Hlavní navigace

Vender, a.s.

Firma Vender, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4210, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 15 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26938456

Sídlo:

Šlapanická 1352/14, Brno Slatina, 627 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 8. 2004

DIČ:

CZ26938456

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

68 Činnosti v oblasti nemovitostí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4210, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Vender, a.s. od 31. 8. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 31. 8. 2004

adresa

Šlapanická 1352/14
Brno 62700 od 2. 11. 2023

adresa

Hlinky 505/118
Brno 60300 do 2. 11. 2023 od 15. 2. 2017

adresa

Leitnerova 682/9
Brno 60200 do 15. 2. 2017 od 29. 8. 2014

adresa

Hlinky 49/126
Brno 60300 do 2. 11. 2009 od 8. 12. 2004

adresa

Brno, Lidická č.or. 57, čp. 710, PSČ 602 00 do 8. 12. 2004 od 31. 8. 2004

Předmět podnikání

správa vlastního majetku do 29. 8. 2014 od 31. 8. 2004

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku. od 29. 8. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 29. 8. 2014

Ostatní skutečnosti

Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti ZLÍN SPORT FUND s.r.o., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25572075 s nástupnickou společností Vender, a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 26938456 došlo k přechodu jmění zanikající společnosti ZLÍN SPORT FUND s.r.o. na nástupnickou společnost Vender, a.s., a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného ve formě notářského zápisu dne 1.12.2020 pod NZ 791/2020. od 4. 2. 2021

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26.10.2015 byla rozdělovaná společnost Vender, a.s. rozdělena formou odštěpení části jejího jmění, v důsledku čehož nezanikla, sloučením s existujícími nástupnickými společnostmi SOONA HOLDING a.s. , NYORA s.r.o. a KENTOR s.r.o. Nová společnost nevznikla. od 2. 12. 2015

Základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 2 100 000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), se zvyšuje o částku 12 900 000 Kč (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých) tak, že základní kapitál společnosti bude po navýšení činit 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií bez veřejné nabídky, a to 12 900 ks (slovy: dvanácti tisíc devíti set kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou registrovány, budou veřejně neobchodovatelné; o účinném zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadat deset hlasů pro hlasování na val né hromadě společnosti. Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnostmi. Nové akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hrom ady společnosti. Akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na úpis akcií. Akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určeným zájemcům dosavadním akcionářům tak, že akcionáři Ing. Rudolfu Skaunicovi, datum narození 4.12.1934, bytem Zlín, Štefánikova 1534, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 4300 ks akcií na jméno v listinné p odobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč, akcionáři Ing. Ivanu Veselému, datum narození 24.11.1964, bytem Brno, Neumannova 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 4300 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč a akcionáři Ing. Juraji Surovičovi, datum narození 21.2.1964, bytem Zlín, Velíková, Modřínová 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 4300 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč . Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady, a to výhradně formou započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti Vender, a.s.. Schvaluje se započtení pohledávky vlastněné panem ing. Rudolfem Skaunicem datum narození 4.12.1934, bytem Zlín, Štefánikova 1534 ve výši 4.300.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 mezi ing. Rudolfem Skaunicem, jako úvěrujícím, a Vender, a.s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka činí 4.300.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti Vender, a.s. vůči panu ing. Rudolfovi Skaunicovi ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kurzu. Schvaluje se započtení pohledávky vlastněné panem Ing. Ivanem Veselým, datum narození 24.11.1964, bytem Brno, Neumannova 4 ve výši 4.300.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 mezi ing. Ivanem Veselým, jako úvěrujícím, a Vender, a. s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka činí 4.300.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti Vender, a.s. vůči panu ing. Ivanovi Veselému ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kurzu. Schvaluje se započtení pohledávky vlastněné panem Ing. Jurajem Surovičem, datum narození 21.2.1964, bytem Zlín, Velíková, Modřínová 4 ve výši 4.300.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 mezi ing. Jurajem Surovičem, jako úvěrujícím , a Vender, a.s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka činí 4.300.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti Vender, a.s. vůči panu ing. Jurajovi Surovičovi ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři st a tisíc korun českých) na splacení emisního kurzu. Každý upisovatel uzavře se společností Vender, a.s. smlouvu o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž představenstvo společnos ti je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve stejné lhůtě, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Nesmí být však podán dříve než bude uzavřena dohoda o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs. Ke splacení peněžitého vkladu jediného akcionáře dojde uzavřením Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek mezi upisovatelem a Vender, a.s., v souladu s ustanovením § 21 odst. 3, § 421 odst. 2 písm. c) a § 475 písm. l) zákona o obchodních korporac ích, k čemuž valná hromada při zvýšení základního kapitálu společnosti uděluje výslovně souhlas. Dohoda o započtení bude uzavřena do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií a v ní upisovatel započte ke dni podpisu Dohody o započtení v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích svoji pohledávku vůči obchodní společ nosti Vender, a.s., vzniklou na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 uzavřené mezi upisovatelem, jako úvěrujícím, a Vender, a.s., jako úvěrovaným, na svůj dluh splatit peněžitý vklad ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti Vender, a.s., a to z titulu nároku této společnosti na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti. do 29. 8. 2014 od 29. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 15. 11. 2018 od 29. 8. 2014

1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých), z částky 2,000.000,-Kč na částku 2,100.000,-Kč, takto: - na zvýšení základního kapitálu bude vydáno a upsáno 1000 ks nových kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,-Kč (jedno sto korun českých), každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 100,-Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie, - akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií, - akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určeným zájemcům - dosavadním akcionářům tak, že akcionáři Ing. Rudolfu Skaunicovi, datum narození 04.12.1934, bytem Zlín, Štefánikova 1534, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 333 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,-Kč a emisním kurzu 100,-Kč, akcionáři Ing. Ivanu Veselém, datum narození 24.11.1964, bytem Brno, Neumannova 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 334 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,-Kč a emisním kurzu 100,-Kč a akcionáři Ing. Juraji Surovičovi, datum narození 21.02.1964, bytem Zlín, Velíková, Modřínová 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 333 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,-Kč a emisním kurzu 100,-Kč, - místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně předl oží návrh na uzavření o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií, - emisní kurs upsaných akcií musí být splacen pouze peněžitým vkladem bez možnosti započtení, přičemž úpis akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, - emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií na účet číslo 2108257616/2700, zřízený společností. do 21. 2. 2013 od 13. 11. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

od 29. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 29. 8. 2014 od 21. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 2. 2013 od 8. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 8. 12. 2004 od 31. 8. 2004
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 900 od 29. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 21 000 od 21. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 20 000 do 21. 2. 2013 od 8. 12. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 8. 12. 2004 od 31. 8. 2004

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Surovič

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2023

vznik členství: 1. 9. 2023

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marcela Surovičová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2019 - Poslední vztah: 2. 11. 2023

vznik členství: 6. 3. 2019

zánik členství: 31. 8. 2023

vznik funkce: 6. 3. 2019

zánik funkce: 31. 8. 2023

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Matěj Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 8. 8. 2016

zánik členství: 22. 8. 2017

Petrská 1178/9, Praha, 110 00, Česká republika

Matěj Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 8. 8. 2016

zánik členství: 22. 8. 2017

Petrská 1178/9, Praha, 110 00, Česká republika

Jan Surovič

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 8. 8. 2016

zánik členství: 6. 3. 2019

zánik funkce: 6. 3. 2019

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Matěj Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 8. 8. 2016

Bezručova 665/28, Holešov, 769 01, Česká republika

Matěj Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 8. 8. 2016

Bezručova 665/28, Holešov, 769 01, Česká republika

Jan Surovič

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Jan Surovič

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Matěj Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Bezručova 665/28, Holešov, 769 01, Česká republika

Matěj Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Bezručova 665/28, Holešov, 769 01, Česká republika

Veronika Veselá

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 2. 2016

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 15. 12. 2015

Pokojná 2741/22, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 28. 2. 2013

Neumannova 4, Brno, Česká republika

Matěj Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 8. 2014

vznik členství: 8. 8. 2011

Bezručova 665, Holešov, 769 01, Česká republika

Jan Surovič

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 8. 8. 2011

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Marek Petrjánoš

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 12. 6. 2009

Velkomoravská 659, Lužice, Česká republika

Ing. Zbyněk Jakubec

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 8. 8. 2011

Žižkova 416, Židlochovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 8. 8. 2011

Neumannova 4, Brno, Česká republika

Mgr. Marek Petrjánoš

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 8. 8. 2011

Velkomoravská 659, Lužice, Česká republika

Roman Krejzlík

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 4. 4. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

Oblá 39, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Monika Faitová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 4. 4. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

Vinařská 526/15, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 7. 2005

vznik členství: 15. 10. 2004

zánik členství: 4. 4. 2005

Bzenecká 4190/4, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Miroslava Machová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 7. 2005

vznik členství: 15. 10. 2004

zánik členství: 4. 4. 2005

L.Podéště 16, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 15. 10. 2004

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 15. 10. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2009

Krajní 1951/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Zdena Švecová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 31. 8. 2004

zánik členství: 15. 10. 2004

Chládkova 29, Brno, 616 00, Česká republika

Petra Příborská

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 31. 8. 2004

zánik členství: 15. 10. 2004

sídl.Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Mgr. Jitka Frimmelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 31. 8. 2004

zánik členství: 15. 10. 2004

vznik funkce: 31. 8. 2004

zánik funkce: 15. 10. 2004

Rybářská 32, Brno, 603 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Juraj Surovič

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 8. 8. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2019

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Marek Petrjánoš

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 6. 3. 2019

Neoveská 1023, Dolní Bojanovice, 696 17, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  NORFORD DUNE a.s.

  Šlapanická 1352/14, Brno Slatina, 627 00

 • člen představenstva

  ZSF a.s.

  Šlapanická 1352/14, Brno Slatina, 627 00

 • Jednatel

  TASSARE s.r.o.

  Neumannova 553/4, Brno, 602 00

 • člen dozorčí rady

  SOONA HOLDING a.s.

  Neumannova 553/4, Brno, 602 00

Peter Surovič

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 6. 3. 2019

Nebeská 565, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Surovič

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2019 - Poslední vztah: 2. 11. 2023

vznik členství: 6. 3. 2019

zánik členství: 31. 8. 2023

vznik funkce: 6. 3. 2019

zánik funkce: 31. 8. 2023

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Juraj Surovič

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 8. 8. 2016

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Rudolf Skaunic

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 8. 8. 2016

zánik členství: 22. 8. 2017

Štefánikova 1534/16, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Rudolf Skaunic

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 8. 8. 2016

zánik členství: 22. 8. 2017

Štefánikova 1534/16, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Juraj Surovič

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Juraj Surovič

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Ivan Veselý

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2016

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 8. 8. 2011

zánik funkce: 15. 12. 2015

Neumannova 553/4, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Rudolf Skaunic

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Štefánikova 1534/16, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Rudolf Skaunic

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 7. 8. 2016

Štefánikova 1534/16, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Rudolf Skaunic

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 8. 8. 2011

Štefánikova 1534, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Ivan Veselý

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 8. 8. 2011

vznik funkce: 8. 8. 2011

Neumannova 4, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Juraj Surovič

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 8. 8. 2011

Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Juraj Surovič

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 8. 8. 2011

Modřínová 4, Zlín, Česká republika

Ing. Ivan Veselý

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 8. 8. 2011

Neumannova 4, Brno, Česká republika

Ing. Rudolf Skaunic

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 8. 8. 2011

Štefánikova 1534, Zlín, Česká republika

Ing Martin Leskour

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 4. 4. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 4. 4. 2005

zánik funkce: 12. 6. 2009

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 15. 10. 2004

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 15. 10. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2009

Stará osada 17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Richard Benda

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 7. 2005

vznik členství: 15. 10. 2004

zánik členství: 4. 4. 2005

vznik funkce: 15. 10. 2004

zánik funkce: 4. 4. 2005

Lelekovice 510, 664 31, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 15. 10. 2004

zánik členství: 12. 6. 2009

Úprkova 406, Luhačovice, 763 23, Česká republika

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 31. 8. 2004

zánik členství: 15. 10. 2004

vznik funkce: 31. 8. 2004

zánik funkce: 15. 10. 2004

Habrovany 118, 683 02, Česká republika

JUDr. Milan Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 31. 8. 2004

zánik členství: 15. 10. 2004

vznik funkce: 31. 8. 2004

zánik funkce: 15. 10. 2004

Krásného 61, Brno, 636 00, Česká republika

Mgr. Filip Leder

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 31. 8. 2004

zánik členství: 15. 10. 2004

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo kteříkoli 2 (dva) členové představenstva společně.

od 24. 4. 2019

Za společnost jedná člen představenstva.

do 24. 4. 2019 od 15. 11. 2018

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva. Za společnost se podepisuje samostatně kterýkoliv člen představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

do 15. 11. 2018 od 8. 12. 2004

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 8. 12. 2004 od 31. 8. 2004

Další vztahy firmy Vender, a.s.

Historické vztahy

Ing. Igor Fait

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 7. 2005

Stará osada 17, Brno, 615 00, Česká republika

ZSF a.s.

První vztah: 5. 11. 2023

Šlapanická 1352/14, Brno Slatina, 627 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jan Surovič

  člen dozorčí rady

  Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

 • Ing. Juraj Surovič

  předseda představenstva

  Modřínová 4, Zlín, 763 14, Česká republika

 • Peter Surovič

  člen představenstva

  Nebeská 565, Zlín, 760 01, Česká republika

 • Marek Petrjánoš

  člen představenstva

  Neoveská 1023, Dolní Bojanovice, 696 17, Česká republika

ZSF a.s.

První vztah: 2. 11. 2023 - Poslední vztah: 5. 11. 2023

Šlapanická 1352/14, Brno Slatina, 627 00

Akcionáři

ZSF a.s., IČ: 04936680

Šlapanická 1352/14, Česká republika, Brno, 627 00

od 5. 11. 2023

ZSF a.s., IČ: 04936680

Hlinky 505/118, Česká republika, Brno, 603 00

do 5. 11. 2023 od 2. 11. 2023

Ing. Igor Fait

Stará Osada, Česká republika, Brno, 615 00

do 15. 7. 2005 od 8. 12. 2004
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).