Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel - ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Předpis č. 53/2004 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

53/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. XII

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 8a) až 8d) znějí:

"(3) Pozemkové úřady jsou oprávněny využívat údaje z informačního systému evidence obyvatel8a) o

a) státních občanech České republiky,8b)

b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu,8c) a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,8d)

a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou

a) u státních občanů České republiky

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství,

5. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

8. rodné číslo dítěte,

9. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;

b) u cizinců uvedených v odstavci 3 písm. b)

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 3 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

7. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

8. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.

8a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

8b) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8d) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 5 až 10.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).