Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

Předpis č. 222/2012 Sb.

Znění od 26. 6. 2012

222/2012 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

Čl. V

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova „veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2)“ nahrazují slovy „přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

2. V § 6 odst. 1, § 29 odst. 1 a v § 36 odst. 4 se slova „veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2)“ nahrazují slovy „přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky,“.

3. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

4. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „vedeni na území České republiky v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2)“ nahrazují slovy „přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“.

5. V § 9 odst. 2 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena h) až j).

6. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 9, které znějí:

(3) Ministerstvo vnitra pro účely registrace kandidátních listin využívá

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z informačního systému cizinců.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) zbavení způsobilosti k právním úkonům.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

f) údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přihlášených v obci k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

7. V § 13 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

8. V § 14 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

9. V § 15 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

b) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného členského státu, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,

c) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).

10. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Obecní úřad pro účely vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 9 odst. 3 až 9.

(3) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.“.

11. V § 18 odst. 4 se slova „ , popřípadě jména,“ zrušují a slova „místo pobytu podle zvláštního právního předpisu2)“ se nahrazují slovy „přechodného pobytu na území České republiky“.

12. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „ , popřípadě jména,“ a slova „ , popřípadě jmen,“ zrušují, v § 23 odst. 5 se slova „popřípadě jmen,“ zrušují a v § 26 odst. 2 se slova „popřípadě jména,“ zrušují.

13. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) údaje o občanech jiných členských států, u nichž je v evidenci podle jiného právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.“.

14. V § 28 odst. 2 se slova „trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu,2)“ nahrazují slovy „trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky,“.

15. V § 29 odst. 2 se slova „zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2)“ nahrazují slovy „přihlášení žadatele k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“.

16. V § 36 odst. 3 se slova „veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.2)“ nahrazují slovy „přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.“.

17. V § 43 odst. 1 se za slovo „jména“ vkládají slova „nebo příjmení“.

18. V § 49 odst. 3 se slovo „neprodleně“ zrušuje a slova „v denním periodickém tisku19) a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením data uveřejnění v denním periodickém tisku“ se nahrazují slovy „sdělením ve Sbírce zákonů“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).