Hlavní navigace

Zákon, jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu zboží - ČÁST PÁTÁ - KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTY

Předpis č. 594/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

ČÁST PÁTÁ

KONTROLA A SANKCE

KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTY

§ 16

Kontrola

(1) Kontrolu dodržování nařízení Rady a tohoto zákona provádějí celní orgány a podle zvláštních právních předpisů další státní orgány v rozsahu v nich uvedeném.19)

(2) Kontrolní orgány podle odstavce 1 provádí z podnětu ministerstva též předběžnou kontrolu zaměřenou na ověření údajů uvedených v žádosti o povolení (§ 8, 12, 13) nebo dovozní certifikát (§ 14).

(3) Celní orgány mají právo vstupovat do obchodních místností a prostor určených k podnikání, v nichž se zboží dvojího použití nachází nebo nacházet má, nahlížet do obchodních spisů vývozců, dovozců a dalších osob, které se na vývozu, dovozu nebo přepravě zboží dvojího použití uvnitř Společenství podílejí, a pořizovat o nich dokumentaci.

(4) Celní orgány jsou oprávněny za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem kontrolovat přenos softwaru a technologie dvojího použití elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území Společenství.

(5) K zabezpečení kontrolní činnosti vede Generální ředitelství cel evidenci o vývozech zboží dvojího použití podléhajícího celnímu řízení. Celní úřady vedou tyto evidence ve své územní působnosti. Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu potřebné informace o uskutečněném vývozu zboží dvojího použití.

(6) Celní úřad přeruší celní řízení nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabrání, aby vývoz zboží dvojího použití byl uskutečněn, jestliže

a) má důvodné podezření, že při udělení povolení nebyla vzata v úvahu významná informace,

b) od doby, kdy bylo uděleno povolení, se změnily okolnosti, které mohly mít vliv na udělení povolení, nebo

c) byl o to požádán ministerstvem v případě závažných zjištění.

V těchto případech celní úřad neprodleně informuje ministerstvo, které rozhodne o dalším postupu podle § 10. V případě, že licence byla vydána orgánem jiného členského státu, postupuje ministerstvo podle nařízení Rady.

Správní delikty

Přestupky

§ 17

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 3), anebo k vývozu použije povolení nepravé, padělané, či pozměněné,

b) přepraví zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 3 odst. 2, § 13), anebo k přepravě použije povolení nepravé, padělané, či pozměněné,

c) poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,

d) poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,

e) poskytne technickou pomoc bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle tohoto zákona [§ 3 odst. 1 písm. e), § 12], anebo technickou pomoc poskytne s povolením nepravým, padělaným, či pozměněným,

f) poskytne nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje nebo zamlčí informace důležité pro řádné posouzení žádosti o udělení povolení nebo dovozního certifikátu, anebo předloží nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné doklady za účelem získání povolení nebo dovozního certifikátu,

g) poruší některou z povinností stanovenou nařízením Rady nebo tímto zákonem (§ 3 odst. 4, § 6 odst. 2 a 3, § 6 odst. 5 až 8, § 11 a § 13 odst. 5),

h) poruší některé z podmínek stanovených v povolení podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 6 odst. 1, § 12, 13),

i) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platné registrace, ačkoliv je registrace vyžadována podle tohoto zákona (§ 6),

j) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř Společenství podle nařízení Rady,

a) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř Společenství podle nařízení Rady,

k) při přepravě zboží dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř Společenství zřetelně neuvede v příslušných obchodních dokumentech, že se jedná o zboží, které při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám podle nařízení Rady,

b) při přepravě zboží dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř Společenství zřetelně neuvede v příslušných obchodních dokumentech, že se jedná o zboží, které při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám podle nařízení Rady,

l) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy podle § 14 odst. 8 tohoto zákona.

c) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy podle § 14 odst. 8 tohoto zákona.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

a) 20 000 000 Kč nebo do výše pětinásobku ceny zboží dvojího použití, je-li takto zjištěná horní hranice sazby pokuty vyšší, nebo propadnutí zboží dvojího použití, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f),

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) až l).

(3) Propadnutí zboží dvojího použití lze uložit samostatně nebo spolu s pokutou, jestliže zboží dvojího použití náleží pachateli správního deliktu a zboží bylo

1. ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, anebo

2. bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží správním deliktem získané.

(4) Vlastníkem propadnutého zboží podle odstavce 3 se stává stát.

§ 18

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 1 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k vývozu použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,

b) přepraví zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 2 nebo § 13 nebo nařízení Rady, anebo k přepravě použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,

c) poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,

d) poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,

e) poskytne technickou pomoc bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle tohoto zákona [§ 3 odst. 1 písm. e), § 12], anebo technickou pomoc poskytne s povolením nepravým, padělaným, či pozměněným,

f) poskytne nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje nebo zamlčí informace důležité pro řádné posouzení žádosti o udělení povolení nebo dovozního certifikátu, anebo předloží nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné doklady za účelem získání povolení nebo dovozního certifikátu,

g) poruší některou z povinností stanovenou nařízením Rady nebo tímto zákonem (§ 3 odst. 4, § 6 odst. 2 a 3, § 6 odst. 5 až 8, § 11 a § 13 odst. 5),

h) poruší některé z podmínek stanovených v povolení podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 6 odst. 1, § 12, 13),

i) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platné registrace, ačkoliv je registrace vyžadována podle tohoto zákona (§ 6).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 19

Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Výměra pokuty právnické osobě se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničněpolitických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem na způsobenou škodu.

(1) Výměra a druh správního trestu se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničněpolitických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem na způsobenou škodu.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož obvodu byl správní delikt zjištěn.

(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává celní úřad, v jehož obvodu byl přestupek zjištěn.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby35) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(5) Pokus přestupku podle § 18 odst. 1 písm. a), b), c) a i) je trestný.

(8) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží dvojího použití podle tohoto zákona, celní úřad rozhodne, že takové zboží se zabírá, jestliže

a) nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy správní delikt vyšel najevo, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě,

b) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

c) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(9) Vlastníkem zabraného zboží dvojího použití podle odstavce 8 se stává stát.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).