Hlavní navigace

Zákon o nabídkách převzetí - HLAVA IX - DOHLED

Předpis č. 104/2008 Sb.

Znění od 1. 10. 2019

104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

HLAVA IX

DOHLED

Díl 1

Předmět a nástroje dohledu a opatření k nápravě

§ 57

Předmět dohledu

Plnění povinností stanovených tímto zákonem podléhá dohledu, který vykonává Česká národní banka.

§ 58

Nástroje dohledu

Česká národní banka je při výkonu dohledu podle tohoto zákona oprávněna provést u cílové společnosti nebo povinné osoby kontrolu na místě podle zákona upravujícího státní kontrolu.

§ 59

Společné ustanovení

Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě, lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se Česká národní banka dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy naposledy došlo k porušení povinnosti nebo jeho bezprostřední hrozbě, za které se opatření k nápravě ukládají.

§ 60

Opatření k nápravě

Česká národní banka je, došlo-li k porušení tohoto zákona nebo hrozí-li bezprostředně porušení některé ze zásad uvedených v § 3, oprávněna podle povahy porušení a jeho závažnosti uložit tato opatření k nápravě

a) uveřejnit oznámení o zjištěném porušení povinnosti,

b) uložit navrhovateli uveřejnit spolu s nabídkou převzetí dodatečné informace, případně uložit dodatečné uveřejnění informací,

c) zakázat uveřejnění informací týkajících se nabídky převzetí,

d) zakázat učinění nabídky převzetí, nebo

e) stanovit dodatečné podmínky nabídky převzetí.

Díl 2

Přestupky

§ 61

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) navrhovatel nebo jako člen orgánu cílové společnosti nesplní informační povinnost podle § 14 odst. 1 nebo 2,

b) člen orgánu cílové společnosti nebo jako osoba odpovědná za vyhotovení samostatného stanoviska zaměstnanců schválí nebo hlasuje pro stanovisko k nabídce převzetí, které obsahuje nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje,

c) člen orgánu cílové společnosti jedná v rozporu s § 15 odst. 1, nebo

d) člen orgánu cílové společnosti poruší povinnost podle § 16.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

§ 62

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) navrhovatel v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 neoznámí České národní bance nebo neuveřejní záměr učinit nabídku převzetí nebo vznik nabídkové povinnosti,

b) navrhovatel učiní nabídku převzetí, aniž by předložil České národní bance nabídkový dokument podle § 12 odst. 1, nebo učiní nabídku převzetí v rozporu s § 13 odst. 1 nebo § 29 odst. 1, nebo učiní povinnou nabídku převzetí bez souhlasu České národní banky podle § 42 odst. 1,

c) navrhovatel uveřejní zahraniční nabídku převzetí v rozporu s § 6 nebo 7,

d) navrhovatel uveřejní nabídku převzetí, která je nepravdivá nebo neúplná, anebo jejíž uveřejnění Česká národní banka zakázala podle § 12 odst. 4 nebo 5,

e) navrhovatel neuveřejní výsledky nabídky převzetí podle § 31, nebo výsledky, které uveřejní, budou nepravdivé nebo neúplné anebo nesplní povinnost uloženou mu podle § 44 odst. 3,

f) povinná osoba nesplní nabídkovou povinnost podle § 35, 36 nebo 49,

g) povinná osoba poruší povinnost podle § 12 odst. 2,

h) navrhovatel poruší zákaz podle § 23 odst. 1 nebo § 26 odst. 1 nebo 3,

i) navrhovatel poruší povinnost při změně nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3 nebo 4,

j) navrhovatel nebo osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí poruší povinnosti podle § 17 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 19 nebo § 30 odst. 1,

k) navrhovatel nebo spolupracující osoba poruší povinnost podle § 43 odst. 6,

l) navrhovatel, spolupracující osoba nebo cílová společnost neposkytne znalci součinnost podle § 44 odst. 3, 4 nebo 5, nebo

m) osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60 uložena povinnost, tuto povinnost poruší.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) a m) lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až l) pokutu až do 5 000 000 Kč.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).