Hlavní navigace

Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění - ČÁST DRUHÁ - ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZ

Předpis č. 340/2006 Sb.

Znění od 1. 7. 2019

340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

ČÁST DRUHÁ

ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 3

Příslušný orgán v České republice

(1) Příslušným orgánem v České republice podle této části zákona je Česká národní banka.

(2) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle této části zákona spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v otázkách spadajících do jeho působnosti.

§ 4

Informační povinnosti České národní banky

Česká národní banka

a) sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy od něj obdržela informace o záměru instituce provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice, včetně hlavní charakteristiky penzijního plánu, a označení konkrétního přispěvatele

a) sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu ve lhůtě 6 týdnů ode dne, kdy od něj obdržela informace o záměru instituce provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice, včetně hlavní charakteristiky penzijního plánu, a označení konkrétního přispěvatele

1. požadavky právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

2. informace o investičních limitech, které se vztahují na činnost instituce v České republice,

3. rozsah informací, které je instituce povinna poskytovat účastníkům a příjemcům v České republice,

b) informuje příslušné orgány jiných členských států o významných změnách právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

c) informuje příslušný orgán domovského členského státu o tom, že instituce porušila povinnost stanovenou právním předpisem České republiky vztahujícím se k provozování zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

d) spolupracuje s příslušnými orgány jiných členských států a Komisí Evropských společenství v oblasti provozování zaměstnaneckému penzijnímu pojištění a poskytuje jim informace týkající se jednání institucí na území České republiky,

d) spolupracuje s příslušnými orgány jiných členských států, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropskou komisí v oblasti provozování zaměstnaneckému penzijnímu pojištění a poskytuje jim informace týkající se jednání institucí na území České republiky,

e) vede seznam institucí, které provozují v České republice penzijní plány, a příslušných orgánů členských států, které tyto instituce v domovském členském státě povolily; seznam je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5

Činnost instituce na území České republiky

(1) Instituce může na území České republiky vykonávat činnost, pokud

a) jí bylo uděleno povolení příslušným orgánem domovského členského státu k provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění a

b) Česká národní banka informovala příslušný orgán domovského členského státu podle § 4 písm. a) nebo uplynula lhůta podle § 4 písm. a).

(2) Instituce uvedená v odstavci 1 vykonává svoji činnost na území České republiky v souladu s uděleným povolením k činnosti, právními předpisy domovského členského státu a právními předpisy České republiky vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění.

(3) Instituce uvedená v odstavci 1 může na území České republiky provozovat pouze zaměstnanecké penzijní pojištění.

§ 6

Penzijní plány

(1) Účast zaměstnanců na zaměstnaneckém penzijním pojištění a přispěvatelů v České republice je dobrovolná.

(2) Penzijní plány institucí provozujících zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice musí splnit podmínky podle § 6a a 6b a musí vždy upravovat

a) poskytování důchodových dávek alespoň pro případ dosažení stanoveného věku a úmrtí; stanovený věk nesmí být přitom vyšší než 65 let,

b) formy vyplácení důchodových dávek; jednou z forem výplaty důchodových dávek musí být doživotní důchod,

c) možnost převodu důchodových práv z penzijního plánu na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání účastníka u přispěvatele, pokud o to účastník požádá; důchodová práva účastníka mohou být při tomto převodu krácena jen o výdaje související s tímto převodem, přičemž druhy těchto výdajů musí být uvedeny v penzijním plánu,

d) vrácení příspěvků zaplacených účastníkem v případech, kdy

1. příspěvky platil též účastník a účastníku nevzniklo právo na důchodové dávky, nebo

2. s tímto vrácením za podmínek stanovených penzijním plánem souhlasí účastník a přispěvatel,

e) postup výpočtu hodnoty odložených důchodových práv.

(3) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na invalidní nebo pozůstalostní dávky, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na penzijní plány institucí, pokud jsou v platnosti opatření mající za cíl zachovat nebo obnovit finanční stabilitu instituce nebo v případě, že instituce vstoupila do likvidace.

(5) Instituce uveřejní na svých internetových stránkách obecné informace o penzijním plánu zahrnující zejména informace o podmínkách podle odstavce 2 a informace podle § 7 odst. 3.

§ 6a

Podmínky nabytí důchodových práv

(1) Je-li nabytí důchodových práv podmíněno

a) dobou pro nabytí práv nebo čekací dobou, nesmí celkový souhrn těchto dob u odcházejícího zaměstnance přesáhnout 3 roky,

b) dosažením minimálního věku, nesmí stanovený minimální věk být u odcházejícího zaměstnance vyšší než 21 let.

(2) Pokud bylo zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost skončena dříve, než odcházející zaměstnanec nabyl důchodová práva, vzniká mu v souladu s penzijním plánem instituce právo

a) na náhradu výše příspěvků jím zaplacených nebo zaplacených za odcházejícího zaměstnance v souladu s kolektivní nebo jinou smlouvou, kterou se řídí práva a povinnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění, nebo

b) na celkovou výši zaplacených příspěvků, anebo na výši investiční hodnoty těchto příspěvků ke dni skončení zaměstnání, jestliže investiční riziko nese odcházející zaměstnanec.

§ 6b

Zachování odložených důchodových práv

(1) Jde-li o odložená důchodová práva, vypočítá se počáteční hodnota těchto práv ke dni skončení stávajícího zaměstnání odcházejícího zaměstnance.

(2) S odloženými důchodovými právy odcházejícího zaměstnance a jeho pozůstalých nebo s jejich hodnotou je instituce povinna zacházet obdobně jako s hodnotou důchodových práv aktivních účastníků nebo v souladu s vývojem vyplácených důchodových dávek, nebo způsobem podle odstavce 3, 4 nebo 5.

(3) Jsou-li důchodová práva nabyta jako právo na nominální částku, musí být alespoň zachována nominální hodnota odložených důchodových práv.

(4) Mění-li se hodnota nashromážděných důchodových práv v čase, musí být hodnota odložených důchodových práv upravena pomocí úrokové míry, nebo pomocí výnosů z investic.

(5) Je-li hodnota nashromážděných důchodových práv upravena podle míry inflace nebo výše mezd a platů, musí být hodnota odložených důchodových práv upravena obdobně.

§ 6c

Jiná ujednání v kolektivní smlouvě

Kolektivní smlouva může stanovit pravidla odlišná od pravidel stanovených podle § 6a nebo 6b, pokud nejsou pro odcházející zaměstnance méně příznivá a nevytvářejí překážky volného pohybu osob.

§ 7

Informace poskytované účastníkům a příjemcům

(1) Informace předávané institucí účastníkům a příjemcům v České republice musí být poskytovány minimálně v rozsahu odpovídajícím informační povinnosti stanovené institucím v domovském členském státě.

(2) Instituce je povinna zajistit každému účastníku při vzniku účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění dostatečnou informovanost o podmínkách penzijního plánu, zejména o právech a povinnostech všech stran zúčastněných na penzijním plánu a o finančních, technických a jiných rizicích spojených s penzijním plánem. Instituce je dále povinna písemně informovat účastníky a příjemce o každé změně penzijního plánu, pokud se tato změna přímo týká účastníka nebo příjemce, a to do 2 měsíců.

(3) Instituce je povinna každý rok poskytnout účastníkům údaje o

(3) Instituce je povinna každý rok poskytnout účastníkům a příjemcům informace o

a) instituci, společnostech, na které byly převedeny některé funkce instituce, a o finanční situaci instituce,

a) instituci s uvedením členského státu, ve kterém je povolena, její finanční situaci a názvu příslušného orgánu dohledu,

b) aktuální finanční výši nabytých práv každého účastníka.

b) právech a povinnostech stran zúčastněných na penzijním plánu,

c) investičním profilu, případně možnosti výběru z více dostupných investičních profilů a pravidlech pro zařazení účastníka k těmto profilům,

d) povaze finančních rizik, která nesou účastníci a příjemci,

e) podmínkách týkajících se záruk v rámci penzijního plánu nebo určité výše dávek, anebo o tom, že se v rámci penzijního plánu neposkytuje žádná záruka,

f) způsobu ochrany nabytých důchodových práv a o způsobu snížení dávek, připadá-li to v úvahu,

g) dosavadní výkonnosti investic souvisejících s penzijním plánem za období alespoň 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém instituce informaci podává, nebo za období ode dne vzniku penzijního plánu, je-li toto období kratší než 5 let, jestliže účastníci nesou investiční riziko nebo mohou přijímat investiční rozhodnutí,

h) struktuře nákladů, které vznikají účastníkům a příjemcům v souvislosti s penzijními plány, které nezajišťují určitou výši dávek,

i) možnosti účastníků a příjemců týkající se pobírání důchodových dávek,

j) doplňujících informacích pro účastníky, kteří mají právo na převod důchodových práv, týkajících se opatření pro takový převod.

(4) Na žádost účastníka je instituce povinna poskytnout mu podrobné a podstatné informace o

a) výši případných důchodových dávek,

b) částce důchodových dávek v případě ukončení zaměstnání a jiných důchodových právech podle § 7a,

c) úpravě převoditelnosti důchodových práv na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání u přispěvatele,

d) investičním riziku, pokud se na něm účastník podílí, a to informace o výběru případných investičních možností a o skutečném investičním portfoliu s popisem rizik a nákladů spojených s investicemi.

(5) Instituce je povinna na žádost účastníků a příjemců

a) zaslat jim roční účetní závěrku a výroční zprávu, která se vztahuje k příslušnému penzijnímu plánu,

b) informovat je o prohlášení o zásadách investiční politiky instituce; tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je toto prohlášení zpřístupněno alespoň v sídle přispěvatele.

b) informovat je o prohlášení o zásadách investiční politiky instituce; tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je toto prohlášení zpřístupněno alespoň v sídle přispěvatele,

c) informovat je o předpokladech, které byly použity k vytvoření projekcí uvedených v § 7b odst. 3 písm. g).

Žádost účastníků a příjemců může jejich jménem podat přispěvatel.

(6) Při odchodu do starobního důchodu nebo když se jiné důchodové dávky stanou splatnými, je instituce povinna každému příjemci písemně poskytnout potřebné informace o splatných důchodových dávkách a o možnostech jejich vyplácení.

(6) Instituce je povinna informovat účastníka s náležitým předstihem před dosažením jeho věku odchodu do důchodu stanoveného zákonem nebo penzijním plánem o možnostech vyplácení důchodových dávek. Při odchodu do starobního důchodu nebo když se jiné důchodové dávky stanou splatnými, je instituce povinna každému příjemci písemně poskytnout potřebné informace o splatných důchodových dávkách a o možnostech jejich vyplácení.

(7) Přijme-li instituce rozhodnutí, které vede ke snížení splatných důchodových dávek, informuje o tom příjemce neprodleně po přijetí rozhodnutí, nejpozději však 3 měsíce přede dnem provedení tohoto rozhodnutí.

(8) Nese-li příjemce v období vyplácení důchodových dávek investiční riziko, poskytuje mu o tom instituce pravidelně náležité informace.

§ 7a

Informace pro případ skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti

(1) Instituce je povinna účastníkovi na jeho žádost sdělit informace o tom, jak by skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti ovlivnilo jeho důchodová práva.

(2) Informace podle odstavce 1 zahrnují

a) podmínky nabytí důchodových práv a důsledky jejich uplatnění při skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti,

b) hodnotu nabytých důchodových práv ke dni podání žádosti nebo posouzení nabytých důchodových práv provedené nejpozději 12 měsíců přede dnem podání žádosti a

c) podmínky pro zacházení s odloženými důchodovými právy.

(3) Umožňuje-li penzijní plán dřívější přístup k nabytým důchodovým právům prostřednictvím výplaty jejich kapitálové hodnoty, musí informace poskytované podle odstavce 1 obsahovat doporučení, aby účastník zvážil možnost poradenství týkající se investování uvedené kapitálové hodnoty pro účely důchodu.

(4) Instituce je povinna čekateli na důchod sdělit na jeho žádost

a) hodnotu jeho odložených důchodových práv ke dni podání žádosti nebo posouzení odložených důchodových práv provedené nejpozději 12 měsíců přede dnem podání žádosti a

b) podmínky pro zacházení s odloženými důchodovými právy.

(5) V případě výplaty pozůstalostních důchodových dávek se odstavec 4 vztahuje na pozůstalé čekatele na důchod v souladu s penzijním plánem.

(6) Informace podle odstavců 1 až 4 se poskytují písemně, dostatečně jasně a bez zbytečného odkladu. Penzijní plán může stanovit, že informace podle odstavců 1 až 4 budou poskytovány pouze jednou ročně.

§ 7b

Přehled důchodových dávek

(1) Instituce vypracuje přehled důchodových dávek, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí dokument obsahující klíčové informace pro účastníka. Při vypracování přehledu důchodových dávek instituce zohlední specifickou povahu vnitrostátních důchodových systémů a relevantních vnitrostátních sociálních, pracovněprávních a daňových předpisů.

(2) Instituce poskytne účastníkovi přehled důchodových dávek alespoň jednou ročně. Poskytuje-li instituce přehled důchodových dávek v elektronické podobě, poskytne jej účastníkovi také v listinné podobě, jestliže o to účastník požádá.

(3) Přehled důchodových dávek obsahuje alespoň

a) slova „Přehled důchodových dávek“ uvedená jako nadpis dokumentu,

b) den, k němuž se vztahují informace obsažené v přehledu důchodových dávek; tento den se uvede výrazněji než ostatní informace uvedené v přehledu důchodových dávek,

c) identifikační údaje účastníka, včetně jednoznačného údaje o zákonem stanoveném věku odchodu do důchodu, věku odchodu do důchodu určeném v penzijním plánu nebo odhadovaném institucí, nebo věku odchodu do důchodu určeném účastníkem,

d) název a kontaktní adresu instituce,

e) označení penzijního plánu účastníka,

f) připadá-li to v úvahu, informace o plných nebo částečných zárukách v rámci penzijního plánu a případně o tom, kde lze získat doplňující informace,

g) informace o projekci důchodových dávek v závislosti na věku odchodu do důchodu uvedeném v písmenu c) a prohlášení, že se tato projekce může lišit od konečné hodnoty vyplacených dávek; pokud projekce důchodových dávek vycházejí z ekonomických scénářů, zahrnují tyto informace také odhad nejlepšího scénáře a nepříznivého scénáře s ohledem na konkrétní povahu penzijního plánu,

h) informace o získaných nárocích nebo akumulovaném kapitálu s ohledem na konkrétní povahu penzijního plánu,

i) informace o příspěvcích, které do penzijního plánu odvedli přispěvatel a účastník, a to alespoň za posledních 12 kalendářních měsíců, předcházejících dni podle písmene b) přičemž se zohlední konkrétní povaha penzijního plánu,

j) rozpis nákladů odečtených institucí, a to alespoň za posledních 12 měsíců,

k) informace o celkové úrovni financování penzijního plánu.

(4) Přehled důchodových dávek obsahuje dále údaj o tom, kde a jakým způsobem lze získat doplňující informace včetně

a) dalších praktických informací o možnostech, které se účastníkovi nabízejí podle penzijního plánu,

b) informací o ročních účetních závěrkách, výročních zprávách a prohlášeních o zásadách investiční politiky,

c) informací o předpokladech použitých pro částky vyjádřené jako anuita, zejména pokud jde o sazbu anuity, druh poskytovatele a trvání anuity, připadá-li to v úvahu,

d) informací o výši dávek v případě skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti,

e) informací o tom, že účastníkovi je přiřazena určitá investiční možnost podle pravidla určeného penzijním plánem, připadá-li to v úvahu.

(5) Instituce při vypracování projekcí důchodových dávek zohlední informace týkající se vývoje inflace uveřejňované Českou národní bankou.

(6) Každá podstatná změna informací obsažených v přehledu důchodových dávek oproti předchozímu roku musí být jasně vyznačena.

§ 7c

Informace poskytované potenciálním účastníkům

(1) Nejsou-li potenciální účastníci zařazeni do penzijního plánu automaticky, poskytne jim instituce před tím, než se stanou účastníky, informace o

a) možnostech, které mají k dispozici, včetně investičních možností,

b) obsahu penzijního plánu včetně druhu dávek,

c) tom, zda a jak daný investiční přístup zohledňuje environmentální, klimatické a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení instituce,

d) místě, kde lze získat doplňující informace.

(2) Jsou-li potenciální účastníci zařazeni do penzijního plánu automaticky, poskytne jim instituce informace podle odstavce 1 neprodleně poté, co se stanou účastníky. V případě, že je při postupu automatického zařazení činná i osoba oprávněná distribuovat pojištění, poskytne neprodleně informace o své osobě podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.

(3) Nesou-li účastníci investiční riziko nebo mohou-li přijímat investiční rozhodnutí, poskytne instituce potenciálním účastníkům informace o dosavadní výkonnosti investic souvisejících s penzijním plánem za období alespoň 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém instituce informaci podává, nebo za období od vzniku penzijního plánu, je-li toto období kratší než 5 let, a o struktuře nákladů, které nesou účastníci a příjemci.

§ 7d

Společné ustanovení o způsobu poskytování informací

Informace podle § 7 až 7c se poskytují bezplatně v elektronické formě na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím internetové stránky, v českém jazyce, jasným, stručným a srozumitelným způsobem a musí být aktuální a snadno čitelné s jednotnou terminologií i obsahem, nesmí být klamavé ani zavádějící a nesmí obsahovat žargon ani technické výrazy, lze-li místo nich použít běžná slova. Na požádání se poskytují bezplatně v listinné podobě.

§ 8

Dohled České národní banky

(1) Činnost instituce na území České republiky podléhá dohledu České národní banky nad dodržováním povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění. Za tímto účelem je Česká národní banka oprávněna požadovat od instituce předložení dokumentů a poskytnutí informací a vysvětlení, které se týkají provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména řádných účetních závěrek, výročních zpráv a prohlášení o zásadách investiční politiky.

(2) Po předchozím oznámení České národní bance je příslušný orgán domovského členského státu oprávněn vykonat kontrolu na místě u instituce, která vykonává činnost na území České republiky.

(3) Pokud příslušný orgán domovského členského státu instituce, která vykonává činnost na území České republiky, požádá Českou národní banku o součinnost při vykonání dohledu nad institucí, je Česká národní banka povinna této žádosti vyhovět.

(4) Zjistí-li Česká národní banka, že instituce, která vykonává činnost na území České republiky, porušila právní předpisy vztahující se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, bez zbytečného odkladu o tom informuje příslušný orgán domovského členského státu instituce, a uvedené instituci uloží, aby ve lhůtě stanovené Českou národní bankou odstranila zjištěné nedostatky.

(5) Neodstraní-li instituce nedostatky podle odstavce 4, Česká národní banka požádá příslušný orgán domovského členského státu, aby neprodleně přijal potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(6) Pokud opatření, přijatá příslušným orgánem dohledu domovského členského státu, nevedou k odstranění zjištěných nedostatků v činnosti instituce, nebo nebyla-li přijata žádná opatření, může Česká národní banka, poté co informuje příslušný orgán domovského členského státu a v závislosti na povaze porušení a jeho závažnosti

a) zakázat volné nakládání s aktivy instituce drženými depozitářem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu sídlícím na území České republiky nebo jiným subjektem sídlícím na území České republiky, který vykonává obdobnou činnost jako depozitář, nebo

b) zakázat nebo omezit činnost instituce na území České republiky; informaci o zákazu nebo omezení činnosti Česká národní banka uvede v seznamu podle § 4 písm. e).

§ 8a

Pořádková pokuta

(1) Instituci, která znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu Českou národní bankou tím, že jí neposkytne požadovanou součinnost podle § 8 odst. 1, může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do výše 500000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(3) Při stanovení výše pořádkové pokuty Česká národní banka dbá, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně. Úhrn uložených pokut nesmí u téže osoby přesáhnout 2000000 Kč.

(4) Účastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek.

(5) Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu může Česká národní banka novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne zejména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení.

(6) Pořádkovou pokutu vybírá Česká národní banka. Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

Přestupky

§ 9

Přestupky právnických osob

(1) Depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo jiný subjekt, který volně nakládá s aktivy instituce, která drží, a který má sídlo na území České republiky, a tím vykonává obdobnou činnost jako depozitář, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 6 písm. a) nakládá s aktivy instituce, která drží.

(2) Instituce se dopustí přestupku tím, že

a) vypočítá počáteční hodnotu odložených důchodových práv v rozporu s § 6b odst. 1,

b) zachází s odloženými důchodovými právy odcházejícího zaměstnance a jeho pozůstalých nebo s jejich hodnotou v rozporu s § 6b odst. 2,

c) nezachová nominální hodnotu odložených důchodových práv v případě podle § 6b odst. 3,

d) upraví hodnotu odložených důchodových práv v rozporu s § 6b odst. 4,

e) neposkytne účastníkovi informace v rozporu s § 7 odst. 1 nebo 2,

e) nesplní některou z povinností týkajících se poskytování informací podle § 7 až 7d,

f) neposkytne účastníkovi každý rok informace podle § 7 odst. 3,

g) neposkytne účastníkovi na jeho žádost informace podle § 7 odst. 4,

h) nesplní na žádost účastníka nebo příjemce povinnost podle § 7 odst. 5 písm. a) nebo b),

i) neposkytne potřebné informace o splatných důchodových dávkách a možnostech jejich vyplácení v případě podle § 7 odst. 6,

j) nesdělí účastníkovi na jeho žádost informace podle § 7a odst. 1 nebo je sdělí v rozporu s § 7a odst. 2 nebo 3,

k) nesdělí čekateli na jeho žádost informace podle § 7a odst. 4 nebo 5,

l) poskytne informace způsobem, který je v rozporu s § 7a odst. 6, nebo

m) neodstraní zjištěné nedostatky v rozporu s § 8 odst. 4.

f) neodstraní zjištěné nedostatky v rozporu s § 8 odst. 4.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a), b), c), d) nebo m),

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a), b), c), d) nebo f),

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), f), g), h), i), j), k) nebo l).

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e).

§ 10

Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).