Hlavní navigace

Výstaviště České Budějovice a.s.

Firma Výstaviště České Budějovice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 626, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 248 455 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60827475

Sídlo:

Husova tř. 523/30, České Budějovice, 370 05

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 12. 1993

DIČ:

CZ60827475

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

181 Tisk a činnosti související s tiskem
43210 Elektrické instalace
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
82300 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
93210 Činnosti lunaparků a zábavních parků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 626, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Výstaviště České Budějovice a.s. od 21. 2. 1997

Obchodní firma

Výstaviště České Budějovice a.s. od 8. 12. 2014

Obchodní firma

Výstaviště České Budějovice a.s. do 8. 12. 2014 od 29. 11. 2014

Obchodní firma

PARK CENTRUM, a.s. do 29. 11. 2014 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Husova tř. 523/30
České Budějovice 37005 od 12. 10. 2016

adresa

Husova 523
České Budějovice 37021 do 7. 10. 2016 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Zámečnictví, nástrojářství od 25. 2. 2009

Truhlářství, podlahářství od 25. 2. 2009

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 25. 2. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 25. 2. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2009

Polygrafická výroba do 25. 2. 2009 od 25. 2. 2003

Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení do 25. 2. 2009 od 25. 2. 2003

silniční motorová doprava nákladní do 25. 2. 2009 od 25. 2. 2003

Hostinská činnost od 12. 11. 1998

Sítotisk do 25. 2. 2003 od 12. 11. 1998

Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 25. 2. 2003 od 12. 11. 1998

Silniční motorová doprava do 25. 2. 2003 od 12. 11. 1998

Realizace výstav a jejich organizační zajištění do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Aranžérské práce do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Zámečnictví do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Truhlářství do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Pronajímání ploch do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Pronájem průmyslového zboží do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

Provozování parkovišť do 25. 2. 2009 od 12. 11. 1998

lO. Silniční motorová doprava do 12. 11. 1998 od 7. 4. 1995

ll. Pronájem průmyslového zboží do 12. 11. 1998 od 7. 4. 1995

9. Pronajímání ploch do 12. 11. 1998 od 12. 7. 1994

1. realizace výstav a jejich organizační zajištění do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

2. aranžérské práce do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

3. hostinská činnost do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

4. zámečnictví do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

5. sítotisk do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

6. montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

7. truhlářství do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

8. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 11. 1998 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 370 21, identifikační číslo: 608 27 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude m v Českých Budějovicích, pod sp. zn. B 626 (dále jen "Společnost") konaná dne 9. května 2017 v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen "ZOK"): I. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00, Praha 8, identifikační číslo: 492 41 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze, oddíl B, vložka 2130 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke d ni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 30. 3. 2017 předložením výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě je akcionářem Spole čnosti. V souladu s § 275, odst. 3) ZOK práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 225 841 kusů (slovy dvě stě dvace t pět tisíc osm set čtyřicet jeden kus) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,90 % (slovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 90,90% (s lovy devadesát celých devadesát setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Konstatuje a osvědčuje, že společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu, a že Hlavní akcionář požádal o svolání valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 30. 3. 2017. III. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžik u osoby odlišné od Hlavního akcionáře. IV. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.167,- Kč za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). V. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2592-116-2017 ze dne 21. 2. 2017, který vypracoval STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlá nky, 612 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2016. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno: Hodnotu jedné akcie společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč stanovujeme pro výše uvedený účel na 2 167,- Kč. VI. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v P raze pod sp. zn. BXXXVI 46, která je oprávněna poskytovat služby jako banka. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a. s. VII. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení této řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 1 4.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 387 714 213, e-mail: info@vcb.cz. VIII. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, která ostatním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na maj etkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle § 388 odst. 1 ZOK. Oprávněným osobám bude protiplnění poskytnuto bezhotovostním převodem nebo peněžní poukázkou. IX. Společnost Československá obchodní banka, a. s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytn e protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2. ZOK). od 12. 5. 2017

Rozhodnutím valné hromady a.s. bylo rozhodnuto o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu novým zněním, jak bylo předloženo valné hromadě přestavenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se s polečnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. od 8. 12. 2014

Rozhodnutím valné hromady ze dne 14.6.1995 byly přijaty změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného dne 14.6.1995. od 26. 9. 1995

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v raze. V zakladatelské listině učiněné vo formě notářského zápisu ze dne 17.11.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu č. 26040 státní- ho subjektu PARK CENTRUM - propagační a tisková služba MZe ČR, od 1. 1. 1994

Husova 523, 370 21 České Budějovice. Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 248 455 000 Kč

od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 248 455 od 11. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 485 do 11. 11. 1996 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 245 970 do 11. 11. 1996 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Mgr. Jaroslav Janáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 24. 7. 2019

vznik funkce: 31. 1. 2020

Trojská 593/140, Praha, 171 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Pondělíček Ph.D.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 27. 9. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2019

Sochorova 1144, Řevnice, 252 30, Česká republika

Ing. Petr Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2019

vznik členství: 24. 7. 2019

Mezi Domy 752, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcela Antošová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Pod Harfou 938/60, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  MAZZLE s.r.o.

  Bělehradská 858/23, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Historické vztahy

Mgr. Jaroslav Janáček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2019 - Poslední vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 24. 7. 2019

Trojská 593/140, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Jiří Pondělíček Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2018 - Poslední vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 27. 9. 2018

Sochorova 1144, Řevnice, 252 30, Česká republika

MUDr. Viera Šedivá

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018 - Poslední vztah: 17. 9. 2019

vznik členství: 7. 6. 2018

zánik členství: 24. 7. 2019

Šachetní 306, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Vít Doležálek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2018

vznik členství: 12. 10. 2017

zánik členství: 29. 5. 2018

vznik funkce: 27. 10. 2017

zánik funkce: 29. 5. 2018

Skácelova 378, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Mgr. Vít Doležálek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2018

vznik členství: 12. 10. 2017

zánik členství: 29. 5. 2018

vznik funkce: 27. 10. 2017

zánik funkce: 29. 5. 2018

Skácelova 378, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Mgr. Ondřej Mareček

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2020

vznik členství: 6. 10. 2017

zánik členství: 30. 11. 2019

vznik funkce: 19. 10. 2017

zánik funkce: 30. 11. 2019

Mohelnická 573/1, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vít Doležálek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2017

vznik funkce: 27. 10. 2017

1. května 140, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Mgr. Vít Doležálek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2017

vznik funkce: 27. 10. 2017

1. května 140, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Mgr. Ondřej Mareček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

Mohelnická 573/1, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ondřej Mareček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 6. 10. 2017

Mohelnická 573/1, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vít Doležálek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2017

1. května 140, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Mgr. Vít Doležálek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2017

1. května 140, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

zánik členství: 5. 10. 2017

vznik funkce: 23. 10. 2015

zánik funkce: 5. 10. 2017

Na Rokytce 1111/16, Praha, 180 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

zánik členství: 5. 10. 2017

vznik funkce: 23. 10. 2015

zánik funkce: 5. 10. 2017

Na Rokytce 1111/16, Praha, 180 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

vznik funkce: 23. 10. 2015

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

vznik funkce: 23. 10. 2015

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Jiří Netík

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2016 - Poslední vztah: 17. 9. 2019

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 24. 7. 2019

Kolodějská 410, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Lenka Chrástová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2016 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Hlincohorská 713/42, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lenka Chrástová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2016 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Hlincohorská 713/42, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Hana Jelínková

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

vznik funkce: 23. 10. 2015

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Jelínková

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

vznik funkce: 23. 10. 2015

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Jiřina Vorlová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

zánik členství: 5. 10. 2017

vznik funkce: 23. 10. 2015

zánik funkce: 5. 10. 2017

Brdlíkova 192/11, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jiřina Vorlová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 23. 10. 2015

zánik členství: 5. 10. 2017

vznik funkce: 23. 10. 2015

zánik funkce: 5. 10. 2017

Brdlíkova 192/11, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Jelínková

členka dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 2. 10. 2014

zánik členství: 23. 10. 2015

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Mgr. Ing. Alan Landa MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 2. 10. 2014

zánik členství: 23. 10. 2015

Cyrila Boudy 2585, Kladno, 272 01, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 11. 2014

vznik členství: 24. 11. 2006

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2006

zánik funkce: 2. 10. 2014

Boh. Kafky 1296/17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2014

vznik členství: 24. 11. 2006

zánik členství: 2. 10. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2006

zánik funkce: 2. 10. 2014

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Lenka Chrástová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

Korandova 508/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 24. 11. 2006

vznik funkce: 24. 11. 2006

B. Kafky 1296/17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

vznik členství: 24. 11. 2006

vznik funkce: 24. 11. 2006

Roudné 167, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Lenka Chrástová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 6. 2011

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 24. 4. 2011

vznik funkce: 24. 4. 2006

Korandova 508/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Lenka Chrástová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

vznik členství: 24. 4. 2006

Václava Talicha 813/29, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Terezie Vondroušová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 24. 11. 2006

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 24. 11. 2006

Hoslovice 66, Čestice, 387 19, Česká republika

Dr. Alexander Keviczky

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 24. 11. 2006

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 24. 11. 2006

Vladislavova 16, Praha 1, 110 00, Česká republika

RNDr. Lubomír Netolický

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 15. 6. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2006

Sýkovecká 147/19, Praha 9, 118 00, Česká republika

Ing. Robert Plavec

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 15. 6. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2006

Klatovská 314, Příbram V, 260 01, Česká republika

Ing. Robert Plavec

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 4. 7. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 15. 6. 2005

Klatovská 314, Příbram V, 260 01, Česká republika

RNDr. Lubomír Netolický

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 4. 7. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 15. 6. 2005

Sýkovecká 147/19, Praha 9, 118 00, Česká republika

Ing. Radovan Putna

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Milady Horákové 513/17, Praha 7, 170 00, Česká republika

ing. Miroslav Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Husova 693, Protivín, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Švermova 579, Slaný, Česká republika

Ing. Michaela Krištůfková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 12. 11. 1998

zánik členství: 24. 4. 2006

Vodňanská 15, České Budějovice, Česká republika

Petr Coufal

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Lidmily Malé 821, Pardubice, Česká republika

Ing. Vlastimil Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Dr. Beneše 309, Poděbrady, Česká republika

ing. Alena Kindová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Jiskrova 423, Brandýs nad Labem, Česká republika

JUDr. František Trenda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Radonice 1, Dolní Bukovsko, Česká republika

ing. Ludmila Mlynářová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Otavská 25, České Budějovice, Česká republika

ing.arch. Jaroslav Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

L.M.Pařízka 3, České Budějovice, Česká republika

ing. Miroslav Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Husova 693, Protivín, Česká republika

ing.arch. Hana Urbancová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Písecká 4, České Budějovice, Česká republika

Věra Veverková

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Sukova 10, České Budějovice, Česká republika

Josef Pelc

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Otavská 1, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Jan Nádravský

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Vodní 26, České Budějovice, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Tureček

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2019

vznik členství: 5. 2. 2019

Osvobození 2001, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Mojmír Severin

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 12. 4. 2018

vznik funkce: 13. 4. 2018

Stráňka 431, Litvínovice, 370 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Zdeněk Volf

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 30. 10. 2017

J. Dietricha 920/23, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Mojmír Severin

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2018 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 12. 4. 2018

vznik funkce: 13. 4. 2018

Pasovská 1598/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • ORKA CB s.r.o.

  Kněžskodvorská 2296/8A, České Budějovice České Budějovice 3, 370 04

Ing. Mojmír Severin

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2018 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 12. 4. 2018

vznik funkce: 13. 4. 2018

Pasovská 1598/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • ORKA CB s.r.o.

  Kněžskodvorská 2296/8A, České Budějovice České Budějovice 3, 370 04

Mgr. Ing. Zdeněk Volf

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

J. Dietricha 920/23, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Mgr. Ing. Zdeněk Volf

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

J. Dietricha 920/23, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Leoš Kutner

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 26. 7. 2016

zánik členství: 13. 4. 2018

vznik funkce: 27. 7. 2016

zánik funkce: 13. 4. 2018

Lipno 166, 438 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ARELAS, s.r.o.

  Štětkova 1638/18, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Leoš Kutner

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 26. 7. 2016

zánik členství: 13. 4. 2018

vznik funkce: 27. 7. 2016

zánik funkce: 13. 4. 2018

Lipno 166, 438 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ARELAS, s.r.o.

  Štětkova 1638/18, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Tureček

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 3. 2019

vznik členství: 4. 2. 2016

zánik členství: 4. 2. 2019

Osvobození 2001, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Mgr. Ondřej Mareček

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 3. 10. 2017

vznik funkce: 15. 1. 2016

zánik funkce: 3. 10. 2017

Mohelnická 573/1, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ondřej Mareček

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 3. 10. 2017

vznik funkce: 15. 1. 2016

zánik funkce: 3. 10. 2017

Mohelnická 573/1, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ING. Zdeněk Nekula

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 21. 11. 2015

zánik členství: 15. 12. 2016

Těšetice 170, 671 61, Česká republika

ING. Zdeněk Nekula

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 21. 11. 2015

zánik členství: 15. 12. 2016

Těšetice 170, 671 61, Česká republika

Mgr. Ondřej Mareček

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 23. 10. 2014

Mohelnická 573/1, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

zánik členství: 24. 10. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2012

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Martin Karban

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 29. 8. 2012

zánik členství: 24. 10. 2015

vznik funkce: 29. 8. 2012

zánik funkce: 24. 10. 2015

V Uličce 86, Kunice, 251 63, Česká republika

Ing. Martin Karban

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 8. 2013

vznik členství: 29. 8. 2012

vznik funkce: 29. 8. 2012

Kunice 86, 251 63, Česká republika

Ing. Vladimír Suchý

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 29. 8. 2012

zánik členství: 20. 11. 2015

Veletržní 840/47, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik funkce: 24. 2. 2012

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Josef Friedrich

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 6. 2016

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 26. 10. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2016

Karla Chocholy 13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Josef Friedrich

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 6. 2016

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 26. 10. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2016

Karla Chocholy 13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Vladimír Suchý

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

vznik členství: 6. 9. 2007

zánik členství: 29. 8. 2012

Veletržní 840/47, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Suchý

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 6. 9. 2007

vznik funkce: 12. 9. 2011

zánik funkce: 26. 10. 2011

Veletržní 840/47, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ondřej Mareček

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 19. 11. 2008

zánik členství: 23. 10. 2014

Lužanská 685, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ing. Vladimír Suchý

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 6. 9. 2007

Veletržní 840/47, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Karban

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 29. 8. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2007

zánik funkce: 29. 8. 2012

Kunice 86, 251 63, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 24. 11. 2006

zánik členství: 24. 2. 2012

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Petr Buchal

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 16. 5. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 16. 5. 2007

Spojovací 665, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

vznik členství: 17. 1. 2006

zánik členství: 24. 11. 2006

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jaroslav Janáček

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 17. 1. 2006

zánik členství: 20. 6. 2007

Trojská 140, Praha 7, 171 00, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 17. 1. 2006

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Marcela Payerová

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 9. 2011

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2005

zánik funkce: 31. 8. 2011

Šeříková 3, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Dagmar Volková CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 15. 6. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2006

Kosatcová 48, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Hana Hricová

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 21. 8. 2002

zánik členství: 17. 1. 2006

Janáčková 998, Hluboká nad Vltavou, 373 71, Česká republika

Ing. Kateřina Kosobudová

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2005 - Poslední vztah: 16. 12. 2008

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 19. 11. 2008

Srubec 372, Česká republika

Ing. Hana Hricová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2005

vznik členství: 21. 8. 2002

Skuherského 7, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Martin Kosobud

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2005

vznik členství: 4. 7. 2000

zánik členství: 16. 6. 2004

Srubec 372, okres České Budějovice, Česká republika

Ing. Marcela Payerová

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Plavnická 425, Kamenný Újezd, Česká republika

Ing. Karel Mach

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 25. 2. 2003

zánik členství: 21. 8. 2002

Chotýčany 77, 373 62, Česká republika

Ing. Martin Kosobud

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 25. 2. 2003

J.Bendy 20, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Dagmar Volková CSc.,

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 4. 7. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 15. 6. 2005

Kosatcová 48, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Marcela Payerová

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 4. 7. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

vznik funkce: 4. 7. 2000

zánik funkce: 15. 6. 2005

Šeříková 3, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 4. 7. 2000

zánik členství: 15. 6. 2005

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jan Gerner

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Nábřeží Jana Palacha 4, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Karel Mach

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Chotýčany 77, okres České Budějovice, Česká republika

ing. Jiří Kozelek

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Mánesova 633, Štětí, Česká republika

Mgr. Jiří Šmejc

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Karlovy Vary, Stará Rokle, Svobodova 701/1B, Česká republika

Ing. Karel Mach

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

A. Barcala 26, České Budějovice, Česká republika

Ing. Marcela Payerová

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Plavnická 425, Kamenný Újezd, Česká republika

Mgr. Jiří Šmejc

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Karlovy Vary, Stará Role, Svobodova 701/1B, Česká republika

ing. Pavel Dlouhý

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Na vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Mgr. Jiří Šmejc

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Lužany 4, Česká republika

Mgr. Aleš Pergl

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Havlíčkova 734, Kroměříž, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

Švermova 579, Slaný, Česká republika

ing. Jiří Šmejc

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Lužany 4, Česká republika

Jiří Netík

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Kolodějská 410, Týn nad Vltavou, Česká republika

ing. Stanislav Labounek

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

V Hodkovičkách 337, Praha 4, Česká republika

ing. Lubomír Bednář

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Polní 4, České Budějovice, Česká republika

ing. Ivan Nestával

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 11. 1998

J.Kolářové 12, České Budějovice, Česká republika

Ing. Marcela Payerová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 1997

Plavnická 425, Kamenný Újezd, Česká republika

Ing.arch. Jaroslav Martínek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

L.M.Pařízka 3, České Budějovice, Česká republika

Ing. Marcela Payerová

předsedkyně představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Plavnická 425, Kamenný Újezd, Česká republika

Ing. Ludmila Mlynářová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natiště- nému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci. do 26. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Otavská 25, České Budějovice, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.

od 12. 3. 2018

Za společnost jedná v celém rozsahu předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti společně místopředseda před stavenstva a jeden člen představenstva, a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 12. 3. 2018 od 8. 12. 2015

Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva,a to tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 8. 12. 2015 od 4. 7. 2000

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místopředseda představenstva, případně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společnosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 7. 2000 od 11. 11. 1996

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natiště- nému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy společně předseda a místo- předseda představenstva, případně předseda nebo místo- předseda a další člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo zaměstnanci společ- nosti v případech stanovených podpisovým řádem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 11. 11. 1996 od 26. 9. 1995

Další vztahy firmy Výstaviště České Budějovice a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

První vztah: 6. 8. 2017

Sokolovská 394/17, Praha, 186 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

Sokolovská 394/17, Praha, 186 00

Akcionáři

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČ: 49241494

Sokolovská 394/17, Česká republika, Praha, 186 00

od 6. 8. 2017

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČ: 49241494

Za Poříčskou bránou 256/6, Česká republika, Praha, 186 00

do 6. 8. 2017 od 23. 6. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 2. 1993

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 6. 1993
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 1993
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 3. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 3. 1993
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 3. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy
 • realizace výstav a jejich organizační zajištění
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • provozování parkovišť
 • pronajímání ploch
 • pronájem průmyslového zboží
 • aranžérské práce
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 2. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).