Hlavní navigace

Zákon, jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu zboží - Mezinárodní dovozní certifikát

Předpis č. 594/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

Mezinárodní dovozní certifikát

§ 14

(1) Ministerstvo v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vývozních kontrol vydá, pokud není dále stanoveno jinak, před dovozem zboží dvojího použití do České republiky mezinárodní dovozní certifikát (dále jen "dovozní certifikát") v případě, je-li vyžadován zahraničním dodavatelem.

(2) Dovozní certifikát se písemně vyhotovuje ve dvou výtiscích, přičemž součástí výtisku pro účely celního řízení je odpisový list; tento výtisk je dokladem o ověření dodávky v případě, že je vyžadován zahraničním dodavatelem.

(3) Žádost o dovozní certifikát podává dovozce ministerstvu na jím předepsaném formuláři.

(4) Žádost obsahuje zejména tyto údaje:

a) označení zboží dvojího použití,

b) množství a hodnotu zboží dvojího použití,

c) údaje prokazující totožnost dovozce a konečného uživatele [§ 6 odst. 2 písm. b)],

d) jméno a adresu zahraničního dodavatele,

e) konečné použití zboží dvojího použití.

(5) Žádost musí být doložena

a) originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (u fyzické osoby, pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku), případně originálem nebo úředně ověřenou kopií živnostenského listu,

b) povolením příslušného státního orgánu, pokud je pro dovoz zboží dvojího použití vyžadováno zvláštními právními předpisy,

c) na žádost ministerstva dalšími doklady a informacemi umožňujícími řádné posouzení daného případu,

d) návrhem na uzavření smlouvy nebo uzavřenou smlouvou mezi dovozcem a jeho zahraničním dodavatelem s přesnou specifikací zboží dvojího použití včetně uvedení jeho množství.

(6) Ministerstvo dovozní certifikát nevydá, jestliže

a) dovozce nesplnil podmínky stanovené v odstavcích 4 a 5 pro předložení žádosti,

b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),

b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se dopustil přestupku podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),

c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),

c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se opakovaně dopustil přestupku podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),

d) je to odůvodněno bezpečnostními zájmy České republiky,

e) konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití, nebo

f) nejsou splněny předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.22)

(7) Pokud dovozce dovozní certifikát nevyužije, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ministerstvu s uvedením konkrétního důvodu.

(8) Dovozce, jemuž byl vydán dovozní certifikát, vede evidenci nebo uchovává obchodní dokumenty a záznamy o dovozech do České republiky uskutečněných na jeho základě. Evidence, obchodní doklady nebo záznamy se uchovávají po dobu nejméně 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se dovoz uskutečnil, v rozsahu údajů umožňujících následné ověření dovozu zboží dvojího použití a jeho skutečné použití. Evidenci, obchodní doklady nebo záznamy je povinen předložit kdykoliv na požádání ministerstvu nebo kontrolním orgánům podle tohoto zákona.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví formulář žádosti o dovozní certifikát.

§ 15

(1) Celní úřad po uskutečněném dovozu do České republiky potvrdí dovozci výtisk určený pro celní řízení, jestliže je zahraničním dodavatelem vyžadován doklad o ověření dodávky.

(2) Celní úřad v případě zjištění nesrovnalostí, týkajících se dovezeného zboží dvojího použití, informuje ministerstvo.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).