Hlavní navigace

Pracovní smlouva: vzor 2024

Uzavření pracovního poměru musí být vždy podložené určitým právním dokumentem. Bez písemné smlouvy se nejen budou špatně vymáhat práva zúčastněných stran, ale také si zaměstnavatel koleduje o vysoké pokuty. Jedním z nejčastějších dokumentů, který stanovuje práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, je pracovní smlouva. My jsme pro vás připravili vzor pracovní smlouvy, který si můžete jednoduše a zdarma stáhnout.

K čemu slouží pracovní smlouva

Pracovní smlouva je závazný právní dokument upravující vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle podmínek zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Každá pracovní smlouva by měla jasně popisovat práva a povinnosti smluvních stran, a aby byla platná, musí být vždy podepsána oběma zúčastněnými osobami. Podpis je pak potřeba provést nejpozději v den nástupu daného pracovníka do zaměstnání.

Hlavním účelem pracovní smlouvy je ochrana práv zaměstnavatele i zaměstnance. Každý sjednaný pracovní poměr musí mít základ v konkrétním právním dokumentu, na který se lze odkazovat v případě porušení smluvních podmínek. Pakliže by pracovní smlouva nebyla písemně zpracována, hrozí navíc zaměstnavateli vysoká pokuta.

Pracovní smlouvu je možné sjednat buď na dobu určitou, či na dobu neurčitou. Délku pracovního poměru stanovuje zaměstnavatel, který by měl tuto informaci budoucímu zaměstnanci sdělit už během pohovoru v rámci výběrového řízení. V případě, že pracovník nastupuje do zaměstnání jako zástup za mateřskou dovolenou nebo pouze na délku trvání určité projektu, sjednává se většinou smlouva na dobu určitou.

Co obsahuje pracovní smlouva

Mezi nejdůležitější náležitosti pracovní smlouvy patří kromě identifikačních údajů smluvních stran především informace o druhu práce, místě jejího výkonu a pracovní době. Avšak toto nejsou jediné údaje, které byste měli ve smlouvě uvést. Dokument by měl být podrobný a měl by jasně stanovovat všechny povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Při zpracování smlouvy myslete na všechny situace, které mohou v rámci pracovního poměru nastat. Obecně platí, že by každá pracovní smlouva měla obsahovat následující body:

 • identifikace zaměstnavatele a zaměstnance,
 • druh práce,
 • místo výkonu práce,
 • vymezení pracovní doby,
 • dobu, na níž se pracovní poměr sjednává,
 • informace o zkušební lhůtě,
 • datum nástupu do práce,
 • místo a datum podpisu smlouvy,
 • podpisy obou smluvních stran.

Pracovní smlouva může mít buď tištěnou nebo nově také elektronickou podobu. Je možné ji nejprve s novým zaměstnancem ujednat ústně, ale stejně má každý zaměstnavatel ze zákona povinnost vytvořit její písemnou verzi. V případě, že by tak nebylo učiněno, hrozí zaměstnavateli pokuta až ve výši 10 milionů korun. Smlouvu také vždy vytvořte ve dvou vyhotoveních. Jedno je určeno zaměstnanci a druhé zůstává  uložené v evidenci u zaměstnavatele.

Vzor pracovní smlouvy

Pro potřeby sjednání nového pracovního poměru je na internetu k dispozici pracovní smlouva ke stažení. Vzor pracovní smlouvy, který je takto volně dostupný, však může mít určité nedostatky, proto je důležité ověřit si vždy důvěryhodnost zdroje, odkud je tiskopis čerpán a pečlivě zkontrolovat obsah a aktuálnost staženého dokumentu. My jsme pro vás připravili takový vzor, který se nemusíte bát použít jako inspiraci.

Chcete mít pracovní smlouvu správně? Stáhněte si náš vzor.

Většina podniků má k dispozici vlastní šablony pracovních smluv, které odpovídají grafickému stylu společnosti. Průměrně schopné HR oddělení by navíc nemělo mít s vytvořením tohoto základního dokumentu žádné větší potíže. Pokud však zaměstnáváte svého prvního pracovníka a s podobnou situací jste se zatím nesetkali, poslouží vám dobře naše šablona pracovní smlouvy.

Na jakou dobu se pracovní smlouva sjednává

Pracovní poměr lze se zaměstnancem sjednat buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Pracovní smlouva na dobu neurčitou je ve většině případů pracovníky upřednostňována, neboť slibuje jistotu pravidelného výdělku za předpokladu, že zaměstnanec projde zkušební dobou. Pokud se sjedná tento typ smlouvy, je v případě výpovědi ze zaměstnání potřeba dodržet výpovědní lhůtu, která je stanovena v dané smlouvě, nejčastěji však v délce trvání dvou měsíců.

Druhým typem je pak pracovní smlouva na dobu určitou. Tento poměr se nejčastěji sjednává v případě zástupu za mateřskou dovolenou nebo u projektů, kde je stanoveno přesné datum jejich ukončení. Někdy však dobu určitou využívají zaměstnavatelé také jako nástroj, díky němuž si otestují nového zaměstnance. Často totiž ani zkušební doba neodhalí, zda je daný pracovník dostatečně zdatný a spolehlivý pro výkon sjednané činnosti.

Doba určitá s sebou samozřejmě nese nevýhody, kam patří nejistota udržení si zaměstnání a také potíže při získávání některých tipů úvěrů (například hypotečního). Existují však situace, kdy zaměstnanec tento typ pracovního poměru upřednostní. Děje se tak například, když má v plánu cestovat nebo se přestěhovat. V takovém případě mu pracovní smlouva na rok či jinou určitou dobu může přijít vhod, protože nebude muset řešit výpovědní lhůtu a bude přesně vědět, kdy pracovní poměr skončí.

Prodloužení pracovní smlouvy

Prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou je možné učinit maximálně dvakrát. Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat pracovní smlouvu na dobu určitou v délce maximálně 3 let a pouze třikrát po sobě. Pakliže už zaměstnanci byla smlouva takto dvakrát prodloužena a blíží se termín jejího ukončení, je potřeba promyslet, jak postupovat dále. Nabízí se prakticky pouze dvě možnosti. Buď se sjedná nová smlouva, která už musí být ale na dobu neurčitou, nebo je pracovní poměr s daným zaměstnancem rozvázán v den konce platnosti pracovní smlouvy na dobu určitou.

Změna pracovní smlouvy

Pokud se zaměstnavatel rozhodne nějakým způsobem upravit nebo změnit informace uvedené v pracovní smlouvě, které se týkají práv a povinností smluvních stran, je potřeba zpracovat takzvaný dodatek k pracovní smlouvě. Ten musí mít vždy písemnou podobu a je potřeba, aby byl podepsaný jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Dodatek se nejčastěji týká změny výše mzdy, pracovní doby, místa výkonu práce a dalších důležitých informací souvisejících s pracovním poměrem.

Na internetu najdete také pro dodatek k pracovní smlouvě vzor, který si stáhnete do svého zařízení a jednoduše editujete. Stejně jako v případě pracovní smlouvy či jiných právních dokumentů je však nezbytné zdroj, jenž šablonu nabízí, řádně ověřit a tiskopis zkontrolovat, abyste nevynechali nějakou důležitou informaci, jejíž absence by vám později mohla způsobit potíže.

Jak lze ukončit pracovní smlouvu

Legální ukončení pracovní smlouvy je možné provést čtyřmi způsoby. První z nich už byl zmíněný a není jím nic jiného než neprodloužení pracovní smlouvy po uplynutí doby určité. Dále existuje možnost odstoupení od pracovní smlouvy. Tu je však možné využít pouze ve chvíli, kdy pracovní poměr ještě nebyl započat. To znamená do data nástupu pracovníka do zaměstnání. Děje se tak nejčastěji v momentě, kdy si kandidát přijatý na vypsanou pracovní pozici svůj zájem o ni rozmyslí, ale už stihl podepsat pracovní smlouvu. V průběhu zaměstnání pak nejčastěji dochází k rozvázání pracovního poměru prostřednictvím výpovědi nebo na základě dohody mezi smluvními stranami:

 • Výpověď pracovní smlouvy – podává se písemnou formou a může tak učinit zaměstnanec i zaměstnavatel. Po doručení výpovědi běží zaměstnanci výpovědní lhůta, jejíž délka je stanovena v pracovní smlouvě, nejméně jsou to však dle zákoníku práce dva měsíce. Během výpovědní lhůty jsou obě smluvní strany povinny dodržovat všechny povinnosti plynoucí z pracovní smlouvy.
 • Ukončení pracovní smlouvy dohodou – jedná se o nejjednodušší a nejméně nepříjemný způsob rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na konkrétním termínu ukončení pracovní smlouvy, takže pracovníkovi neběží žádná výpovědní lhůta. Stejně jako je tomu u výpovědi, musí být i dohoda o ukončení pracovního poměru podána písemně.
Do kdy donést pracovní smlouvu na Úřad práce ČR?
Ve chvíli, kdy jste byli přijati do nového zaměstnání a jste zároveň vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR, máte povinnost tuto skutečnost příslušnému úřadu nahlásit. Nejpozději je tak potřeba učinit jeden den před nástupem do nového zaměstnání. Dále je potřeba do 8 dnů od vzniku pracovního poměru donést také pracovní smlouvu.
Proč se uzavírá pracovní smlouva?
Pracovní smlouva má za úkol chránit práva zaměstnavatele i zaměstnance a stanovit povinnosti, které vůči sobě dané smluvní strany mají. Jelikož se jedná o závazný právní dokument, mohou se o něj zúčastněné osoby opřít v případě, kdy dojde k nějakému sporu nebo porušení smluvních podmínek. Pokud by pracovní smlouva nebyla písemně zpracována, zaměstnavateli bude hrozit vysoká pokuta a ve chvíli porušení práv jedné ze smluvních stran bude komplikované se těchto práv domáhat.
Jak je možné změnit pracovní smlouvu?
V případě jakékoliv změny, která se týká pracovního poměru, je potřeba vytvořit takzvaný dodatek k pracovní smlouvě. Ten musí být stejně jako pracovní smlouva písemný a podepsaný zaměstnavatelem i zaměstnancem. Prostřednictvím dodatku je pak možné například zvýšit mzdu, změnit pracovní dobu nebo místo výkonu práce a upravit mnoho dalších podmínek týkajících se práv a povinností obou smluvních stran.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).