Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím - ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o matrikách jménu a příjmení

Předpis č. 239/2008 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. IX

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „registrace partnerství“ nahrazují slovy „vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)“ a za slova „a narození, uzavření manželství“ se vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „městské úřady,“ zrušují.

3. V § 3 odst. 4 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vznik partnerství“.

4. V § 4 odst. 2 se za slova „a úmrtních listů“ vkládají slova „a dokladů o partnerství“, za slova „uzavření manželství“ se vkládají slova „ , vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“ a za slova „v matriční knize“ se vkládají slova „a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“.

5. V § 4a odst. 2 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“, za slova „v matriční knize“ se vkládají slova „a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“ a za slovo „vydaných“ se vkládají slova „matričními úřady a“.

6. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:

㤠4b

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u matričních úřadů, úřadů s rozšířenou působností a u krajských úřadů.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u matričních úřadů, úřadů s rozšířenou působností a magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

7. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „rozvod manželství,“ vkládají slova „zrušení partnerství, rozhodnutí o prohlášení, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné,“.

8. V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Matriční úřad předává úřadu s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu jedenkrát měsíčně k založení do sbírky listin nebo k provedení dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a uložené u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, listiny, na jejichž podkladě provedl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v prvopisu matriční knihy. Bude-li se provádět dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, matriční úřad zašle úřadu s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu písemné sdělení se zněním dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny provedeného v prvopisu matriční knihy.“.

9. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) V případě, kdy prvopis matriční knihy a druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 byl již předán k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města Prahy (§ 23), použije se odstavec 3 obdobně. Archiv, který vede prvopis matriční knihy, provede dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do tohoto prvopisu a následně zašle písemné sdělení se zněním dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města Prahy, u kterého je uložen druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, k provedení dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny.

(5) Listiny, na jejichž podkladě úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad provedl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v druhopisu matričních knih vedených do 31. prosince 1958, se nevkládají do druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958. Ukládají se odděleně od druhopisu matričních knih vedených do 31. prosince 1958 za každý kalendářní rok samostatně do složky s uvedením odkazu na příslušný prvopis matriční knihy, ve které byl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny proveden. Zápis se opatří datem a podpisem zaměstnance úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu pověřeného činností na úseku matrik.

(6) Listiny, na jejichž podkladě byl státním oblastním archivem, v hlavním městě Praze Archivem hlavního města Prahy, proveden dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do prvopisů matričních knih, tento archiv předá k uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města Prahy, který vede druhopis matričních knih vedených do 31. prosince 1958 nebo sbírky listin. Listiny se nevkládají do druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958. Ukládají se odděleně od druhopisu matričních knih vedených do 31. prosince 1958 za každý kalendářní rok samostatně do složky s uvedením odkazu na příslušný prvopis matriční knihy, ve které je dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny proveden. Zápis se opatří datem a podpisem archiváře.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 7 až 11.

10. V § 8 odst. 7 se za slova „aktualizují sbírku listin“ vkládají slova „a druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958“ a za slova „ochranu sbírky listin“ se vkládají slova „a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958“.

11. V § 8 odstavec 8 zní:

(8) Úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, kterou uchovává, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud údaj nelze zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize. Matriční úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud nelze údaj zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize.“.

12. V § 8 odst. 9 se za slova „do sbírky listin“ vkládají slova „nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“ a slova „z ní“ se nahrazují slovy „z nich“.

13. V § 8 odst. 10 se slovo „zápisu“ nahrazuje slovy „sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“.

14. V § 8 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá fotokopii sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, který lze pořídit i fotokopií matričního zápisu, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

15. V § 8 odst. 12 se slova „a vnuci“ nahrazují slovy „ , vnuci a pravnuci“.

16. V § 12 se na konci textu doplňují slova „nebo mimo dobu stanovenou radou obce“.

17. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

18. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum úmrtí fyzické osoby, matriční úřad o tom učiní oznámení soudu a datum úmrtí určí soud.“.

19. V § 24 odst. 4 se za slovo „matričním“ vkládá slovo „úřadem,“.

20. V § 25 odst. 1 písmeno b) zní:

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,“.

21. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 9a a 9b zní:

(3) Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči9a) rodný list fyzické osoby9b) umístěné v těchto zařízeních.

9a) § 1 a 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.

9b) § 1 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

22. V § 25 odst. 4 se za slova „státních orgánů“ vkládají slova „nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků“.

23. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

(3) Na žádost občana, který je příslušníkem národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém jazyce, uvede se jeho jméno, popřípadě jména, v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny9c) znaky přepsanými do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy. Do matriční knihy se vyznačí, že byl vydán matriční doklad s uvedením jména, popřípadě jmen, v jazyce národnostní menšiny. Další matriční doklady se vydávají s uvedením jména, popřípadě jmen, v této podobě.

9c) Čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.).
§ 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V § 29 písm. d) se slova „v případě osvojení osvojitele či osvojitelů10),“ nahrazují slovy „v případě osvojení dítěte se namísto uvedených údajů o rodičích dítěte uvádějí tyto údaje o osvojiteli, popřípadě osvojitelích dítěte,“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

25. V § 31 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; nelze-li zjistit den, měsíc a rok úmrtí, postupuje matriční úřad při zápisu podle § 22 odst. 3“.

26. V § 33 odst. 1 písm. e) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu,“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

27. V § 35 odst. 1 písm. h) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

28. V § 35 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

(2) Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky10a). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

10a) Článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.“.

29. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Do zvláštní matriky se zapisují i partnerství uzavřená občany na území cizího státu.“.

30. V nadpise dílu 6 se za slova „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ doplňují slova „a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“.

31. Poznámka pod čarou č. 18 zní:

18) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 46 odst. 1 písm. g) se za slova „k uzavření manželství“ vkládají slova „ , popřípadě ke vstupu do partnerství“.

33. V § 46 odst. 1 písm. h) se za slovo „snoubence“ vkládají slova „ , popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit do partnerství“.

34. V § 46 odst. 2 písm. f) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

35. V § 47 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

36. V § 48 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

37. V § 54 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Stanoví-li tak mezinárodní smlouvy, současně se zápisem o narození, uzavření manželství nebo vstupem do partnerství cizince na území České republiky do matriční knihy se vydá rodný nebo oddací list anebo doklad o partnerství a zašle se do 3 pracovních dnů zastupitelskému úřadu cizího státu, jehož je narozená fyzická osoba, popřípadě osoba, která uzavřela manželství, anebo vstoupila do partnerství, státním občanem.“.

38. § 61 zní:

㤠61

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami (dále jen „úřední styk“) jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.“.

39. V § 62 odst. 2 se slovo „Občan“ nahrazuje slovy „Fyzická osoba“.

40. V § 62 odst. 3 se slova „Občan, který“ nahrazují slovy „Fyzická osoba, která“.

41. V § 62 odst. 4 se slovo „občana“ nahrazuje slovy „fyzické osoby“.

42. § 68 zní:

㤠68

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.“.

43. V § 70 odstavec 2 zní:

(2) Fyzická osoba, jejíž příjmení jsou zapsána v knize narození nebo v knize manželství, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat pouze jedno, popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů. Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.“.

44. V § 70 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že si ponechá své dosavadní příjmení, které je složeno z více příjmení, a tato příjmení užívají společné nezletilé děti manželů, prohlášení o upuštění od užívání příjmení lze za trvání manželství učinit pouze se souhlasem druhého manžela a vztahuje se i na společné nezletilé děti manželů.

(4) Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.

(5) Postupem podle odstavce 4 zapíše zvláštní matrika i manželství, které bylo uzavřeno na území cizího státu přede dnem 1. července 2008.“.

45. V § 76 odst. 1 písm. c) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

46. V § 81 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

47. V § 86 odst. 1 se slova „Občan, který“ nahrazuje slovy „Fyzická osoba, která“.

48. V § 86 odst. 2 se slovo „občana“ nahrazuje slovy „fyzické osoby“.

49. § 87 zní:

㤠87

(1) Pokud se žadateli podle § 12 vyhoví v plném rozsahu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje.

(2) Pokud se žadateli podle § 5, § 8 odst. 8, § 8 odst. 9 písm. a), § 8 odst. 10, § 13, § 16 odst. 4, § 19, § 25 odst. 1 písm. a) nebo d), § 25 odst. 2, § 26 odst. 2 nebo 3, § 28, 45, 53, § 57 odst. 2, § 62 odst. 1, 3 nebo 5, § 63 odst. 2, § 64 odst. 1, § 69, 70, 71 nebo § 86 odst. 1 nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.“.

Čl. X

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).