Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vysokých školách

Předpis č. 110/2009 Sb.

Znění od 1. 7. 2009

110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. V

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a), v § 2 odst. 4, v § 11 odst. 2, v § 18 odst. 2 písm. a), v § 23 odst. 1, v § 29 odst. 2, v § 34 odst. 1, v § 40 odst. 1 a 2, v § 70 odst. 1, v § 81 odst. 1 a v § 84 odst. 1 se za slovo „vývojovou“ vkládají slova „a inovační“.

2. V § 2 odst. 8, v § 6 odst. 1 písm. f), v § 9 odst. 1 písm. i), v § 18 odst. 3 větě druhé a větě třetí, v § 24 odst. 1 písm. b), v 27 odst. 1 písm. h), v § 30 odst. 1 písm. a), v § 39 odst. 4 písm. c), v § 39 odst. 8 písm. b), v § 40 odst. 3, v § 79 odst. 4 a v § 82 odst. 2 písm. c) se za slovo „vývojové“ vkládají slova „a inovační“.

3. V § 18 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 8e zní:

b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu8e),

8e) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

4. V § 18 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ ; veřejná vysoká škola je povinna zajistit, aby prostředky fondů vytvořené převodem zůstatku příspěvku podle věty první použila pouze na financování své činnosti, kterou se neúčastní hospodářské soutěže na společném trhu ani ji nemůže touto činností ovlivnit“.

5. V § 18 odstavec 8 zní:

(8) Podmínky tvorby a užití fondů stanoví vnitřní předpis veřejné vysoké školy tak, aby prostředky získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, byly využity zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich výsledků nebo na výuku.“.

6. V § 18 odst. 9 písm. c) a v § 18 odst. 10 se slova „a vývoje“ nahrazují slovy „ , experimentálního vývoje a inovací“.

7. V § 18a odst. 4 větě druhé se slovo „rok“ nahrazuje slovem „roky“.

8. V § 18a se odstavec 7 zrušuje.

9. V § 20 odst. 1, v § 87 písm. r) a v § 91 odst. 2 písm. b) se slova „vědecké, výzkumné, vývojové“ nahrazují slovy „výzkumné, vývojové a inovační“.

10. V § 20 odst. 2, § 22 odst. 1 písm. c) se slova „vědeckou, výzkumnou, vývojovou“ nahrazují slovy „výzkumnou, vývojovou a inovační“.

11. V § 56 odst. 2 se na konec předposlední věty vkládají slova „nebo den, ke kterému skončila udělená akreditace“.

12. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

㤠60a

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy (dále jen „kurs“). Bližší podmínky kursu stanoví vnitřní předpis. Účastníci kursu s ním musí být seznámeni předem.

(2) O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul.

(3) Účastníci kursu nejsou studenty podle tohoto zákona.“.

14. V § 80 odst. 4 se doplňují slova „nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena“.

15. V § 80 odst. 4 větě druhé se slova „Akreditovaný studijní program lze zrušit, jestliže vysoká“ zrušují a nahrazují se slovem „Vysoká“.

16. V § 91 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu8e).“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

17. V § 91 odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

18. V § 91 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ministerstvo může přiznat tato stipendia též občanům České republiky studujícím na vysokých školách v zahraničí.“.

19. V § 95 odstavec 1 zní:

(1) Vojenské vysoké školy jsou součástí organizační složky státu23) Ministerstva obrany financované ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany, policejní vysoké školy jsou organizační složky státu23) financované z kapitoly Ministerstva vnitra; vztahují se na ně ustanovení části druhé s výjimkou § 14, 15, § 17 odst. 1 písm. c), § 18 až 20. Na státní vysoké školy se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 2. Státní vysoké škole mohou být poskytnuty prostředky podle § 18 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5. Prostředky podle § 18 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5 na studenty, kteří nejsou vojáky v činné službě, a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, poskytuje vojenské vysoké škole ministerstvo. V případě poskytnutí dotace podle předcházející věty se na vojenské vysoké školy vztahuje § 18a.“.

20. § 107a se zrušuje.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Vznik, trvání, změny a skončení pracovního poměru akademického pracovníka sjednaného před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).