Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Předpis č. 222/2012 Sb.

Vyhlášené znění

222/2012 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 195/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odstavec 2 zní:

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.“.

2. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

3. V § 9 odst. 2 se písmena c) až e) zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena c) a d).

4. V § 12 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

5. V § 12 se doplňují odstavce 5 až 9, které znějí:

(5) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(7) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

f) rodné číslo.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

6. V § 13 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) sestavuje přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

7. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro účely registrace přihlášek k registraci a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 14a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem voleb pro volby do Poslanecké sněmovny krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

9. V § 14a odst. 2 se slova „písm. c) a d)“ nahrazují slovy „písm. d) a e)“.

10. V § 14b se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

11. V § 14b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9. Údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.“.

12. V § 14d se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) je oprávněn ověřit pro účely vedení zvláštního seznamu údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

13. V § 52 odst. 3 se slovo „neprodleně“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

14. V § 77 se na konci textu doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

15. V příloze č. 3 volební obvody č. 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 74 a 75 znějí:

„Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun

část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle, Točník, Žebrák, Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Číčovice, Tuchoměřice a na jihu obcemi Řevnice, Dobřichovice, Černolice, Jíloviště, Klínec, Trnová, Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Jesenice, Psáry, Pohoří

Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 12

zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka

Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram

celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu obcemi Vojkov, Votice, Neustupov a jižní část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Mníšek pod Brdy, Řitka, Líšnice, Davle, Měchenice, Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou, Zvole, Ohrobec, Libeř, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz

Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5

zahrnuje území městské části Praha 5, s výjimkou části k. ú. Malá Strana, ležící na území městské části Praha 5. Dále zahrnuje území městských částí Praha 13, Praha-Řeporyje

Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník

část okresu Mělník, ohraničená na severu obcemi Čečelice, Liblice, Malý Újezd, Velký Borek, Mělník, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, severní část okresu Praha-východ, ohraničená na jihu obcemi Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Radonice

Volební obvod č. 29 Sídlo: Litoměřice

celý okres Litoměřice, severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Vraný, Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice, Tuřany, Studeněves, Slaný, Žižice, Velvary, Uhy

Volební obvod č. 30: Sídlo Kladno

jižní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Hradečno, Kačice, Libušín, Svinařov, Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, Neuměřice, severní část okresu Praha-západ, ohraničená na jihu obcemi Okoř, Lichoceves, Statenice

Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa

celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice, Kadlín, Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Liběchov, Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, Vysoká, Lhotka, Střemy, Nebužely, Hostín, Řepín, Byšice, Mělnické Vtelno, západní část okresu Liberec, ohraničená na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Všelibice

Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora

celý okres Kutná Hora, západní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená na východě obcemi Borek, Uhelná Příbram, Nová Ves u Chotěboře, Nejepín, Jilem, Sedletín, Olešná, Radostín, Veselý Žďár, Okrouhlice, Krásná Hora, Květinov, Michalovice, Lípa, Herálec, Slavníč, jižní část okresu Benešov, ohraničená na jihovýchodě obcemi Tichonice, Psáře, Tehov, Kladruby, Ctiboř, Pavlovice, Římovice, Zdislavice, Vracovice, Pravonín, Louňovice pod Blaníkem, Vamberk, východní část okresu Benešov, tvořená obcí Sázava

Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov

část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Vrchotovy Janovice, Olbramovice, Bystřice, Jankov, Ratměřice a na jihovýchodě obcí Divišov, tvořenou částí obce Zdebuzeves, a dále obcemi Všechlapy, Libež, Radošovice, Vlašim, Kondrac, Ostrov, Veliš, Zvěstov, na východě obcemi Chocerady, Vodslivy, Choratice, Xaverov, Drahňovice, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu obcemi Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Zápy, Svémyslice

Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, Orlová, Horní Suchá, Albrechtice, Stonava, Karviná, Petrovice u Karviné“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).