Hlavní navigace

Zákon, jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu zboží - HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 594/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 20

(1) K zabezpečení důsledného provádění ustanovení tohoto zákona je ministerstvo oprávněno žádat od státních orgánů vyjádření k jednotlivým případům vývozů zboží dvojího použití nebo jejich přepravě uvnitř Společenství poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo tranzitu z hlediska zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů státu a informace o vývozcích nebo zprostředkovatelích žádajících o udělení povolení, jakož i o jejich podnikatelské činnosti, jestliže se vztahuje ke zboží dvojího použití. Tyto orgány jsou povinny vydat vyjádření, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy,37) a to ve lhůtě do 20 dnů po obdržení žádosti, anebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené.

(2) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení a celního řízení v rozsahu údajů uvedených v uděleném povolení. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro řízení o povolení, kontrolu dodržování nařízení Rady a tohoto zákona a ukládání sankcí nebo jiných opatření podle tohoto zákona. Celní orgány poskytnou ministerstvu informace významné pro řízení o povolení zjištěné při kontrolní činnosti.

(2) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení a celního řízení v rozsahu údajů uvedených v uděleném povolení. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro řízení o povolení, kontrolu dodržování nařízení Rady a tohoto zákona a ukládání správních trestů nebo jiných opatření podle tohoto zákona. Celní orgány poskytnou ministerstvu informace významné pro řízení o povolení zjištěné při kontrolní činnosti.

(3) Ministerstvo a Státní úřad pro jadernou bezpečnost si v oblasti jaderných, chemických a biologických položek vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení a povolovacího řízení podle zvláštních právních předpisů.22) Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro řízení o povolení, kontrolu dodržování nařízení Rady a tohoto zákona. Státní úřad pro jadernou bezpečnost poskytne ministerstvu informace významné pro řízení o povolení zjištěné při kontrolní činnosti.

(4) Ministerstvo, Ministerstvo vnitra a Úřad pro zahraniční styky a informace si vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení nebo o dovozním certifikátu v rozsahu stanoveném vzájemnou součinnostní dohodou.

§ 21

Udělená povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na právní nástupce. Osoba, které bylo individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení uděleno, je musí proto předložit celnímu úřadu v rámci celního řízení jako deklarant.

§ 23

Stát neodpovídá za újmu vzniklou vydáním rozhodnutí z důvodů stanovených nařízením Rady a tímto zákonem; odpovědnost státu podle zvláštního právního předpisu není tímto dotčena.39)

§ 24

Zmocňovací ustanovení

Vláda

a) vydá nařízení k provedení § 7 odst. 4 a § 14 odst. 9,

b) může vydat nařízení k provedení § 3 odst. 1 písm. d) a § 5.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).