Hlavní navigace

Zákon o investičních pobídkách - Společná a přechodná ustanovení

Předpis č. 72/2000 Sb.

Znění od 3. 11. 2020

72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

Společná a přechodná ustanovení

§ 10

(1) Investiční pobídky udělené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

(2) Rozhodnutí o příslibu nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem.

§ 11a

Postup při poskytování investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(1) Hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 poskytuje ministerstvo na základě dohody uzavřené mezi ministerstvem a příjemcem investiční pobídky.

(2) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se uzavírá vždy na kalendářní rok, ve kterém má být hmotná podpora vyplacena, a musí obsahovat

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) počet nových pracovních míst a hodnotu způsobilých nákladů,

c) vymezení nákladů, na něž se hmotná podpora poskytuje,

d) výši hmotné podpory,

e) způsob a termín poskytnutí hmotné podpory,

f) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,

g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

h) lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory nebo její poměrné části, pokud byla příjemcem čerpána nebo použita v rozporu s dohodou,

i) ujednání o vypovězení dohody, včetně lhůty pro její vypovězení.

(3) Příjemce má právo dohodu vypovědět, pokud je ministerstvo v prodlení s výplatou hmotné podpory déle než 60 dnů. Ministerstvo má právo dohodu vypovědět, pokud příjemce přestal splňovat všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 a 3 nebo neplní povinnosti vyplývající z dohody.

(4) Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je účelově určena a nemůže být použita na jiný účel, než je uvedený v dohodě.

(5) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesnižuje hodnotu způsobilých nákladů. Způsobilými náklady pro poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou náklady podle § 6a odst. 1 písm. a). Maximální výši hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanoví vláda nařízením, a to maximálně do výše přípustné míry veřejné podpory v regionech České republiky.

(6) Nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavce 2 nebo nevrácení hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).