Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o užitných vzorech

Předpis č. 116/2000 Sb.

Znění od 1. 7. 2002

116/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o užitných vzorech

Čl. II

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, se mění takto:

1. V § 7 se slova "Federální úřad pro vynálezy" nahrazují slovy "Úřad průmyslového vlastnictví". V § 8 odst. 5 se slova "Federálního úřadu pro vynálezy" nahrazují slovy "Úřadu průmyslového vlastnictví".

2. V § 9 odst. 2 větě první se za slovy "vyplývá z" slova "mezinárodní smlouvy" nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 1) znějí: "Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen "Pařížská úmluva")1)

1) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb.".

3. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě změny evropské patentové přihlášky, v níž byla požadována ochrana pro Českou republiku, na přihlášku podle § 8 může přihlašovatel uplatnit právo přednosti z evropské patentové přihlášky. Pro uplatnění práva přednosti se obdobně použije odstavec 2.".

4. V § 10 odst. 1 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".

5. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 10a

Přeměna evropské patentové přihlášky na přihlášku

(1) Na žádost přihlašovatele evropské patentové přihlášky podanou podle čl. 136 odst. 2 evropské patentové úmluvy Úřad zahájí řízení o evropské patentové přihlášce jako o přihlášce.

(2) Byla-li žádost podána podle odstavce 1, vyzve Úřad přihlašovatele, aby do 3 měsíců zaplatil přihlašovací poplatek podle zvláštního právního předpisu2a) a předložil ve trojím vyhotovení překlad evropské patentové přihlášky do českého jazyka.

(3) Splní-li přihlašovatel podmínky stanovené v odstavci 2 a Úřad žádost o přeměnu evropské patentové přihlášky obdržel do 20 měsíců ode dne vzniku práva přednosti, přizná přihlášce právo přednosti z původně podané evropské patentové přihlášky.

2a) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 14 se zrušuje.

7. V § 15 odst. 1 se v závorce za číslici "10" doplňuje text "a 10a".

8. V § 17 odst. 1 písm. b) se za slovo "patentem" vkládají slova "s účinky na území České republiky".

9. V § 17 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

10. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

11. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.".

12. V § 18 odstavec 5 zní:

"(5) Vyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě proti návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku, Úřad o návrhu rozhodne. Za řízení o výmazu užitného vzoru z rejstříku zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu2a) ten účastník řízení, který ve věci neměl úspěch.".

13. V § 18 se odstavce 6 a 7 zrušují.

14. V § 21 odst. 2 se za slova "porušování práv" vkládají slova " , pro právo na informaci a pro udělování nucených licencí".

15. V § 21 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 2a) a poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Právo přednosti z evropské patentové přihlášky podle § 9 odst. 3 lze uplatnit po přistoupení České republiky k evropské patentové úmluvě.

2. Žádost o přeměnu evropské patentové přihlášky na přihlášku podle § 10a lze podat po přistoupení České republiky k evropské patentové úmluvě.

3. Náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nebo obraně práva podle § 18 odst. 7 je možné uplatnit jen v řízení o výmazu užitného vzoru zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).