Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Předpis č. 222/2012 Sb.

Vyhlášené znění

222/2012 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. III

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

2. V § 8 odst. 2 se písmena c) a e) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c) a dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).

3. V § 10 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

4. V § 10 odst. 2 se slova „§ 8 odst. 2 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 2 písm. c)“.

5. V § 12 odst. 1 písm. a) až d) a f) se slova „§ 6 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 6 písm. f)“.

6. V § 12 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).

7. V § 12 se doplňují odstavce 3 až 9, které znějí:

(3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z informačního systému cizinců.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) zbavení způsobilosti k právním úkonům.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

f) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.

(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k trvalému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

8. V § 13 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

9. V § 13 odst. 2 se slova „§ 11 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. g)“.

10. V § 14 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním občanem České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu voličů,

d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena e) až g).

11. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

(2) Obecní úřad pro účely vedení stálého seznamu voličů a jeho dodatku využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9.

(3) Ministerstvo vnitra poskytne obecnímu úřadu na jeho žádost seznam voličů v členění podle volebních okrsků.

(4) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.“.

12. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Volební okrsky jsou vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí36) jako účelové územní prvky. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta.“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

36) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. Na konci textu § 51 se doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 26 odst. 2 věty druhé a třetí zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ode dne, kdy údaje o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapíše Český úřad zeměměřický a katastrální; Český úřad zeměměřický a katastrální tyto údaje zapíše nejpozději do 1. ledna 2014. Za tím účelem poskytne Ministerstvo vnitra Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu potřebné údaje, kterými disponuje. Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde. Do dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, poskytuje Ministerstvo vnitra seznamy voličů z informačního systému evidence obyvatel postupem uplatňovaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Starosta do 2 měsíců ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde, provede kontrolu správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v rozsahu přidělených adresních míst. Ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde, může obecní úřad požádat Ministerstvo vnitra o poskytnutí seznamu voličů v členění podle volebních okrsků podle § 14 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze tak, že se žádost podává a zpracovává v systému kontaktních míst veřejné správy; obecnímu úřadu Ministerstvo vnitra tento seznam poskytne prostřednictvím datové schránky.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).