Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Předpis č. 222/2012 Sb.

Vyhlášené znění

222/2012 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. II

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se za slova „územního obvodu kraje,“ vkládají slova „nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje“.

2. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

3. V § 9 odst. 2 se písmena c) až e) zrušují. Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno c).

4. V § 11 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena f) až n).

5. V § 11 se doplňují odstavce 3 až 7, které znějí:

(3) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

f) rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

6. V § 13 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

7. V § 13 odst. 2 se slova „písm. c) a d)“ nahrazují slovy „písm. d) a e)“ a slova „§ 11 odst. 1 písm. i)“ se nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. j)“.

8. V § 14 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

b) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,

c) vydává voličské průkazy podle § 26a,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).

9. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

㤠26a

Voličské průkazy

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.“.

10. V § 31 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

11. V § 38 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. j)“.

12. V § 43 odst. 7 se slova „nejméně 10 %“ nahrazují slovy „nejméně 5 %“.

13. V § 44 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).