Hlavní navigace

Zákon o podpoře malého a středního podnikání - ČÁST PRVNÍ - PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Předpis č. 47/2002 Sb.

Znění od 1. 6. 2016

47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví zásady pro poskytování podpory při zahájení podnikání, jakož i při upevňování ekonomického postavení malých a středních podnikatelů (dále jen "podpora").

(2) Žadatel o podporu musí mít trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

(3) Tento zákon se nevztahuje na podpory poskytované do oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.

§ 2

Malí a střední podnikatelé

Za malého a středního podnikatele se pro účely tohoto zákona považuje podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství.1)

§ 3

Oblasti podpory

Podpora může být poskytnuta na

a) projekty zaměřené na investice,

b) výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem,

c) zvyšování odbornosti dospělých,

d) hospodářské a technické poradenství,

e) projekty sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů a k posílení jejich postavení na trhu,

f) získávání informací o podnikání,

g) projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky malí a střední podnikatelé využívají,

h) projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů,

i) vytváření nových pracovních míst,

j) navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích,

k) zavedení systémů zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a využití služeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti,

l) projekty zaměřené na investice spojené s ochranou životního prostředí, poskytování technických informací a poradenských služeb nebo vybraných provozních nákladů určených na činnosti spojené s ochranou životního prostředí.

§ 4

(1) Poskytování podpory musí být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory.3) Na podporu podle tohoto zákona není právní nárok.

(2) Podpora se poskytuje ve formě

a) návratné finanční výpomoci,

b) dotace,

b) dotace služeb nebo služeb za zvýhodněnou cenu,

c) finančního příspěvku,

d) záruky, nebo

e) úvěru se sníženou úrokovou sazbou.

(3) Podpora podle odstavce 2 může být použita pouze k účelu stanovenému tímto zákonem a k účelu stanovenému programy podpory schválenými vládou na základě tohoto zákona (§ 6).

§ 4a

(1) Zřizuje se Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen "agentura") jako státní příspěvková organizace se sídlem v Praze. Agentura má právo hospodařit s majetkem státu a při své činnosti se řídí zvláštními zákony.3a) Agentura je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

(2) Statutárním orgánem agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Bližší podmínky činnosti agentury a její organizační uspořádání upraví statut, který schvaluje ministr průmyslu a obchodu.

(3) Agentura plní úkoly v oblasti podpory podnikání tím, že

a) poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle tohoto zákona,

b) poskytuje podporu podnikatelům na základě programů schválených vládou podle zvláštního zákona,3b)

c) plní funkci určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zvláštního zákona,3c)

d) plní další úkoly v oblasti podpory podnikání.

(4) Agentura dále poskytuje podporu podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie.

§ 4b

(1) Zřizuje se státní příspěvková organizace Agentura pro podnikání a inovace se sídlem v Praze.

(2) Agentura pro podnikání a inovace vykonává činnost zprostředkujícího subjektu pro poskytování podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6).

(3) V čele Agentury pro podnikání a inovace je generální ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.

(4) Na zaměstnance Agentury pro podnikání a inovace, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 odst. 1 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

(5) Agentura pro podnikání a inovace se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel.

(6) Nadřízeným služebním úřadem Agentury pro podnikání a inovace je ministerstvo.

§ 5

(1) Finanční prostředky státního rozpočtu určené k financování podpor podle tohoto zákona jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva, které může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů.

(2) Podporu poskytují

a) ministerstvo, Agentura, Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade a Design centrum ČR, zřízené ministerstvem, a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b). K tomuto účelu tyto subjekty, nejsou-li organizační složkou státu, zřídí ve prospěch České republiky účty u banky, která vede jejich účet, a podporu poskytují na základě písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky použití prostředků státního rozpočtu, a to podle jednotlivých programů podpory, způsob jejich vyplácení příjemcům podpory, zásady nakládání s těmito prostředky na účtech banky, pravidla pro jejich zúčtování se státním rozpočtem,

a) ministerstvo, Česká agentura pro podporu podnikání CzechTrade, která byla zřízena ministerstvem, Agentura pro podnikání a inovace a Agentura a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b). K tomuto účelu tyto subjekty, nejsou-li organizační složkou státu, zřídí ve prospěch České republiky účty u banky, která vede jejich účet, a podporu poskytují na základě písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky použití prostředků státního rozpočtu, a to podle jednotlivých programů podpory, způsob jejich vyplácení příjemcům podpory, zásady nakládání s těmito prostředky na účtech banky, pravidla pro jejich zúčtování se státním rozpočtem,

b) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (dále jen "banka"), a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) až e), z prostředků státního rozpočtu soustředěných na účtech zřízených bankou ve prospěch České republiky. Podporu banka poskytuje na základě písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky podle písmene a) obdobně a dále stanovení výše odměny banky za poskytované služby zahrnující přiměřený zisk (dále jen "poskytovatelé podpory").

(3) Ministerstvo dbá o to, že na účtech banky nebudou vznikat vklady prostředků státního rozpočtu nepřiměřené splatným závazkům.

(4) Prostředky určené na financování podpory jsou pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem prováděného bankou považovány za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.

(5) Příjemcem podpory mohou být malí a střední podnikatelé při splnění podmínek stanovených tímto zákonem; u podpory podle § 3 písm. e) mohou být příjemcem podpory i sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů, která jsou právnickou osobou; u podpory podle § 3 písm. f) mohou být příjemcem podpory i osoby připravující se na podnikání.

§ 6

(1) Podrobnosti poskytování podpory jsou obsaženy v programech podpory, které na návrh ministerstva (dále jen "navrhovatel programu podpory") schvaluje vláda. Zveřejnění programu podpory provádí navrhovatel programu podpory v Obchodním věstníku a na své adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

(2) Programy podpory obsahují

a) název navrhovatele programu podpory,

b) název subjektu, který přijímá žádosti o poskytnutí podpory, jakož i subjektu, který provádí hodnocení a výběr,

c) název poskytovatele podpory,

d) předmět a účel podpory,

e) vymezení příjemců podpory,

f) oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,

g) vymezení výše jednotlivých forem podpor pro jeden projekt,

h) náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení a vyřízení,

i) dobu trvání programu podpory.

§ 7

(1) Žádost o poskytnutí podpory se předkládá subjektu uvedenému v příslušném programu podpory.

(2) Podpora ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b) se poskytuje na základě rozhodnutí4) poskytovatele podpory.

(3) Podpora ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) až e) se poskytuje na základě smlouvy mezi poskytovatelem podpory a příjemcem podpory.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 a smlouva podle odstavce 3 musí stanovit především příjemce podpory, účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání a postup při porušení podmínek poskytování podpory. Smlouva podle odstavce 3, kterou se sjednává úvěr se sníženou úrokovou sazbou, musí dále obsahovat ujednání o způsobu zajištění závazku.

§ 8

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a pro uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí zvláštní právní předpisy.5)

§ 9

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně jedenkrát ročně zprávu o vývoji malého a středního podnikání včetně vyhodnocení účinnosti podpor a hospodárnosti využívání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a záměr na další zdokonalení účinnosti podpor.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

Práva a povinnosti vzniklé ze smluv, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo z rozhodnutí, která byla vydána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).