Hlavní navigace

Zákon o investičních pobídkách - ČÁST PRVNÍ - INVESTIČNÍ POBÍDKA

Předpis č. 72/2000 Sb.

Znění od 12. 7. 2012

72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

ČÁST PRVNÍ

INVESTIČNÍ POBÍDKY

INVESTIČNÍ POBÍDKA

§ 1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1) všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky, postup při poskytování investiční pobídky a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.

(2) Investičními pobídkami se rozumí

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

a) slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu,1a)

b) převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,

c) hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu,3)

d) hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu,3)

e) převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2) evidovaných v katastru nemovitostí2a) jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu2b) účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny.

§ 1a

Vymezení základních pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) investiční pobídkou veřejná podpora ve formě

1. slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu12),

2. převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu,

3. hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu13),

4. hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu13), nebo

5. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku14) pro strategickou investiční akci,

b) investiční akcí

1. zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu15),

2. vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo

3. zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb,

c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce zahájení stavebních prací, zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bez nákladů na pořízení dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby, nebo učinění právního úkonu zavazujícího k pořízení strojního zařízení16),

d) strategickou investiční akcí

1. investiční akce ve výrobě schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 500000000 Kč, z nichž alespoň 250000000 Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení16) určeného pro výrobní účely, a je vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst,

2. investiční akce v oblasti technologických center schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 200000000 Kč, z nichž alespoň 100000000 Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a je vytvořeno alespoň 120 nových pracovních míst,

e) technologickým centrem podnik nebo jeho část se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace17) technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty,

f) centrem pro tvorbu softwaru podnik nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace17) stávajícího softwaru,

g) opravárenským centrem podnik nebo jeho část se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě,

h) centrem sdílených služeb podnik nebo jeho část se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, od ovládající nebo ovládané osoby18) nebo od smluvních partnerů, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru,

i) centrem strategických služeb centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států,

j) novým pracovním místem pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1, a které je obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a je občanem České republiky nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem.

(2) Tento zákon se nevztahuje na služby cestovního ruchu, rekreační, kulturní a sportovní služby, dále služby zdravotní a sociální, služby dopravní a přepravní, distribuční, logistické, poštovní a kurýrní služby, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní, leasingové služby, služby datových center, služby audiovizuální19), přímý marketing, služby spojené s ochranou životního prostředí a služby agentur práce.

§ 2

(1) Právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.1a),3)

(1) Podnikající právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem, zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy12),13) a podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

(2) Všeobecnými podmínkami jsou

a) zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby,

a) realizace investiční akce na území České republiky,

b) vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu; za zpracovatelský průmysl se nepovažuje dobývání nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, opravy motorových vozidel, obchod a ostatní služby, doprava a zemědělství,

b) šetrnost činností, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí4),

c) pořízení strojního zařízení4) za tržní cenu, určeného pro výrobní účely a vyrobeného ne více než 2 roky před pořízením; hodnota tohoto strojního zařízení musí tvořit nejméně 60 % celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého4a) hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1,

c) zahájení prací souvisejících s realizací investiční akce až po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1,

d) šetrnost výroby, činností, procesů, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí,5)

d) splnění podmínek podle odstavců 3 až 5 nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o příslibu“) podle § 5 odst. 4 nebo § 5a.

e) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 nejméně v částce 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí být financována z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,

f) splnění podmínek podle písmen a) až c) a e) nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5; v odůvodněných případech může Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") na žádost tuto lhůtu prodloužit nejdéle o 2 roky,

g) zahájení stavebních prací a pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v rámci investiční akce je možné nejdříve ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1.

(3) Do částek podle odstavce 2 písm. e) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.

(3) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou

a) vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu15) s výjimkou sektorů, na které se přímo použitelný předpis Evropské unie1) nevztahuje,

b) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. a) nejméně v částce 100000000 Kč, přičemž nejméně částka 50000000 Kč musí být vynaložena na pořízení strojního zařízení16), které je určeno pro výrobní účely, bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením a které nebylo předmětem odpisů,

c) financování nejméně částky 50000000 Kč z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky podnikající fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,

d) zahájení výroby.

(4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2 písm. e) na částku 60 000 000 Kč; polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.

(4) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v oblasti technologických center dále jsou

a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. b) bodu 1 nejméně v částce 10000000 Kč, přičemž nejméně částka 5000000 Kč musí být vynaložena na pořízení strojního zařízení16), které bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením a které nebylo předmětem odpisů,

b) financování nejméně částky 5000000 Kč z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky podnikající fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,

c) vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst.

(5) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2 písm. e) na částku 50 000 000 Kč; přičemž nejméně polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.

(5) Všeobecnou podmínkou pro investiční akci v oblasti center strategických služeb je dále vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu softwaru, nebo vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb.

(6) Jsou-li z investičních pobídek podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) a e) hrazeny náklady, které se současně uhrazují z investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. d), lze tyto náklady hradit do výše přípustné míry podpory podle § 6 odst. 1 a 3.

(6) Do částek podle odstavce 3 písm. b) a odstavce 4 písm. a) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.

(7) Pokud ze záměru získat investiční pobídku vyplývá, že celá investiční akce ve výrobě by měla být realizována v okrese, v němž je míra nezaměstnanosti k datu předložení záměru alespoň o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá 2 pololetí, nebo na území státem podporovaných regionů, které v souladu se zvláštním právním předpisem5) vymezí vláda, ministerstvo sníží částky uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) na polovinu. Ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 zůstávají zachovány.

(8) Jsou-li z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 až 3 a 5 hrazeny náklady, které se současně uhrazují z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, lze tyto náklady hradit do výše maximální míry veřejné podpory podle § 6 odst. 1.

§ 3

(1) Žadatel předloží záměr získat investiční pobídky podle § 1 odst. 2 organizaci zřízené ministerstvem (dále jen "určená organizace").

(1) Žadatelem o investiční pobídku (dále jen „žadatel“) může být podnikající právnická nebo fyzická osoba. Žadatel předloží na tiskopisu záměr získat investiční pobídku a dokumenty podle odstavců 3 až 6 (dále jen „podklady pro poskytnutí investiční pobídky“). Podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloží žadatel buď v listinné podobě a současně v elektronické podobě na předepsaném technickém nosiči dat, anebo v elektronické podobě organizaci zřízené ministerstvem (dále jen „určená organizace“). Předepsaný tiskopis je stanoven v příloze k tomuto zákonu.

(2) Žadatel v záměru uvede

a) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, je-li přiděleno, jméno, bydliště a rodné číslo či jinou identifikaci osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením rozsahu, v jakém může jednat jejím jménem; u organizační složky podniku zahraniční osoby dále její umístění, jakož i jméno a místo bydliště vedoucího této organizační složky,

a) jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením způsobu, v jakém mohou jednat jejím jménem, identifikační údaje osob, které disponují 20 % nebo více hlasovacími právy nebo mají obchodní podíl ve výši 20 % nebo více základního kapitálu nebo v případě, jde-li o ovládanou osobu, identifikaci obchodní firmy nebo název anebo jméno a příjmení ovládající osoby a stát, ve kterém je umístěno její sídlo nebo místo podnikání,

b) jde-li o fyzickou osobu, jméno, místo bydliště, datum narození, rodné číslo a identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno,

b) hlavní předmět podnikání, velikost podniku20), údaje o kontaktní osobě zmocněné k jednání za žadatele v řízeních podle tohoto zákona, vybrané ekonomické údaje o žadateli a údaje o počtu zaměstnanců v členění za Českou republiku a členské státy Evropské unie za poslední tři účetní nebo zdaňovací období, v případě členství ve skupině konsolidované údaje za skupinu spojených osob21),

c) plánovanou výši finančních prostředků určených na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v době realizace investiční akce v členění na jednotlivé roky a z hlediska účelu jejich použití,

c) údaje o investiční akci a o způsobu jejího finančního, personálního a materiálního zajištění,

d) předpokládaný počáteční a konečný stav zaměstnanců, požadavky na jejich odbornou kvalifikaci a předpokládanou výši nákladů na jejich rekvalifikaci,

d) údaje o vlivu investiční akce na životní prostředí,

e) označení katastrálního území, kde bude sídlo společnosti, a území, kde bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení,

e) údaje k požadovaným formám investiční pobídky,

f) požadavky na technické vybavení území a požadovanou plochu v m2 v členění na pozemky určené pro vybudování výrobního zařízení, skladovacích prostor, administrativní budovy a další,

f) údaje o dalších požadovaných nebo poskytnutých podporách pro investiční akci,

g) strojní zařízení určené pro investiční akci v členění podle číselných kódů kombinované nomenklatury4) a data jeho výroby,

g) údaje ke způsobilým nákladům,

h) bližší informaci o předpokládané výstavbě nových budov nebo o předpokládaném využití možnosti nájmu stávajících budov či jejich koupi,

h) údaje potřebné pro posouzení investiční akce Evropskou komisí (dále jen „Komise“) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) v případě, že výše způsobilých nákladů přesahuje částku 100000000 EUR.

i) harmonogram investiční akce a předpokládaný termín zahájení výroby,

j) požadované investiční pobídky,

k) údaj o jiné požadované nebo poskytnuté podpoře investiční akce z veřejných prostředků,

l) další údaje uvedené v příloze k zákonu.

(3) Žadatel k záměru připojí,

a) jde-li o právnickou osobu, společenskou či jinou zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti nebo její úředně ověřenou kopii, u akciové společnosti, družstva, popřípadě společnosti s ručením omezeným stanovy, pokud je mají, výpis z obchodního rejstříku, u zahraniční osoby doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku, výroční zprávy nebo účetní závěrky anebo konsolidované účetní závěrky, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle zvláštního právního předpisu, ověřené auditorem, a to za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období nebo za 1 či 2 účetní období, podniká-li právnická osoba po dobu kratší než 3 roky,

a) jde-li o právnickou osobu, společenskou či jinou zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti nebo její úředně ověřenou kopii, stanovy, pokud je mají, výpis z obchodního rejstříku, výroční zprávy nebo účetní závěrky anebo konsolidované účetní závěrky, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle zvláštního právního předpisu, ověřené auditorem, a to za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období. V případě, že byl žadatel založen méně než 3 roky před podáním záměru a je součástí podnikatelského seskupení, připojí za zbývající účetní období ovládající osoba18) k záměru výroční zprávy nebo účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky za svou osobu. Zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru,

b) jde-li o fyzickou osobu, doklad o oprávnění k podnikání, je-li fyzická osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrku, nebo jde-li o účetní jednotku účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky.

b) jde-li o podnikající fyzickou osobu, doklad o oprávnění k podnikání, je-li fyzická osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrku, nebo doklady o daňové evidenci nebo jednoduché evidenci podle zákona o daních z příjmů za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky; zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru.

(4) Záměr a dokumenty podle odstavce 3 předloží žadatel též v elektronické podobě.

(4) Žadatel k záměru dále připojí

a) čestné prohlášení, že

1. zahájí práce související s realizací investiční akce až po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1,

2. má nebo nemá postavení malého a středního podniku20),

3. vůči němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo obdobné rozhodnutí u zahraniční osoby, nebo že mu úpadek nehrozí,

4. podklady pro poskytnutí investiční pobídky předložené v elektronické podobě na technickém nosiči dat jsou shodné s podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloženými v listinné podobě,

5. se nenachází v obtížích1) a že mu nebyla poskytnuta podpora, o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná se společným trhem, a pokud mu poskytnuta byla, že má vypořádané navrácení takové podpory,

b) potvrzení příslušného orgánu, že nemá v evidenci daní evidován nedoplatek, nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, nemá nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále; potvrzení nesmí být starší 1 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,

c) doklad, kterým prokáže způsob financování investiční akce,

d) popis investiční akce,

e) organizační uspořádání podnikatelského seskupení, pokud je žadatel jeho součástí.

(5) Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, připojí dále k záměru doklad o zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu pro pracovníky místně příslušných územních finančních orgánů a pracovníky Ministerstva financí vůči ministerstvu pro účely kontroly podle § 7 odst. 1 a zvláštního právního předpisu22), a to v rozsahu údajů dokládajících stav plnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 písm. c) a d), § 2 odst. 3 písm. b) a c) a § 2 odst. 4 písm. a) a b), povinností podle § 6a odst. 2 a 5, jakož i údajů o výši uplatněné investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1.

(6) Žadatel, který nemá postavení malého a středního podniku, k záměru dále připojí doklad, kterým prokáže naplnění motivačního účinku investiční pobídky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

(7) Zahraniční osoba může předložit společenské či jiné zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti, stanovy, výroční zprávy, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v anglickém jazyce.

8. Jedná-li se o investiční akci v oblasti technologických center nebo investiční akci v oblasti center strategických služeb, žadatel v záměru provede volbu způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1 písm. b).

§ 4

(1) Určená organizace vypracuje k předloženému záměru získat investiční pobídky podle § 1 odst. 2 posudek a předloží jej spolu se záměrem žadatele ministerstvu nejdéle do 30 dní od obdržení záměru. Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, vydá určená organizace žadateli potvrzení o tom, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, a připojí k posudku návrh na poskytnutí příslušných investičních pobídek; v návrhu uvede, které investiční pobídky by mohly být poskytnuty, jejich výši a podmínky jejich uplatnění. V opačném případě připojí k posudku návrh na odmítnutí záměru žadatele.

(1) Určená organizace vypracuje k podkladům pro poskytnutí investiční pobídky posudek a spolu s nimi ho předloží ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne jejich podání. V posudku uvede, zda žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky, zda se může jednat o strategickou investiční akci, a zhodnotí soulad investiční akce uvedené v záměru s přímo použitelným předpisem Evropské unie1). Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), vydá určená organizace žadateli potvrzení, že může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), a k posudku připojí návrh na poskytnutí investiční pobídky. V návrhu na poskytnutí investiční pobídky uvede, jakou formu investiční pobídky je možné poskytnout, její výši a podmínky pro její uplatnění. V případě, že z posudku vyplyne, že žadatel nemůže splnit všeobecné a zvláštní podmínky nebo investiční akce uvedená v záměru není v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), připojí určená organizace k posudku návrh na zamítnutí poskytnutí investiční pobídky.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí, každé ve své působnosti, posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro poskytnutí investičních pobídek a do 30 dnů od doručení podkladů podle odstavce 1 vydá stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investičních pobídek. Obec, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení, se na základě žádosti ministerstva vyjádří k poskytnutí investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první vydáno nesouhlasné stanovisko, má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.

(2) Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1, že se může jednat o strategickou investiční akci, předloží ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce podle odstavce 4 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a vládě návrh na schválení této investiční akce jako strategické investiční akce; do doby tohoto schválení vládou lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 4 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.

(3) Ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 2 vydá nabídku na poskytnutí investičních pobídek v členění podle jednotlivých druhů pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v orientační výši, včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídky čerpat, nebo vydá rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne. Ministerstvo nemůže vydat nabídku na poskytnutí investičních pobídek, pokud ministerstva podle odstavce 2 vydala nesouhlasná stanoviska. Nabídku na poskytnutí investičních pobídek nebo rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a kopii nabídky zašle ministerstvům, která se k žádosti vyjádřila.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „dotčený orgán“) posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro poskytnutí investiční pobídky a do 30 dnů od doručení podkladů podle odstavce 1 vydá závazné stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky. V případě, že si dotčený orgán vyžádá doplnění podkladů pro poskytnutí investiční pobídky, lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží a prodlužuje se o dobu doplnění těchto podkladů. Obec, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení, se na základě žádosti ministerstva vyjádří k poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první nebo druhé vydáno nesouhlasné stanovisko, má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.

(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“), včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídku čerpat, a to do 30 dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 3 na základě posouzení podkladů pro poskytnutí investiční pobídky a stanovisek doručených ve lhůtě podle odstavce 3, nebo vydá rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Ministerstvo nemůže vydat rozhodnutí o nabídce, pokud některý z dotčených orgánů vydal nesouhlasné stanovisko. Rozhodnutí o nabídce nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a kopii zašle dotčeným orgánům.

§ 5

(1) Na základě nabídky podle § 4 odst. 3 může zájemce o investiční pobídky předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jejího doručení žádost o příslib investičních pobídek. Zájemcem může být osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, nebo jiná osoba, avšak jen za podmínky, že současně s podáním žádosti prokáže, že

(1) Na základě rozhodnutí o nabídce může zájemce o investiční pobídku (dále jen „zájemce“) předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jeho doručení žádost o příslib investiční pobídky. Zájemcem může být osoba, která současně s podáním žádosti o příslib investiční pobídky prokáže, že

a) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 a že osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, mají v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo

a) byla založena v souvislosti s rozhodnutím o nabídce a žadatel má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo

b) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 dceřinou společností osoby, která předložila záměr získat investiční pobídky, a že tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

b) byla založena v souvislosti s rozhodnutím o nabídce dceřinou společností žadatele a tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2) Žádost podaná zájemcem o investiční pobídky musí obsahovat

(2) Žádost o příslib investiční pobídky podaná zájemcem musí obsahovat souhlas zájemce s investiční pobídkou a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o nabídce.

a) výpis z obchodního rejstříku, právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující existenci této osoby, fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti, zahraniční osoba předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,

b) potvrzení zájemce o investiční pobídky o pravdivosti údajů uvedených v záměru podle § 3 odst. 2,

c) souhlas zájemce s investičními pobídkami uvedenými v nabídce,

d) prohlášení zájemce, že nejpozději do 24 měsíců od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek zahájí financování investiční akce vynaložením prostředků na pořízení hmotného či nehmotného majetku a že výrobu zahájí nejpozději do 3 let od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

(3) Zájemce k žádosti o příslib investiční pobídky přiloží

a) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti o příslib,

b) dokumenty uvedené v § 3 odst. 4 písm. a) bodech 2 a 3 a v § 3 odst. 4 písm. b) a c),

c) čestné prohlášení zájemce o pravdivosti údajů týkajících se investiční akce uvedených v podkladech pro poskytnutí investiční pobídky a

d) zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 3 odst. 5.

(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.

(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.

(4) V rozhodnutí o příslibu investičních pobídek se uvede

(5) Rozhodnutí o příslibu musí obsahovat

a) označení zájemce o investiční pobídky,

a) označení zájemce o investiční pobídku,

b) druhy přiznaných investičních pobídek,

b) formy přiznané investiční pobídky,

c) podmínky, za kterých lze investiční pobídky čerpat,

c) podmínky, za kterých lze investiční pobídku čerpat,

d) přípustná míra a hodnota veřejné podpory, a

d) maximální míru a výši veřejné podpory, a

e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje.

(5) Není-li placení částek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného v § 2 odst. 2 zahájeno do 24 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nebo není-li zahájena výroba nejpozději do 3 let ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, aniž byla lhůta podle § 2 odst. 2 písm. f) prodloužena, pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného penále nebo dalších sankcí6) podle zvláštních právních předpisů, nejméně však ve výši úroků5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se při kontrole, že nejsou plněny všeobecné podmínky stanovené v § 2. Zjistí-li se nesplnění zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.1a),3)

(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek pro tohoto zájemce zruší, pokud příjemce investiční pobídky ji nezačal dosud čerpat.

(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu pro tohoto zájemce zruší, pokud příjemce nezačal investiční pobídku dosud čerpat.

(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 6 ministerstvo zašle ministerstvům uvedeným v § 4 odst. 2 a místně příslušnému správci daně.

(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 4 nebo 6 ministerstvo zašle dotčeným orgánům uvedeným v § 4 odst. 3 a místně příslušnému správci daně.

§ 5a

Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, posoudí ministerstvo podklady pro poskytnutí investiční pobídky a vyhodnotí stanoviska doručená ve lhůtě podle § 4 odst. 3 a do 30 dnů od uplynutí lhůty podle § 4 odst. 3 vydá rozhodnutí o příslibu podle § 5 nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Ministerstvo nemůže vydat rozhodnutí o příslibu, pokud některý z dotčených orgánů vydal nesouhlasné stanovisko.

§ 6

(1) Přípustnou mírou veřejné podpory je podíl výše veřejné podpory poskytnuté formou investičních pobídek, s výjimkou investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. d), na nákladech, které mohou být podpořeny, vyjádřený v procentech.

(1) Maximální mírou veřejné podpory pro investiční akci je podíl výše veřejné podpory poskytnuté formou investiční pobídky, s výjimkou investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, na způsobilých nákladech vyjádřený v procentech a stanovený v souladu s prováděcím právním předpisem.

(2) Přípustnou hodnotou veřejné podpory je absolutní částka vypočtená z předpokládaných nákladů, které mohou být podpořeny, uvedených v záměru podle § 3 s ohledem na stanovenou přípustnou míru veřejné podpory.

(2) Maximální výší veřejné podpory pro investiční akci je absolutní částka vypočtená z předpokládaných způsobilých nákladů uvedených v záměru podle § 3 s ohledem na stanovenou maximální míru veřejné podpory.

(3) Přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech8) České republiky, které nemohou být překročeny, stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Sektory, v nichž investiční pobídky nemohou být uděleny, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6a

(1) Náklady, které mohou být podpořeny (§ 6), se musí vztahovat k investičnímu záměru, nebyla na ně dosud poskytnuta žádná veřejná podpora a jsou tvořeny

(1) Způsobilými náklady jsou náklady vynaložené po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1, které se vztahují k investiční akci, na které nebyla dosud poskytnuta žádná veřejná podpora a pro které příjemce vede oddělenou evidenci; způsobilé náklady jsou tvořeny

a) hodnotou dlouhodobého4a) hmotného majetku tvořeného pozemky, budovami nebo strojním zařízením podle § 2 odst. 2 písm. c), který se nachází na území České republiky, a

a) v případě investiční akce ve výrobě hodnotou dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě strojního zařízení podle § 2 odst. 3 písm. b) a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku14) koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob21), a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout majetek nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od spojených osob21), nebo majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce,

b) hodnotou dlouhodobého4a) nehmotného majetku do výše 50 % hodnoty dlouhodobého hmotného majetku podle písmene a) ve formě licencí nebo know-how za předpokladu, že byl koupen za tržní cenu od jiných než ekonomicky nebo personálně spojených osob8a) a bude využíván výhradně zájemcem ve výrobním závodě, který byl podpořen investičními pobídkami.

b) v případě investiční akce v oblasti technologických center nebo investiční akce v oblasti center strategických služeb na základě volby žadatele

1. hodnotou majetku podle písmene a); strojním zařízením se v tomto případě rozumí strojní zařízení podle § 2 odst. 4 písm. a), nebo

2. hodnotou mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém bylo místo obsazeno. Do nových pracovních míst podle věty první lze zahrnout pouze nová pracovní místa vytvořená a obsazená zaměstnancem se stanovenou týdenní pracovní dobou8a) v období ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1 do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o příslibu. Do hodnoty měsíčních mzdových nákladů vynaložených na nové pracovní místo lze měsíčně zahrnout maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém žadatel předložil záměr.

Za dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek podle věty první se nepovažuje majetek nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od ekonomicky nebo personálně spojených osob8a).

(2) Příjemce veřejné podpory formou investiční pobídky (dále jen "příjemce investiční pobídky") podle § 1 odst. 2 je povinen zachovat dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, na který byla poskytnuta veřejná podpora formou investičních pobídek,

(2) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny náklady podle odstavce 1 písm. a) nebo b) bodu 1, je povinen zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši a skladbě, které odpovídají splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 3 až 5, a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však po dobu pěti let od dokončení investiční akce, a zachovat nová pracovní místa podle § 2 odst. 4 nebo 5 a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a) po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém pracovním místě. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu po dokončení investiční akce, na niž mu bylo vydáno rozhodnutí o příslibu, zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu. V případě, že tak neučiní, začne běžet pětiletá lhůta pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prvním dnem následujícím po dni, kdy uplyne 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu, nebo v případě investiční akce přesahující částku způsobilých nákladů 500000000 Kč prvním dnem následujícím po dni, kdy uplyne 7 let od vydání rozhodnutí o příslibu.

a) v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši podle § 2 odst. 2 písm. e) a

b) ve skladbě odpovídající splnění podmínky podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a c),

a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), nejméně však po dobu pěti zdaňovacích období následujících po zdaňovacím období, kdy zájemce splnil všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2.

(3) Příjemce investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) je povinen zachovat počet nově vytvořených pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou,8b) na která bude čerpána investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. c), po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c).

(3) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou mzdových nákladů podle odstavce 1 písm. b) bodu 2, je povinen zachovat nová pracovní místa a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a), na která byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však v počtu, který odpovídá splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 4 písm. c) a § 2 odst. 5, a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém podporovaném pracovním místě, a v případě technologického centra zachovat i dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 2 odst. 4 písm. a) po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne splnění podmínky podle § 2 odst. 4 písm. a).

(4) Investiční akce posuzovaná pro účely poskytnutí veřejné podpory musí být provedena tak, že alespoň 25 % celkové hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory.

(4) Příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 je povinen zachovat počet nových pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a), na která byla čerpána investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3, po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3. V případě, že nové pracovní místo není ke dni prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 obsazeno, začne běžet lhůta podle věty první pro toto pracovní místo až ode dne jeho obsazení.

(5) Přípustnou hodnotu veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce získá veřejnou podporu nad přípustnou hodnotu veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné podpory, o kterou byla překročena přípustná hodnota veřejné podpory pro danou investiční akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly, nejméně však ve výši úroků5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí. Ministerstvo provádí kontrolu nepřekročení přípustné míry a hodnoty veřejné podpory průběžně po dobu čerpání investičních pobídek.

(5) Investiční akce posuzovaná pro účely poskytnutí veřejné podpory musí být provedena tak, že alespoň 25 % celkové hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory.

(6) Příjemce investiční pobídky, kterému nebyla poskytnuta investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a), je povinen nejpozději do 30 dnů od poskytnutí jiné veřejné podpory než podle tohoto zákona, určené pro investiční akci posuzovanou pro účely poskytnutí investičních pobídek, písemně informovat ministerstvo. V případě nesplnění této povinnosti se přípustná hodnota veřejné podpory podle § 4 odst. 3 snižuje, a to o hodnotu poskytnuté veřejné podpory, o níž zájemce neinformoval ministerstvo.

(6) Maximální výši veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce získá veřejnou podporu nad maximální výši veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné podpory, o kterou byla překročena maximální výše veřejné podpory pro danou investiční akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly, nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu. Ministerstvo provádí kontrolu nepřekročení maximální míry a výše veřejné podpory průběžně po dobu čerpání investiční pobídky.

(7) V případě investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo technicky vybavené území na příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši úroků5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí z výše takto poskytnuté veřejné podpory za každý ukončený rok od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

(7) V případě investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo pozemky na příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši úroků8b) stanovených Komisí z výše takto poskytnuté podpory od data vydání rozhodnutí o příslibu do data vrácení veřejné podpory.

(8) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nastávají účinky podle § 5 odst. 5. V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 3 pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek v části týkající se udělení investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) platnosti a vše, co bylo investiční pobídkou podle § 1 odst. 2 písm. c) získáno, musí být vráceno podle zvláštních právních předpisů.8c)

(8) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 3 nebo 5 nastávají účinky podle odstavce 9. V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 4 vrací příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 poměrnou část takto získané investiční pobídky, která odpovídá počtu nezachovaných nových pracovních míst v souladu s rozpočtovými pravidly.

(9) Při nesplnění všeobecných podmínek stanovených v § 2 odst. 2 pozbývá rozhodnutí o příslibu platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného penále nebo dalších sankcí podle zvláštních právních předpisů8c), nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu. Zjistí-li se nesplnění zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu12),13).

(10) Pokud se chce příjemce investiční pobídky zúčastnit fúze jako zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu, je povinen před zveřejněním projektu fúze požádat ministerstvo o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu. Ministerstvo posoudí, zda bude zachován účel, pro který byla investiční pobídka přiznána, a zda je zajištěno plnění podmínek pro poskytnutí investiční pobídky. V případě kladného posouzení vydá rozhodnutí, kterým udělí souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu a určí osobu, na kterou práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu mají přejít. Bez tohoto souhlasu nelze práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu převést. Povinnost plnění zvláštních podmínek zákona o daních z příjmů pro poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 tím není dotčena.

§ 7

(1) Pro kontrolu uplatňování investičních pobídek a pro vyvozování důsledků za porušení podmínek, za kterých byly investiční pobídky poskytnuty, platí zvláštní právní předpisy. Příslušné správní orgány při kontrole spolupracují a navzájem si poskytují údaje potřebné k provádění kontroly; přitom dbají předpisů upravujících povinnost mlčenlivosti.

(1) Pro kontrolu uplatňování investiční pobídky a pro vyvozování důsledků za porušení podmínek, za kterých byla investiční pobídka poskytnuta, platí zvláštní právní předpisy. Příslušné správní orgány při kontrole spolupracují a navzájem si poskytují údaje potřebné k provádění kontroly; přitom dbají předpisů upravujících povinnost mlčenlivosti.

(2) Příjemce investičních pobídek je povinen umožnit kontrolu plnění všeobecných a zvláštních podmínek, jakož i rozhodnutí o udělení investičních pobídek. K tomuto účelu je povinen předložit listiny a doklady nezbytné k posouzení jejich plnění.

(3) Výkon kontroly přísluší

(2) Výkon kontroly přísluší

a) ministerstvu u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) a e) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 s výjimkou kontroly podmínky podle § 2 odst. 2 písm. c),

a) ministerstvu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 2 a 5, u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. a) a d), § 2 odst. 4 písm. c) a § 2 odst. 5 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 3,

b) Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. d),

b) Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. b),

c) Úřadu práce České republiky - generálnímu ředitelství u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d) a Úřadu práce České republiky - krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu u podmínky uvedené v § 6a odst. 3,

c) Úřadu práce České republiky - generálnímu ředitelství u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a Úřadu práce České republiky - krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu u povinnosti uvedené v § 6a odst. 4,

d) Ministerstvu financí a územním finančním orgánům u investiční pobídky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c), e), f) a g) a u podmínky uvedené v § 6a odst. 4.

d) Ministerstvu financí a územním finančním orgánům u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. b) a c) a § 2 odst. 4 písm. a) a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 a 5.

(4) Kontrolu podle odstavce 3 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést nejpozději po uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5, s výjimkou kontroly splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 4.

(3) Kontrolu podle odstavce 2 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést nejpozději po uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu, s výjimkou kontroly splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 3 a investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5.

(5) Další kontrola splnění všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. a), c) a e), spolu s kontrolou splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 4, musí být provedena po 5 letech ode dne prvního uplatnění investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a) i po této době uplatňována, v roce následujícím po jejím posledním uplatnění, nejpozději však v kalendářním roce bezprostředně následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1 odst. 2 písm. a), a v případě, že nebyla investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a) poskytnuta, po dobu 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c).

(4) Kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 se provede po uplynutí pětileté lhůty pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 2 nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1. Kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 3 se provede po 8 letech ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1.

(6) Kontrola podle odstavce 3 písm. b) se provádí podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.9)

(5) Kontrola podle odstavce 2 písm. b) se provádí podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.9)

(7) Kontrola investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d) se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné dohodě uzavřené podle zvláštního právního předpisu10) a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 3 se provede po 5 letech ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c).

(6) Kontrola investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodů 3 až 5 se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné dohodě uzavřené podle § 11a nebo zvláštního právního předpisu10) a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 4 se provede po 5 letech ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3.

§ 8

Při rozhodování podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu,11) pokud tento zákon nestanoví jinak.

Společná a přechodná ustanovení

§ 10

(1) Investiční pobídky udělené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

(2) Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem.

(2) Rozhodnutí o příslibu nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem.

§ 11

Zmocnění

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky.

(2) Vláda vydá nařízení k provedení § 6 odst. 3.

Vláda vydá nařízení k provedení § 6 odst. 1 a 3.

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4.

§ 11a

Postup při poskytování investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(1) Hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 poskytuje ministerstvo na základě dohody uzavřené mezi ministerstvem a příjemcem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu.

(2) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí obsahovat

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) vymezení nákladů, na jejichž úhradu lze hmotnou podporu poskytnout,

c) výši hmotné podpory,

d) způsob a termín poskytnutí hmotné podpory,

e) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,

f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

g) lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory nebo její poměrné části, pokud byla příjemcem čerpána nebo použita v rozporu s dohodou,

h) ujednání o vypovězení dohody, včetně lhůty pro její vypovězení.

(3) Příjemce má právo dohodu vypovědět, pokud je ministerstvo v prodlení s výplatou hmotné podpory déle než 60 dnů. Ministerstvo má právo dohodu vypovědět, pokud příjemce přestal splňovat všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 nebo neplní povinnosti vyplývající z dohody.

(4) Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je účelově určena a nemůže být použita na jiný účel, než je uvedený v dohodě.

(5) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanovená v dohodě může činit až 5 % z celkových způsobilých nákladů, v závislosti na velikosti investiční akce, maximálně však 1500000000 Kč v případě strategické investiční akce ve výrobě a maximálně 500000000 Kč v případě strategické investiční akce v oblasti technologických center. Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení nebo rozšíření výroby a současně vybudování nebo rozšíření technologického centra, může být příjemci hmotná podpora podle věty první navýšena až na 7 % z celkových způsobilých nákladů.

(6) Nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavce 2 nebo nevrácení hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).