Hlavní navigace

TESLA Properties a.s.

Firma TESLA Properties a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 13356, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 420 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28212657

Sídlo:

Rubeška 215/1, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 12. 2007

DIČ:

CZ28212657

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 13356, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TESLA Properties a.s. od 30. 6. 2008

Obchodní firma

Holio Consulting a.s. do 30. 6. 2008 od 28. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 28. 12. 2007

adresa

Rubeška 215/1
Praha 19000 od 23. 11. 2020

adresa

Poděbradská 56/186
Praha 9 18066 do 23. 11. 2020 od 30. 6. 2008

adresa

Olivova 4/2096
Praha 1 11000 do 30. 6. 2008 od 28. 12. 2007

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujích řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 28. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti přijal dne 26.9.2017 toto rozhodnutí: Základní kapitál obchodní společnosti TESLA Properties a.s. se snižuje z dosavadní hodnoty 121.000.000,- Kč o částku 118.580.000,- Kč na základní kapitál ve výši 2.420.000,- Kč. Důvodem sní žení základního kapitálu je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Účelem snížení je výplata částky ve výši 109.000.000,- Kč akcionářům a převedení částky ve výši 9.580.000,- Kč do kapitálových fondů obc hodní společnosti TESLA Properties a.s.. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 100.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka ve výši 109.000.000,- Kč, tedy částka ve výši 90.082,64 Kč připadající na 1 akcii, bude vyplacena každému akcionáři majícímu akcii ve lhůtě 5 let ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zbývající částka ve výši 9.580.000,- Kč bude převedena do kapitálových fondů obchodní společnosti TESLA Properties a.s. bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společno sti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 1 měsíc od účinnosti snížení základního kapitálu. do 22. 3. 2018 od 11. 10. 2017

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 3. 2017 od 25. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 22. 3. 2017 od 25. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 11. 10. 2017 od 25. 8. 2014

Zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti TESLA Properties a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) na částku 121.0 00.000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna milionů korun českých) a to za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá; 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti; 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upiso vání akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku; 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti TESLA Properties a.s. 8) Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí je diného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TE SLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých), a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) započtením části peněžité pohledá vky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 19.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek, a to části pohledávky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,-- Kč (s lovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy:sto devatenáct milionů korun českých ). Pro účely započtení se stanoví tato pravidla: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, společností KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. a společností TESLA Properties a.s., uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. Společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., jako předem určený zájemce upíše a splatí 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) Místem upisování se stanoví (je) sídlo společnosti TESLA Properties a.s., na adrese Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66. Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jedin ého akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. do 21. 1. 2009 od 14. 1. 2009

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TESLA Properties a.s. ze dne 13. října 2008 došlo v důsledku rozdělení společnosti TESLA Holding s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 279 07 155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125653, odštěpením sloučením se společností TESLA Properties a.s., k přechodu části obchodního jmění rozdělované společnosti TESLA Holding s.r.o. uvedené v projektu rozdělení odštěpením sloučením na společnost TESLA Properties a.s. od 31. 12. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 420 000 Kč

od 22. 3. 2018

Základní kapitál

vklad 121 000 000 Kč

do 22. 3. 2018 od 21. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 1. 2009 od 30. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 6. 2008 od 28. 12. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 210 od 22. 3. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 210 do 22. 3. 2018 od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 210 do 25. 8. 2014 od 21. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 21. 1. 2009 od 28. 12. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. František Hála

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 9. 3. 2017

vznik funkce: 27. 9. 2017

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jan Výborný

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 27. 9. 2017

vznik funkce: 27. 9. 2017

Paříkova 910/9A, Praha, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. František Hála

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 9. 3. 2017

zánik členství: 27. 9. 2017

vznik funkce: 9. 3. 2017

zánik funkce: 27. 9. 2017

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. František Hála

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 9. 3. 2017

zánik členství: 27. 9. 2017

vznik funkce: 9. 3. 2017

zánik funkce: 27. 9. 2017

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

George Formandl

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 9. 3. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 9. 3. 2017

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na Děkance 2109/1a, Praha, 128 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

George Formandl

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 9. 3. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 9. 3. 2017

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na Děkance 2109/1a, Praha, 128 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

George Formandl

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 8. 3. 2017

vznik funkce: 15. 1. 2012

zánik funkce: 8. 3. 2017

Na Děkance 2109/1a, Praha, 128 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. František Hála

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 8. 3. 2017

zánik funkce: 8. 3. 2017

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. František Hála

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 8. 3. 2017

zánik funkce: 8. 3. 2017

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

George Formandl

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 7. 2015

vznik členství: 12. 1. 2012

vznik funkce: 15. 1. 2012

Mánesova 1633/74, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Robert Němec

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 2. 2012

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 12. 1. 2012

vznik funkce: 12. 5. 2008

zánik funkce: 12. 1. 2012

Na zeleném vršku 182, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kudláček

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2012

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 12. 1. 2012

Klapálkova 3135, Praha 4, 149 00, Česká republika

Václav Maněna

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2009 - Poslední vztah: 7. 10. 2010

vznik členství: 17. 9. 2009

zánik členství: 20. 7. 2010

Pertoldova 3382, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. František Hála

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 2. 2012

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 12. 1. 2012

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Robert Němec

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2008

vznik funkce: 12. 5. 2008

K Hrnčířům 253, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Stachník

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2009

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 17. 9. 2009

Skloněná 921/7, Praha 9, 190 00, Česká republika

Barbora Brühlová

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 12. 5. 2008

Vinohradská 111/109, Praha 3, 130 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy předseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a člen představenstva.

od 25. 8. 2014

Jménem společnosti jedná předseda a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.

do 25. 8. 2014 od 30. 6. 2008

Za představenstvo jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Vykonává-li funkci představenstva pouze jeden člen představenstva, jedná jménem Společnosti tento člen představenstva.

do 30. 6. 2008 od 28. 12. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 27. 9. 2017

vznik funkce: 27. 9. 2017

Pod Strání 501, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Anna Bednaříková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 9. 7. 2014

Strančice 7, 251 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zuzana Coufalová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

V cestkách 1011, Praha, 190 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda správní rady

  NADOSAH, o.p.s.

  Slavětínská 120, Praha, 190 14

Historické vztahy

Ing. Richard Klečka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 26. 9. 2017

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na Ládví 821/3, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Richard Klečka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 26. 9. 2017

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na Ládví 821/3, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Richard Klečka

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 17. 2. 2010

Na Okrouhlíku 2370/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Zuzana Coufalová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 24. 6. 2014

Na břehu 298/25, Praha 9, 190 00, Česká republika

Zdeněk Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 24. 6. 2014

Narcisová 2850, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Richard Klečka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 3. 2010

vznik členství: 12. 5. 2008

Na Okrouhlíku 2370/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Lenka Říhová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 28. 12. 2007

Lublaňská 31, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Michal Jurečka

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 12. 5. 2008

zánik funkce: 12. 5. 2008

Jarní 2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Kateřina Němcová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 12. 5. 2008

Mírová 161/22, Povrly, 403 32, Česká republika

Další vztahy firmy TESLA Properties a.s.

Corporate Consulting a.s.

První vztah: 30. 6. 2008

Karolinská 661/4, Praha, 186 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Josef Svízela

  člen představenstva

  Sládkovičova 1306/11, Praha, 142 00, Česká republika

 • Marek Rosenbaum

  člen dozorčí rady

  Jakubská 647/2, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Monika Marečková

  předsedkyně představenstva

  Elišky Krásnohorské 123/10, Praha, 110 00, Česká republika

 • Barbora Brühlová

  předseda představenstva

  Sicherova 1606/11, Praha 9, 198 00, Česká republika

Corporate Consulting a.s.

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

Karolinská 661/4, Praha, 186 00

Akcionáři

KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.

route d´Arlon 205, Lucemburské velkovévodství, Luxembourg

od 11. 10. 2017

KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.

14a, rue des Bains, Lucemburské velkovévodství, Luxembourg

do 11. 10. 2017 od 25. 8. 2014

KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 25. 8. 2014 od 30. 6. 2008

Corporate Consulting a.s., IČ: 27395693

Olivova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 30. 6. 2008 od 28. 12. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 9. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 9. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).