Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních

Předpis č. 362/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2012

362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. V

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007, zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 48 odst. 1 sloupci „Sazba daně“ se číslo „11840“ nahrazuje číslem „12840“ a číslo „9950“ se nahrazuje číslem „10950“.

2. V § 48 odst. 3, 6, 13 a 17 se číslo „11840“ nahrazuje číslem „12840“.

3. V § 48 odst. 5 se číslo „6866“ nahrazuje číslem „7665“.

4. V § 48 odst. 18 se číslo „9950“ nahrazuje číslem „10950“.

5. V § 70 sloupci „Sazba daně“ se číslo „26500“ nahrazuje číslem „28500“ a číslo „13300“ se nahrazuje číslem „14300“.

6. V § 85 odst. 1 sloupci „Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny“ se nahrazuje číslo „24,00“ číslem „32,00“, číslo „12,00“ číslem „16,00“, číslo „14,40“ číslem „19,20“, číslo „16,80“ číslem „22,40“, číslo „19,20“ číslem „25,60“ a číslo „21,60“ číslem „28,80“.

7. V § 104 odst. 1 ve sloupci „Pevná část“ se číslo „1,03“ nahrazuje číslem „1,07“, číslo „1280,00“ se nahrazuje číslem „1340,00“ a ve sloupci „Minimální“ se číslo „1,92“ nahrazuje číslem „2,01“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Zajištění daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnuté provozovateli daňových skladů, oprávněnými příjemci a daňovými zástupci pro zasílání vybraných výrobků se považuje za zajištění daně poskytnuté podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že uvedené osoby zvýší zajištění daně do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tak, aby odpovídalo zajištění daně poskytnutému podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Má-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dojít ke změně způsobu zajištění daně poskytnutého provozovateli daňových skladů, tyto osoby

a) podají do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona celnímu ředitelství prostřednictvím celního úřadu návrh na změnu způsobu zajištění daně a

b) poskytnou do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně způsobu zajištění daně zajištění daně v souladu s tímto rozhodnutím;

jinak povolení k provozování daňového skladu vydané podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Celní ředitelství o návrhu na změnu způsobu zajištění daně podle bodu 2 rozhodne do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho doručení; odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek.

4. Zajištění daně poskytnuté pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nebo pro dopravu vybraných výrobků osvobozených od daně, zahájenou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ukončenou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).