), které nejsou nezbytně třeba k jejímu podnikání, budou ro zděleny mezi akcionáře. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v rozsahu 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii vyplacena akcionářům prostřednictvím odkoupení akcií v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Vzhledem k tomu, že společnost nemá vlastní akcie ani zatímní listy, bude snížení základního kapitálu provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií ve smyslu ustanovení § 213 c obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Výše úplaty za jednu akci společnosti byla stanovena na částku 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Lhůta pro předložení akcií při akceptaci uvedeného návrhu smlouvy bude činit 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 15 dnů od předložení akcií při akceptaci tohoto návrhu. do 24. 8. 2007 od 26. 3. 2007

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 12. 1. 2007: "Valná hromada společnosti Rybářství Telč, a.s., se sídlem Lipnice 20, PSČ 380 01, IČ 499 69 111 (dále jen "společnost") rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům spo lečnosti ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, kterým je Ing. Peter Vavro, r.č. 61 05 23/6390, Řídelov 46, PSČ 58856 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází uplynutím jednoho kalendářního měsíc e od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo k všem účastnickým cenným papírům emitovaných společností, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Dosavadní v lastníci účastnických cenných papírů emitovaných společností je předloží společnosti prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Hlavní akcionář předložil valné hromadě čestné prohlášení o poč tu a číslech vlastněných akcií společnosti k 19. 9. 2006, když stejného dne překročil hranici 90% (slovy: devadesáti procentního) podílu na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech dle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a dále předl ožil originály všech těchto akcií uvedených v prohlášení, jakož i dalších, jím po podpisu čestného prohlášení nabytých akcií. Z uvedených listin, včetně listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě vyplývá, že hlavní akcionář pan Ing. Peter Vavro vl astní ke dni konání valné hromady celkem 59.915 ks (slovy: padesát devět tisíc devět set patnáct kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p ředstavuje 92,18% (slovy: devadesát dva celých osmnáct setin procenta) podílu na základním kapitálu společnosti (po zaokrouhlení). Stejný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech. Valná hromada konstatuje, že společnost ověřila nabytí podílu h lavního akcionáře na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech (včetně data vzniku práva dle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku) jednak při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady z 15. 12. 2006, když žádost byla společnosti doručena stejného dne a stejně tak i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši 370.- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele, vydanou společností v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a to znaleckým posudkem č. 315-58/06 ze dne 11. 12. 2006, přičemž znalkyně v Závěrečné zprávě posudku konstatovala: "Přiměřené protiplnění za 1 kus akcie společnosti Rybářství Telč, a.s. s nominální hodnotou 1.000,- Kč, stanovená jak o alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti, je po zaokrouhlení 367,50 Kč (tři sta šedesát sedm korun českých a padesát haléřů)." K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů emitova ných společností, vlastněných osobami odlišnými od hlavního akcionáře za cenu 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) udělila předchozí souhlas Česká národní banka svým rozhodnutím ze dne 14. 12. 2006 č. j. 45/N/1592006/3, které nabylo právní mo ci dne 14. 12. 2006. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě do jednoho měsíce (1) ode dne předložení akcií společnosti obchodníkovi s cennými papíry pověřenému převzetím akcií a výplatou protiplnění, kterým je A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 74, 602 00 Brno, IČ 262 57 530. Tomuto obchodníkovi s cennými papíry předal hlavní akcionář před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. ve výši 1,881.450,- Kč (slovy: jeden mi lion osm set osmdesát jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých). Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předložil valné hromadě potvrzení A&CE Global Finance, a.s. z 8. 1. 2007 o tom, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady k ru kám A&CE Global Finance, a.s. peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění." do 26. 3. 2007 od 19. 1. 2007

Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu součtu jmenovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu jmenovité hodnoty 30.653 ks akcií, tedy maximálně o částku 30.653.000,- Kč (slovy: třicet milionů šest set padesát tři tisíc korun českých) tak, že výsledná výše základního kapitálu společnosti bude činit minimálně 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých), při jmenovité hodnotě 1 ks akcie na majitele v listinné podobě ve výši 1.000,- Kč. 2) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v rozsahu 550,- Kč na jednu akcii vyplacena akcionářům prostřednictvím odkoupení akcií v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a ve zbytku zaúčtována jako nedaňový výnos společnosti. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií ve smyslu ustanovení § 213c obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. 4) Výše úplaty za jednu akcii společnosti byla stanovena na částku 550,- Kč. 5) Lhůta pro předložení akcií při akceptaci uvedeného návrhu smlouvy bude činit 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 15 dnů od předložení akcií při akceptaci tohoto návrhu. 7) Představenstvo společnosti je pověřeno ve smyslu ustanovení § 213c odst. 6 obchodního zákoníku k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 8) Představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy v Obchodním věstníku do 30 dnů po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodníh do 5. 1. 2006 od 22. 8. 2005

Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou dne 27.06.2003. do 9. 2. 2007 od 4. 10. 2003

Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 16.6.1997. do 9. 2. 2007 od 11. 11. 1997

Ke dni 9. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 26. 6. 1995. do 9. 2. 2007 od 9. 10. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 24. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 65 000 000 Kč

do 24. 8. 2007 od 5. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 95 653 000 Kč

do 5. 1. 2006 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 od 12. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 12. 2. 2015 od 13. 8. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 13. 8. 2012 od 24. 8. 2007
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 65 000 do 24. 8. 2007 od 5. 1. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 95 653 do 5. 1. 2006 od 7. 2. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 95 653 do 7. 2. 2004 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ondřej Kuropata

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2020

vznik členství: 6. 2. 2020

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Peter Vavro

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 6. 2. 2020

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Ing. Irena Vavrová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 6. 2. 2020

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

JUDr. Adam Rakovský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 6. 2. 2020

Austova 199, Praha, 164 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Irena Vavrová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 30. 1. 2015

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Jaroslav Tichý

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 30. 1. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 30. 1. 2015

Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Stanislav Strakoš

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 30. 1. 2015

Novodvorská 3068, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Jaroslav Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 29. 9. 2006

zánik členství: 30. 9. 2011

Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Stanislav Strakoš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 14. 12. 2006

zánik členství: 30. 9. 2011

Novodvorská 3068, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Jaroslav Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 29. 9. 2006

zánik členství: 30. 9. 2011

Na Nohyláku 1370, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Irena Vavrová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 30. 9. 2011

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Jaroslav Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

Na Nohyláku 1370, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Aleš Mendel

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 29. 9. 2006

vznik funkce: 28. 3. 2006

zánik funkce: 29. 9. 2006

Munkova 26a, Troubsko, Česká republika

Jaroslava Poklonová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 29. 9. 2006

Svážná 17, Brno, Česká republika

Jiří Pavlík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 29. 9. 2006

Školní 608/4, Oslavany, Česká republika

Jindřich Lazárek

člen

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Myslibořská 355, Telč, 588 56, Česká republika

Jaroslav Šindelář

člen

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

Radkovská 283, Telč, 588 56, Česká republika

Josef Babor

člen

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Borovná 3, 588 56, Česká republika

ing. Karel Tureček

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Gabrielovo nám. 9, Chýnov, Česká republika

Jaroslav Charvát

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Nerudova 797, Moravské Budějovice, Česká republika

Jiří Topka

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Těšenov 37, Česká republika

Jan Paclík

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 18. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Zahradní 761, Pelhřimov, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Bc. Vít Fridrichovský

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 6. 2. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2020

Sedlejov 91, 588 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Kuropata

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 6. 2. 2020

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

 • předseda představenstva

  Pivovary CZ Group a. s.

  Komenského 3622/33a, Přerov, 750 02

 • předseda představenstva

  HSK Invest, a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva

  SLEZAN HOLDING a.s.

  Václavská 316/12, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • Předseda dozorčí rady

  Javořice, a.s.

  Ptení 100 Ptenský Dvorek, 798 43

 • předseda dozorčí rady, Předseda dozorčí rady

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • předseda dozorčí rady

  PMS Reality a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • Předseda představenstva, předseda představenstva

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

 • člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  MSK Kroměříž a.s.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

 • předseda dozorčí rady, Předseda dozorčí rady

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • předseda dozorčí rady, Předseda dozorčí rady

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • jednatel

  I.S. FOND, spol. s r.o.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

Bc. Vlastimil Vavro

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 6. 2. 2020

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Peter Vavro

První vztah: 12. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 2. 2020

vznik funkce: 30. 1. 2015

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Ing. Peter Vavro

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 29. 9. 2006

zánik členství: 30. 1. 2015

vznik funkce: 29. 9. 2006

zánik funkce: 30. 1. 2015

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Ing. Irena Vavrová

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 3. 2007

vznik členství: 29. 9. 2006

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

JUDr. Pavel Čapčuch

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 29. 9. 2006

vznik funkce: 28. 3. 2006

zánik funkce: 29. 9. 2006

Zapletalova 16, Brno, Česká republika

JUDr. Stanislav Keršner

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 29. 9. 2006

Banskobystrická 7, Brno, Česká republika

Bc. Pavel Šťastný

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik členství: 28. 3. 2006

zánik členství: 29. 9. 2006

Jiráskova 19, Brno, Česká republika

Ing. Peter Vavro

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Bohumil Tesař

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Jiráskova 503, Studená, 378 56, Česká republika

Ing. Peter Vavro

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2000 - Poslední vztah: 19. 5. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2001

Na sádkách 417, Telč, Česká republika

Bohumil Tesař

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

Rošického 352, Studená, 378 56, Česká republika

Jaroslav Charvát

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Fibichova 797, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jiří Topka

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Těšenov 37, 394 03, Česká republika

Ing. Josef Kounovský

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Španielova 1319, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Slanec

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Malé Paseky 1333, Dobříš, Česká republika

ing. Ludvík Smolek

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Puklicova 51, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Václav Jelínek

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 11. 1997

Dlouhá 778, Pohořelice, Česká republika

Ing. Peter Vavro

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 1994 - Poslední vztah: 21. 1. 2000

Na sádkách 323, Telč, Česká republika

Ing. Jiří Štorek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Hradecká 222, Telč, Česká republika

Ing. Bohuslav Makovička

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 3. 2006

Na sádkách 374, Telč, Česká republika

Ing. Peter Vavro

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 25. 5. 1994

Na sádkách 323, Telč, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva.

od 11. 2. 2020

Jednání za společnost náleží statutárnímu řediteli. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 11. 2. 2020 od 12. 2. 2015

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva samostatně. Má-li společnost jediného akcionáře a jednoho člena představenstva, jedná navenek jménem společnosti tento jeden člen představenstva samostatně. Písemné úkony jménem společnosti činí členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

do 12. 2. 2015 od 9. 2. 2007

Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva.

do 9. 2. 2007 od 1. 1. 1994

Další vztahy firmy Rybářství Lipnice a.s.

Historické vztahy

Ing. Bc. Vít Fridrichovský

První vztah: 18. 5. 2018 - Poslední vztah: 11. 2. 2020

Sedlejov 91, 588 62, Česká republika

Ing. Bc. Vít Fridrichovský

První vztah: 5. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

Sedlejov 45, 588 62, Česká republika

Ing. Bc. Vít Fridrichovský

První vztah: 5. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

Sedlejov 45, 588 62, Česká republika

Ing. Peter Vavro

člen správní rady

První vztah: 12. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 30. 1. 2015

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Ing. Peter Vavro

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

Řídelov 46, 588 56, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 5. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 1. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).