Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů maje (úplné znění)

Předpis č. 347/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2016

347/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů maje

347

ZÁKON

ze dne 9. září 2009,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,

b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a

c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 13 se doplňuje písmeno i), které zní:

i) technická zařízení a jejich součásti určené k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah, jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.“.

3. V § 21 odst. 1 větě první se za slovy „jehož největší povolená hmotnost činí“ slova „méně než 12 tun“ nahrazují slovy „nejvýše 3,5 tuny“ a slova „ , nebo jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost činí méně než 12 tun“ se zrušují.

5. V § 21 odst. 1 větě druhé se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

7. V § 21 odst. 2 se za slova „v systému časového zpoplatnění“ doplňují slova „1500 Kč“ a písmena a) a b) se zrušují.

8. V § 21 odst. 3 větě první se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

9. V § 21 odst. 3 ve větě první se slova „pro silniční motorové vozidlo nebo jízdní soupravu podle jejich největší hmotnosti“ zrušují.

11. V § 21b odst. 3 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“ a slovo „sedmého“ se nahrazuje slovem „desátého“.

13. V § 21c se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

17. V § 22 odst. 1 se za slovy „jehož největší povolená hmotnost činí“ slova „nejméně 12 tun“ nahrazují slovy „více než 3,5 tuny“ a slova „ , nebo jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost činí nejméně 12 tun“ se zrušují.

18. V § 22 odstavec 2 zní:

(2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení schválené podle zvláštního zákona11j), kterým musí být vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále jen „elektronické zařízení“). Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, období dne, dne nebo podle období roku.“.

19. V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , s výjimkou podle § 20a odst. 2“.

20. V 22 odstavec 4 zní:

(4) Výši sazeb mýtného a rozlišení sazeb mýtného podle kritérií uvedených v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis.“.

21. V § 22 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Při stanovení sazeb mýtného nesmí celkový výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku překročit poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace. Náklady vynaloženými na zpoplatněné pozemní komunikace jsou

a) náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací,

b) náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací,

c) náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací a

d) náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného.

(6) Překročí-li v kalendářním roce celkový příjem z uloženého mýtného poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace podle odstavce 5, sazby mýtného se upraví do dvou let od zjištění tohoto překročení tak, aby celkový výnos z uloženého mýtného nepřesáhl výši těchto nákladů.

(7) Strukturu, popis, způsob výpočtu nákladů uvedených v odstavci 5 a způsob stanovení sazeb mýtného stanoví prováděcí právní předpis.“.

22. V § 22b odst. 3 se ve větě druhé za slova „Bezpečnostní informační službě“ vkládají slova „ , Celní správě České republiky v rozsahu nezbytném pro výkon působnosti podle tohoto zákona“.

23. § 22c se odstavec 6 zrušuje.

24. Za § 22d se vkládá nový § 22e, který zní:

㤠22e

Nezaplatí-li dlužné mýtné provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného ani na základě výzvy provozovatele systému elektronického mýtného, ve kterém bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel elektronického mýtného oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení určeného předpisy práva občanského.“.

25. § 38a odstavec 1 včetně nadpisu zní:

„Kontrolní vážení vozidel

§ 38a

(1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření (dále jen „kontrolní vážení“) silničních motorových vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel kategorie OT3, OT410) (dále jen „vozidlo“).“.

26. V § 38a odstavec 2 zní:

(2) Podle tohoto zákona se rozlišují dvě kategorie kontrolního vážení:

a) kontrolní vážení vozidla nepřenosnými vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen „vysokorychlostní kontrolní vážení“), a

b) kontrolní vážení vozidla všemi jinými technickými zařízeními, než jaká jsou uvedena v písmenu a) výše, při kterém dochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen „nízkorychlostní kontrolní vážení“).“.

27. V § 38a odstavec 3 zní:

(3) Nízkorychlostní kontrolní vážení

a) zajišťuje správce pozemní komunikace v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady,

b) provádí Policie České republiky nebo celní úřady samostatně.“.

28. V § 38a se doplňují odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

(4) Vysokorychlostní kontrolní vážení

a) zajišťuje a provádí místně příslušný silniční správní úřad kraje,

b) zajišťuje a provádí místně příslušný silniční správní úřad obce,

c) provádí Policie České republiky nebo celní úřady v součinnosti s místně příslušným silničním správním úřadem kraje anebo obce.

(5) Místní příslušnost silničního správního úřadu kraje k zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení je určena podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. g).

(6) Místní příslušnost silničního správního úřadu obce k zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení je určena podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. d).“.

29. V § 38a se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav10).“.

30. V § 38a se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Vysokorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla10).“.

31. § 38b zní:

㤠38b

(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, nesmí být delší než 16 kilometrů.

(2) Při nízkorychlostním kontrolním vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení.

(3) O výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení vydá osoba obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel řidiči doklad, který zašle též provozovateli vozidla.

(4) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení dodržení hodnot vozidla stanovených zvláštním právním předpisem10), může řidič vozidla pokračovat v další jízdě. V tomto případě není možné účtovat řidiči žádné náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.

(5) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona2) jako přestupek17) řidiče a též jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.

(6) Způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, způsob stanovení nákladů spojených s nízkorychlostním kontrolním vážením, náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.“.

32. § 38c zní:

㤠38c

(1) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že rozměry vozidla nebo jeho celková hmotnost přesahují hodnotu stanovenou zvláštním právním předpisem10), může řidič pokračovat v další jízdě pouze na základě povolení ke zvláštnímu užívání (§ 25) a za podmínky, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích1).

(2) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že nápravový tlak překračuje míru stanovenou zvláštním právním předpisem10), nesmí řidič pokračovat v jízdě.

(3) Nejsou-li splněny podmínky pro pokračování v další jízdě podle odstavce 1 nebo 2, je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě i celník.“.

33. Za § 38c se vkládá nový § 38d, který zní:

㤠38d

(1) Řidič vozidla je povinen vždy podrobit vozidlo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení, které je prováděno na trase vozidla, bez ohledu na to, je-li řidič obeznámen s místem, kde dochází k vysokorychlostnímu vážení.

(2) Řidič vozidla nesmí měnit trasu vozidla tak, aby se vědomě vyhýbal místu, kde se vysokorychlostní vážení provádí.

(3) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení.

(4) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), vystaví příslušný silniční správní úřad provádějící vysokorychlostní kontrolní vážení doklad, který doručí provozovateli vozidla a následně jeho řidiči. Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, platí pro doručování dokladu příslušná ustanovení správního řádu19).

(5) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona2) jako přestupek17) řidiče a též jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady vážení.

(6) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je provozovatel vozidla povinen vždy na žádost příslušného silničního správního úřadu poskytnout údaje o totožnosti řidiče přetíženého vozidla.

(7) Způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, způsob stanovení nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením, náležitosti dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.“.

34. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39

Mimořádné změny dopravního významu

Dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto dotčené části pozemní komunikace. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady s vlastníkem dotčené části pozemní komunikace, rozhodne na návrh vlastníka soud.“.

35. V § 40 odst. 3 se doplňují písmena g) a h), která znějí:

g) zajišťuje a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na silnicích, které se nacházejí v územním obvodu kraje,

h) projednává správní delikty podle § 42a odst. 4 písm. e) a podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t), které byly spáchány na silnicích nacházejících se v územním obvodu kraje.“.

36. V § 40 odst. 4 písmeno b) zní:

b) projednávají správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic a silnic podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu s výjimkou věcí, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad17), s výjimkou správních deliktů podle § 42a odst. 2 až 4 a § 42b odst. 2, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad, a s výjimkou správních deliktů, které projednává krajský úřad podle § 40 odst. 3 písm. h).“.

37. V § 40 odst. 5 písmeno b) zní:

b) projednávají správní delikty podle § 42a a § 42b ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad nebo krajský úřad.“.

38. V § 40 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) zajišťují a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na místních komunikacích, které se nacházejí v územním obvodu obce.“.

39. V § 40 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,

b) nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zabránit mu v další jízdě použitím technického prostředku, odmítne-li podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení nebo překročí-li vozidlo při nízkorychlostním kontrolním vážení podle § 38a povolenou hmotnost,“.

40. V § 40 odst. 7 písm. c) se za slovy „zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením,“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zda je evidováno v systému elektronického mýtného“ se vkládají slova „a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného“.

47. V § 42a odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) nezajistí úhradu mýtného.“.

48. V § 42a odstavec 4 zní:

(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že

a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu anebo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení,

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo

c) vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), nebo

d) pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo“.

49. V § 42a odst. 4 se doplňují písmena e) a f), která znějí:

e) vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), nebo

f) bez vážného důvodu změní trasu vozidla tak, aby se vědomě vyhnul místu, kde se vysokorychlostní vážení provádí.“.

50. V § 42a odst. 7 písm. a) se slova „ , odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), c), d)“ zrušují.

53. V § 42a odst. 7 písmeno e) zní:

e) v blokovém řízení do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až e) a odstavce 4 písm. f),“.

54. V § 42a odst. 7 se doplňují písmena f), g) a h), která znějí:

f) v blokovém řízení do 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d),

g) v blokovém řízení do 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),

h) v příkazním řízení do 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e).“.

55. V § 42a se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Určení výměry pokuty, kterou lze udělit za přestupek podle odstavce 7 písm. g) a h), je stanoveno zvláštním právním předpisem.“.

58. V § 42b odst. 1 se doplňují písmena r), s) a t), která znějí:

r) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10),

s) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),

t) jako provozovatel vozidla neoznámí na žádost příslušného správního úřadu obce nebo kraje totožnost řidiče vozidla, které překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10).“.

59. V § 42b odst. 5 písmeno a) zní:

a) do 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), r) a s),“.

61. V § 42b odst. 5 písmeno d) zní:

d) do 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), t) a odstavce 2,“.

62. V § 42b odst. 5 se doplňuje písmeno e), které zní:

e) v příkazním řízení do 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r) a s).“.

63. V § 42b se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Určení výměry pokuty, kterou lze udělit za správní delikt podle odstavce 5 písm. e), je stanoveno zvláštním právním předpisem.“.

64. V § 43 odstavec 2 zní:

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán, s výjimkou správního deliktu podle § 42b odst. 1 písm. r), kde určení výměry pokuty stanoví zvláštní právní předpis.“.

65. V § 43 odstavec 4 zní:

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec, anebo krajský úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 3 písm. h), anebo celní úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 4, 5, 7 a 8. Správní delikty podle § 42a odst. 2, odst. 3 písm. b) a § 42a odst. 4 písm. a), b), c), d) a f) může projednat v blokovém řízení Policie České republiky nebo celní úřad.“.

66. V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona, je-li řidič současně provozovatel vozidla, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), je odpovědnost za správní delikt posuzována pouze podle příslušných ustanovení § 42a tohoto zákona.“.

67. V § 46 odst. 2 se za slova „§ 10 odst. 5,“ vkládají slova „§ 12a odst. 3,“, za slova „§ 21e odst. 2,“ se vkládají slova „§ 22 odst. 4 a 7,“ a slova „§ 22a odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 22a odst. 4“.

69. V § 46 odst. 2 se za slova „§ 38b odst. 6“ vkládají slova „§ 38d odst. 7“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny a méně než 12 tun, které bylo v roce 2008 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2008 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2008, podléhá úhradě mýtného ode dne, který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo na sedm dnů, nejpozději dnem 1. února 2009. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny, které bylo v roce 2009 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2009 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2009, podléhá úhradě časového poplatku a povinnosti vybavení elektronickým kupónem podle tohoto zákona ode dne, který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2010. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními předpisy.

3. Nedojde-li od účinnosti tohoto zákona v systému elektronického mýtného provozovaného ke dni účinnosti tohoto zákona k podstatné změně systému, stanoví se sazby mýtného v tomto systému elektronického mýtného podle dosavadní právní úpravy.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. IV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

(4) Ministerstvo zajistí správním orgánům krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností výdej požadovaných informací z centrálního registru vozidel způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, pokud došlo k porušení zvláštního zákona4a).

4a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 406/2010 Sb. Čl. II

Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2015 nebo na jeden měsíc nebo na deset dnů končí posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2016.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).