Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - Čl. I

Předpis č. 163/2006 Sb.

Znění od 27. 4. 2006

163/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Čl. I

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou

a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,

b) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II včetně záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí,

c) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí,

d) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.".

2. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a o výsledcích tohoto posouzení informovat podle § 16 veřejnost".

3. V § 6 odst. 3 se věty první a druhá nahrazují větou "Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 2, zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace o oznámení podle § 16 a na internetu vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení.".

4. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ve lhůtě uvedené v odstavci 3 zašle příslušný úřad kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. U záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 kategorii II a u změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. c) zašle příslušný úřad kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, pokud to považuje za nezbytné.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 6 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

6. V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení se věty první a druhá nahrazují větou "U záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a v případech uvedených v § 4 odst. 1 písm. c) a d) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda záměr nebo jeho změna bude posuzována podle tohoto zákona.".

7. V § 7 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad (kritérií) uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru má významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k

a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,

b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,

c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

(3) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Příslušný úřad po ukončení zjišťovacího řízení neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný závěr oznamovateli a zveřejní jej podle § 16.".

8. V § 7 odst. 4 a 5 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".

9. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.

10. V § 8 odst. 1 větě první se slova "podle § 7 odst. 6" nahrazují slovy "dohodou s příslušným úřadem".

11. V § 10 odstavec 4 zní:

"(4) Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů1a) (dále jen "rozhodnutí"), zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů1a). V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Při svém rozhodování bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění.".

12. V § 10g odst. 4 se slova "a takovéto odůvodnění zveřejnit" zrušují.

13. V § 10g se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Schvalující orgán je povinen zveřejnit schválenou koncepci, odůvodnění podle odstavce 4 a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. O tomto zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky.".

14. V § 10i odst. 9 se věta druhá zrušuje.

15. V § 10j odst. 2 se slova "Ministerstvo je povinno" nahrazují slovy "Ústřední správní úřad je povinen".

16. V § 10j se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

17. V § 14a odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova "spolu s dalšími informacemi podle § 10g odst. 5" a ve větě druhé se za slovo "koncepci" vkládají slova "a tyto informace do 7 pracovních dnů".

18. V § 15 se ve větě první za slovo "záměr" vkládají slova "včetně případných variant řešení záměru".

19. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Zpracování dokumentů uvedených v odstavci 1 je povinen zajistit držitel autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle odstavce 1 věty první.".

20. V § 23 odst. 6 se slova "body 3.2 až 3.5 a kategorii II bodu 3.5" nahrazují slovy "bodě 2.5, bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5".

21. V příloze č. 1, kategorii I bodě 1.3 sloupci "ZÁMĚR" se slova "od 10 mil. m3/rok" nahrazují slovy "10 mil. m3/rok a více".

22. V příloze č. 1, kategorii I bodě 2.2 sloupci "ZÁMĚR" se slova "nebo změna stávajícího" zrušují.

23. V příloze č. 1, kategorii I bodě 2.3 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.".

24. V příloze č. 1, kategorii I bodě 3.6 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "přenosová" zrušuje.

25. V příloze č. 1, kategorii I bodě 4.1 sloupci "ZÁMĚR" se za slovo "slinování" vkládá slovo "(sintrování)".

26. V příloze č. 1, kategorii I bodě 6.2 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest:

a) na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis. tun konečných výrobků,

b) pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných výrobků,

c) pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.".

27. V příloze č. 1, kategorii I bodě 7.5 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "pesticidů" nahrazuje slovy "biocidů, pesticidů".

28. V příloze č. 1, kategorii I bodě 9.2 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více.".

29. V příloze č. 1, kategorii I bodě 9.4 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více.".

30. V příloze č. 1, kategorii I bodě 10.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.".

31. V příloze č. 1, kategorii I bodě 10.2 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok.".

32. V příloze č. 1, kategorii II bodě 2.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Těžba uhlí nad 100 000 tun/rok.".

33. V příloze č. 1, kategorii II bodě 2.5 sloupci "ZÁMĚR" se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "těžba rašeliny na ploše do 150 ha.".

34. V příloze č. 1, kategorii II bodě 2.11 sloupci "ZÁMĚR" se slova "pro veřejnou potřebu" zrušují.

35. V příloze č. 1, kategorii II bodě 3.1 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "MWe" nahrazuje slovem "MW".

36. V příloze č. 1, kategorii II bodě 3.6 sloupci "ZÁMĚR" se slova "Přenosová vedení" nahrazují slovem "Vedení".

37. V příloze č. 1, kategorii II bodě 3.8 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m3." a ze sloupce B se křížek přesouvá do sloupce A.

38. V příloze č. 1, kategorii II bodech 5.4 a 5.6 sloupci "ZÁMĚR" se slova "chemikálií" nahrazují slovy "vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a)".

Poznámka pod čarou č. 11a zní:

"11a) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

39. V příloze č. 1, kategorii II bodě 6.2 sloupci "ZÁMĚR" se na konci textu doplňují slova "; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I)".

40. V příloze č. 1, kategorii II bodě 8.11 sloupci "ZÁMĚR" se za slovo "ryb" vkládají slova "(včetně výroby rybí moučky a rybích olejů)".

41. V příloze č. 1, kategorii II bodě 9.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).".

42. V příloze č. 1, kategorii II bodě 9.5 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".

43. V příloze č. 1, kategorii II bodě 10.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.".

44. V příloze č. 1, kategorii II bodě 10.4 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "látek" nahrazuje slovy "chemických látek a chemických přípravků".

45. V příloze č. 1, kategorii II bodě 10.15 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu12a) mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti." a ze sloupce A se křížek přesouvá do sloupce B.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:

"12a) § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

46. V příloze č. 2 větě první se za slova "příslušný úřad" vkládají slova "na základě dostupných podkladů a informací".

47. V příloze č. 3, bodě B.I. se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a jeho zařazení podle přílohy č. 1".

48. V příloze č. 3, bodě B.I. se doplňuje bod 9, který zní:

"9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.".

49. V příloze č. 3 se na konci části H doplňuje věta "Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

50. V příloze č. 4, bodě B.I. se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a jeho zařazení podle přílohy č. 1".

51. V příloze č. 4, části B.I. se doplňuje bod 9, který zní:

"9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.".

52. V příloze č. 4 se na konci části H doplňuje věta "Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

53. V příloze č. 7, části E se doplňuje bod 4, který zní:

"4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

54. V příloze č. 8 se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).