Hlavní navigace

SVT REAL a.s.

Firma SVT REAL a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15271, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 900 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28894693

Sídlo:

Sevřená 1302/8, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 5. 2009

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15271, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SVT REAL a.s. od 20. 5. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 20. 5. 2009

adresa

Sevřená 1302
Praha 4 14000 od 20. 5. 2009

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 7. 2014

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 5. 2009

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 23. 7. 2014

Počet členů správní rady: 1 od 23. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 7. 2014

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení přebytku vlastních zdrojů společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, k dy akcie společnosti budou vzaty z oběhu úplatně oproti pozemku St. parc.č. 1791 o výměře 166 m2 (zastavěná ploch a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 1125 v obci Svítkov a pozemku parc. č. 164/17 o výměře 802 m2 (orná půda), jak jsou tyto zapsány na LV 50631 v katastrálním území Svítkov, obec Pardubice vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, o hodnotě 6.600.000,- Kč ze základního kapitálu společnosti, a to tak že základní kapitál společnosti bude snížen o pevnou částku ve výši 6.600.000,- Kč, slovy šest milionů šest set tisíc korun českých. Valná hromada společnosti stanovuje lhůtu pro předložení akcií společnosti a k zaplacení za tyto akcie do 14 dní ode dne účinnosti snížení základního kapitálu společno sti, tj. do 14 dní ode dne zápisu sníženého základního kapitálu v obchodním rejstříku. Valná hromada společnosti současně pověřuje statutárního ředitele společnosti k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akci onáři přijat veřejný návrh smlouvy. do 20. 2. 2015 od 23. 7. 2014

A) Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), o částku 8.500.000 Kč (slovy: osm miliónů pět set tisíc korun českých) na částku 10.500.000 Kč (slovy: deset miliónů pět set tisíc korun českých) s tím, že: 1. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Upsáno bude 10 ks (slovy: deset kusů) akcií listinných na majitele, každá o jmenovité hodnotě 850.000 Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých). 3. Jediný akcionář se vzdává, a tímto se již vzdal, přednostního práva k upsání těchto nových akcií s tím, že akcie budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům: panu Michalu Kudláčkovi, r.č. 660509/0998 a paní Lence Kudláčkové, r.č. 695427/3337, oba bytem Sladkovského 507, Pardubice I. - Zelené předměstí, PSČ 530 02, a to z toho důvodu, že jsou vlastníky ve společném jmění manželů, resp. spoluvlastníky níže uvedených nemovitostí. Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti v Praze 4, Sevřená 1302, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, která počne běžet dne 1.7.2010 (slovy prvního července roku dva tisíce deset). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určeným zájemcům nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této Ihůty. Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 850.000 Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých) za jednu akcii a bude splacen nepeněžitým vkladem. Určení zájemci budou povinni oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musejí být úředně ověřeny. Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní mocí usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Pan Michal Kudláček, r.č. 660509/0998 a paní Lenka Kudláčková, r.č. 695427/3337, oba bytem Sladkovského 507, Pardubice I. - Zelené předměstí, PSČ 530 02, upíší každý z nich 5 (slovy: pět) akcií, a to nepeněžitým vkladem, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: 1. a) budova č.p. 299 stojící na pozemku st. parc. č. 412 o výměře 201 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, jak je tato budova vedena na listu vlastnictví č. 49 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastráln ím pracovištěm Ústí nad Orlicí; b) pozemek st. parc. č. 412 o výměře 201 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 49 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí; c) pozemek parc. č. 2951/2 o výměře 687 m2 (zahrada) nacházející se v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 49 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí; d) pozemek parc. č. 2951/3 o vymere 144 m2 (zahrada) nacházející se v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 49 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí. Budova a pozemky specifikované pod tímto bodem 1. jsou ve společném jmění manželů pana Michala Kudláčka, r.č. 660509/0998 a paní Lenky Kudláčkové, r.č. 695427/3337, oba byte: Sladkovského 507, Pardubice I. - Zelené předměstí, PSČ: 530 02. 2. a) budova č.p. 1125 stojící na pozemku st. parc. č. 1791 o výměře 166 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v katastrálním území Svítkov, obec Pardubice, jak je tato budova vedena na listu vlastnictví č. 50631 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracov ištěm Pardubice; b) pozemek st. parc. č. 1791 o výměře 166 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v katastrálním území Svítkov, obec Pardubice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 50184 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice ; c) pozemek parc. č. 164/17 o výměře 802 m2 (orná půda) nacházející se v katastrálním území Svítkov, obec Pardubice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 50184 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice. Budova specifikovaná pod tímto bodem 2. je ve společném jmění manželů pana Michala Kudláčka, r.č. 660509/0998 a paní Lenky Kudláčkové, r.č. 695427/3337, oba bytem Sladkovského 507, Pardubice I. - Zelené předměstí, PSČ: 530 02; oba pozemky specifikované pod tímto bodem 2. jsou pak v podílovém spoluvlastnictví pana Michala Kudláčka, r.č. 660509/0998 a paní Lenky Kudláčkové, r.č. 695427/3337, oba bytem Sladkovského 507, Pardubice I. - Zelené předměstí, PSČ: 530 02, přičemž každý ze spoluvlastníků vlastní podíl o velikosti ideální 1/2 obou specifikovaných pozemků. Nemovitosti, které tvoří nepeněžitý vklad, jsou celkem oceněny na částku 8.800.000 Kč (slovy: osm miliónů osm set tisíc korun českých), z toho nemovitosti v katastrálním území Výprachtice v hodnotě 1.800.000 Kč a nemovitosti v katastrálním území Svítkov v hodnotě 7.000.000 Kč, a to znalkyní Ing. Dagmar Vyhnalíkovou jmenovanou pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti Městským soudem v Praze k č.j.: 2 Nc 4219/2010-5. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno všech 10 ks (slovy: deset kusů), akcií listinných na majitele, každá o jmenovité hodnotě 850.000 Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých), celý emisní kurz těchto akcií bude splacen tímto nepeněžitým vkladem. Jediný akcionář v působnosti valné hromady bere na vědomí zprávu představenstva společnosti, dle níž je zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti. do 9. 3. 2011 od 26. 5. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 900 000 Kč

od 20. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 10 500 000 Kč

do 20. 2. 2015 od 9. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 10 500 000 Kč

do 9. 3. 2011 od 7. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 2. 2011 od 11. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 3. 2010 od 20. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 2 od 20. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 850 000 Kč, počet: 4 od 20. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 od 20. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 7. 2014 od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 9 do 20. 2. 2015 od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 850 000 Kč, počet: 10 do 20. 2. 2015 od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 do 20. 2. 2015 od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 850 000 Kč, počet: 10 do 23. 7. 2014 od 7. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 7. 2014 od 20. 5. 2009

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Michal Kudláček

Člen správní rady

První vztah: 23. 7. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2014

Sladkovského 507, Pardubice, 530 02, Česká republika

Historické vztahy

Michal Kudláček

Statutární ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 17. 6. 2014

Sladkovského 507, Pardubice, 530 02, Česká republika

Michal Kudláček

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Sladkovského 507, Pardubice, 530 02, Česká republika

Statutární ředitel společnosti jedná za společnost samostatně a je oprávněn udělit k zastupování společnosti plnou moc jiné osobě.

do 1. 1. 2021 od 23. 7. 2014

Samostatně jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 23. 7. 2014 od 20. 5. 2009

Dozorčí rada

Historické vztahy

František Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 17. 6. 2014

Ke Kamenici 1604, Pardubice, 530 03, Česká republika

Lenka Kudláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2011 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 22. 11. 2010

zánik členství: 26. 4. 2011

Sladkovského 507, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jan Kůta

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 22. 11. 2010

zánik členství: 17. 6. 2014

Klášterecká 848, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radoslav Řípa

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 22. 11. 2010

zánik členství: 17. 6. 2014

Rumunská 359, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lenka Kudláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 7. 2. 2011

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2010

Sladkovského 507, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jan Kůta

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 7. 2. 2011

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2010

Klášterecká 848, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radoslav Řípa

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 7. 2. 2011

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2010

Rumunská 359, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Další vztahy firmy SVT REAL a.s.

1 fyzická osoba

Michal Kudláček

Člen správní rady

První vztah: 23. 7. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2014

Sladkovského 507, Pardubice, 530 02, Česká republika

AIRBITAGE a.s.

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

Sevřená 1302/8, Praha, 140 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

AIRBITAGE a.s., IČ: 28506219

Sevřená, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 23. 7. 2014 od 20. 5. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).