Hlavní navigace

WINE INVEST a.s.

Firma WINE INVEST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15054, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 700 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25843796

Sídlo:

Vídeňská 1586/84, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 9. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15054, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vinařské závody Hukvaldy a.s. od 13. 9. 1999

Obchodní firma

WINE INVEST a.s. od 15. 5. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 13. 9. 1999

adresa

Vídeňská 1586/84
Praha 14800 od 18. 12. 2008

adresa

29
Hukvaldy 73946 do 18. 12. 2008 od 13. 9. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 1. 2011

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 13. 9. 1999

výroba potravinářských koncentrátů a jiných upravených potravin do 19. 1. 2011 od 13. 9. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 1. 2011 od 13. 9. 1999

zprostředkování obchodu do 19. 1. 2011 od 13. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti WINE INVEST a.s. přijal v působnosti valné hromady dne 30.10.2009 rozhodnutí tohoto obsahu: Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 1.700.000,- Kč, slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých. a) Podstatou zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.700.000,- Kč, slovy jedenmilionsedmsettisíc korun českých, ze základního kapitálu 32.000.000,- Kč, slovy: třicetdvamilionů korun českých, na základní kapitál 33.700.000,- Kč, slovy: třicettři milionůsedmsettisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, je snaha společnosti Mikros-vín, Mikulov, kom. spol., spolurozhodovat a podílet se přímo na majetku a ekonomickém efektu vinařské skupiny, objemem produkce jedné z největších v České republice. Získaný podíl ve společnosti WINE INVEST a.s. umožní koncentraci výrobních a skladových kapacit, jejich efektivní využívání a zjednodušení vlastnické struktury v zájmu operativního řízení skupiny. b) Upisován bude 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem neregistrovaných akcií. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcům, kterým je obchodní společnost Mikros-vín, Mikulov, kom. spol. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, kterým budou akcie emitované společnosti VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s., se sídlem Mikulov, Nádražní 29, PSČ 692 01, IČ 269 50 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložce 42 74, které jsou ve vlastnictví určeného zájemce - společnosti Mikros-vín, Mikulov, kom.spol., se sídlem Mikulov, Nádražní 29, PSČ 692 01, IČ 253 26 317, zapsané v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle A, vložce 8103. d) Předem určený zájemce, kterým je obchodní společnost Mikros-vín, Mikulov, kom.spol., upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností WINE INVEST, a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Určuje místo pro splacení nepeněžitého vkladu, a to v sídle společnosti, kanceláři předsedy představenstva v pracovní době pondělí až pátek v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin, a určuje lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií tak, že lhůta činí třic et (30) dnů ode dne, kdy nabylo právní moc usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen písemně. f) Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, který tvoří cenné papíry emitované společností VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s., a to 13 (třináct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun č eských, a 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. Předmět tohoto nepeněžitého vkladu je specifikován ve znaleckém posudku číslo 020/330/2009 ze dne 15.9.2009 vyhotoveném soudním znalcem Ing. Liborem Zimou, Hradec Králové, Baarova 1377, PSČ 500 02, IČ 647 96 663, a byl oceněn na částku 1.768.000,- Kč, slo vy: jedenmilionsedmsetšedesátosmtisíc korun českých. Znalec byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.8.2009, spis.zn. 50 Nc 6419/2009, které nabylo právní moc 12.9.2009. Na zvýšení základního kapitálu bude použita částka 1.700.000,- Kč, slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých. Zbytek hod noty vkladu ve výši 68.000,- Kč, slovy: šedesátosmtisíc korun českých, bude použit jako emisní ážio. g) Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uzavřením písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem společnosti uzavře představenstvo, a předáním akcií ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákon íku. do 28. 1. 2010 od 10. 11. 2009

Jediný akcionář v působnosti valné hromady obchodní společnosti Vinařské závody Hukvaldy a.s., se sídlem na adrese Hukvaldy 29, PSČ 739 46, Okres: Frýdek-Místek, dne 11. října 2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, a to započtením pohledávky jediného akcionáře ve výši 26.000.000,-Kč, dle ustanovení § 203 ObchZ následovně: do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 26.000.000,-Kč, ze základního kapitálu 6.000.000,-Kč na základní kapitál 32.000.000,-Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

b) Upisováno bude 26 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem neregistrovaných akcií. do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

c) Všechny upisováné akcie budou nabídnuty na základě přednostního práva k úpisu jedinému akcionáři Ivanu Kovářovi. Představenstvo je povinno zaslat akcionáři informaci o přednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu. do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

d) Jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti. Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počně běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usne sení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. O  počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií jediný akcionář vyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy u úpisu akcií. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

e) Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky jediného akcionáře Ivana Kováře ve výši 26.000.000,-Kč z titulu půjčky na základě smlouvy o půjčce ze dne 25.7.2003, která byla Ivanu Kovářovi postoupena na základě smlouvy o postoupení pohl edávky ze dne 10.1.2004, vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

f) Jediný akcionář je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnosti návrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento návrh přijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a právními předpisy ve lhůtě 10 dn ů ode dne doručení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Pro případ jakéhokoliv převodu akcií na jméno je stanovami omezena převoditelnost akcií, a to tak, že k platnosti převodu je nutný souhlas představenstva společnosti. do 22. 12. 2004 od 13. 9. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 700 000 Kč

od 28. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 32 000 000 Kč

do 28. 1. 2010 od 4. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 22. 12. 2004 od 13. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 25 od 2. 3. 2017
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 5 od 2. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 37 od 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 2. 3. 2017 od 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 37 do 17. 12. 2014 od 3. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 17. 12. 2014 od 3. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 37 do 3. 7. 2013 od 28. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 3. 7. 2013 od 28. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 28. 1. 2010 od 15. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 29 do 28. 1. 2010 od 15. 5. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 15. 5. 2008 od 4. 4. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 29 do 15. 5. 2008 od 4. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 4. 4. 2005 od 22. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 22. 12. 2004 od 13. 9. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

MVDr. Jiří Kaprálek

Předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Olomoucká 358/38, Opava, 746 01, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Bořek Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2014

Čajkovského 1595/49, Opava, 746 01, Česká republika

MVDr. Jiří Kaprálek

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2011 - Poslední vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2014

Olomoucká 358/38, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Bořek Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Čajkovského 1595/49, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Pavel Mikuš

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2011 - Poslední vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 22. 7. 2014

Zeyerova 1426/4, Opava, 747 05, Česká republika

Ing. Bořek Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 1. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2010

Čajkovského 1595/49, Opava, 746 01, Česká republika

Eva Gebauerová

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 1. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

Cihelní 46, Kravaře, 747 21, Česká republika

Ing. Pavel Mikuš

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 1. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2010

Zeyerova 1426/4, Opava, 747 05, Česká republika

Ing. Bořek Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

vznik členství: 13. 9. 1999

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 13. 9. 1999

zánik funkce: 30. 6. 2005

Čajkovského 1595/49, Opava, 746 01, Česká republika

Kamil Černý

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1999 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

vznik členství: 13. 9. 1999

zánik členství: 30. 6. 2005

Horní nám. 33, Opava, 746 01, Česká republika

Eva Gebauerová

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 1999 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

vznik členství: 13. 9. 1999

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 13. 9. 1999

zánik funkce: 30. 6. 2005

Cihelní 46, Kravaře, 747 21, Česká republika

Ing. Bořek Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

Liptovská 26, Opava, 746 01, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. Předseda představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.

od 17. 12. 2014

Jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím stranám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, za něž jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 17. 12. 2014 od 13. 9. 1999

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jiří Kaprálek

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Hlučínská 977/23, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Historické vztahy

Barbora Rychtarová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 22. 7. 2014

Za Humny 179/16, Chvalíkovice, 747 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Barbora Rychtarová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 5. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

Antonína Sovy 1512/19, Opava, 747 05, Česká republika

Jiří Kaprálek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 22. 7. 2014

Hlučínská 977/23, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Jiří Kaprálek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 30. 6. 2010

Hlučínská 977/23, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Barbora Kaprálková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 30. 6. 2010

Antonína Sovy 1512/19, Opava, 747 05, Česká republika

Ing. Rostislav Hendrych

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2011 - Poslední vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2014

Horní náměstí 107/50, Opava, 746 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Rostislav Hendrych

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 1. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2010

Horní náměstí 107/50, Opava, 746 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vítězslav Skřont

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 1. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

U synagogy 4, Opava, 746 01, Česká republika

Anna Hlubková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 1. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

Opavská 96, Kravaře, 747 21, Česká republika

Ing. Vítězslav Skřont

člen

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

vznik členství: 13. 9. 1999

zánik členství: 30. 6. 2005

U synagogy 4, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Pavel Mikuš

předseda

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

vznik členství: 11. 10. 2004

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 11. 10. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2005

Zeyerova 1426/4, Opava, 747 05, Česká republika

Anna Hlubková

člen

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

vznik členství: 13. 9. 1999

zánik členství: 30. 6. 2005

Opavská 96, Kravaře, 747 21, Česká republika

Anna Hlubková

předseda

První vztah: 13. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

zánik funkce: 11. 10. 2004

Opavská 96, Kravaře, 747 21, Česká republika

Ing. Vítězslav Skřont

člen

První vztah: 13. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

Holasická 21, Opava 5, 747 05, Česká republika

Marie Pflegerová

člen

První vztah: 13. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

zánik členství: 11. 10. 2004

Lesní 753, Vítkov, 749 01, Česká republika

Další vztahy firmy WINE INVEST a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Pavel Mikuš

První vztah: 17. 12. 2014

Zeyerova 1426/4, Opava, 747 05, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Bořek Svoboda

První vztah: 17. 12. 2014

Vigantice 295, 756 61, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).