Hlavní navigace

Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění - ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 340/2006 Sb.

Znění od 29. 5. 2022

340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie3) a upravuje

a) podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi se sídlem v České republice,

b) provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky,

c) dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.

(2) Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) institucí instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez ohledu na její právní formu, která je

1. provozována na principu fondového hospodaření,

2. zřízena odděleně od jakéhokoli přispěvatele nebo odvětvového svazu přispěvatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem, popřípadě více zaměstnavateli, a zaměstnancem, popřípadě více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci, nebo dohodnuté s osobami samostatně výdělečně činnými, a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající, a

3. povolena v domovském členském státě podle jeho právních předpisů,

b) institucí se sídlem v České republice instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, která je provozována a zřizována za obdobných podmínek, jak je uvedeno v písmeni a) bodech 1 a 2,

c) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

d) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo, nebo, pokud nemá sídlo, své hlavní správní ústředí,

e) hostitelským členským státem jiný členský stát než Česká republika, jehož sociální a pracovněprávní předpisy pro oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění se použijí pro vztah mezi přispěvatelem a účastníkem,

f) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dohled nad činností institucí a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění,

g) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba samostatně výdělečně činná,

h) účastníkem fyzická osoba, jejímž zaměstnavatelem je přispěvatel a jejíž zaměstnanecká činnost ji opravňuje nebo bude opravňovat k pobírání důchodových dávek v souladu s penzijním plánem instituce, popřípadě osoba samostatně výdělečně činná, je-li přispěvatelem a k pobírání důchodových dávek ji opravňuje nebo bude opravňovat penzijní plán instituce,

i) příjemcem fyzická osoba pobírající důchodové dávky,

j) penzijním plánem smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo jiná pravidla instituce stanovující, které důchodové dávky jsou ze zaměstnaneckého penzijního pojištění poskytovány a za jakých podmínek,

k) důchodovými dávkami dávky vyplácené ze zaměstnaneckého penzijního pojištění při splnění podmínek stanovených penzijním plánem,

l) biometrickými riziky rizika spojená s úmrtím, invaliditou a dlouhověkostí,

m) čekací dobou doba zaměstnání požadovaná pro zahájení účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění,

n) důchodovými právy práva na důchodové dávky nebo jiná plnění ze zaměstnaneckého penzijního pojištění,

o) aktivním účastníkem účastník, jemuž na základě stávajícího zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti vzniklo nebo po splnění podmínek pro nabytí důchodových práv vznikne právo na důchodové dávky,

p) dobou pro nabytí práv doba aktivní účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění požadovaná pro nabytí důchodových práv,

q) čekatelem na důchod bývalý aktivní účastník, který důchodová práva nabyl, avšak důchodové dávky nepobírá,

r) odloženými důchodovými právy nabytá důchodová práva uchovaná v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění, v němž byla nashromážděna čekatelem na důchod,

s) hodnotou odložených důchodových práv kapitálová hodnota důchodových práv vypočítaná k určitému dni v souladu s penzijním plánem instituce,

t) odcházejícím zaměstnancem aktivní účastník, jehož stávající zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost končí, aniž u něj byly splněny podmínky pro pobírání důchodové dávky, a který bude pracovat v jiném členském státě,

u) pozůstalým osoba, která má důchodová práva v případě úmrtí účastníka v souladu s penzijním plánem instituce,

v) potenciálním účastníkem osoba, která je způsobilá k účasti v penzijním plánu,

w) převádějící institucí instituce, která převádí závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu nebo jejich část na instituci povolenou v jiném členském státě,

x) přijímající institucí instituce, která přijímá závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu nebo jejich část od instituce povolené v jiném členském státě,

y) trvalým nosičem dat nástroj, který umožňuje účastníkovi nebo příjemci uchovávat informace určené jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,

z) přeshraniční činností provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění, při němž se vztah mezi přispěvatelem a účastníky a příjemci řídí sociálními a pracovněprávními předpisy pro oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění jiného členského státu, než je domovský členský stát.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).