Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel - ČÁST OSMÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Předpis č. 53/2004 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

53/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Čl. X

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 119 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 34a) zní:

"(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a)

34a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.".

2. V § 120 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

3. Poznámka pod čarou č. 35) zní:

"35) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.".

4. V § 121 se odstavec 3 zrušuje.

5. § 122 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35a) zní:

"§ 122

Centrální registr řidičů

(1) Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena v centrálním registru řidičů (dále jen "centrální registr"), který je informačním systémem, jehož správcem je ministerstvo. Centrální registr je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a)

(2) Ministerstvo v centrálním registru zpracovává údaje předávané obecními úřady obcí s rozšířenou působností z registru řidičů způsobem stanoveným zvláštním zákonem.35a)

(3) Ministerstvo poskytuje údaje z centrálního registru na základě písemné žádosti pouze subjektům a za podmínek uvedených v § 121.

(4) Z centrálního registru poskytuje ministerstvo pouze ty osobní údaje řidiče, které jsou vedeny v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla.

(5) Ministerstvo vnitra, policie, Vojenská policie a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů.

(6) Výpis z údajů z centrálního registru se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, zvláštním právním předpisem.35)

35a) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. Za § 122 se vkládají nové § 122a a 122b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 35b) a 35c) znějí:

"§ 122a

Poskytování údajů z registru řidičů a centrálního registru

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel,35b) a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změnu,

b) datum narození,

c) rodné číslo, popřípadě jeho změnu,

d) adresu místa trvalého pobytu,

e) místo a okres narození, jde-li o státního občana České republiky; pokud se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

f) místo a stát narození, jde-li o obyvatele podle zvláštního právního předpisu,35c) kteří nejsou uvedeni v písmenu d),

g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou oprávněny údaje podle odstavce 1 za účelem ověření údajů vedených v registrech řidičů a v centrálním registru řidičů zpracovávat.

§ 122b

Prováděcí právní předpis stanoví technické prostředky a způsob zpracování údajů v registru řidičů a v centrálním registru a způsob předávání údajů z registru řidičů do centrálního registru.

35b) § 3 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

35c) § 1 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

7. V § 137 odst. 2 se slova "§ 122 odst. 2" nahrazují slovy "§ 122b".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).