Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve - „Záchranná centra

Předpis č. 346/2009 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

346/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve

„Záchranná centra

§ 29a

(1) Záchranným centrem je trvalé zařízení, v němž jsou chovány nebo pěstovány zadržené nebo zabavené živé exempláře.

(2) Ministerstvo vede a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje seznam záchranných center s uvedením taxonů živých exemplářů, které mohou být do záchranného centra umisťovány.

§ 29b

(1) Záchranné centrum může být provozováno pouze na základě povolení ministerstva. Na základě pověření ministerstva může být záchranné centrum provozováno rovněž organizační složkou státu; odstavce 2 až 7 se na pověřování organizační složky státu provozováním záchranného centra použijí přiměřeně.

(2) Žádost o povolení k provozování záchranného centra podává ministerstvu právnická nebo fyzická osoba, která hodlá záchranné centrum provozovat.

(3) Žádost o povolení k provozování záchranného centra musí obsahovat

a) označení osoby vlastníka a osoby žadatele o povolení k provozování záchranného centra, nejsou-li totožné s osobou žadatele,

b) výpis z rejstříku trestů osvědčující bezúhonnost žadatele o povolení k provozování záchranného centra, je-li jím fyzická osoba; je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti na všechny členy statutárního orgánu žadatele; za bezúhonnou se považuje osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o zoologických zahradách,

c) čestné prohlášení žadatele o povolení k provozování záchranného centra, že nebude bez souhlasu složitele zadržených exemplářů a prozatímního správce zabavených exemplářů poskytovat informace o těchto exemplářích třetím osobám,

d) seznam taxonů živých exemplářů, které žadatel o povolení k provozování záchranného centra navrhuje do zařízení umístit,

e) popis zařízení a jeho kapacity z hlediska jednotlivých taxonů nebo jejich skupin, způsobu umístění exemplářů z hlediska zdraví a vhodných životních podmínek a opatření k zabránění úniků exemplářů,

f) návrh provozního řádu zařízení, který obsahuje také kontakty na odpovědné osoby, jež zajistí převzetí a vydání zadržených a zabavených exemplářů, počet odborného personálu a způsob zajištění pravidelné veterinární nebo rostlinolékařské péče,

g) adresu místa, kde bude záchranné centrum provozováno.

(4) Je-li žadatelem o vydání povolení k provozování záchranného centra zoologická zahrada s licencí podle jiného právního předpisu29), nahrazuje předložení platné licence náležitosti žádosti uvedené v odstavci 3 písm. a) a b).

(5) Ministerstvo si v rámci řízení o vydání povolení k provozování záchranného centra vyžádá vyjádření vědeckého orgánu a inspekce a závazné stanovisko43a) Státní rostlinolékařské správy nebo Státní veterinární správy České republiky.

(6) Účastníkem správního řízení o povolení k provozování záchranného centra je také obec, na jejímž území má být záchranné centrum provozováno.

(7) Rozhodnutí o povolení k provozování záchranného centra obsahuje seznam taxonů, které budou do záchranného centra umisťovány, určení kapacity zařízení a dále povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých se povolení vydává.

§ 29c

Provozovatel záchranného centra je povinen

a) chovat svěřené exempláře v podmínkách, které zajišťují jejich biologické nároky a požadavky, jejich zdraví a pohodu, a zajišťovat péči o svěřené exempláře odborně způsobilými fyzickými osobami,

b) předcházet a účinně zabraňovat únikům svěřených exemplářů,

c) předcházet a účinně zabraňovat šíření parazitů a původců nákaz pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,

d) vést písemnou evidenci svěřených exemplářů; evidence obsahuje zejména údaje o zdravotním stavu exemplářů, údaje o provedených veterinárních vyšetřeních a ošetřeních, případně údaje o likvidaci uhynulých exemplářů,

e) předkládat na vyžádání inspekce, ministerstva, orgánů veterinární správy, orgánů rostlinolékařské péče nebo celních orgánů písemnou evidenci exemplářů,

f) předkládat na vyžádání ministerstva nebo inspekce vyúčtování nezbytných nákladů na péči o svěřené živé exempláře, a to do 15 dnů od doručení písemného vyžádání.

§ 29d

(1) Ministerstvo může předběžným opatřením pozastavit provoz záchranného centra v případě, že jsou závažným způsobem porušovány jiné právní předpisy v oblasti ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání, veterinární nebo rostlinolékařské.

(2) Ministerstvo může z vlastního podnětu nebo na návrh provozovatele záchranného centra změnit nebo zrušit povolení k provozování záchranného centra, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, zejména pokud záchranné centrum přestalo plnit svou funkci nebo se stalo nadbytečným, nebo jestliže provozovatel záchranného centra porušuje ustanovení tohoto zákona nebo předpisy na ochranu zvířat proti týrání13). Je-li to nezbytné, ministerstvo v rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení k provozování záchranného centra stanoví způsob zabezpečení další péče o živé exempláře, které se v záchranném centru nacházejí.

(3) Povolení k provozování záchranného centra zaniká, jestliže byla zrušena nebo zanikla licence pro zoologickou zahradu, která záchranné centrum provozovala.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).