Hlavní navigace

Zákon, jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu zboží - ČÁST ČTVRTÁ - OSTATNÍ POSTUPY

Předpis č. 594/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

ČÁST ČTVRTÁ

OSTATNÍ POSTUPY

§ 11

Povinnosti vývozce a zprostředkovatele

(1) Vývozce uvede do celního prohlášení číslo uděleného povolení.

(2) Vývozce po ukončení dodávek vrátí ministerstvu výtisk uděleného povolení s odpisovým listem potvrzeným celním úřadem. Je povinen tak učinit nejpozději do 15 dnů po ukončení jeho platnosti nebo konečné realizaci vývozu, není-li v podmínkách tohoto povolení stanoveno jinak. Pokud vývozce udělené povolení nevyužije, neprodleně oznámí tuto skutečnost ministerstvu s uvedením konkrétního důvodu a oba jeho výtisky vrátí.

(3) V případech, kdy vývoz nepodléhá celnímu řízení, vyplní odpisový list vývozce.

(4) Evidence, obchodní dokumenty a záznamy o vývozu nebo poskytnutých zprostředkovatelských službách se uchovávají po dobu nejméně 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil nebo byly poskytnuty zprostředkovatelské služby.

(5) Vývozce je dále povinen

a) zajistit prohlášení o konečném použití zboží dvojího použití, pokud je při podání žádosti o vydání povolení požadováno [§ 8 odst. 2 písm. b)],

b) předložit na žádost ministerstva po ukončení vývozu doklad o ověření dodávky vystavený příslušným úřadem země dovozu potvrzující přijetí zboží dvojího použití v povolené zemi určení,

c) poskytnout nezbytnou součinnost při provádění kontrolní činnosti podle § 16.

§ 12

Poskytování technické pomoci

(1) Na poskytování technické pomoci se vyžaduje individuální vývozní povolení.

(2) Technickou pomocí10) se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv technická pomoc, která se vztahuje na opravy, vývoj, výrobu, montáž, zkoušení, údržbu nebo na jiné technické služby a která může mít formu pokynů, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací. Technická pomoc zahrnuje též ústní formu pomoci.

(3) Poskytovatelem technické pomoci (dále jen "poskytovatel") může být osoba fyzická nebo právnická poskytující technickou pomoc podle odstavce 1. Pro účely tohoto zákona se poskytování technické pomoci považuje za vývoz.

(4) Individuální vývozní povolení se vyžaduje na poskytování technické pomoci, pokud je poskytována mimo území Společenství, je spojena s pohybem osob a je určena nebo si je poskytovatel vědom toho, že je určena

a) k použití ve spojení s vývojem, výrobou, nakládáním, provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést, nebo

b) do zemí určení, které podléhají zbrojnímu embargu rozhodnutému společným postojem nebo společnou akcí Rady nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojnímu embargu uvalenému závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

(5) Individuální vývozní povolení na poskytování technické pomoci nepodléhá celnímu řízení. Poskytovatel informuje ministerstvo o ukončení vývozu. Je povinen kdykoliv na požádání předložit ministerstvu nebo kontrolním orgánům podle tohoto zákona informace nezbytné k posouzení dodržení podmínek stanovených v uděleném individuálním vývozním povolení.

(6) Individuální vývozní povolení se nevyžaduje, jestliže je technická pomoc poskytnuta

a) v zemi určení uvedené v části 3 přílohy II nařízení Rady,

b) formou veřejně dostupné informace nebo jako součást základního vědeckého výzkumu, jak jsou tyto pojmy definovány v mezinárodních režimech, organizacích nebo smlouvách,10)

c) ústní formou a nevztahuje se ke zboží dvojího použití kontrolovanému jedním či více mezinárodními režimy,1) organizacemi nebo smlouvami.

§ 13

Přeprava zboží dvojího použití uvnitř Společenství

(1) Prováděcí právní předpis může stanovit zboží dvojího použití jiné než uvedené v příloze IV nařízení Rady, pro jehož přepravu z území České republiky na území jiného členského státu se vyžaduje povolení ministerstva, a to pro případy, kdy v době přepravy

a) je přepravující osobě známo, že konečné místo určení příslušného zboží je mimo Společenství,

b) vývoz tohoto zboží do takového konečného místa určení je podmíněn povolením podle § 3 a takový vývoz přímo z území České republiky není povolen na základě všeobecného nebo souhrnného vývozního povolení, nebo

c) zboží nebude v členském státě, do kterého má být přepraveno, zpracováno nebo opracováno podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie.

(2) Pro podání žádosti o povolení pro přepravu zboží dvojího použití uvnitř Společenství podle nařízení Rady a povolení podle odstavce 1 se použije § 8 a pro postup ministerstva § 9 až 10 obdobně.

(3) Povolení udělená podle odstavce 2 nejsou určena pro celní řízení.

(4) Osoba přepravující zboží dvojího použití uvnitř Společenství po ukončení dodávek vrátí zpět ministerstvu příslušný výtisk povolení s odpisovým listem, na který uvede objem realizovaných dodávek a tento údaj potvrdí svým podpisem. Takto je povinna učinit nejpozději do 15 dnů po ukončení platnosti povolení, není-li v jeho podmínkách stanoveno jinak. V případě nevyužití povolení oznámí neprodleně ministerstvu tuto skutečnost s uvedením důvodů a vrátí oba výtisky povolení.

(5) V případě přepravy zboží dvojího použití, které je uvedeno v kategorii 5 kapitole 2 přílohy I nařízení Rady a které není uvedeno v příloze IV nařízení Rady, uvnitř Společenství z území České republiky poskytne osoba přepravující zboží na žádost ministerstva nebo jiného státního orgánu doplňkové informace týkající se tohoto zboží.

Tranzit

§ 13a

(1) Celní úřad v případě zjištění tranzitu zajistí zboží dvojího použití, které není zbožím Společenství45) bez ohledu na práva třetích osob, je-li důvodné podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k použití podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 nařízení Rady, a neprodleně oznámí tuto skutečnost ministerstvu. Uložení těchto opatření oznámí celní úřad ústně osobě, která má zboží dvojího použití dopravované v celním režimu tranzitu u sebe.

(2) Osoba, které bylo oznámeno opatření o zajištění zboží dvojího použití podle odstavce 1, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat nebo zajistit jeho vydání. Není-li bezprostředně po oznámení tohoto opatření zboží celnímu úřadu vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání nebo odnětí zajištěného zboží se sepíše protokol, v němž se uvede množství a popis zajištěného zboží. Protokol podepisují dva celníci a osoba, která zboží vydala nebo jíž bylo odňato. Případné odmítnutí podpisu touto osobou se poznamená do protokolu. Osobě, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis protokolu.

(3) Zajištěné zboží dvojího použití může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží zajištěno, a rozhodnutím jí uložit, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.

(4) Osoba dotčená uložením opatření podle odstavce 1 může do 3 pracovních dnů ode dne jeho uložení podat písemné námitky celnímu úřadu, který je uložil. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel příslušného celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dotčené osobě.

§ 13b

(1) Ministerstvo může rozhodnout o zákazu tranzitu v případě, že

a) tak stanoví nařízení Rady46), nebo

b) zboží dvojího použití, které není zbožím Společenství45) a které není uvedeno v příloze I nařízení Rady, je nebo by mohlo být určeno celé nebo zčásti k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady nebo k vojenskému konečnému použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady.

(2) Proti rozhodnutí ministerstva o zákazu tranzitu nelze podat rozklad. Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu24).

(3) Ministerstvo oznámí nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu, nebo že se rozhodnutí o zákazu tranzitu nevydá, neprodleně celnímu orgánu, který zajistil zboží podle § 13a odst. 1.

(4) V případě, že ministerstvo rozhodne o zákazu tranzitu, rozhodne celní úřad, který zajistil zboží podle § 13a odst. 1, že se toto zboží zabírá, nejsou-li ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu u tohoto zboží splněny požadavky k propuštění zboží, které není zbožím Unie a jehož tranzit je zakázán. Zboží, které není zbožím Unie a jehož tranzit byl zakázán, může být propuštěno do jiného celního režimu, než je celní režim vnějšího tranzitu a svobodného pásma.

(5) Vlastníkem zboží zabraného podle odstavce 4 se stává stát.

Mezinárodní dovozní certifikát

§ 14

(1) Ministerstvo v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vývozních kontrol vydá, pokud není dále stanoveno jinak, před dovozem zboží dvojího použití do České republiky mezinárodní dovozní certifikát (dále jen "dovozní certifikát") v případě, je-li vyžadován zahraničním dodavatelem.

(2) Dovozní certifikát se písemně vyhotovuje ve dvou výtiscích, přičemž součástí výtisku pro účely celního řízení je odpisový list; tento výtisk je dokladem o ověření dodávky v případě, že je vyžadován zahraničním dodavatelem.

(3) Žádost o dovozní certifikát podává dovozce ministerstvu na jím předepsaném formuláři.

(4) Žádost obsahuje zejména tyto údaje:

a) označení zboží dvojího použití,

b) množství a hodnotu zboží dvojího použití,

c) údaje prokazující totožnost dovozce a konečného uživatele [§ 6 odst. 2 písm. b)],

d) jméno a adresu zahraničního dodavatele,

e) konečné použití zboží dvojího použití.

(5) Žádost musí být doložena

a) originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (u fyzické osoby, pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku), případně originálem nebo úředně ověřenou kopií živnostenského listu,

b) povolením příslušného státního orgánu, pokud je pro dovoz zboží dvojího použití vyžadováno zvláštními právními předpisy,

c) na žádost ministerstva dalšími doklady a informacemi umožňujícími řádné posouzení daného případu,

d) návrhem na uzavření smlouvy nebo uzavřenou smlouvou mezi dovozcem a jeho zahraničním dodavatelem s přesnou specifikací zboží dvojího použití včetně uvedení jeho množství.

(6) Ministerstvo dovozní certifikát nevydá, jestliže

a) dovozce nesplnil podmínky stanovené v odstavcích 4 a 5 pro předložení žádosti,

b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),

b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se dopustil přestupku podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),

c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),

c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se opakovaně dopustil přestupku podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),

d) je to odůvodněno bezpečnostními zájmy České republiky,

e) konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití, nebo

f) nejsou splněny předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.22)

(7) Pokud dovozce dovozní certifikát nevyužije, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ministerstvu s uvedením konkrétního důvodu.

(8) Dovozce, jemuž byl vydán dovozní certifikát, vede evidenci nebo uchovává obchodní dokumenty a záznamy o dovozech do České republiky uskutečněných na jeho základě. Evidence, obchodní doklady nebo záznamy se uchovávají po dobu nejméně 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se dovoz uskutečnil, v rozsahu údajů umožňujících následné ověření dovozu zboží dvojího použití a jeho skutečné použití. Evidenci, obchodní doklady nebo záznamy je povinen předložit kdykoliv na požádání ministerstvu nebo kontrolním orgánům podle tohoto zákona.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví formulář žádosti o dovozní certifikát.

§ 15

(1) Celní úřad po uskutečněném dovozu do České republiky potvrdí dovozci výtisk určený pro celní řízení, jestliže je zahraničním dodavatelem vyžadován doklad o ověření dodávky.

(2) Celní úřad v případě zjištění nesrovnalostí, týkajících se dovezeného zboží dvojího použití, informuje ministerstvo.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).