Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/ - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zbraních

Předpis č. 148/2010 Sb.

Vyhlášené znění

148/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zbraních

Čl. III

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy,“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

2. V § 39 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i) vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy,“.

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena j) až p).

3. V § 39 odst. 5 se slova „písm. k) a l)“ nahrazují slovy „písm. l) a m)“.

4. V § 39 odst. 6 se slova „písm. a), c), i) a l)“ nahrazují slovy „písm. a), c), j) a m)“.

5. V § 41 odst. 4 větě první se za slovo „registraci“ vkládají slova „nebo kontrole“.

6. V § 76a odst. 3 se slova „odst. 2 až 7“ zrušují.

7. V § 76a odst. 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 29 odst. 1 písm. f) zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

8. V § 76a odst. 8 písm. c) se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. j)“.

9. V § 76a odst. 8 písm. d) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

10. V § 76a odst. 15 písm. a) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

11. V § 76a odst. 15 písm. c) se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy „písm. a) až f)“.

12. V § 76d odst. 1 písm. g) se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. j)“.

13. V § 76d odst. 1 písm. h) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

14. V § 76d odst. 1 písm. i) se slova „písm. k)“ nahrazují slovy „písm. l)“.

15. V § 76d odst. 1 písm. j) se slova „písm. l)“ nahrazují slovy „písm. m)“.

16. V § 76d odst. 1 písm. l) se slova „písm. m)“ nahrazují slovy „písm. n)“.

17. V § 76d odst. 1 písm. m) se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. o)“.

18. V § 76d odst. 1 písm. n) se slova „písm. o)“ nahrazují slovy „písm. p)“.

19. V § 76d odst. 1 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene p) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) a r), která znějí:

q) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke kontrole, nebo

r) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. i) zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě.“.

20. V § 76d odst. 10 písmeno b) zní:

b) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), j), k), l), p), q) nebo r), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).