Hlavní navigace

VEPASPOL Olomouc, a.s.

Firma VEPASPOL Olomouc, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 575, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 5 979 735 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47672846

Sídlo:

Cholinská 1048/19, Litovel, 784 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 2. 1993

DIČ:

CZ47672846

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 575, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

VEPASPOL Olomouc, a.s. od 18. 2. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 18. 2. 1993

adresa

Cholinská 1048/19
Litovel 78401 od 1. 7. 2021

adresa

270
Paseka 78397 do 1. 7. 2021 od 15. 11. 2016

adresa

č.p. 270
Paseka 78397 do 15. 11. 2016 od 4. 6. 2002

adresa

č.p. 270
Paseka do 4. 6. 2002 od 7. 12. 2000

adresa

Paseka u Šternberka 78397 do 7. 12. 2000 od 6. 2. 1996

adresa

Kateřinská 5
Olomouc do 6. 2. 1996 od 18. 2. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v těchto oborech činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - výroba hnojiv, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - pronájem a půjčování věcí movitých, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 1. 7. 2021

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 27. 10. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 7. 2021 od 27. 10. 2015

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 10. 2006

zemědělství, vč. prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 4. 6. 2002

testování, měření a analýzy do 16. 10. 2006 od 4. 6. 2002

velkoobchod do 27. 10. 2015 od 4. 6. 2002

zprostředkování obchodu do 27. 10. 2015 od 4. 6. 2002

výroba chemických látek do 16. 10. 2006 od 6. 6. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 27. 10. 2015 od 6. 6. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 27. 10. 2015 od 6. 6. 2001

rozbory pitných a odpadních vod do 4. 6. 2002 od 26. 8. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 4. 6. 2002 od 26. 8. 1998

silniční motorová doprava osobní do 16. 10. 2006 od 26. 8. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 26. 8. 1998 od 18. 2. 1993

výroba jatečných prasat, odchov selat a plemenných prasniček v rozmnožovacím chovu a jejich prodej do 4. 6. 2002 od 18. 2. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 6. 2002 od 18. 2. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 27.11.2020 toto rozhodnutí: i)určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 264, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23039 (dále také jen Hla vní akcionář), který vlastní 12.729 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, 363 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30,- Kč a 132.883 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila ke dni 25. 10. 2020, jakož i ke dni konání této valné hromady, částku ve výši 5.822.835,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 97,38 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 97,38% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a je s nimi spoj en více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, byla osvědčena výpisem z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů vyhotoveným pro Společnost ke dni 25. 10. 2020, ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem z příslušné evidence emise zaknihovanýc h účastnických cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cen ných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK; ii)rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionář e, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účast nickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii)určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.102,- Kč (slovy: jeden tisíc sto dva korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podob ě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, a protiplnění ve výši 110,- Kč (slovy: sto deset korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30,- Kč; Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 201013 ze dne 13. října 2020, který zpracovala společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, IČ: 256 40 585, se sídlem Křižíkova 53/52, Karlín, 186 00 Praha 8; iv)peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 3 78 odst. 2 ZOK Společnosti doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby; v)Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti vyhotoveném ke Dni účinnosti přechodu, a to bez zbytečného odkladu po dni zápisu vlastnickéh o práva Hlavního akcionáře k zaknihovaným účastnickým cenným papírům Společnosti, které Dnem účinnosti přechodu přešly na Hlavního akcionáře, nejpozději však do dne 31.3.2021. Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknih ovaných účastnických cenných papírů Společnosti uveden bankovní účet akcionáře, vyplatí Pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Pověřené osobě do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti pře chodu, a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: 28. října 3348/65, Nová Karolina Park, 702 00 Ostrava, v její otevírací době oproti předložení občanského průkazu či písemnou žádostí zaslanou Pověřené osobě na adresu 28. října 3348/65, Nová Karol ina Park, 702 00 Ostrava, na které musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcion áře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě uved eným způsobem a do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti přechodu zástavní věřitel. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet sdělený uvedeným způsobem bez zbytečného odkladu po obdržení sdělení čísla bankovního účtu pro výplatu protiplnění, nejp ozději však do dne 31.3.2021. od 4. 12. 2020

Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 59.797.350,- Kč (padesát devět milionů sedm set devadesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých) o částku 53.817.615,- Kč (padesát tři milionů osm set sedmnáct tisíc šest set patnáct korun českých) na čá stku 5.979.735,- Kč (pět milionů devět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet pět korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z hospodaření společnosti z minulých let. Neuhrazená ztráta společnosti z minulých let v částce 53.817.615,- Kč (padesát tři milionů osm set sedmnáct tisíc šest set patnáct korun českých) bude uhrazena o tuto částku snížením základního kapitálu, tj. o 53.817.615,- Kč (padesát tři milionů osm set sedmnáct tisíc šest set patnáct korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných společností takto: -jmenovitá hodnota 13.243 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ISIN CZ0005124479 v dosavadní výši 3.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 300,- Kč, -jmenovitá hodnota 132.883 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ISIN CZ0005124495 v dosavadní výši 150,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 15,- Kč, -jmenovitá hodnota 453 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ISIN CZ0005124487 v dosavadní výši 300,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč. Základní kapitál se snižuje výlučně za účelem úhrady neuhrazené ztráty z minulých let a akcionářům nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění a podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích se při sníže ní základního kapitálu nepoužijí ustanovení tohoto zákona o ochraně věřitelů. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 18. 6. 2019

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 18.10.2017 č.j. 23 Nc 7703/2017-51, které nabylo právní moci dne 18.10.2017, soud ustanovil Ing. Pavla Stonawského, nar. 24.3.1963, trvale bytem Šternberk, Uničovská 577/14, PSČ 785 01, opatro vníkem společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., IČ: 476 72 846. do 12. 6. 2018 od 23. 10. 2017

Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.dubna 2014 o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované, tj. o přeměně 13.243 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 3.000,-Kč z listinné podoby na akcie zaknihované, 132.883 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované a 453 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 300,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované. Akcionářům se určuje lhůta k odevzdání akcií společnost i do 2, slovy: dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. do 18. 6. 2019 od 23. 5. 2014

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 39.864.900,-- Kč, slovy: třicet devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc devět set korun českých, o částku ve výši 19.932.450,-- Kč, slovy: devatenáct milionů devět set tř icet dva tisíc čtyři sta padesát korun českých, na celkovou novou výši základního kapitálu 59.797.350,-- Kč slovy: padesát devět milionů sedm set devadesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 132.883 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií činí 150,-- Kč. Každý akcion ář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti; přednostní právo bude vykonáno v místě sídla Advokátní kanceláře Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, C holinská 1048/19. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upisování akcií je 15, slovy: patnáct, kalendářních dnů, a počíná 14. kalendářním dnem po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně - doporučenou listovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 300,-- Kč lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč a na jednu dosavadní akcii o  jmenovité hodnotě 3000,-- Kč lze upsat 10 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz akcií je splatný do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Šternberk, č. 43-373 2720277/0100. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemci společnosti MJM Litovel a.s., Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592. Emisní kurz akcií upisovaných předem určeným zájemcem činí 150,-- Kč. Po up lynutí lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva bude do tří pracovních dnů předem určený zájemce vyzván k upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 5, slovy: pět, pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Místem pr o upsání akcií je Advokátní kancelář Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, Cholinská 1048/19. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby emisní kurz akcií, které budou upsány společností MJM Litovel a.s., byl splacen započtením peněžité pohledávky vůči společnosti prot i pohledávce na splacení emisního kurzu společností MJM Litovel a.s. jako akcionářem s přednostním právem na upisování akcií i jako určeným zájemcem pro upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a to pohledávky společnosti MJM L itovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592, vůči společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., na zaplacení kupní ceny (dílčích kupních cen) z titulu rámcové Kupní smlouvy na dodávky krmných směsí, kterou uzavřela společnost MJM Litov el a.s. v postavení prodávajícího a společnost VEPASPOL Olomouc, a.s., v postavení kupujícího dne 2.1.2007, číslo smlouvy 07/670/50/1/001 (výše pohledávky k datu 14.11.2008 je 50.654.599,-- Kč, započtení je navrhováno do výše rovnající se celkovému emisní mu kurzu upsaných akcií akcionářem MJM Litovel a.s. a určeným zájemcem MJM Litovel a.s.). Započtením pohledávky je odůvodněno shodně jako důvody samotného zvýšení základního kapitálu, a to zvýšením oběžných prostředků společnosti a současně snížením závaz ků společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - započtení bude realizováno smlouvou o započtení, - do tří dnů ode dne upsání akcií na základě přednostního práva společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s.; lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovn ích dnů ode dne jeho doručení, - do tří dnů ode uzavření smlouvy o upsání akcií společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s., lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovních dnů ode dne jeho doručení. do 19. 3. 2009 od 30. 12. 2008

Důvod, způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : úhrada ztráty společnosti minulých let a úhrada předpokládané ztráty roku 2008 (rok 2004 ztráta 11.020.856,77 Kč, rok 2007 ztráta 39.991.534,08 Kč, převod do ostatních fondů účet 427 100 pro úhradu předpokládané ztráty roku 2008 ve výši 42.005.709,15 Kč. do 12. 11. 2008 od 9. 5. 2008

Rozsah snížení základního kapitálu : o částku ve výši 93.018.100,-- Kč, slovy: devadesáttřimilionůosmnácttisícjednostokorunčeských, tj. ze stávající výše 132.883.000,-- Kč, slovy: jednostotřicetdvamilionůosmsetosmdesáttřitisíckorunčeských, na novou výši z ákladního kapitálu 39.864.900,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionůosmsetšedesátčtyřitisícdevětsetkorunčeských. do 12. 11. 2008 od 9. 5. 2008

Způsob snížení základního kapitálu : - snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadních 1.000,-- Kč na 300,-- Kč, poměrně u všech akcií společnosti (tj. u akcií o stávající jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude snížena na 3.000,-- Kč a u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude sníže na na 300,-- Kč), - snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem alespoň dvou členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti, - představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě do kalendářních čtrnácti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstř íku (v pracovních dnech každý čtvrtek od 12:00 hodin do 15:00 hodin, každý pátek od 8:00 hodin do 12:00 hodin) v sídlu společnosti, za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty (odkolkování). Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, nen í oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená, a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku (představenstvo stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu v délce dalších čtrnácti kalendářních dnů s upozorněním, že p okud nebudou akcie předloženy ani v této dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Pro nové akcie, které budou vydány namísto akcií, jež budou prohlášeny za neplatné, uplatní představenstvo postup podle ustanovení § 214, odst. 4 ob chodního zákoníku. do 12. 11. 2008 od 9. 5. 2008

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno jsou volně převoditelné pouze mezi zakladateli navzájem a mezi zakladateli a oprávněnými osobami podle zákona č. 229/91 Sb. a zákona č. 42/92 Sb. pokud je jimi vypořádán restituční nárok nebo nárok z transformace družstva. K jiným převodům akcií na jméno je třeba souhlasu představenstva. do 17. 8. 2007 od 4. 10. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 979 735 Kč

od 18. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 59 797 350 Kč

do 18. 6. 2019 od 19. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 39 864 900 Kč

do 19. 3. 2009 od 12. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 132 883 000 Kč

do 12. 11. 2008 od 18. 2. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 300 Kč, počet: 13 243 od 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 15 Kč, počet: 132 883 od 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 30 Kč, počet: 453 od 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 3 000 Kč, počet: 13 243 do 18. 6. 2019 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 150 Kč, počet: 132 883 do 18. 6. 2019 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 300 Kč, počet: 453 do 18. 6. 2019 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 150 Kč, počet: 132 883 do 23. 5. 2014 od 19. 3. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 000 Kč, počet: 13 243 do 23. 5. 2014 od 12. 11. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 Kč, počet: 453 do 23. 5. 2014 od 12. 11. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 243 do 12. 11. 2008 od 7. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 453 do 12. 11. 2008 od 7. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 132 883 do 7. 12. 2000 od 18. 2. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Alois Chlebníček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

Šumvald 308, 783 85, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Bohuslav Nevěřil

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

Troubelice 158, 783 83, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Bohuslav Nevěřil

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

Troubelice 158, 783 83, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 30. 5. 2017

Slatinice 391, 783 42, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 30. 5. 2017

Slatinice 391, 783 42, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Alois Chlebníček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

Šumvald 308, 783 85, Česká republika

Alois Chlebníček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

Šumvald 308, 783 85, Česká republika

Ing. Bohuslav Nevěřil

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

Troubelice 158, 783 83, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Bohuslav Nevěřil

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

Troubelice 158, 783 83, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2012

Slatinice 391, 783 42, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2012

Slatinice 391, 783 42, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Bohuslav Nevěřil

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 15. 6. 2007

Troubelice 78, 783 84, Česká republika

Alois Chlebníček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 29. 5. 2012

Šumvald 308, 783 85, Česká republika

Alois Chlebníček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 29. 5. 2012

Šumvald 308, 783 85, Česká republika

Ing. Jaroslav Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2015

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2007

Těšetice 192, 783 46, Česká republika

Ing. Bohuslav Nevěřil

člen

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

Troubelice č.78, 783 84, Česká republika

Ing. Lubomír Sklenář

člen

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 29. 5. 2002

zánik členství: 14. 6. 2007

Paseka 23, 783 97, Česká republika

Ing. Jaroslav Navrátil

předseda

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2007

Těšetice 192, 783 46, Česká republika

Ing. Lubomír Sklenář

člen

První vztah: 12. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 26. 4. 2002

Paseka 23, 783 97, Česká republika

Ing. Bohuslav Nevěřil

člen

První vztah: 12. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Troubelice č.78, 783 84, Česká republika

Ing. Jaroslav Navrátil

předseda

První vztah: 12. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Těšetice 192, 783 46, Česká republika

Ing. Josef Španner

člen

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 12. 11. 1996

Norská 4, Olomouc, Česká republika

Ing. Bedřich Svoboda

člen

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 12. 11. 1996

Liboš č. 151, Česká republika

Drahomíra Suchá

člen

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 12. 11. 1996

Nám. Osvobození 35, Horka nad Moravou, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Stonawský

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

Uničovská 577/14, Šternberk, 785 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Stanislav Bartoněk

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 31. 8. 2015

zánik funkce: 30. 5. 2017

Těšetice 58, 783 46, Česká republika

Ing. Miroslav Šuba

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 4. 2. 2017

vznik funkce: 31. 8. 2015

zánik funkce: 4. 2. 2017

Bouzov 6, 783 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Bartoněk

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 31. 8. 2015

zánik funkce: 30. 5. 2017

Těšetice 58, 783 46, Česká republika

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

Charváty 121, 783 75, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

Charváty 121, 783 75, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Šuba

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 4. 2. 2017

vznik funkce: 31. 8. 2015

zánik funkce: 4. 2. 2017

Bouzov 6, 783 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 12. 5. 2014

Charváty 121, 783 75, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Šuba

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2012

Bouzov 6, 783 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Šuba

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2012

Bouzov 6, 783 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Šuba

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2007

Václava III. 109/10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Stanislav Bartoněk

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2012

Vojnice 58, 783 46, Česká republika

Ing. Stanislav Bartoněk

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2012

Vojnice 58, 783 46, Česká republika

Ing. Miroslav Šuba

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 22. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2007

Václava III 109/10, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šoustal

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 16. 7. 2014

Těšetice 60, 783 46, Česká republika

Ing. Antonín Hlavinka

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 12. 5. 2014

Senice na Hané 12, 783 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SENIMO a.s.

  Pasteurova 905/10, Olomouc, 779 00

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

Charváty 197, 783 75, Česká republika

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

Charváty 197, 783 75, Česká republika

Ing. Antonín Hlavinka

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 12. 5. 2014

Senice na Hané 12, 783 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SENIMO a.s.

  Pasteurova 905/10, Olomouc, 779 00

Ing. František Krestýn

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

Šumvald 71, 783 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Šuba

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2007

Václava III 109/10, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. František Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

Loučany 704, 783 44, Česká republika

Ing. Oldřich Heža

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

Hnojice 183, 783 11, Česká republika

Ing. Karel Kolínek

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

Paseka 251, 783 97, Česká republika

Ing. Stanislav Bartoněk

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2007

Vojnice 58, 783 46, Česká republika

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 6. 2007

Drahlov 197, Dub nad Moravou, 783 75, Česká republika

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Drahlov 197, Dub nad Moravou, 783 75, Česká republika

Ing. Zdeněk Šoustal

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Rataje 60, Těšetice, 783 46, Česká republika

Ing. Karel Kolínek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Paseka 251, 783 97, Česká republika

Ing. Oldřich Heža

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Hnojice 183, Česká republika

Antonín Drábek

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1996 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Velký Týnec č. 408, 783 72, Česká republika

Ing. Jaroslav Kotyk

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1996 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Uničovská 39, Šternberk, 785 01, Česká republika

Ing. František Smolka

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 11. 1996

Věrovany č. 350, Česká republika

Ing. Aleš Vaculík

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 11. 1996

Slunečná 7, Olomouc, Česká republika

Ing. František Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Loučany č. 704, Česká republika

Zdeněk Bureš

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Lesní zátiší 576, Litovel, Česká republika

Jiří Daněk

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Plinkout 73, Česká republika

Stanislav Brosinger

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Červenka č. 273, Česká republika

Ing. Miroslav Kotrla

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

U hřiště 31, Olomouc, Česká republika

Stanislav Zatloukal

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Bystročice 35, Česká republika

Ing. Jan Spáčilík

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Drahlov 197, Česká republika

Ing. Rostislav Bucher

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Nová Hradečná č. 162, Česká republika

Vojtěch Škoda

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

U Kovárny 28, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Stochleba

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

J.V.Pecky 11, Prostějov, Česká republika

Ing. Jaroslav Navrátil

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Těšetice 192, Česká republika

Ing. Jiří Výkruta

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

V. Řezáče 16, Olomouc, Česká republika

Stanislav Homola

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Klimeckého 7, Olomouc, Česká republika

Ing. Lubomír Vodička

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Tršice 320, Česká republika

Ing. Miroslav Vrana

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 25. 3. 1998

Hnojice 36, Česká republika

Ing. Pavel Stonavský

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Uničovská 14, Šternberk, Česká republika

Ing. Karel Dvořák

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Družstevní 417, Štěpánov, Česká republika

Ing. Jaromír Otáhal

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Luká 63, Česká republika

Zbyněk Votava

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Dolany č. 349, Česká republika

Ing. Václav Stejskal

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

Štarnov 13, Česká republika

Ing. Vítězslav Svoboda

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 25. 3. 1998

Újezd č. 298, Česká republika

Ing. Alena Moťková

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Lužice č. 62, Česká republika

Ing. František Krestýn

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Šumvald 71, Česká republika

Ing. Stanislav Bartoněk

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Vojnice 58, Česká republika

Ing. Antonín Pešula

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 1993

E. Zoly 23, Olomouc, Česká republika

Společnost zastupuje jediný člen představenstva.

od 12. 6. 2018

Společnost zastupuje představenstvo, a to předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.

do 12. 6. 2018 od 27. 10. 2015

J e d n á n í : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Místopředseda představenstva jedná zejména v době nepřítomnosti předsedy představenstva.

do 27. 10. 2015 od 8. 9. 1999

Jednání: Jménem společnosti jednají předseda nebo místopředsedové každý samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému obchodnímu jménu připojí podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 8. 9. 1999 od 18. 2. 1993

Další vztahy firmy VEPASPOL Olomouc, a.s.

Historické vztahy

Ing. Jiří Výkruta

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Řezáčova 16, Olomouc, 772 00, Česká republika

Reticulum Holding, a.s.

První vztah: 1. 7. 2021

Sokolovská 394/17, Praha Karlín, 186 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Hricko

  člen dozorčí rady

  Vindyšova 1685/2, Praha, 153 00, Česká republika

 • Zdeněk Šoustal

  člen představenstva

  U měšťanského pivovaru 1127/11, Praha, 170 00, Česká republika

Akcionáři

Reticulum Holding, a.s., IČ: 06634265

Sokolovská 394/17, Česká republika, Praha, 186 00

od 1. 7. 2021

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 2. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 8. 2006
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 3. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba hnojiv
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 2. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).