Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. - Čl. I

Předpis č. 105/1995 Sb.

Znění od 1. 7. 1995

105/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.

Čl. I

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 4 včetně poznámky č. 1a) zní:

"(4) Jiné osoby, než burzy zřízené podle tohoto zákona, mohou ve svém obchodním jménu, názvu, označení poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se svojí činností použít označení "burza", "burzovní" nebo jiná označení od těchto slov odvozená nebo s nimi zaměnitelná, jen jestliže tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.1) Tím není dotčena ochrana a užívání jména fyzické osoby.1a)

1a) § 11 občanského zákoníku.
Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 1 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Označení "burzovní" může být použito

a) v souvislosti s činností osob oprávněných ke zprostředkování burzovních obchodů (dále jen "dohodci"),

b) k označení výrobků a služeb, určených výhradně pro technickou podporu činnosti burz nebo v přímé souvislosti s ní a k označení informací, zpráv a publikací o činnosti burz.".

3. § 4 odst. 1 písm. f) zní:

"f) podrobnější postup při jmenování a odvolávání burzovních dohodců, způsob jejich odměňování, podmínky, za nichž mohou soukromí dohodci působit na burze, a podmínky, za nichž jsou dohodci oprávněni uzavírat burzovní obchody svým jménem,".

4. V § 6 odst. 1 se vypouští slova "České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen "příslušný orgán státní správy")". Na konci odstavce se doplňuje poznámka č. 3a), která zní:

"3a) § 13 odst. 2 a § 15 odst. 2 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 6 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Příslušný orgán státní správy může v povolení k provozování burzy rozhodnout, že statut obsahuje úpravu odchylnou od § 20 odst. 1, § 21 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 1 a § 27 odst. 3 až 5 zákona, jestliže by jinak byla znemožněna nebo podstatně ztížena možnost zapojení burzy do mezinárodní organizace burz organizujících obchod s komoditami, pro něž se burza zakládá; tuto úpravu však nelze povolit, pokud by tím byl omezen výkon státního dozoru nad burzou a činností dohodců. Zakladatelé uvedou návrh na takovou odchylnou úpravu v žádosti o povolení a okolnosti rozhodné pro jeho posouzení doloží při jejím podání. Na udělení povolení podle tohoto ustanovení není právní nárok. Povolení může příslušný orgán státní správy odejmout, jestliže se burza ve lhůtě jím stanovené při vydání povolení nestane členem uvedené mezinárodní organizace burz.".

6. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky," a slova "a Slovenské republiky".

7. V § 23 odst. 3 se vypouští věta druhá.

8. V § 29 odst. 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

9. § 29 odst. 3 zní:

"(3) Burzovní dohodci mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, která souvisí s obchodem, výrobou, zpracováním nebo užitím komodit, které jsou předmětem burzovních obchodů, pouze tehdy, jestliže s provozováním jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců souhlasí příslušný orgán státní správy a burzovní komora a je-li to umožněno statutem.".

10. V § 29 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

"(4) Burzovní komora nebo příslušný orgán státní správy může udělený souhlas k provozování jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců písemně odvolat. Důvod odvolání souhlasu musí být uveden v rozhodnutí o odvolání souhlasu. Burzovní dohodce je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost ukončit způsobem vyplývajícím z příslušných právních předpisů.

(5) Statut upraví způsob zveřejnění jmenného seznamu burzovních dohodců, kteří provozují i jinou výdělečnou činnost, a rozsah údajů týkajících se této výdělečné činnosti, který musí zahrnout alespoň úplný výčet těchto činností a v jakém postavení výdělečnou činnost provozují.

(6) Burzovní dohodce, který vykonává jinou výdělečnou činnost podle odstavce 3, nemůže být členem burzovní komory a burzovních výborů ani rozhodcem nebo jiným funkcionářem burzovního rozhodčího soudu.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 7 a 8.

11. V § 29 novém odstavci 8 se slova "podle odstavce 4 písm. a)" nahrazují slovy "podle odstavce 7 písm. a)".

12. V § 33 odst. 2 se vypouštějí slova "České národní rady a Slovenské národní rady9)" včetně poznámky pod čarou.

13. V § 34 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Burzovní komisař odvolá souhlas k provozování jiné výdělečné činnosti burzovního dohodce, který porušil ustanovení § 25 odst. 3. Odvoláním souhlasu není omezeno oprávnění burzovního komisaře uložit za takové jednání sankce.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

14. V § 36 odst. 1 písm. a) se za slova "§ 29 odst. 3" vkládají tato slova: ",4 a 5".

15. V § 36 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Zjistí-li příslušný orgán státní správy, že osoba, které nebylo uděleno povolení, používá označení podle § 1 odst. 4 věty první jinak než podle ustanovení § 1 odst. 5, vyzve ji, aby zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě odstranila.

(4) Příslušný orgán státní správy může osobám, které po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě podle předchozího odstavce dále používají označení uvedená v § 1 odst. 4, uložit pokutu do výše 500 000 Kč. Osobám, které do tří let po pravomocném rozhodnutí o uložení pokuty poruší ustanovení § 1 odst. 4 opětovně, může příslušný orgán státní správy uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.".

Dosavadní odstavce 3, 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 5, 6, 7, 8 a 9.

16. V § 36 novém odstavci 5 se na konci připojuje tato věta: "Pokutu podle odstavce 4 lze uložit do šesti měsíců ode dne, kdy se o neoprávněném používání označení uvedených v § 1 odst. 4 příslušný orgán státní správy dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému jednání došlo.".

17. § 36 nový odstavec 6 zní:

"(6) Pokuta uložená podle odstavců 2 a 4 je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Opis rozhodnutí s doložkou vykonatelnosti zašle příslušný orgán státní správy příslušnému finančnímu úřadu.".

18. V § 36 novém odstavci 8 se vypouštějí slova "nebo státního rozpočtu Slovenské republiky podle místa burzy".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).