Hlavní navigace

Zákon, jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu zboží - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předpis č. 594/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen "nařízení Rady")

a) kontrolu vývozu zboží dvojího užití, včetně softwaru a technologií (dále jen "zboží dvojího použití"), poskytování zprostředkovatelských služeb40) souvisejících se zbožím dvojího použití a tranzitu41) při dodržování mezinárodních režimů, mezinárodních smluv a ujednání, k jejichž plnění se Česká republika zavázala, jakož i některá práva a povinnosti zprostředkovatelů42), vývozců zboží dvojího použití a dalších osob, které se na vývozu podílejí,

b) práva a povinnosti osob přepravujících zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie.

(2) Tento zákon dále upravuje

a) kontrolu poskytování technické pomoci týkající se určitých vojenských konečných použití43),

b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

(3) Tímto zákonem nejsou dotčena práva a povinnosti osob vykonávajících činnosti podle odstavců 1 a 2 vyplývající ze zvláštních právních předpisů.2)

§ 2

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") provádí opatření, která jsou předpisy Evropských společenství upravujícími oblast kontroly vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití1) svěřena členskému státu Evropské unie.

(2) Ministerstvo

a) uděluje povolení na vývoz zboží dvojího použití a jeho přepravu uvnitř Evropských společenství (dále jen "Společenství") z území České republiky,

b) sděluje, zda k vývozu zboží dvojího použití bude vyžadováno povolení,

c) sděluje, zda k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití bude vyžadováno povolení,

d) uděluje povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití (dále jen „povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“),

e) rozhoduje o zákazu tranzitu,

f) spolupracuje s příslušnými orgány České republiky,

g) spolupracuje s příslušnými orgány Společenství a členských států Evropské unie,

h) spolupracuje s mezinárodními institucemi a orgány jiných států zodpovědnými za provádění kontroly vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití,

i) je oprávněno poskytovat informace v rozsahu tohoto zákona orgánům uvedeným v písmenech f) až h) a orgánům uvedeným v § 20,

j) poskytuje a zprostředkovává informace určené osobám uvedeným v § 1 odst. 1 a 2.

(3) Tímto nejsou dotčeny kompetence jiných státních orgánů v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího použití podle zvláštních právních předpisů.2)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).