Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Předpis č. 110/2009 Sb.

Vyhlášené znění

110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Čl. VII

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „výzkumu a vývoje1)“ nahrazují slovy „výzkumu, vývoje a inovací1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) § 2 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 30e odst. 1 písm. d) a v § 30e odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova „podpoře výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „podpoře výzkumu, vývoje a inovací“.

3. V § 2 odst. 4 se slova „v informačním systému výzkumu a vývoje3)“ nahrazují slovy „v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) § 12 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 15 písm. k) se slova „schvaluje právní úkony“ nahrazují slovy „uděluje předchozí písemný souhlas k právním úkonům“, slovo „uvedené“ se nahrazuje slovem „uvedeným“ a slova „k nimž udělila předchozí písemný souhlas dozorčí rada,“ se zrušují.

5. V § 17 odst. 1 písm. f), v § 18 odst. 2 písm. i), v § 22 odst. 2 písm. a) a v § 29 odst. 3 se slova „projektů výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „projektů výzkumu, vývoje a inovací“.

6. V § 17 odst. 1 písm. f) a v § 18 odst. 2 písm. i) se slova „návrhy výzkumných záměrů a“ zrušují.

7. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slovo „zprávu“ doplňují slova „a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty“.

8. V § 18 odst. 3 větě druhé se za slovo „volby“ vkládají slova „ , popřípadě jmenování externích členů podle odstavce 4,“.

9. V § 18 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) tvoří externí členové rady instituce jmenovaní spolupracujícími výzkumnými organizacemi nejméně dvě třetiny a nejvýše tři čtvrtiny členů rady veřejné výzkumné instituce.“.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

14) § 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 18 se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Členství v radě instituce vzniká zvolením výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce, s výjimkou externích členů rady instituce, kteří jsou jmenováni za podmínek podle odstavce 4 spolupracujícími výzkumnými organizacemi.“.

11. V § 18 odst. 5 větě třetí se slovo „Členové“ nahrazuje slovy „Volení členové“ a na konec odstavce se doplňuje věta „U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) jsou externí členové rady instituce jmenováni a odvoláváni statutárními zástupci spolupracujících výzkumných organizací, a to v počtu odpovídajícím jejich poměrnému zastoupení.“.

12. V § 18 odst. 7 větě druhé se za slovo „zvolena“ vkládají slova „nebo jmenována“.

13. V § 18 odst. 11 větě první se slovo „Člen“ nahrazuje slovy „Volený člen“.

14. V § 19 odst. 1 písm. b) bodě 7 se za slovo „smlouvu“ vkládají slova „o nájmu nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2 nebo jinou smlouvu o užívání nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2“.

15. V § 19 odst. 1 písmeno h) zní:

h) vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,“.

16. V § 21 odst. 6, v § 26 odst. 1 písm. c) a v § 29 odst. 3 se slova „podpory výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „podpory výzkumu, vývoje a inovací“.

17. V § 22 odst. 2 písm. a) se slova „výzkumných záměrů“ nahrazují slovy „výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků“.

18. V § 26 odst. 2 se slova „projekty výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „projekty výzkumu, vývoje a inovací“ a slova „ , výzkumné záměry“ se zrušují.

19. V § 27 odst. 1 se za slovo „pohotovost“ vkládají slova „a příděl ze zisku“.

20. V § 27 odst. 2 se slova „ve výzkumu a vývoji23)“ nahrazují slovy „ve výzkumu, vývoji a inovacích23)“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:

23) § 2 odst. 2 písm. m) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 27 odst. 2 a v § 29 odst. 3 se slovo „uznaných“ nahrazuje slovem „způsobilých“.

22. V § 28 odst. 8 větě první se za slovo „může“ vkládají slova „sama nebo společně s jinými osobami“, za slovo „osobu“ se vkládají slova „nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo do takového sdružení vstoupit“.

23. V § 28 odst. 8 větě druhé se za slovo „vklad“ vkládají slova „ , včetně nemovitých věcí vložených do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem,“ a za slovo „osoba“ se vkládají slova „provádí výzkum a vývoj nebo“.

24. V § 28 odst. 8 písm. b) se slova „nemovité věci vložené do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem a“ zrušují a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , s výjimkou institucionální podpory výzkumné organizace podle zhodnocení jí dosažených výsledků“.

25. V § 29 odst. 3 se slova „výzkumných záměrů a“ zrušují.

26. V § 30e odst. 1 se věta poslední zrušuje.

27. V § 30e odst. 2 písm. c) bodu 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 1 zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).