Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Předpis č. 160/2010 Sb.

Znění od 7. 6. 2010

160/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. III

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 1a.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

2. V § 5 odst. 2 se za slova „centrální depozitář,5)“ vkládají slova „ratingová agentura6),“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

3. V § 7 písm. d) se slovo „společenství9a)“ nahrazuje slovem „společenství9a), 1a)“.

4. V § 8 odst. 1 písm. c) se slovo „komunikací“ nahrazuje slovem „komunikací9b)“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

9b) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.“.

5. V § 8 odst. 6 se za slova „pověřil“ vkládají slova „nebo ratingová agentura pověřila“ a slovo „předpisu2)“ se nahrazuje slovy „předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)“.

6. V § 11 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „(dále jen „členský stát“)“.

7. V § 13 odst. 1 písm. j) a w) se slova „státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovem „státě“.

8. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „s povolením České národní banky“.

9. V § 13 odst. 1 písm. r) se slova „Evropské unie“ zrušují.

10. V § 13 odst. 1 písm. v) se slova „členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovy „členského státu“.

11. V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) seznam ratingových agentur, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie.“.

12. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovem „státě“.

13. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova „ , členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „nebo členském státě“.

14. V § 26 odst. 2 písm. d) a f) se slova „státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovem „státě“.

15. V § 26 odst. 2 písm. c) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

16. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 dále není poskytnutí informace Evropské centrální bance, centrální bance členského státu a Evropskému výboru regulátorů trhů cenných papírů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

17. V § 26 odst. 8 a 9 se slova „Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru“ zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).