Hlavní navigace

Zákon, jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu zboží - ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ

Předpis č. 594/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

ČÁST DRUHÁ

POVOLENÍ

§ 3

(1) Povolení k vývozu zboží dvojího použití se vyžaduje, jestliže

a) je zboží dvojího použití uvedeno v příloze I nařízení Rady,5)

b) je tak stanoveno nařízením Rady,6)

c) tak rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady;7) ministerstvo zároveň určí pro příslušný vývoz formu povolení (§ 7 odst. 1),

d) je tak z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv stanoveno nařízením vlády, nebo

e) se jedná o technickou pomoc podle § 12.10)

(2) Povolení ministerstva se vyžaduje i k přepravě zboží dvojího použití uvnitř Společenství z území České republiky, v souladu s nařízením Rady.

(3) Povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb se vyžaduje, jestliže

a) je tak stanoveno v nařízení Rady44),

b) ministerstvo zprostředkovateli sdělí, že

1. zboží dvojího použití neuvedené v příloze I nařízení Rady je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část k použití podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady,

2. zboží dvojího použití je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část pro vojenské konečné použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady.

(4) Má-li vývozce nebo zprostředkovatel podezření nebo jestliže by vzhledem k okolnostem měl mít důvody k podezření, že zboží dvojího použití neuvedené v příloze I nařízení Rady, které má v úmyslu vyvézt nebo pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady nebo k vojenskému konečnému použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady, je povinen o této skutečnosti uvědomit ministerstvo, které mu sdělí, zda k vývozu nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb bude vyžadováno povolení.

§ 4

Všeobecná vývozní povolení

Všeobecnými vývozními povoleními jsou

a) všeobecné vývozní povolení Společenství,

b) všeobecné vývozní povolení České republiky.

§ 5

Všeobecné vývozní povolení podle § 4 písm. b) lze využít na vývoz určitého zboží dvojího použití do určených zemí, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6

(1) Všeobecná vývozní povolení lze využít pouze v souladu s podmínkami v nich uvedenými.

(2) Vývozce, který hodlá vyvážet zboží dvojího použití na základě některého ze všeobecných vývozních povolení podle § 4, je povinen se před prvním využitím takového povolení písemně zaregistrovat u ministerstva, včetně uvedení čísla všeobecného vývozního povolení.

(3) K registraci doloží vývozce originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (u fyzické osoby, pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku), originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího oprávnění k podnikatelské činnosti související s vývozem zboží dvojího použití, byl-li vydán.

(4) Ministerstvo potvrdí registraci do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení.

(5) Jakékoliv změny údajů v registraci je vývozce povinen do 15 dnů sdělit ministerstvu.

(6) Vývozce požádá ministerstvo o zrušení registrace, jestliže po dobu 1 roku nevyvezl zboží dvojího použití na základě příslušného všeobecného vývozního povolení, k jehož využívání se zaregistroval.

(7) Vývozce předloží kdykoliv na požádání ministerstvu údaje o vývozech uskutečněných na základě všeobecných vývozních povolení.

§ 7

Individuální vývozní povolení, souhrnné vývozní povolení a povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb

(1) Pro vývozy zboží dvojího použití, na které se nevztahují všeobecná vývozní povolení, uděluje ministerstvo individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení. Individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení se písemně vyhotovují ve dvou výtiscích, přičemž součástí výtisku pro účely celního řízení je odpisový list. Záznam o uskutečněné dodávce v odpisovém listu potvrzuje celní úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Individuální vývozní povolení umožňuje vyvézt zboží dvojího použití v něm stanovené do jedné země určení najednou nebo v dílčích zásilkách na základě smluvního ujednání mezi vývozcem a jeho zahraničním partnerem.

(3) Souhrnné vývozní povolení umožňuje určitému vývozci vyvážet zboží dvojího použití stejného charakteru do jedné nebo více určených zemí.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví formulář žádosti o individuální vývozní povolení, souhrnné vývozní povolení a povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).