Hlavní navigace

Zákony online


Seznam všech zákonů

273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů úplné znění
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) úplné znění
315/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů úplné znění
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) úplné znění
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů úplné znění
407/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
408/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. úplné znění
416/2001 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zást úplné znění
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti úplné znění
450/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předp úplné znění
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele úplné znění
473/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
476/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy úplné znění
477/2001 Sb. Zákon o obalech úplné znění
478/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony úplné znění
479/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů úplné znění
489/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů úplné znění
490/2001 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 úplné znění
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů úplné znění
2/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony úplné znění

Zdroj: zakonyprolidi.cz