Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 311/2006 Sb.

Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) (úplné znění)

Znění od 1. 1. 2019

311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

311

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,

b) prodej a výdej pohonných hmot,

c) registraci distributorů pohonných hmot,

d) evidenci čerpacích stanic pohonných hmot.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla,

b) vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,

c) zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,

d) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen "čerpací stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu,

e) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze skladovací nádrže do palivové nádrže vozidla,

f) provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici; pokud vlastník čerpací stanice neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici, má se za to, že provozovatelem čerpací stanice je její vlastník,

g) dovozem přeprava z území jiného státu na území České republiky,

h) vývozem přeprava z území České republiky na území jiného státu,

i) biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,

j) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou

1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,

2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.

§ 3

Pohonné hmoty

(1) Pohonné hmoty lze prodávat nebo vydávat, pouze pokud splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy2) a českými technickými normami.

(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna

a) zajistit, aby jí prodávaný sortiment motorových benzinů obsahoval také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových, a

b) zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.

(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.

(3) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot je povinen uvádět v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování jejich složení a jakosti.

§ 4

Evidence pohonných hmot

(1) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím vyrobených, dovezených, vyvezených nebo prodaných v předchozím kalendářním roce. Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které musí být v souhrnné zprávě obsaženy.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na čerpací stanice, na kterých se prodávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4).

§ 5

Prodej a výdej pohonných hmot

(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot je povolen z čerpací stanice, která

a) je stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými technickými normami6) a její provoz byl povolen kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, nebo

b) není stavbou a její provoz je povolen rozhodnutím podle odstavce 2.

(2) Stavební úřad na žádost vlastníka čerpací stanice vydá podle odstavce 1 písm. b) písemné povolení jejího provozu, pokud žadatel

a) doloží, že není umístěna v ochranném nebo bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení, ropovodu, produktovodu nebo zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu vlastníka příslušného chráněného zařízení, nebo není umístěna v záplavovém území, ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zvláště chráněném území, na pozemku sousedícím s korytem vodního toku, na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo na zemědělském půdním fondu bez souhlasu orgánu nebo organizace vykonávající pro příslušnou oblast státní správu,

b) prokáže, že zařízení není umístěno v rozporu se stavebním zákonem,

c) prokáže zajištění dostatečné ochrany před bleskem a účinky statické elektřiny,

d) prokáže zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou7),

e) prokáže zajištění nepropustnosti manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m3, nebo jiným technickým řešením zajistí zachycení nebo zneškodnění závadných vod podle písmene f),

f) prokáže zajištění zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění,

g) prokáže zajištění vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. a II. stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu,

h) prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako celek8), je zajištěna přiměřená protipožární ochrana9) a ochrana života a zdraví osob, jejich majetku a životního prostředí,

i) prokáže zajištění nepřetržité ostrahy dostatečné k zabránění neoprávněnému nakládání s čerpací stanicí; v prodejní době musí být zajištěna přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice nebo prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná,

j) prokáže, že plán opatření pro případy havárie byl schválen příslušným vodoprávním úřadem,

k) prokáže, že nadzemní nádrže čerpací stanice jsou provedeny z nehořlavých hmot odolných proti chemickým účinkům pohonných hmot, konstruovány a vyrobeny s přihlédnutím na přirozený úbytek materiálů (např. korozí) a dostatečně chráněny před poškozením,

l) prokáže zajištění nasazení potřebného počtu sil a prostředků k uhašení požáru a ochraně okolí v časovém pásmu 7 minut nebo instalaci obdobně účinného požárně bezpečnostního zařízení9).

(3) Stavební úřad zruší rozhodnutí o povolení provozu čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b), pokud při jejím provozu nejsou splněny požadavky podle odstavce 2.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na prodej nebo výdej pohonných hmot do palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného záchranného systému10) a vozidla ozbrojených sil3), na výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. d) a na prodej nebo výdej stlačeného zemního plynu.

(5) Na čerpací stanici je zakázáno plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel.

(6) Provozovatel čerpací stanice, v níž je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, je povinen zajistit, aby v této čerpací stanici byly prodávány nebo vydávány též aditivační přísady, které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro použití olovnatého motorového benzinu, nebo bezolovnatý motorový benzin s těmito aditivačními přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru vozidla je zakázáno.

(8) Vlastník čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b) je povinen zajistit, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.

(9) Provozovatel čerpací stanice je povinen

a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot obchodním názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty,

b) zpřístupnit na čerpací stanici informace

1. o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných vlastnostech15),

2. o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o možném použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů,

3. o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo vydávané motorové naftě,

c) zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť za každý výdejní stojan pohonných hmot zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném měřidle podle zákona o metrologii; tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací stanice je dále povinen zajistit, aby na požádání orgánů uvedených v o metrologii,

d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu,

d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu, a

e) zajistit na čerpací stanici, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: „Obsahuje kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná a snadno čitelná a

e) zajistit na čerpací stanici, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: „Obsahuje kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná a snadno čitelná.

f) zajistit, aby minimálně na 50 procentech čerpacích stanic z celkového počtu jím provozovaných čerpacích stanic, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, byl prodáván nebo vydáván také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových.

§ 5a

Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze

a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo

b) na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic.

§ 6

Evidence čerpacích stanic

(1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích stanic. Evidence čerpacích stanic je vedena v elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam čerpacích stanic, na kterých se prodávají pohonné hmoty, a který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a d). Ostatní údaje z evidence čerpacích stanic jsou neveřejné.

(2) Do evidence čerpacích stanic se zapisují

a) údaje o vlastníku čerpací stanice a údaje o provozovateli čerpací stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem, a to

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b) typ nebo stručný popis čerpací stanice,

c) adresa čerpací stanice nebo, v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu čerpací stanice,

d) datum uvedení čerpací stanice do provozu a datum ukončení provozu čerpací stanice.

(3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu

a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až c),

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až c).

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací stanice, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného záchranného systému10) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4).

§ 6a

Podmínky distribuce pohonných hmot

(1) Celní úřad vydává stanovisko podle živnostenského zákona k žádosti o

a) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b) schválení ustanovení odpovědného zástupce pro distribuci pohonných hmot.

(2) Celní úřad vydá souhlasné stanovisko, pokud je splněna podmínka spolehlivosti u

a) žadatele o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b) statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a

c) odpovědného zástupce tohoto žadatele.

(3) Podmínka spolehlivosti musí být splňována po celou dobu trvání živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot

a) držitelem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b) statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu tohoto držitele a

c) odpovědným zástupcem tohoto držitele.

(4) V případě, že celní úřad vydá nesouhlasné stanovisko, toto stanovisko odůvodní.

§ 6b

Spolehlivost

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která

a) je bezúhonná a

b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by jej také porušila.

§ 6c

Prokazování bezúhonnosti

(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou státem,

a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a

b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou tímto státem.

(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 k žádosti o živnostenské oprávnění připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.

(5) Distributor pohonných hmot musí na výzvu celního úřadu předložit písemnost podle odstavců 1 až 4 ve lhůtě stanovené celním úřadem.

§ 6d

Odpovědný zástupce

(1) Odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot může být ustanovena pouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot.

(2) živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot nebo změní jeho rozsah, pokud

a) distributor pohonných hmot neustanovil odpovědného zástupce, ačkoli to živnostenský zákon vyžaduje, nebo

b) živnostenský úřad neschválil ustanovení nového odpovědného zástupce, protože tento zástupce nesplňuje

1. podmínku podle odstavce 1,

2. podmínku spolehlivosti, nebo

3. podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Registrace distributora pohonných hmot

§ 6e

Registrační řízení

(1) Distributor pohonných hmot je povinen se před zahájením své činnosti registrovat u celního úřadu.

(2) Pro registrační řízení a správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.

§ 6f

Přihláška k registraci

Přihláška k registraci se podává elektronicky.

§ 6g

Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou:

a) bezdlužnost,

b) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

c) skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,

d) skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo v úpadku, a

e) poskytnutí kauce.

(2) Podmínky registrace musí být splňovány po celou dobu registrace.

§ 6h

Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek

a) u orgánů Finanční správy České republiky,

b) u orgánů Celní správy České republiky,

c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Podmínka bezdlužnosti musí být současně splňována

a) distributorem pohonných hmot,

b) osobou, která je v právnické osobě, která je distributorem pohonných hmot, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a

c) odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot.

(3) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.

§ 6i

Kauce

(1) Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci, a to

a) složením částky ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 20 000 000 Kč, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

§ 6j

Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných hmot, stává se složená částka přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad distributorovi pohonných hmot do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je orgánem Celní správy České republiky nebo jiným správcem daně vedeno řízení,

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných hmot, vyzve celní úřad výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace u

a) celního úřadu,

b) jiného správce daně, který o jeho uhrazení celní úřad požádal.

(4) Celní úřad vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 6k

Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li distributor pohonných hmot podmínky registrace, celní úřad jej zaregistruje; v rozhodnutí o registraci mu přidělí registrační číslo.

(2) Lhůta pro vydání rozhodnutí o registraci neběží ode dne, kdy celní úřad dal podnět ke zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, až do pravomocného ukončení řízení o zrušení nebo o změně tohoto živnostenského oprávnění.

(3) Distributor pohonných hmot je registrován pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace nebo do zániku registrace; celní úřad zveřejní den registrace v registru distributorů pohonných hmot nejpozději ke dni registrace.

§ 6l

Zrušení registrace na návrh

Celní úřad zruší registraci na návrh distributora pohonných hmot.

§ 6m

Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve distributora pohonných hmot k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Celní úřad zruší registraci, pokud

a) distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění celní úřad distributora pohonných hmot nevyzývá,

c) není splněna podmínka spolehlivosti osobami uvedenými v § 6a odst. 3 písm. a) až c),

d) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku distributora pohonných hmot, nebo

e) distributor pohonných hmot po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor pohonných hmot podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2 písm. e).

§ 6n

Zánik registrace

(1) Registrace zaniká

a) zánikem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,

b) 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

(2) Registrace podle odstavce 1 písm. b) nezanikne, pokud je

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal celní úřad, nebo

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet celního úřadu.

§ 6o

Informační povinnost celního úřadu

Celní úřad vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

§ 6p

Registr distributorů pohonných hmot

(1) Generální ředitelství cel vede registr distributorů pohonných hmot, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru distributorů pohonných hmot:

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název,

b) sídlo nebo místo podnikání,

c) daňové identifikační číslo,

d) registrační číslo,

e) den registrace,

f) den zrušení nebo zániku registrace,

g) údaj o tom, zda registrace

1. byla zrušena na návrh,

2. byla zrušena z moci úřední, nebo

3. zanikla,

h) změnu zveřejňovaných údajů z registru distributorů pohonných hmot a den této změny.

(3) Registr distributorů pohonných hmot obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 3 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.

(4) Dojde-li ke zrušení registrace z moci úřední, nejedná-li se o zrušení registrace podle § 6m odst. 2 písm. e), podá celní úřad podnět ke zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot.

Působnost správních orgánů

§ 7

Státní správa a státní dozor

(1) Ministerstvo

a) vede evidenci čerpacích stanic a zpřístupňuje údaje z této evidence ostatním správním orgánům,

b) předkládá Komisi Evropských společenství každoročně zprávu o jakosti motorového benzinu a motorové nafty na území České republiky za předchozí kalendářní rok a zprávu o celkovém množství motorového benzinu a motorové nafty uvedených na trh na území České republiky11).

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje

a) složení a jakost pohonných hmot u výrobce, distributora, dovozce, vývozce a u provozovatele čerpací stanice, a to i během přepravy, podle zvláštního právního předpisu12) a sleduje a monitoruje složení a jakost pohonných hmot v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 3 odst. 4; provádění rozborů je zajišťováno prostřednictvím akreditovaných osob,

b) plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, 5, 6 a 7 a § 5 odst. 9 písm. a), b), d) až f).

b) plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, 5, 6 a 7 a § 5 odst. 9 písm. a), b), d) a e).

c) ve spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních předpisů plnění povinnosti podle § 5 odst. 1 a 8.

(3) Celní úřady kontrolují plnění povinností podle § 3 odst. 3, § 5 odst. 9 písm. c), § 5a a povinností v souvislosti s registrací distributora pohonných hmot.

(4) Česká obchodní inspekce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup pravomocná rozhodnutí České obchodní inspekce týkající se čerpacích stanic pohonných hmot, provozovatelů čerpacích stanic, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž kontrolou zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných pohonných hmot není v souladu s tímto zákonem.

(5) Česká obchodní inspekce je povinna vždy do patnáctého dne kalendářního měsíce předat ministerstvu zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc. Česká obchodní inspekce je povinna každoročně do 31. března předat ministerstvu souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok. Zprávu podle předchozích vět předává Česká obchodní inspekce též elektronicky. Bližší vymezení obsahu těchto zpráv a souhrnných zpráv stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Stavební úřad rozhoduje o udělení povolení provozu čerpací stanice podle § 5 odst. 2 a o jeho zrušení podle § 5 odst. 3.

Správní delikty

§ 8

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,

b) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,

c) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 7,

d) jako vlastník čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v § 6 odst. 4, v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c), nebo

e) naplní na čerpací stanici zkapalněným ropným plynem mobilní tlakovou nádobu v rozporu s § 5 odst. 5.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 50 000 Kč.

§ 9

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba13) se dopustí správního deliktu tím, že

a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu v rozporu s § 5 odst. 1,

b) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,

c) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1, nebo

d) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 7.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c).

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 8 nezajistí, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.

(4) Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 5 odst. 5 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny, popřípadě jejich plnění umožní,

b) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst. 9 písm. a) nebo nezajistí na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst. 9 písm. d),

c) nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 9 písm. b),

d) v rozporu s § 5 odst. 9 písm. c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla každého z výdejních stojanů nebo tuto evidenci neuchová po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její předložení a vyvolání stavu součtového počítadla výdejního stojanu,

e) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 6,

e) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 6, nebo

f) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, nezajistí označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou podle § 5 odst. 9 písm. e), nebo

f) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, nezajistí označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou podle § 5 odst. 9 písm. e).

g) nezajistí na jím provozovaných čerpacích stanicích, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, též prodej nebo výdej motorového benzinu s obsahem kyslíku a ethanolu podle § 5 odst. 9 písm. f).

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, uvedená v § 3 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, uvedená v § 3 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2.

a) nezajistí prodej motorových benzinů v sortimentu podle § 3 odst. 2 písm. a), nebo

b) nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2 písm. b).

(6) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.

(7) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že nepředá souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1.

(8) Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že provádí svoji činnost bez registrace.

(9) Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 8 nebo odstavce 9,

a) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3,

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) nebo odstavce 4 písm. d) nebo g),

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), odstavce 4 písm. d), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9,

c) 3000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 4 písm. a), b) nebo f), odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 6,

c) 3000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 4 písm. a), b) nebo f), odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 8 písm. b),

d) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. c) nebo e) nebo odstavce 7.

(11) Za správní delikt podle odstavce 9 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 2 roky, byl-li správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní.

§ 10

Společná ustanovení o správních deliktech

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 8 odst. 1 písm. a) až c) a e), § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4 písm. a), b), c) a e) až g) a § 9 odst. 5,

a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 8 odst. 1 písm. a) až c) a e), § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4 písm. a), b), c), e) a f) a § 9 odst. 5,

b) ministerstvo, jde-li o správní delikty podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 2 a 7,

c) celní úřad, jde-li o správní delikty podle § 9 odst. 4 písm. d), § 9 odst. 6, 8 a 9.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 11

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst. 5.

§ 12

Přechodná ustanovení

(1) Souhrnnou zprávu o množství pohonných hmot prodaných v předchozím kalendářním roce výrobce, dovozce, vývozce a prodejce pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice předloží poprvé za kalendářní rok 2006, a to do 28. února 2007.

(2) Prodávat nebo vydávat pohonné hmoty z čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b), která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze bez podání žádosti o vydání povolení podle § 5 odst. 2 nejdéle po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo ode dne podání žádosti o vydání povolení podle § 5 odst. 2, nejdéle však po dobu 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) U čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se datem uvedení čerpací stanice do provozu podle § 6 odst. 2 písm. d) rozumí datum jejího uvedení do provozu osobou, která byla vlastníkem této čerpací stanice ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 2.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

§ 13

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., se mění takto:

1. Nadpis pod označením § 77 zní: "Provozní hmoty a maziva".

2. V § 77 odst. 1 se věta první zrušuje.

3. Poznámky pod čarou č. 10 a 11 včetně odkazů na ně se zrušují.

4. V § 77 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:

"(2) K pohonu motoru vozidla a k plnění mazacích, chladicích a jiných systémů a zařízení vozidla lze používat pouze pohonné hmoty10) a provozní hmoty předepsané výrobcem tohoto motoru, systému nebo zařízení, nebo výrobcem vozidla. Provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel musí svou jakostí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy11) a českými technickými normami.

10) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

11) Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 77 se odstavce 3 až 5 zrušují.

6. V § 80 odst. 5 větě první se slova "jakost pohonných hmot u výrobce, prodávajícího a dovozce" a " , sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 77 odst. 5" zrušují.

7. V § 80 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

8. V § 91 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

§ 14

V § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno k prodeji zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícím po dni jeho vyhlášení.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 107/2007 Sb. Čl. II

Pokud vlastník čerpací stanice podle § 5 odst. 1písm. b) zákona č. 311/2006 Sb, o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), nezíská povolení podle § 5 odst. 2 zákona o pohonných hmotách do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze prodávat nebo vydávat pohonné hmoty z této čerpací stanice bez povolení podle § 5 odst. 2 zákona o pohonných hmotách nejdéle do 31. října 2007; při dodržení tohoto termínu se § 9 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách u čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách neuplatní.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 91/2011 Sb. Čl. II

Distributoři pohonných hmot, kteří zahájili svoji činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat oznámení o zahájení činnosti podle § 4a zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 234/2013 Sb. Čl. II

1. Distributor pohonných hmot, který byl zapsán v registru distributorů pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za distributora pohonných hmot registrovaného podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud distributor pohonných hmot podle bodu 1 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci a poskytne kauci podle § 6i zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se za distributora pohonných hmot registrovaného podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.

3. Nesplní-li distributor pohonných hmot podmínky podle bodu 2, považuje se za distributora pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena dnem následujícím po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 2 zamítnuta, považuje se distributor pohonných hmot dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za distributora pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena.

5. Pokud distributor pohonných hmot podal do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona žádost o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot, nesmí být přihláška k registraci podle bodu 2 zamítnuta z důvodu neplnění podmínky podle § 6g odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, před rozhodnutím živnostenského úřadu o této žádosti.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

2) Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

6) ČSN 73 6060.

7) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

8) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice 94/9/EC.

9) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a například ČSN 65 0201, ČSN 65 0202.

10) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES, a Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.

12) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

14) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz