Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím - ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel

Předpis č. 239/2008 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. VII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „nebo registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)“ nahrazují slovy „nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)5d)“.

Poznámka pod čarou č. 5d zní:

5d) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5d a 5e se označují jako poznámky pod čarou č. 5e a 5f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 3 odst. 3 písmeno l) včetně poznámek pod čarou č. 5f až 5i zní:

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),

5f) § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 5g) § 17a zákona č. 94/1963 Sb. 5h) § 22 zákona č. 94/1963 Sb. 5i) § 24 zákona č. 94/1963 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5f a 5g se označují jako poznámky pod čarou č. 5j a 5k, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 3 odst. 3 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 5l až 5n zní:

m) datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),

5l) § 1 zákona č. 301/2000 Sb.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

5m) § 5 zákona č. 115/2006 Sb.

5n) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.“.

Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písmena n) až s).

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5j a 5k se označují jako poznámky pod čarou č. 5o a 5p, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 3 odst. 3 písmeno s) zní:

s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.“.

5. V § 3 odst. 4 písmeno l) zní:

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),“.

6. V § 3 odst. 4 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

m) datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),“.

Dosavadní písmena m) až u) se označují jako písmena n) až v).

7. V § 3 odst. 4 písmeno u) zní:

u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,“.

8. V § 3 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému známa“.

9. V § 3a odst. 1, § 4 a 5 se slova „§ 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a s)“.

10. V § 3a odst. 2 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „věty první“.

11. V § 3a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst“.

12. V § 6a písm. a) bod 4 zní:

4. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),“.

13. V § 6a písm. a) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

5. datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého uveden jako den jeho úmrtí, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),“.

Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 6 až 10.

14. V § 7 písm. c) bodě 6 se slova „jejich jméno, popřípadě jména a příjmení“ nahrazují slovy „předávají se údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození“.

15. V § 7 písm. c) bodě 6 se slova „tento údaj se neoznamuje“ nahrazují slovy „tyto údaje se neoznamují“.

16. V § 7 písm. e) bod 11 zní:

11. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého uveden jako den jeho úmrtí5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),“.

17. V § 7 písm. e) se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

12. datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),“.

Dosavadní body 12 až 16 se označují jako body 13 až 17.

18. V § 7 se písmeno f) zrušuje.

19. V § 8 odst. 3 se slova „§ 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. p) a § 3 odst. 4 písm. q)“.

20. V § 8 odst. 10 písm. e) se za slova „a manžela“ doplňují slova „ , popřípadě partnera“.

21. V § 9 odst. 1 se číslo „50“ nahrazuje číslem „75“.

22. V § 10 odst. 1 se za slovo „rekreaci“ vkládají slova „(dále jen „objekt“)“.

23. V § 10 odstavec 8 zní:

(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.“.

24. V § 13b se na začátek odstavce 3 vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16),

b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označí jako písmena c) až h).

25. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy dvě nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin provedenými orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud

a) se prokáže, že každá z fyzických osob toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let, a

b) každá z fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

26. V § 17b odstavec 2 zní:

(2) Součástí žádosti je rovněž kopie rodného listu nositele rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o jeho datu a místě narození a státním občanství. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření rodného čísla.“.

Čl. VIII

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).